ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2002

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Pani J.K. pyta: Czy pracodawca postępuje prawidłowo, wypłacając wynagrodzenie i zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy w wysokości 80%, przyrzekając wyrównanie do 100% z chwilą otrzymania decyzji ZUS "o zaliczeniu tego zdarzenia jako wypadek przy pracy".

W myśl przepisów art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek wypadku przy pracy, trwającej łącznie do 35 dni, wynosi 100% wynagrodzenia. Przy dłuższej niezdolności do pracy, począwszy od 36. dnia, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Wynika to z przepisów art. 84 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636, ze zm.) Jednocześnie przepis art. 84 ust. 4 wyżej powołanej ustawy stanowi, że zasady uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy określają odrębne przepisy. Przepisem takim jest z całą pewnością art. 237 § 1 kp upoważniający Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także art. 237 § 2 kp upoważniający ministra właściwego do spraw pracy do określenia w drodze rozporządzenia wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zawierającego m.in. stwierdzenie, że zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem przy pracy. Zatem dokument stwierdzający, że zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem przy pracy określono w drodze ustawowej - jest nim protokół wypadkowy. Brak natomiast podstawy prawnej upoważniającej ZUS do wydania w przedmiotowej sprawie decyzji (a że ZUS tak postępuje, to już całkiem inna sprawa, świadcząca o porządku prawnym w naszym kraju). Zatem pracodawca wypłacając wynagrodzenie w wysokości 80% (pomimo sporządzenia protokołu powypadkowego, uznającego zdarzenie za wypadek przy pracy, który przecież osobiście zatwierdził), zamiast 100%, postępuje nieprawidłowo, popełniając tym samym wykroczenie przewidziane przepisami art. 282 § 1 pkt 1 kp (bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia lub świadczenia).

A.S.


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775160