ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2007

Treść i sprostowanie świadectwa pracy

Pan B.P. zadał kilka pytań: Jaką datą winno być opatrzone sprostowane świadectwo pracy? Czy w pouczeniu wpisuje się, że wypełnione świadectwo jest poprawione? Czy niestawiennictwo w pracy, choćby jednodniowe, może skutkować rozwiązaniem umowy z winy pracownika bez wypowiedzenia? Czy w świadectwie pracy mogę zamieścić wzmiankę o narażeniu mnie przez pracownika na utratę płynności finansowej?

Wymaganą treść świadectwa pracy oraz zasady dotyczące jego sprostowania w razie zamieszczenia błędnych lub nieprawdziwych informacji regulują przepisy art. 97 kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1966 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.). Aktualny wzór świadectwa pracy ustalony zaś został w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. (DzU nr 230, poz. 2289), zmieniającym powyższe rozporządzenie.

Czy w świadectwie pracy pracodawca może zamieścić wzmiankę o narażeniu go przez pracownika na utratę płynności finansowej? Taka informacja nie może być zamieszczona w świadectwie pracy. Treść świadectwa pracy została wyraźnie określona powyższymi przepisami i pracodawca nie może podawać w nim informacji według swego uznania. Świadectwo pracy powinno stwierdzać fakty związane z zatrudnieniem danego pracownika, nie może natomiast zawierać żadnych elementów ocennych. Jedynie na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Nie ma potrzeby zamieszczania na sprostowanym świadectwie pracy informacji, iż jest to świadectwo pracy sprostowane. Powinno też być opatrzone datą z dnia jego wydania. Fakt, że nowe świadectwo pracy opatrzone będzie datą późniejszą niż rozwiązanie stosunku pracy, będzie zawierało uzasadnienie w dokumentacji osobowej pracownika (np. wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy). Dodać przy tym należy, że pracodawca jest obowiązany, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Ponadto Czytelnik pyta, czy jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Na tak postawione pytanie nie może być jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika tylko w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. Jak stwierdził SN w wyroku z dnia 21 września 2005 r., II PK 305/04 ("Prawo Pracy" 2005, nr 10, s. 34), rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k.p., jako nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. Według poglądu SN, wyrażonego w wyroku z 28 września 1981 r., I PRN 57/81 (niepublikowany), nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - może stanowić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W świetle powyższego, każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy należy oceniać indywidualnie, zanim podejmie się decyzję o niezwłocznym rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika.

FM

Dodaj swój komentarz


bogda: A w którym miejscu świadectwa pracy umieścić nieupsprawiedliwione nieobecności pracownika? (2007-07-19)

g: takiej informacji nie umieszcza sie w swiadectwie pracy, nie jest ona okresem nieskładkowym (2007-07-20)

Magda: Ja nie jest nieskładkowym skoro pracownikowi za NN nie jest wypłacane wynagrodzenie? Logiczne, że składki tez nie są wtedy odprowadzane. (2007-09-07)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775138