ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2008

Okres trwałości śoi

Pan R. K. napisał: Jestem kierownikiem w firmie zajmującej się serwisem paliw na południową Polskę. Mam problem z bhp, konkretnie dotyczy atestu na szelki przy pracy wysokościowej (data na nich jest 2004 r.). Czy jest jakiś termin przydatności, a jeśli się kończy, to do kogo się udać, aby go przedłużyć?

W myśl przepisów art. 2376 § 3 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Chodzi tu o przepisy - wydanego na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 2173). Przepisy § 9 ust. 1 rozporządzenia nakładają na producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela obowiązek dołączenia do wprowadzonych do obrotu środków ochrony indywidualnej instrukcji użytkowania. Tematyczny zakres instrukcji jest określony przepisami § 9 ust. 2 i § 11 rozporządzenia - obejmuje m.in. informacje o dacie ważności lub okresie trwałości środków ochrony indywidualnej, ich konserwacji, obsłudze itp. Jednocześnie przepisy § 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) zobowiązują pracodawcę do opracowania - i przekazania pracownikom - instrukcji określającej sposoby użytkowania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. Przy opracowaniu tej instrukcji pracodawca oczywiście powinien korzystać z informacji zawartych w instrukcji producenta. Zasady kontroli stanu technicznego oraz warunki wycofywania z użytkowania ("termin przydatności") środków ochrony indywidualnej producenci określają w różny sposób. Przykładowo - do szelek bezpieczeństwa produkcji firmy "Lubawa SA" producent dołącza instrukcję zawierającą m.in. szczegółowy zakres okresowej kontroli stanu technicznego szelek, zastrzegając przy tym: "Sprawdzenia okresowe powinny być prowadzone przez osobę kompetentną (niebędącą bezpośrednim użytkownikiem szelek bezpieczeństwa) lub autoryzowany serwis w zakresie tych sprawdzeń zgodnie z procedurami Lubawa SA dla badań okresowych". Odnośnie do terminu przydatności, producent stwierdza: "Szelki bezpieczeństwa należy wycofać z użytkowania w następujących przypadkach: a) gdy brały udział w powstrzymywaniu spadania (szelki należy poddać kasacji), b) po upływie 5 lat od daty wydania do użytkowania lub 7 lat od daty produkcji". Załącznikiem do ww. instrukcji jest "Karta użytkowania szelek bezpieczeństwa", przeznaczona do rejestrowania kolejnych przeglądów okresowych i napraw oraz wykonywanych podczas przeglądów szczegółowych czynności kontrolnych. Nie przewiduje się wydłużenia okresu użytkowania ponad termin określony w instrukcji.

A zatem przed przekazaniem środków ochrony indywidualnej do użytkowania (a najlepiej jeszcze przed ich zakupem) należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją użytkowania. Środek ochrony indywidualnej wprowadzony do obrotu bez instrukcji jest traktowany jako niespełniający wymagań przepisów o ocenie zgodności, z wszelkim tego konsekwencjami.

A.S.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2008

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775129