ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2008

Dofinansowanie do okularów

Pani J.P. pisze: Mój pracodawca finansuje dopłatę do okularów tylko i wyłącznie na podstawie badań od lekarza medycyny pracy przy badaniach okresowych. Niestety, badania mam już wydane na cztery lata, do 2011 roku, i pracodawca w chwili obecnej odmówił mi dofinansowania.Czy to jest prawidłowe? Czy nie powinny mi wystarczyć badania od zwykłego okulisty? A może mogę wymusić wcześniejsze badania okresowe? Przecież wzrok może się popsuć w każdym momencie.

Pracodawca nie narusza prawa. Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia okularów pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym określają przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973). Przepisy te stanowią:

§ 8. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zatem podstawę do sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupu okularów stanowi wyłącznie zaświadczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań, o których mowa powyżej, a nie badań wykonanych podczas prywatnej wizyty u okulisty lub finansowanych przez NFZ.

Odrębne przepisy, o których mowa w ust. 1, to rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332, ze zm.).

Czytelnik pyta o możliwość wcześniejszych badań okresowych, tj. wykonania ich przed upływem terminu określonego przez lekarza podczas ostatniego badania. Taka możliwość istnieje wyłącznie w następujących przypadkach:

- konieczność przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika;

- ocena, czy ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej;

- występujące u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej;

- niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów.

Skierowanie na przeprowadzenie badań w wymienionych przypadkach wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy. Powyższe wynika z przepisu § 6 pkt 1 wyżej powołanego rozporządzenia MZiOS.

Pogorszenie wzroku, utrudniające pracę z użyciem monitora ekranowego, nie mieści się w zakresie przytoczonej powyżej listy, zatem pracodawca nie ma obowiązku kierowania pracownika na wcześniejsze badania (choć z drugiej strony - jeśli zechce, może skierować, ale będzie to wyłącznie jego dobra wola). Może się natomiast zdarzyć, że pracownik zachoruje na dowolną chorobę, ale skutkującą ponad trzydziestodniową niezdolnością do pracy. Wtedy pracownik podlega - w myśl przepisów art. 229 § 2 kodeksu pracy - kontrolnym badaniom lekarskim i może przy okazji wykonywania tych badań zgłosić lekarzowi problemy ze wzrokiem.

A.S.

Dodaj swój komentarz


Kościukiewicz: Porada praktyczna. W mojej Firmie refundacja zakupu okularów odbywa się na podstawie regulacji wewnętrznych, które oczywiście są oparte na rozpoprządzeniu MPiPS. Rozporządzenie zobowiązuje pracodawcę do refundacji zakupu okularów, ale nie wskazuje w jakiej kwocie i na jaki okres. To właśnie te warunki pracodawca zawarł w regulacjach wewnętrznych. I jest to 200 zł z możliwością wymiany okularów raz na dwa lata. O konieczności pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy w okularach korekcyjnych decyduje lekarz medycyny pracy sprawujący opiekę nad pracownikami. Warunek - przynajmniej 4 godz. pracy dziennie na tym stanowisku. Nie ma obowiązku aby kolejne okulary pracownik kupował natychmiast po badaniach okresowych, może to zrobić wtedy, gdy uzna, że posiadane okulary nie są już przydatne lub są uszkodzone. Warunek - 2 lata użytkowania. Problem może być, gdy kłopoty ze wzrokiem zaczynają się, gdy pracownik ma już orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy, np. na 4 lata. Pracodawca w tej sytuacji powinien dać się namówić pracownikowi i skierować go do lekarza sprawującego opiekę nad jego pracownikami na badania dodatkowe, kontrolne, inne. W mojej Firmie jest możliwość wcześniejszego zakupu okularów ale warunkiem jest stwierdzenie lekarza medycyny pracy o znacznym pogorszeniu się wzroku u pracownika. Zakupione oklulary stanowią własność pracodawcy. Obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zaleceń lekarskich, a osób kierujących pracownikami, umożliwić pracownikowi realizację tych zaleceń. Praca w okularach korekcyjnych jest takim zaleceniem. (2008-12-17)

Jędrek: W mojej firmie jest to 350 zł-też uregulowane wewnętrznie.Do śmiechu-ciekawe kiedy inspektorzy pracy zaczną sie czepiać(wpadną na to),że nawigacja satelitarna-popularny już GPS w samochodzie przedstawiciela handlowego też jest wyposażony w monitor ekranowy.Idąc dalej-telefon komórkowy z GPS.I,co jeszcze?Jak uważacie? (2008-12-17)

P.S.: Okulary korygujące wzrok są sprzętem ochrony osobistej i własnością pracodawcy. Cena zakupu każdego rodzaju sprzętu zależy od pracodawcy. Najważniejsze aby sprzęt ochrony osobistej spełniał wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. (2008-12-27)

Maciej Ś.: Okulary korygujące wzrok (do pracy z monitorem ekranowym) NIE SĄ sprzętem (środkiem) ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej to jest takie coś, co pracownik na siebie nakłada lub na sobie nosi i to go chroni przed czynnikami niebezpiecznymi albo przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. A takich zadań takie okulary nie spełniają; nie są do tego przeznaczone. (2008-12-27)

elrocio: a jak to jest gdy nie jest to stanowsko przy ktorym korzysta sie z monitora kompoterowego ? (2009-01-23)

Nata: Witam .Mam pytanko jeśli pracuję 12 godzin przed komputerem daję przykład dzien od 7 do 19 na drugi dzien noc od 19do 7 a pozniej 48 h wolne czy nalezy mi się dofinansowanie na okulary? (2014-11-16)

@: Poczytaj wszystko wyżej, a będziesz znać odp. na swoje pytanie (2014-11-16)

@: "Pogorszenie wzroku, utrudniające pracę z użyciem monitora ekranowego, nie mieści się w zakresie przytoczonej powyżej listy, zatem pracodawca nie ma obowiązku kierowania pracownika na wcześniejsze badania" - Osobiście nie zgadzam się z tym stwierdzeniem A.S. (2014-11-16)

Maciej Ś.: Pytanie „Nata” uprawnia domniemanie, że pytający nie jest „typowym” pracownikiem administracyjno-biurowym (biorąc pod uwagę czas pracy – zmiana 12-to godzinna dzienna/nocna). Opis zadań sugeruje, że nie jest to praca „z komputerem”, tj. z urządzeniem o określonym oprogramowaniu roboczym - - - - - - - Oto wyjaśnienie Jerzego Kowalskiego - Dyrektora Departamentu Warunków Pracy MGiP (obecnie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) – vide Atest nr 3/2005 (Monitor ochroniarza to nie monitor w biurze) – fragment (cyt.) „W przypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu, o których mowa w piśmie, wykorzystujących monitory ekranowe w systemie telewizji przemysłowej, przepisy ww. rozporządzenia nie mają zastosowania; stanowiska pracy tych osób, jak też charakter ich pracy, nie odpowiadają wymaganiom normującym problematykę pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określoną tymi przepisami (rozporz. ws. bhp przy monitorach ekranowych). Praca polegająca wyłącznie na obserwacji za pośrednictwem monitorów ekranowych zainstalowanych w systemie telewizji przemysłowej, np. terenu wokół obiektu budowlanego lub pomieszczeń w tym obiekcie czy pozyskiwaniu informacji źródłowych z zakresu określonej tematyki bez ich przetwarzania w ramach programów komputerowych - nie może być uznana za pracę wykonywaną na stanowiskach, o których mowa w rozporządzeniu ws. bhp przy monitorach ekranowych.” (2014-11-17)

Mateusz: Zatrudniłem się w branży informatycznej. Po upływie dwóch lat mój wzrok uległ pogorszeniu. Musiałem podjąć leczenie i zakupić okulary. Czy mam prawo żądać od pracodawcy zwrotu kosztów leczenia? (2014-11-29)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2008

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775049