ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2009

Modernizacja czy naprawa maszyny
- obowiązki pracodawcy

Czytelnik pyta: Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa? Firma, w której pracuję, zakupiła używaną maszynę i przerobiła ją na własne potrzeby. Czy teraz wystarczy dostosowanie do minimalnych wymagań (lista kontrolna), czy musimy starać się o deklarację zgodności (zatrudniając firmę zewnętrzną z odpowiednimi uprawnieniami)?

Pytanie czytelnika należy podzielić na dwie części: pierwsza dotyczy terminu wdrożenia nowej dyrektywy maszynowej, druga - wymagań związanych z przeróbką użytkowanej maszyny.

Podobnych pytań, związanych z nową dyrektywą maszynową, napływa do redakcji znacznie więcej. Wprowadzenie nowego przepisu zawsze budzi szereg wątpliwości oraz wprowadza niepokój. Przepisy unijne muszą być awizowane z dużym wyprzedzeniem. Tak było też przy wdrażaniu do prawa krajowego nowej dyrektywy maszynowej, której dotyczy pytanie.

Na wstępie kilka dat, które dotyczą wprowadzenia i wdrażania nowej dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE:

- nowa dyrektywa maszynowa została opublikowana 9 czerwca 2006 r.,

- weszła w życie 29 czerwca 2006 r.,

- do prawa krajowego postanowienia dyrektywy wdrożyło rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn; rozporządzenie zostało opublikowane kilka miesięcy po terminie (ustalonym przez Parlament i Radę UE na 29 czerwca 2008 r.), tj. 7 listopada 2008 r. (DzU nr 199, poz. 1228).

- rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2009 r.

W terminarzu wprowadzenia postanowień dyrektywy ustalono jeden wyjątek: od 29 czerwca 2011 r. mają obowiązywać postanowienia dotyczące zasadniczych i innych wymagań dla wprowadzanych do obrotu maszyn montażowych i innych maszyn uruchamianych za pomocą nabojów, które odpowiadają przepisom krajowym.

Natomiast przy drugiej części nalezy wyjaśnić kwestię, jak obszerna była dokonana przez użytkownika przeróbka maszyny?

W zależności od tego, można udzielić dwóch odpowiedzi:

1. Dokonana przeróbka była znaczną modernizacją maszyny, np. zmieniono jej przeznaczenie, rozszerzając zakres działania o dodatkowe funkcje, zautomatyzowano układ sterowania maszyną itp. W tym przypadku pracodawca, dokonujący przeróbki staje się producentem nowej maszyny i przejmuje wszystkie obowiązki producenta związane z jej wprowadzeniem do obrotu, mianowicie: zapewnia maszynie pełną identyfikację (tabliczkę znamionową), nową instrukcję użytkowania, przeprowadza proces oceny zgodności, wystawia deklarację zgodności oraz znakuje maszynę znakiem CE. Dodatkowo, jeśli rodzaj maszyny znajduje się w wykazie maszyn, które podlegają dodatkowej ocenie przez jednostkę notyfikowaną - powinien zlecić dokonanie takiej oceny jednostce notyfikowanej.

2. Dokonana przeróbka maszyny nie była znaczną modernizacją, a tylko gruntowną naprawą, która zapewnić ma jej prawidłowe funkcjonowanie, np. wymieniono zniszczone lub uszkodzone zespoły lub elementy, które nie zmieniły przeznaczenia maszyny. W tym przypadku użytkownik pracodawca nie przejmuje obowiązków producenta. Natomiast przed ponownym przekazaniem maszyny do użytkowania pracodawca powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia minimalne wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (t.j.: DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Czynności kontrolne związane z oceną minimalnych wymagań może wykonać pracodawca sam lub może zlecić wykonanie tych czynności zatrudnionym pracownikom. W tym przypadku pomocne do oceny są ogólnodostępne listy kontrolne do oceny minimalnych wymagań. Czynności związane z oceną minimalnych wymagań maszyny można także zlecić osobie spoza zakładu pracy lub zewnętrznej firmie. Zlecając taką ocenę, pracodawca powinien mieć przekonanie, że zostanie ona zrobiona poprawnie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Na zakończenie pocieszająca dla czytelnika podpowiedź. O tym, czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy, decyduje sam pracodawca użytkownik.

AK


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775075