ATEST Ochrona Pracy

22 maja 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2011

Palarnie w zakładach karnych

Czytelniczka pisze: Chciałabym się dowiedzieć jak odnieść przepisy, dotyczące zakazu palenia, do palenia przez osadzonych w zakładach karnych. Jestem pracownikiem zakładu karnego typu otwartego. Palarnia dla więźniów jest na korytarzu. Potrafi tam palić 50 osób jednocześnie. Drzwi pokoju, w którym pracuję, otwierają się na ten korytarz. Dym papierosowy dostaje się do mojego pokoju. Nie pomaga uszczelnienie drzwi. Czy umieszczenie palarni na korytarzu, gdzie są drzwi do cel oraz pokoi pracujących funkcjonariuszy, jest zgodne z prawem?

Ustawa z 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2010 r., nr 81, poz. 529 - dalej jako: "nowela") uchyliła art. 5 ust. 3 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm. - dalej jako: "NikotU"), który upoważniał m.in. ministra właściwego ds. sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego zasady dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających mu obiektów.

Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie z 26.11.1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości (DzU z 1996 r., nr 140, poz. 658 ze zm.) mające zastosowanie m.in. w takich obiektach jak areszty śledcze czy zakłady karne.

Przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość używania wyrobów tytoniowych w wyznaczonych, odrębnych celach mieszkalnych przez osoby osadzone w aresztach śledczych oraz zakładach karnych typu zamkniętego. Poza tak wyodrębnionymi celami mieszkalnymi używanie wyrobów tytoniowych dopuszczalne jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu karnego.

Natomiast w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu karnego. Przy czym, w zakładach karnych typu półotwartego, w przypadku zamknięcia cel mieszkalnych w porze nocnej, stosuje się ww. zasady używania wyrobów tytoniowych przyjęte dla zakładów karnych typu zamkniętego.

Po wejściu w życie noweli delegacja do wydania stosownego rozporządzenia w omawianym zakresie została przeniesiona do art. 5a ust. 2 NikotU.

Zgodnie z art. 3 noweli, omawiane rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 NikotU, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli, a zatem do 15.05.2011 r.

Minister Sprawiedliwości do tej pory nie skorzystał z "nowej" delegacji. Koniec

P.W.


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 29775146