ATEST Ochrona Pracy

24 stycznia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Wzór protokółu powypadkowego - strażak ochotnik

Liczba wpisów: 20.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Jan: I kolejne bajki z krainy mchu i paproci zapodają forumowicze... (2018-08-20)

expert: Z reguły nie wdaję się w zbędną dyskusję, ale zmuszony jestem odnieść się do porównania "deficytu intelektu" mojej osoby. Człowiek, który wypisuje takie rzeczy nie jest godny mojej uwagi. W tym miejscu chciałbym dodać - żeby mnie obrazić trzeba być człowiekiem. (2018-08-19)

I co< Jasiu?: Chyba stetryczałeś - Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 4) krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą /…/ jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje ORAZ PODMIOTY, KTÓRE DOBROWOLNIE W DRODZE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ ZGODZIŁY SIĘ WSPÓŁDZIAŁAĆ W AKCJACH RATOWNICZYCH. - - - - A „Janek” „pociska”, że – „2. W jednostkach wymienionych w art. 15 pkt 1a–5 i 8 są zatrudnieni pracownicy /…/” , ALE nie zauważa, że pkt. 6 (OSP) jest w tej wyliczance pominięty, i dlatego NIE SĄ ONI ZWANI „STRAŻAKAMI”, bo nie są pracownikami. (2018-08-19)

Janek: Daj se już spokój upierdliwy forumowiczu. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. Art. 16a. 1. Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2. W jednostkach wymienionych w art. 15 pkt 1a–5 i 8 są zatrudnieni pracownicy podlegający szczególnym obowiązkom wynikającym z charakteru pracy oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne, ZWANI DALEJ "STRAŻAKAMI JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ". Rozumiesz słowo z ustawy: ZWANIA ZWANIA ZWANIA??? PS. odpowiadając kim jestem? jestem powołanym członkiem zespołu powypadkowego, specjalistą wykonującym zadania służby bhp w pewnej gminie. Skończ już czepianie się mnie i innych forumowiczów!!!!!!!!!!!!!!! (2018-08-19)

do FAKT: Kilka lat temu (w niezbyt odległej przeszłości) pewien członek OSP (niby "strażak"), gmerając przy wozie bojowym OSO, który wyjechał na akcję, doznał - od przejeżdżającej w bezpośredniej bliskości - samobieżnej maszyny rolniczej amputacji obu nóg. NIE UZYSKAŁ ŻADNEGO ŚWIADCZENIA (ani odszkodowania, ani jakiejś tam renty). Media nagłośniły tę sprawę, ale nic to nie dało. - - - - Po sporządzeniu protokołu ze zdarzenia zaczęły się schody pod górę, jak te od pomnika przy placu Piłsudskiego. W rezultacie - kicha. (2018-08-19)

widzieli(?) wy: tekst tego rozporządzenia, tak jak i projekt ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp. Wpis "na marginesie" zawiera przecież błędny adres tego rozporządzenia. Ale ........ "nic to". (2018-08-19)

ZHP i ZHR: Tam też "występują" stopnie funkcyjne. Podobnie jest u nauczycieli, lekarzy, inspektorów PIP itp. (2018-08-19)

niby "strażak": „strażak” ……… w OSP jest TYLKO stopniem funkcyjnym pozwalającym na shierarchizowanie struktury osobowej w zakresie nadrzędności/podległości w realnym dowodzeniu akcją ratowniczo-gaśniczą. Stopień FUNKCYJNY NIE CZYNI „strażaka” OSP FUNKCJONARIUSZEM w znaczeniu prawnym; dalej pozostaje ze statusem członka OSP. I tyle. - - - - - - - - - Proces postępowania „powypadkowego” w odniesieniu do członka OSP - - -> § 2. Podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej (!!!), zwany dalej „właściwym podmiotem”, wszczyna postępowanie: /…/ - - - - § 3. 1. W razie doznania przez osobę poszkodowaną uszczerbku na zdrowiu /…/ w związku z udziałem w działaniach ratowniczych /…/ 3. Jeżeli osobą poszkodowaną jest członek ochotniczej straży pożarnej, w skład zespołu wchodzą: prezes właściwej ochotniczej straży pożarnej, gminny komendant ochrony przeciwpożarowej (jeżeli został powołany) oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy (miasta). - - - - § 9. 3. /…/ przewodniczący zespołu przekazuje protokół powypadkowy właściwemu podmiotowi. - - - - Kim zatem jest „Jan” w tej procedurze??? (2018-08-19)

expert: Wpis OSP: ""strażak" OSP NIE MA statusu strażaka - jest tylko członkiem OSP." - Na każdym szczeblu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP występują stopnie funkcyjne odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Wyróżniamy 50 stopni na pięciu szczeblach działalności. Podstawowym stopniem funkcyjnym członka OSP jest "strażak" Czy to też mam tłumaczyć? (2018-08-19)

expert: Żeby rozwiać Wasze wątpliwości. Odpowiem ponownie bardzo prostym i zrozumiałym językiem. Nie ma ustanowionego wzoru protokółu powypadkowego dla poszkodowanych członków ochotniczej straży pożarnej. Są jedyne wskazówki, co do treści podane w przywołanym rozporządzeniu, a w nim m.in. czytamy: (§ 6.3.) Protokół powypadkowy zawiera w szczególności: 1) stopień, imię i nazwisko osoby poszkodowanej; 2) datę i miejsce wypadku; 3) opis okoliczności i przyczyn wypadku; 4) opis doznanych przez osobę poszkodowaną obrażeń lub podanie faktu jej śmierci; 5) ustalenia, o których mowa w § 5 niniejszego roz. Czy naprawdę to tak trudno pojąć? Miłego niedzielnego odpoczynku. (2018-08-19)

expert: Oj ludzie ludzie... Dla "strażaka" PSP zostało wydane nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu. W nim są określone wzory dokumentów. Dla ochotników nadal obowiązuje rozporządzenie, które przywołałem. (2018-08-18)

otóż to: "Ferdziu: /.../ "strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej" /.../ (2018-08-18)" jest funkcjonariuszem - strażakiem Państwowej Straży Pożarnej; w OSP są tylko członkowie OSP, bez statusu funkcjonariusza-strażaka. (2018-08-18)

Janek: Dzięki kolego expercie. Nawet nie wiedziałem, że jest takie roz. Teraz już se poradzę. Pewna gmina zleciła mi przeprowadzić postępowanie ochotnika. nie wiedzialem jak się zabrać za to. Na złośliwców nie zwracaj uwagi, to zwykłe moim zdaniem tumany. (2018-08-18)

na marginesie: Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 6, a w nim ........ masło maślane. (2018-08-18)

hobbysta amator: „Być albo nie być? Oto jest pytanie” – „Janek: Czy ktoś może posiada WZÓR protokółu powypadkowego dla strażaka ochotnika? (2018-08-18)” - - - - jak zwykle gotowy ………. „kulą w płot” - expert: /.../ w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych /…/ członkom ochotniczej straży pożarnej Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU /…/ Tam m.in. są WYTYCZNE odnośnie, co powinien zawierać protokół. (2018-08-18)” …………. a jaki WZÓR? - - - - „wyczerpująca” (sic!)………. nerwowo ………. „porada”. PS. "wina Tuska" (2018-08-18)

expert: Polecam zapoznać się z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin. Tam m.in. są wytyczne odnośnie, co powinien zawierać protokół. (2018-08-18)

OSP: Ochotnicze straże pożarne funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. - Dz.U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późn. zm.). Zatem członek OSP nie jest funkcjonariuszem, tak jak strażak PSP. To ochotnik-amator, wręcz hobbysta. I tylko tyle. (2018-08-18)

OSP: "strażak" OSP NIE MA statusu strażaka - jest tylko członkiem OSP. (2018-08-18)

expert: Niestety nie ma ustanowionego wzoru protokołu powypadkowego dla poszkodowanych strażaków OSP. (2018-08-18)

Janek: Czy ktoś może posiada wzór protokółu powypadkowego dla strażaka ochotnika? (2018-08-18)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31932465