ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

„Bezpieczna budowa” w Częstochowie

 Dodano: 2019-05-24

 

          

      

2018-05-23  

„Bezpieczna budowa” w Częstochowie  

 

17 kwietnia 2018 r. w Częstochowie odbyła się konferencja „Bezpieczna budowa”, zorganizowana przez Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Akademię im. Jana Długosza (AJD) w Częstochowie. Uczestników konferencji w murach AJD powitała dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik. W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego głos zabrali Marek Ćmiel – dyrektor oddziału terenowego w Katowicach, Marek Krygier – dyrektor biura w Częstochowie, a w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy: Janusz Grygierczyk – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Katarzyna Nogańska – kierownik oddziału w Częstochowie.
Tematem pierwszego wykładu była bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych wykorzystywanych w budownictwie. Dr inż. Grzegorz Katolik z częstochowskiego UDT na wstępie omówił schemat organizacyjny Urzędu Dozoru Technicznego, przedstawił obowiązujące akty prawne dotyczące dozoru technicznego: ustawę z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Prelegent omówił podział urządzeń ciśnieniowych ze względu na poszczególne typy: stałe zbiorniki ciśnieniowe, przenośne zbiorniki ciśnieniowe oraz zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania cieczy palnych. Przedstawił typowe zagrożenia przy eksploatacji urządzeń ciśnieniowych używanych przy pracach budowlanych. Zwrócił również uwagę na konieczność prawidłowego użytkowania butli gazowych, gdyż niewłaściwa eksploatacja oraz przechowywanie może doprowadzić do rozerwania zbiornika i skutkować poważnym wypadkiem. Przypomniał o obowiązku zgłoszenia urządzeń poddozorowych do właściwego terenowo oddziału UDT. Podkreślił, że odpowiednia konserwacja urządzenia zapewnia jego prawidłowe i bezpieczne działanie.
Kolejny prelegent, mgr inż. Wojciech Relidzyński z częstochowskiego oddziału UDT, omówił urządzenia poddozorowe, których wykorzystywanie na dużych budowach staje się codziennością. Są to przede wszystkim żurawie samojezdne, żurawie przenośne (tzw. HDS), dźwigi budowlane, podesty ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe, wyciągi towarowe oraz żurawie wieżowe. Prelegent przypomniał, że eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ UDT o każdym wypadku lub niebezpiecznym uszkodzeniu, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, mienia lub środowiska. Z danych UDT wynika, że głównymi przyczynami wypadków przy użytkowaniu urządzeń poddozorowych są: utrata stateczności, niewłaściwe ustawienie, posadowienie na niewłaściwym podłożu, niewłaściwa eksploatacja oraz praca w trudnych warunkach atmosferycznych.
Mgr inż. Piotr Wosik, również z częstochowskiego UDT, omówił rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które wchodzi w życie 10 sierpnia 2018 r.; utraci wtedy ważność rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Główne zmiany w rozporządzeniu to przede wszystkim koniec tzw. imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, aby móc kierować wózkiem jezdniowym podnośnikowym, trzeba będzie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją UDT. Dotyczy to również osób, które ukończyły szkolenie kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych przed datą obowiązywania rozporządzenia. Minister przewidział okresy przejściowe, w zależności od daty uzyskania kwalifikacji. Natomiast na pozostałe typy wózków jezdniowych (unoszące, naładowne i ciągnikowe) nie będzie wymaganych dodatkowych kwalifikacji, o ile pracownik będzie miał prawo jazdy co najmniej kat. A lub wyższej.
Ostatnim prelegentem z Urzędu Dozoru Technicznego był mgr inż. Piotr Krajcer, który przedstawił działania, jakie UDT prowadzi z zakresu certyfikacji. Podstawowymi działaniami UDT-CERT są: certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami ISO 9001, 14001, 18001, certyfikacja wyrobów, personelu i efektywność energetyczna. UDT wydaje certyfikaty imienne, tzn. poszczególnym osobom (spawacze, zgrzewacze, lutowacze itp.), jak również firmom, które wytwarzają, remontują, modernizują np. rurociągi, zbiorniki bezciśnieniowe lub niskociśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe, kotły parowe lub wodne i wiele innych. UDT wykonuje również różnego rodzaju ekspertyzy techniczne, zlecone przez producentów lub użytkowników urządzeń czy instalacji.
Dr hab. inż. Jarosław Krzywański z oddziału PIP w Częstochowie omówił bezpieczną eksploatację rusztowań budowlanych. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na fakt, że nie każdy może przeprowadzić czynności montażu i demontażu rusztowań. Taka osoba powinna odbyć szkolenie i zdać egzamin przed komisją IMBiGS w Warszawie oraz posiadać stosowny wpis w książce operatora. Montaż i demontaż rusztowania należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta lub projektem budowlanym. Podczas montażu i demontażu należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, w której nie powinny znajdować się osoby postronne. Rusztowanie przed oddaniem do użytkowania powinno mieć również odbiór przez np. kierownika budowy, odnotowany w protokole odbioru technicznego lub dzienniku budowy. Należy pamiętać, że wszystkie prace na wysokości wymagają odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem.
Następny prelegent z częstochowskiego oddziału PIP, mgr inż. Grzegorz Cudak przybliżył słuchaczom najczęstsze przyczyny wypadków podczas montażu i eksploatacji rusztowań budowlanych. Zaliczył do nich: nieużywanie, niewłaściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej, demontowanie urządzeń zabezpieczających, np. balustrad, brak właściwej komunikacji, wchodzenie w strefę niebezpieczną, spożywanie alkoholu w pracy. Inspektor poruszył również problem przyzwyczajeń mieszkańców zabudowy osiedlowej, gdzie przeprowadzane są prace budowlane. Mieszkańcy nie zwracają uwagi na oznaczenia lub wygrodzenia stref niebezpiecznych i bardzo często przez nie przechodzą, np. skracając sobie drogę do domu. Inspektor zwrócił uwagę na właściwe zabezpieczenie prac na wysokości poprzez montaż dodatkowych urządzeń, np. siatek ochronnych przy chodnikach czy przejściach, aby zminimalizować ryzyko uderzenia osób postronnych przez spadające przedmioty.
Artur Lipowicz, wykładowca przedmiotów zawodowych na kierunku bhp w AJD, omówił koordynację prac na budowie. Okazuje się, że duże projekty budowlane niosą ze sobą wiele problemów związanych z koordynacją prac. Uczestnikami projektu budowlanego są przede wszystkim: inwestor, inspektor nadzoru, generalny wykonawca, wykonawca i podwykonawcy. W zależności od wielkości przedsięwzięcia struktura może być o wiele bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o liczbę wykonawców i podwykonawców, a co za tym idzie – liczbę osób na budowie w poszczególnych dniach. W przypadku, gdy mamy wielu wykonawców danego projektu, istnieje obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp. Należy pamiętać, że wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych wykonawców i podwykonawców (pracodawców) z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ostatnim prelegentem był mgr inż. Andrzej Nowak, wykładowca przedmiotów zawodowych na kierunku bhp w AJD, prezes oddziału OSPSBHP w Częstochowie oraz wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, a także biegły z zakresu bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Tematem wykładu była analiza wybranych przykładów wypadków przy pracy, profilaktyka i identyfikacja zagrożeń. W trakcie wystąpienia przybliżył zalety metody TOL w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, wspomaganej metodą wielokrotnych pytań „dlaczego”. Omówił wiele wypadków przy pracy, w tym np. upadek z konstrukcji sufitu podwieszanego, wypadek podczas prac pod linią średniego napięcia (15 kV). Za pomocą tzw. trójkąta Heinricha pokazał, jak cenne w profilaktyce wypadkowej jest analizowanie i reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
Na zakończenie konferencji Dyrektor Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa AJD dr inż. Marcin Sosnowski podziękował prelegentom i uczestnikom konferencji. Zapowiedział wspólnie z przedstawicielami UDT i PIP kontynuację tego typu przedsięwzięć.

Tomasz Igielski – sekretarz oddziału OSPSBHP w Częstochowie
 

 
  - 1 -