ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2017

Czy mogę szkolić?

Pani B.W. zwraca się z pytaniem dotyczącym prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Pisze: Ukończyłam studia podyplomowe z bhp oraz kurs pedagogiczny z prowadzenia szkoleń z zakresu bhp i ochrony ppoż. Czy studia i kurs wystarczą, aby prowadzić takie szkolenia? Co powinnam jeszcze zrobić, aby je prowadzić?

Wymagania dotyczące osób realizujących szkolenia w dziedzinie bhp zawarte są w § 5 p. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (DzU nr 180, poz. 1860, ze zm.), który stanowi, że organizator szkolenia zapewnia m.in. "wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia". Sformułowanie to jest, jak widać, mało precyzyjne i może stwarzać wiele wątpliwości interpretacyjnych. Decyzję co do spełnienia powyższych wymogów podejmuje w każdym przypadku pracodawca (jako organizator i/lub zleceniodawca szkoleń), jednak decyzja ta może być przedmiotem kontroli organów nadzoru, np. PIP.

W pierwszej kolejności osoba prowadząca szkolenia bhp musi mieć właściwy zasób wiedzy. Przepisy nie wskazują, że wiedza taka może być zdobyta tylko np. na studiach podyplomowych bhp, czy musi być efektem wcześniejszych doświadczeń. Ze zdroworozsądkowego (i każdego innego) punktu widzenia szkolący powinien oczywiście dobrze znać się na zagadnieniach, które musi przekazać w ramach szkolenia, aby program był właściwie zrealizowany. Sama wiedza książkowa w większości przypadków będzie niewystarczająca.

Doświadczenie zawodowe - również w tym przypadku przepisy nie wskazują, aby szkolący musiał wykazać się określonym stażem pracy, np. w służbie bhp i/ lub w danej branży. Należy jednak przyjąć, że doświadczenie zawodowe uprawniające do prowadzenia szkoleń nabywa się w trakcie pracy zawodowej. Trudno przyjąć, że osoba bezpośrednio po studiach czy z kilkumiesięcznym stażem pracy ma wystarczające doświadczenie zawodowe, aby prowadzić szkolenia z zakresu bhp.

Ostatnim wymogiem formalnym jest przygotowanie dydaktyczne. Przygotowaniem tym jest ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla konkretnych grup szkolenia form, metod i środków dydaktycznych. Przyjmuje się, że wykładowca, który jest w stanie wykazać, że w programie ukończonych przez niego studiów znajdował się moduł dydaktyczny, jest zwolniony z dodatkowych szkoleń czy kursów w zakresie przygotowania dydaktycznego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że osoba będąca absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bhp spełnia z formalnego punktu widzenia wymagania dotyczące wykładowców szkoleń bhp. Zalecane jest jednak zdobycie doświadczenia zawodowego, pozwalającego na efektywną realizację szkolenia bhp.Koniec

Andrzej Nowak

Dodaj swój komentarz


von Basior: Co to jest "efektywna realizacja szkolenia" ??? Czy uzyskany pozytywny wynik końcowego egzaminu po szkoleniu można uznać za efektywną realizację szkolenia przez wykładowcę??? Może inaczej - jaką miarę trzeba przyjąć do oceny efektywności??? (2018-01-04)

Andrzej N.: Ewentualny pozytywny wynik np. testu nie może być z oczywistych powodów obiektywnie uznany za wystarczający miernik oceny efektywności szkolenia. Jest wiele metod kompleksowej oceny (walidacji), najczęściej zalecana to model tzw. czterech poziomów. Przeprowadzenie procesu oceny wymaga jednak (nie)stety posiadania wiedzy ogólnej i/lub doświadczenia zawodowego oraz życiowego wykraczających poza program dwusemestralnej podyplomówki. I właśnie to było wiodącym przekazem zawartym w udzielonej odpowiedzi i porównania - spełnienie formalnego wymogu vs. faktyczna realizacja celu i sensu szkolenia. Dziękuję za wnikliwość i uwagi. Pozdrawiam. (2018-01-04)

von Basior: Będąc dalej wnikliwym... - Wynik testu "nie może być z oczywistych powodów uznany za wystarczający miernik" A jakież to są "oczywiste powody" ? Czyż w rozporządzeniu nie zapisano, co jest celem szkolenia np okresowego? i jak sprawdzić osiągnięte cele (czyli sprawdzenie nabytych wiadomości) Walidacja? model poziomów hmm, czy aby kolega nie za bardzo dzieli włos na cztery? czy może chce tylko zabłysnąć wiedzą? Nie znam nikogo (a znam dużo wykładowców tematyki bhp), kto by dokonywał walidacji, choć moim zdaniem użyte słowo "walidacja" jest w tym przypadku błędnie użyta. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania. Dziękuję za odniesienie się do mojego wpisu. Pozdrawiam PS. Najlepszym i najprostszym testem dla jego (wykładowcy) "umiejętności" jest tzw. "pytanie/a z sali" i umiejętność odpowiedzi wykładowcy... Faktycznie po dwóch semestrach podyplomówki słuchacz nie uzyska odpowiedzi lub uzyska błędną.......... (2018-01-04)

Andrzej N.: "Oczywiste powody" to np. możliwość ściągania od kolegi obok, rozwiązywanie zadań metodą chybił-trafił (zwłaszcza przy testowej formie) itd. itp. A walidacja ? Cóż..., proponuję krakowskim targiem umieszczenie tego wyrazu w cudzysłowie, ok ? Pytanie sprawdzające z sali - zgadzam się całkowicie - niezwykle skuteczne narzędzie oceny zasobu wiedzy/doświadczenia wykładowcy. Również w drugą stronę - pytanie sprawdzające skierowane do uczestnika "Jak pani/pan to rozumie ?" Dziękuję za odniesienie się do odniesienia :) Myślę, że mamy zbieżny pogląd na tę tematykę tzn. elementarną zasadą winno być iż wykładowca wie co mówi a nie tylko mówi co wie..... (2018-01-05)

Kurek: Należy mieć również na uwadze domniemany poziom percepcji zgromadzonych beneficjentów posiedzenia, aby prezentowany "właściwy zasób wiedzy" wykładowcy/prelegenta nie uleciał w górne rejony stanów wyższych abstrakcji myślowej lecz trafił do chłonnych czerepów zasiadaczy. Pomocne w tym bywa "stawianie kawy na ławę". (2018-01-05)

Ja: ...nie uleciał w górne rejony stanów wyższych...tut.poziomy raczej:) (2018-01-05)

Aleksandra: Tekst mówi o prowadzeniu szkoleń, natomiast ja mam pytanie o podpisaniu np. karty szkolenia okresowego lub szkolenia wstępnego ogólnego, oceny ryzyka czy IBWR. Czy taki dokument również może podpisać osoba bezpośrednio po studiach, bez stażu w słuzbie BHP, czy musi to być osoba z rocznym stażem? (2018-02-07)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31215956