ATEST Ochrona Pracy

18 lutego 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 1/2018

Ukończenie podyplomowych studiów bhp to za mało

Pani M.N. pyta: Pracuję na cały etat na podstawie umowy o pracę jako specjalista ds. rekrutacji i administracji w agencji pracy tymczasowej. Zajmuję się obsługą jednego klienta - firmy produkcyjnej, w której zatrudniamy ok. 200 pracowników tymczasowych. Pracowników tych wysyłam przed rozpoczęciem pracy na szkolenie bhp wstępne (instruktaż ogólny). Instruktaż stanowiskowy natomiast robi pracownik firmy, w której są zatrudnieni. Instruktaże ogólne przeprowadza nam firma zewnętrzna, która narzeka, jeżeli ma je robić dla dwóch, trzech pracowników, a nie zawsze jesteśmy w stanie zorganizować większą grupę. W związku z tym planuję instruktaż ogólny robić sama - prowadzę działalność (kwestia dopisania odpowiednich PKD), kończę studia podyplomowe z zarządzania bhp, ukończyłam studia magisterskie (specjalizacja nauczycielska), mam pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, interesuję się problematyką bhp. Aby podpisać umowę o współpracy w tym zakresie, moja firma wymaga: uprawnień co najmniej specjalisty ds. bhp, aktualnego szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp. Po ukończeniu studiów podyplomowych będę spełniała pierwszy warunek, ale nie jestem pewna, czy ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bhp jest równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego bhp?

Odpowiedź na powyższe, rozbudowane pytanie zostanie podzielona na trzy części:

1. Kto może przeprowadzać szkolenie wstępne ogólne dla pracownika agencji pracy tymczasowej?

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j.: DzU z 2016 r., poz. 360, ze zm.): "Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku". Biorąc powyższe pod uwagę, odnosząc się jednocześnie do problemu poruszonego w pytaniu należy stwierdzić, że czytelniczka nie jest uprawniona do prowadzenia instruktażu wstępnego ogólnego, gdyż zgodnie z treścią § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860, ze zm.): "Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy". Dodatkowo trzeba wyjaśnić, że powyższa regulacja dopuszcza realizację szkolenia wstępnego ogólnego tylko przez osoby będące w strukturze organizacyjnej pracodawcy użytkownika, jedyny dopuszczalny wyjątek od tej reguły dotyczy osoby wykonującej zadania (wszystkie) służby bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu.

2. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać kwalifikacje przewidziane dla specjalisty ds. bhp?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704, ze zm.) specjalista ds. bhp powinien posiadać "(...) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp".

Realizacja rocznego stażu, w świetle wymogów zawartych w rozporządzeniu, powinna nastąpić poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w służbie (dziale) bhp u pracodawcy, który komórkę taką utworzył w swojej strukturze organizacyjnej (powyżej 100 pracowników służbę bhp tworzy się obligatoryjnie). Zaznaczyć należy, że prawodawca nie stawia żadnych dodatkowych warunków w kwestii wymiaru czasu pracy, więc spełnieniem wymogów może być zatrudnienie na np. jedną czwartą, jedną drugą lub każdą inną część etatu.

3. Czy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można traktować tożsamo z ukończeniem szkolenia okresowego bhp dla służby bhp?

Możliwość potraktowania ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp jako równoznacznego z ukończeniem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla służby bhp dotyczy jedynie "czynnych" pracowników służby bhp. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp: "Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia". Ukończenie studiów w zakresie bhp w przypadku czytelniczki można byłoby więc potraktować równorzędnie z ukończeniem szkolenia okresowego dla służby bhp, gdyby ukończenie to nastąpiło w okresie od dnia rozpoczęcia zatrudnienia w służbie bhp do czasu upływu 12 miesięcy tegoż zatrudnienia.Koniec

Andrzej Nowak


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32114107