ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Badania profilaktyczne wykonywane przez innego lekarza

Liczba wpisów: 4.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Jarek: Dodano też art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (2020-04-01)

Jarek: "Wersja ostateczna" nic się nie zmieniała, co do projektu i stała się już prawem obowiązującym. Czyli dziś została zatwierdzona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta. (2020-03-31)

Jan: Na razie jest w procesie legislacyjnym - więc poczekamy jaka będzie wersja ostateczna... (2020-03-27)

Jarek: Dzisiaj nową ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zostanie prawdopodobnie ustanowiona sprawa badań profilaktycznych pracowników W ustawie dodano art. 12a, który będzie stanowić: Cyt. „Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (…) 2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.” (2020-03-27)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37753544