ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 804.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

banan: Należy przypomnieć także Art. 32 Konstytucji RP, który stanowi: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. A także art.11.3 Kodeksu pracy- [Zakaz dyskryminacji]: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. (2021-05-27)

totalny: Dziwne, że Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), nie wniósł do Trybunału Konstytucyjnego (TK), wniosku o zbadanie przepisów rozporządzeń ws. służby bhp, czy są one zgodne z Konstytucją RP. Mogło również z takim wnioskiem do RPO (w formie skargi), wystąpić także jedno z trzech Stowarzyszeń Pracowników Służby BHP, ale do dzisiaj żadne z nich tego nie uczyniło. (2021-05-27)

kierownik bhp: Samorząd zawodowy służby bhp na pewno by się przydał. Wzmógł by samodyscyplinę. Skończyło by się niektórym przypadkowym specom „Eldorado”. (2021-05-27)

członek OSPSBHP: Wiele osób domaga się utworzenia (podobnie jak ja), samorządu zawodowego służby bhp i słusznie skoro podniesione zostały wymagania co do kwalifikacji. Ponadto pozbawiając techników bhp możliwości pracy np. na umowę zlecenie u pierwszego, drugiego i kolejnego pracodawcy zdegradowano tym samym ten ważny zawód, od którego wymaga się w dalszym ciągu takiej samej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zakresu obowiązków jak i uprawnień na stanowisku starszego inspektora ds. bhp, jak i od specjalisty ds. bhp, który ukończył studia podyplomowe i/lub kierunkowe, ale często brakuje mu doświadczenia zawodowego, bądź życiowego w ogóle. Pragnę przypomnieć, że stowarzyszenia w tym OSPS BHP nie zajęły oczekiwanego stanowiska w obronie techników bhp zwłaszcza tych z wieloletnią praktyką w danej branży np. mające wykształcenie średnie kierunkowe, często również uprawnienia np. budowlane, energetyczne, inne. Uważam,że tylko samorząd zawodowy służby bhp mógłby się przyczynić do korzystnych zmian w działalności służby bhp. (2021-05-27)

popierajacy 3: Jak najbardziej byłaby wielka szansa na poprawę stanu bhp w całym kraju, we wszystkich branżach, czyli w całej gospodarce narodowej. (2021-05-27)

niepolityk: Jeżeli by powstał samorząd zawodowy służby bhp z prawdziwego zdarzenia, to była by dusza szansa na to by każdy Rząd RP zajął się nareszcie sprawami bhp mającymi również wpływ na stan gospodarki narodowej. Popierać należy każdą inicjatywę utworzenia takiego samorządu zawodowego. (2021-05-27)

inny: Należy przypomnieć wszystkim co stanowi art. 17 KP: Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. (2021-05-27)

popierajacy: Samorząd zawodowy służby bhp, jak najbardziej jest potrzebny, ponieważ w tej służbie działa wielu kombinatorów i cwaniaków nastawionych wyłącznie na zbicie przysłowiowej kasy. Samorząd zawodowy służby bhp po prostu by im to utrudnił. (2021-05-27)

zwolennik: Szanowni dyskutanci! Na podstawie przepisów ws. służby bhp wyróżnia się: pracowników tej służby zatrudnionych na całym lub część etatu, bądź na samozatrudnieniu w firmach dopiero zatrudniających 100 pracowników, a nie osób oraz osoby wykonujące zadania służby bhp zatrudnianych przy innej pracy co najmniej na część etatu w firmach poniżej 100 pracowników a także pracodawców wykonujących zadania służby bhp w swoich zakładach (mikro firmach). No i specjalistów ds. bhp spoza zakładu zatrudnionych na umowy zlecenie lub dzieło. Oczywiście wszystkie te osoby powinny spełniać wymogi co do kwalifikacji określonych w stosownym rozporządzeniu. Wszystkie te osoby mają ten sam zakres obowiązków i uprawnień. Pytanie tylko czy te osoby wypełniają należycie swoje obowiązki i uprawnienia,to inny temat do dyskusji. I czy te osoby jednakowo ponoszą odpowiedzialność zawodową za swoje zaniedbania,czy zaniechania oraz błędy w działaniu, skoro pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp? Zatem jak najbardziej jest potrzebny taki samorząd zawodowy,który byłby zdolny do sprawowania pieczy nad wykonywaniem pracy swoich członków. (2021-05-27)

Kasia: Czy rzeczywiście przewina jest tak wielka? (2021-05-27)

No właśnie: No jakoś tak się dzieje (2021-05-26)

niezłośliwy: Zbędny trud pisania nie może nic wnieść dobrego dla sprawy samorządu. (2021-05-26)

Zdecydowany: Nie wiem o co jest ta bitwa. Ja jestem zdecydowany. Ja popieram zawsze dobrą stronę. Ale to wina stron że się zmieniały. (2021-05-26)

niewybredny: Niech się dzieje co chce, nam nie może być źle... KLASYKA. (2021-05-26)

zainteresowany: Zapał się skończy, kiedy powstanie jakikolwiek samorząd zawodowy, podobnie będzie jak z OSPS BHP, do którego się na początku chętnie zapisywano, ale później już tak dobrze nie było. Zatem trudno się dziwić,że niewielu popiera utworzenie nijakiego i do tego jeszcze zbędnego samorządu zawodowego, zwłaszcza o niewiadomej jego nazwie? (2021-05-26)

822 przeciwnik: Po co wymyślać proch, skoro jest znany od wieków. Wiadomo,że samorząd zawodowy niczego nie załatwi i niczego nie rozwiąże.Będzie to jeszcze kolejna organizacja fasadowa, przynosząca korzyści tylko nielicznym. (2021-05-26)

przeciwnik: Jaka strata?: Widzę sam zysk,dzięki temu,że nie powstał dziwaczny samorząd zawodowy. Tak trzymać! (2021-05-26)

Magdalena: Jest wiele mozliwości podniesienia godności zawodu. Powołanie samorządu jest tylko jedna z mozliwości i to nawet nie najlepszą. (2021-05-26)

Jakie zmiany?: Nic nie trzeba zmieniać. Samorząd sam wymusi na administracji państwowej dostosowanie przepisów do wymogów formalnych. To nie nos jest do tabakiery a tabakiera dla nosa. (2021-05-25)

medyk: Wiele osób dyskutujących upatruje w samorządzie zawodowym ratunek dla służby bhp a niektórzy, to nawet poprawę warunków pracy i płacy co nie jest możliwe do spełnienia, ponieważ te warunki akurat reguluje rynek w postaci; podaż, zbyt,umiejętności oferenta. Na tę akurat sprawę na całe szczęście samorząd zawodowy nie ma i nie może mieć wpływu. Nie mniej wiele osób mocno w to wierzy, tak samo jak w powstanie jakiegoś dziwoląga o nazwie samorząd zawodowy bhp. Jest to totalna bzdura, ale która mocno się zakorzeniła w niektórych umysłach jego zwolenników. Taki stan u nich,to jest naprawdę już ciężka nieuleczalna choroba. (2021-05-25)

doświadczony II: sic: Koniecznie należy zmienić najpierw rozporządzenie ws. służby bhp a dopiero w następnej kolejności można będzie pomyśleć, jak ewentualnie utworzyć samorząd zawodowy! (2021-05-25)

budowlaniec 2: Na wielu dużych budowach sprawowałem funkcję koordynatora ds. bhp. W tym zakresie na co dzień współpracowałem przede wszystkim z kierownikiem budowy i kierownikami robót firm wykonawczych i podwykonawczych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego, co było stałą praktyką. Były omawiane co tydzień sprawy bhp na naradach z wykonawcami i podwykonawcami robót, na których były podejmowane i zaprotokołowane decyzje do realizacji a następnie rozliczane na kolejnej naradzie i/lub na naradach. Wszystkie prace a zwłaszcza te szczególnie niebezpieczne były nadzorowane przez osoby kompetentne. Do poważnych wypadków przy pracy nie dochodziło. Zdarzały się sporadycznie drobne wypadki przy pracy powodujące lżejsze uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy, maksymalnie do siedmiu dni. Jest to przykład stosowania dobrych praktyk w zakresie współpracy uczestników procesu budowlanego. (2021-05-25)

Horacy: Na pewno nie byłoby tyle sprzeciwu, jeżeliby ktoś mądrze uzasadnił sens utworzenia samorządu zawodowego np. pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Potrzebny jest nie tylko samorząd zawodowy, który byłby uprawniony np. do nadawania uprawnień w zakresie: wykładowcy i instruktora tematyki bhp, kontroli i nadzoru wykonywanych robót, w tym szczególnie niebezpiecznych, prowadzenia postępowań powypadkowych w wybranych branżach, np.: w przemyśle, usługach, transporcie, budownictwie, górnictwie, energetyce, służbie zdrowia, oświacie, administracji. Ale są potrzebne, przede wszystkim dobre odrodki szkolenia bhp dla służby bhp. Wtedy może byłby, to jakiś sens utworzenia takiego samorządu zawodowego. Byłby to powrót do bhp branżowego. Obecnie mamy to bhp ogólne i co w związku z tym można dobrego wymagać? Na takie bhp branżowe potrzebna jest zasobna kasa, której wciąż jest jej brak. (2021-05-25)

obserwator: Androny Andruty: Androny (potocznie banialuki), pisze wiele dyskutantów nie znając tematu, bo nie są do niego dobrze przygotowani. (2021-05-25)

sic!: Czyli wystarczy zmienić rozporządzenie zamiast wydumanego samorządu (2021-05-25)

Piotrek F.: Po technikum czy podyplomowe aby samodzielnie realizować zadania służby bhp odpowiednio 8 i 5 last stażu pracy były by wartością które podniosły by godność zawodu (2021-05-25)

Klementyna: Przyglądałam się spawaczom. Są spawacze płotów i o nich nikt się nie martwi. Żadnego zagrożenia przecież nie uczynią. Jeśli spaw jest odpowiedzialny to do wykonania takiej usługi poszukuje się spawacza zarejestrowanego w ewidencji spawaczy czyli PRS (Polski Rejestr Spawaczy) Można tam zdobyć uprawnienia I klasy lub II czy III klasy. Nikt od ślusarza który spawa płot, bramę czy rurkę a także blachę do samochodu nie wymaga uprawnień ale tylko jako takich umiejętności. Dziurkę w karoserii przykryje kit i git. W bhp powinno być podobnie. Są osoby które posiadają wiedze i rzesze tych co maja z tym problemy. Ale na bhp znać się każdy musi. Szewc też musi się znać na bhp choć w bardzo wąskim zakresie pomimo tego że szewc jak to szewc umie tylko kląć. Nikt nie próbuje dowartościować spawacza po jakimś tam kursie że posiada uprawnienia, podobnie jak szewca. Inaczej jest w bhp. Doprowadzono do zaniżenia poziomu poprzez zdeprymowanie zawodu w wyniku nadania uprawnień dla osób po kursie podyplomowym. I takim sposobem szkoła turystyczna, bankowa czy teologiczna nadaje uprawnienia inżynierskie decydujące o bezpieczeństwie ludzi. Czas naprawić ten błąd. (2021-05-25)

No właśnie: Samorząd bhp to tylko strzępienie języka (2021-05-24)

Karzimierz R.: Co to za różnica inspektor czy specjalista skoro tak określa rozpoządzenia (2021-05-24)

Janusz: Po co komu jakiś wydumany samorząd. Przecież służba bhp powinna wystarczyć (2021-05-24)

Izabela: W bhp jest wiele takich wykwitów. Ja myślałam że stowarzyszenia to sprostają. Ale będzie musiał to sprostować samorząd zawodowy, który niebawem powstanie. (2021-05-24)

Onufry: A spotkałeś się może z takim określeniem jak starszy lekarz albo coś takiego. Bo ja nie. Są tylko dwa przypadki tj felczer i lekarz bez względu na to jakie tytuły zawodowe czy naukowe posiada. W bhp powinno być tak samo. (2021-05-24)

Mundek: Jest wielu znawców w leczeniu. Placebo, homeopatia, ziołolecznictwo, znachorstwo, szamanizm, uzdrowiciele natomiast lekarzem jest ten co spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i jest wpisany do właściwego rejestru. W bhp powinno być podobnie każdy może udzielać dobrych rad ale inspektorem bhp powinien być tylko ten co spełnia właściwe wymagania w zakresie przygotowania zawodowego oraz posiada właściwe umiejętności a nadto jest wpisany do właściwego rejestru. (2021-05-24)

Małgorzata: Ja też uważam że inspektor nadzoru jest samodzielną funkcją (w budownictwie, energetyce, górnictwie itp) w bhp powinno być tak samo inspektor bhp powinien spełniać określone wymagania w zakresie wykształcenia oraz umiejętności a także posługiwania się odpowiednimi narzędziami (2021-05-24)

Kasia: W elektrowni Oskarshamn w Szwecji Inspektor bhp jest zastępcą dyrektora i członkiem zarządu elektrowni jądrowej. Jego funkcja to inspektor bhp - I tak powinno być w Polsce. Nie żaden starszy podinspektor tylko wszyscy równi nomenklaturowo. Zarówno technik bhp z 2 letnim stażem jak i dr nauk bezpieczeństwa pracy powinni być inspektorami bhp bez przedrostków i zarostków. Wszystkie wykwity radosnej twórczości należy wyczayścić (2021-05-24)

Androny Andruty: Andron (gr.: Ἀνδρῶν) – reprezentacyjne pomieszczenie dla mężczyzn, przeznaczone przede wszystkim na sympozjony. Może chodziło o andruty – to taki słodki wafelek do podgryzania podczas sympozjonów (2021-05-24)

budowlaniec: Nomenklatura:A w budownictwie występuje stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zatrudnia inwestor do odbierania robót budowlanych od wykonawcy i ten inspektor zwany też inspektorem technicznym decyduje o jakości wykonanych robót i zapłacie za nie. Nadmienić należy,że takich inspektorów może być kilku na budowie np. w zależności od rodzaju robót: ogólno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych. Nie każdy o tym wie, ale udaje, że wie. Porównywanie tych stanowisk jest niezasadne. Przypomnę,że inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiadają również za sprawy bhp. (2021-05-24)

inżynier bhp: Po co pracodawcy tzw. behapowiec? Po to,żeby zajmował się wszystkimi sprawami w firmie, które są kojarzone z bhp. A są to : badania lekarskie, szkolenia bhp, odzież, obuwie, itd. środki czystości i środki sanitarne, posiłki i napoje, wypadki przy pracy i poza nią,choroby zawodowe i para zawodowe, dodatkowe ubezpieczenie NW, emerytury pomostowe. Nakłady na bhp, w tym planowane, np. jak sporządzanie planów poprawy warunków pracy i bhp rocznych i wieloletnich. Kontrole stanu bhp. Współpraca z PIP, UDT, Sanepidem, PSP, WIOŚ,ZUS. To tak na gorąco najważniejsze sprawy. Osobiście spotkała mnie taka oferta wielokrotnie, lecz z niej nie skorzystałem, ponieważ była nisko płatna. Może by samorząd coś pomógł? Ale TYLKO MOŻE. (2021-05-24)

Nomenklatura: Ja też popieram ujednolicenie nomenklatury. Zawsze było inspektor bhp tak samo jak inspektor nadzoru. (2021-05-24)

niezrzeszony: Trzeba mieć dystans do tych wpisów, ponieważ niektóre są absurdalne. (2021-05-24)

czytelnik: Proszę nie porównywać stanowisk służbowych w instytucjach państwowych ze stanowiskami w służbie bhp. To są odrębne i różne sprawy. (2021-05-24)

a w PIP: inspektorzy pracy zatrudniani są na stanowiskach: nadinspektora pracy - kierownika oddziału * nadinspektora pracy * starszego inspektora pracy - głównego specjalisty * starszego inspektora pracy – specjalisty * starszego inspektora pracy * inspektora pracy * młodszego inspektora pracy. (2021-05-24)

znawca: Tak jest. Osoby które piszą o samodzielnych funkcjach w bhp, po prostu piszą androny. (2021-05-23)

specjalista bhp: Zgodnie z przepisami wyróżnia się samodzielne stanowiska ds.bhp, czyli jednoosobowe oraz wieloosobowe komórki bhp, w których może pracować kilka osób i mogą one mieć swojego kierownika. Niestety nie ma czegoś takiego jak samodzielne funkcje w bhp, i/lub jak kto woli w służbie bhp. Jest to wymysł zaledwie kilku autorów wpisów, chyba nieznających dobrze przepisów w tym zakresie. (2021-05-23)

obiektywny: Bardzo dziwi oraz martwi fakt,że wiele osób nie potrafi pisać merytorycznie,tylko pisze złośliwie i w dodatku nie na temat o samorządzie zawodowym. Niektórzy nawet bardzo lekceważą tę sprawę,czym potwierdzają dowód swojej niedojrzałości zawodowej. (2021-05-23)

EKSPERT: Już było wiele razy wyjaśniane,że nie ma czegoś takiego, jak samodzielne funkcje w bhp. Kto używa takiej nazwy, to pisze niezgodnie z prawdą. Są to tylko jego wymysły pozbawione podstawy prawnej. (2021-05-22)

budowlaniec 1: Powołując się na przykład samorządu zawodowego „budowlańców”. To ich samorząd zawodowy zwany izbą zrzesza tylko osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które obowiązkowo dotyczą: projektantów, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierowników budów, kierowników robót. Poza tym izba ta nie zrzesza techników budownictwa, którzy obecnie mogą być co najwyżej majstrami i/lub bardzo często brygadzistami od których nie wymaga się uprawnień budowlanych, ponieważ majster i brygadzista robót nie należy do samodzielnych funkcji w budownictwie. Osoby te mogą mieć takie uprawnienia,ale nie muszą. Np. mogą być w trakcie starań o nie. Dotyczy to przede wszystkim młodych inżynierów budownictwa. (2021-05-22)

Maciej: Słusznie zauważasz że Samorząd potrzebny jest tylko dla osób sprawujących samodzielne funkcje w BHP (2021-05-21)

Karolina: Ja też uważam że Samorząd Zawodowy BHP jest zbyteczny. Potrzebny jest tylko Samorząd Zawodowy Inżynierów i techników bhp. Samorząd jest potrzebny tylko dla osób pełniących samodzielne funkcje. (2021-05-21)

Feliks: A po co komuś, jakiś wyszukany samorząd zawodowy w dodatku zwany bez sensu samorządem bhp. Jakaś paranoja! (2021-05-21)

laik: Na pewno na dzisiaj jest więcej przeciwników niż zwolenników samorządu zawodowego. (2021-05-21)

niezrzeszony: Nie napiszę nic nowego.Jestem przeciwnikiem tworzenia czegoś co się ma nazywać samorządem zawodowym, ponieważ nie cierpię dobrowolnego przymusu. (2021-05-21)

merytoryczny: Po co:Samorząd zawodowy bhp,nikomu nie jest potrzebny,dlatego właśnie nie powstanie! (2021-05-21)

bezstronny: Jest oczywistą sprawą, że żaden samorząd zawodowy bhp ani o innej nazwie nie powstanie. (2021-05-20)

znawca: Trudno nie przyznać w tej sprawie racji.Jest wiele osób, które piszą o jakimś dziwnym samorządzie zawodowym bhp,który nigdy nie może powstać i na pewno nie powstanie. (2021-05-20)

822 przeciwnik: I tu zupełna zgoda: Samorząd zawodowy bhp, nigdy nie powstanie, bo taki powstać po prostu nie może. (2021-05-20)

przeciwnik: Po co:Samorząd zawodowy bhp,nikomu nie jest potrzebny,dlatego właśnie nie powstanie! (2021-05-20)

xyz: Trudno powiedzieć co było przyczyną zaprzestania starań OSPS BHP w sprawie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Może kiedyś czytelnicy tego forum się dowiedzą, bo jak na razie jest to słodka tajemnica, być może że nawet tajemnicą „tabu”. (2021-05-20)

Katarzyna W.: Jeśliby takowy Tfur miał powstać to należałoby podporządkować wszystkie osoby pełniące zadania w zakresie ochrony środowiska pracy i bezpieczeństwa pracy (2021-05-18)

No właśnie: Po co behapowcom samorząd. Jeszcze będą próbowali zawinąć to w sreberko (2021-05-17)

Po co: Po co komu samorząd zawodowy BHP. Służba bhp przecież wystarczy. (2021-05-17)

Natalia: Tylko osoby które chcą samorządu muszą zakasac rękawy. (2021-05-17)

Marcin: To nie jest bój o stołki. Bój o konfiturę przegrało bhp. A był taki jeden co pisał - Polak nową przypowieść sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi (2021-05-17)

zawiedziony: Trudno powiedzieć co było przyczyną zaprzestania starań OSPS BHP w sprawie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Może kiedyś czytelnicy tego forum się dowiedzą, bo jak na razie jest to słodka tajemnica,być może że jest to nawet tajemnicą „tabu”. (2021-05-17)

niezrzeszony: Nie można mieć do nikogo pretensji,o to,że samorząd zawodowy pracowników służby nie powstał z inicjatywy OSPS BHP, ponieważ to Stowarzyszenie wykazało maksymalne zaangażowanie na poziomie tej organizacji podejmując, tylko uchwałę swoich delegatów i na tym etapie niepotrzebnie aktywność swoją zakończyło. (2021-05-17)

No właśnie: Co to jest? Bój o rozwój bhp czy bój o stołki? (2021-05-17)

Kazimierz L.: Samorząd to wiadomo co. Stołki do obsadzenia (2021-05-17)

Antyksamorządny: Działacze, to najczęściej największe lesery. Jeszcze im dać do obsadzenia samorząd... Do roboty i do nauki! (2021-05-16)

Naga prawda: Poste i już. Chcesz bułkę to sobie kupujesz. Chcez samorzadu to o niego zabiega (2021-05-16)

Marek W.: Widziałem działalność takiego jednego bhpowca po turystyce który prowadził sprawy bhp w zakładach rybnych. Mało że zatrucie to jeszcze wypadek inwalidzki. Należałoby coś podjąć dla obrony interesów niewinnego społeczeństwa (2021-05-16)

Bzdura: A czy ktoś uważał że Sejm z własnej inicjatywy dla jakiejśtam grupy skłuconych weżmie z własnej inicjatywy zorganizuje im za piwniądze podatnika samorząd do obsadzenia kilku wypasionych stołków. (2021-05-16)

Kasia: Żadna władza, Sejm czy prasa branżowa nie przyłoży ręki do utworzenia samorzadu. To tylko te osoby które zamierzaja takie organ utworzyć musza wykaać się właściwą determinacja przed władzą państwową, władzą ustawodawczą i prasa branżową oraz każdym innymgremum które może wykazć interes w ich działaniu. NP OSPSBHP jest przeciwe powołaniu samorządu i może mieć wpływ na jego powłanie. (2021-05-16)

Radek: To nie władza będzie organizować Samorząd Zawodowy a tylko osoby które chcą jego utworzenia (2021-05-15)

inny autor: Trzeba pamiętać,że jak pisać, to tylko do odpowiednich władz i instytucji,może to przynieść żądany skutek. Pisanie o samorządzie,tu na forum oprócz satysfakcji autorom niczego nie zapewni. (2021-05-15)

Feliks: Cały czas trwa pisemna dyskusja o samorządzie zawodowym, ale nie wiele osób ma pojęcie,jaki on będzie.Bo teraz to jest pisanie o nim,przydatne,jak psu buda w dużym mieście. (2021-05-15)

niezrzeszony II: Sprawa samorządu zawodowego nurtuje wielu dyskutantów, stąd ciągle trwa nieustająca dyskusja zwłaszcza teraz w tym okresie pandemii korona wirusa i korona kryzysu. (2021-05-15)

Viki: Były dobre czasy i duże możliwości na podjęcie tematu utworzenia samorządu zawodowego i wydawało się,że wszystko idzie w dobrym kierunku, aż tu nagle coś się zacięło i sprawa się niespodziewanie zatrzymała i to na dobre.Winnych tej sprawy,jakoś nie widać bo ich nie wskazano. Pytanie o drugą szansę? Nie ma na nie odpowiedzi,tylko dlaczego? Też bez odpowiedzi.Była już szansa na sukces. (2021-05-15)

pesymista: Sam samorząd zawodowy nie zostanie utworzony, tak samo jak nie uczyni tego ta przewlekła dyskusja, ponadto dla sprawy nic nie znacząca. (2021-05-15)

Pozwany: No właśnie. Taki banalny powód. (2021-05-15)

członek PSPSBHP: Ale nie można być też całkowitym pesymistą co do zamknięcia sprawy samorządu zawodowego.Sprawa samorządu zawodowego obecnie jest o wiele trudniejsza do załatwienia,niż wcześniej kilka lat temu.Było już opisane,dlaczego,więc nie będę się powtarzać. (2021-05-15)

Michał: I to ma być powód powołania Samoządu Zawodowego? (2021-05-15)

ekonomista: Ewka: Nie ważne jest,która szkoła uczy bhp? Ważne jest, jak uczy. Jaki ma program nauczania i jaki poziom nauczania zapewnia,jakich ma nauczycieli,wykładowców i instruktorów oraz jakie posiada zaplecze naukowo-dydaktyczne.Ważne jest przede wszystkim co po tej szkole jej absolwenci potrafią.Czy znajdą pracę i czy staną się dobrymi fachowcami w swojej dziedzinie. (2021-05-15)

halo: Klara: Żadne prędkości nie rozwiążą problemu patologi w bhp, choćby było ich wiele, ponieważ trzeba zacząć od ustalenia ich źródła i od określenia ich przyczyn. A źródeł i przyczyn jest wiele. Tylko tym problemem występującym od dawna nie zajmuje się nikt na poważnie i skutecznie. (2021-05-15)

Młody: Na czym polegają dwie prędkość dla pracowników bhp (2021-05-15)

No właśnie: Pracownicy bhp z dwoma prędkościami. A co na to OSPSBHP (2021-05-14)

Na reście: Samodzielne funkcje w bhp dla właściwie wykształconych tj inżynierów i techników bhp. (2021-05-14)

Eleonora: A mi się wydawało że najważniejsza sprawą jest zapewnienie godnej płacy dla osób prowadzących samodzielne funkcje w bhp (2021-05-14)

Kasia: Najważniejsza sprawa dla bhp to samorząd zawodowy. (2021-05-14)

czytelnik: Mamy obecnie do czynienia z marazmem w sprawach bhp w ogóle,dlatego nie można się spodziewać radykalnych zmian,o ile one kiedyś nastąpią? Jeżeli nastąpią to będą to raczej kosmetyczne zmiany.Tym bardziej,jeżeli chodzi o samorząd zawodowy to nie należy być optymistą. (2021-05-14)

zawiedziony: Temat samorządu zawodowego jest wałkowany przez wiele lat i jak na razie, to bezskutecznie. (2021-05-14)

zwykły: Nie będzie dobrze, bo dobrze już było i minęło, ale jakoś niewielu to zauważyło. Zatem też nie będzie samorządu zawodowego, ponieważ szansa na jego utworzenie już dawno minęła. (2021-05-14)

kierownik bhp: Wiele dyskutantów pyta po co obecnie służbie bhp samorząd zawodowy, kiedy pozycja jej jest co raz słabsza,żeby nie powiedzieć słabiutka? I dobrze ,że pytają o to dyskutanci. (2021-05-14)

pytający?: Najpierw należy powołać samorząd zawodowy dla osób prowadzących samodzielne funkcje w bhp? Czy to totalna kpina,czy może mroczna rzeczywistość? (2021-05-14)

Jowita: Sprawę rozwiąże powołanie nie jednego a 4 samorządów. Każdy samorząd zajmować się będzie swymi zagadnieniami. (2021-05-14)

Optymista: Coś w tym jest. Każdy może mieć swój Samorząd. Wszyscy będą zadowoleni. (2021-05-13)

Piotrek: W końcu osoby pełniące samodzielne funkcje w bhp zostaną usatysfakcjonowane (2021-05-13)

No właśnie: Dobre i szczegółowe rozwiązanie speaw związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji w bhp (2021-05-13)

Ojczyzno moja: Wszystko jest fajnie ułożone. Stworzymy 4 samorządy i każdy zajmie się właściwymi sprawami (2021-05-13)

Ciekawy: No to co wreszcie tworzymy ten Samorząd behapowców tak czy nie - jak nie, to przestańcie obecnie o tym pisać? (2021-05-12)

Zenek: No właśnie (2021-05-12)

Karol: Jest oczywistościa że Samorząd zawodowy jest dla osób pełniących samodzielne funkcje w bhp (2021-05-12)

<< Back     Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-804]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914917