ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 761.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Ewka: No to czas na powołanie samorządu zawodowego bhp. Jeszcze jakieć 4 miesiące (2019-02-17)

to może: powołacie sobie prywatnie i komercyjnie takie towarzyskie dziwadło, skoro jest tylu chętnych i napalonych? (2019-02-13)

Cała reszta: tj jakieś 60 000 bhpowców jednak chce samorządu. (2019-02-13)

Tych: 600000 bhpowców to bhpowcy z Europy z polski tylko 10 % tj 60 000 bhpowców (2019-02-05)

PÓLNOC: JA TEŻ ZNAM ALE NASTU A NIE JEDNEGO.pRZESTAŃCIE GŁUPOTY PISAĆ (2019-02-05)

Grażyna: Ja znam tylko jednego bhpowca co nie chce samorzadu (2019-02-04)

południe: jakim behpowcom behapowcy ne chca samorządu i basta (2019-02-04)

Mam nadzieję: że aż tak źle nie życzysz bhp-owcom. (2019-02-04)

realista: Jeden już czeka ,żeby powołac samorząd haha ,ale sie nie doczeka (2019-02-02)

Niestety: Lenistwo nie spowodowało powołania samorzadu zawodowego bhp (2019-02-01)

Then Lezing: Czy ktoś został uzdrowiony lub uleczony (2019-02-01)

zapodaj sobie: ten lezing, a wszyscy (tu na forum) będą zdrowsi. (2019-01-31)

Próba nr 1: Lezing. Próba nr 2 też lezing itd... (2019-01-31)

z przymróżeniem: Zarząd przez całą kadencję podejmował "próby" - czytaj różne działania. Niestety Rząd RP nie powołał samorządu ;) Więc ktoś musi ponieść karę. Może Pan Przewodniczący GKR, a co tam ;) PS. Konam ze śmiechu jak czytam te dyrdymały emerytów :) (2019-01-30)

Mirek: Może Pan Przewodniczący GKR zechce odpowiedzieć co stało na przeszkodzie aby przez całą kadencje nie podejmowano żadnej próby utworzenia samorzadu zawodowego bhp (2019-01-30)

Delegat: Co spowodowało że nie podjeto próby powołania samorzadu (2019-01-29)

No wlaśnie: CO ??? (2019-01-29)

Dziwne: Skoro znane są argumenty i znane koszty to CO STAOWI ŻE NIE PODJĘTO PRÓBY UTWORZENIA SAMORZADU ZAWODOWEGO BHP (2019-01-29)

No TAK: Jeżeli samych bhp-owców jest 40000 i na dodatek około 20000 osób którym nalezałoby przydzielić tytul zawodowy to te 60000 osób miesięcznie zebraliby 3 mlm euro gdyby zbierali euro. A na utrzymanie Samorzadu zawodowego potrzeba ok 4 mln zł. rocznie i około 4 mln na płace rocznie razem około 8 mln czyli mniej niż 50 euro rocznie. To jest niewiele skoro niektórzy słyszeli o 50 euro miesięcznie. Koszty samorządu też były NA TYM FORUM ROZPISANE. Koszty uwzględniają tez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej profesji. (2019-01-29)

Ewka: Dobrych bhp-owców stac na to. Tylko dobrzy bhpowcy powinni pozostac w zawodzie. Tylko dla dobrego bhp-owca jest miejsce pracy za właściwe wynagrodzenie. Tylko donry bhp-owiec powinien otrzymywać godna zapłatę (2019-01-29)

realista: Przede wszystkim stołek dla Prezesa za dużą kasę wiecie, że były dyskusje żeby składka do samorządu wynosiła 50 euro miesięcznie.Byłem świadkiem rozmowy takiej w Rzeszowie .KTO BOGATEMU ZABRONI.Więc zastanówcie się ,czy stac behapowców na etatach na takie rarytasy. (2019-01-28)

realista: Lista pobożnych życzeń i tyle w tym temacie (2019-01-28)

argumenty: Wystarczy czytać ze zrozumieniem (2019-01-28)

argumenty: Młody: SAMORZĄD ZAWODOWY to zrzeszenie tworzone przez profesje bo wysokim znaczeniu społecznym reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu. CELE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO jest całokształt działań związanych z zawodem i działaniami osób wykonujących te usługi a w szczególności: 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu; 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju; 5. integrowanie środowiska ; 6. obrona godności zawodowej; 7. reprezentowanie i ochrona zawodu; 8. zajmowanie stanowiska w sprawach polityki państwa oraz organizacji prazy osób wykonujących zawód; 9. edukacja promocja zawodowa. 10. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 11. prowadzenie rejestrów zawodowych 12. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 13. opiniowanie warunków pracy i płacy ; 14. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 15. prowadzenie kształcenia podyplomowego i naukowego; 16. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska 17. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zawodu i zajęć określonego charakteru 18. opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 19. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 20. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 21. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych i społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 22. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 23. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami w kraju i za granicą oraz samorządem innych zawodów; 24. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej; 25. zarządzanie majątkiem własnym; 26. prowadzenie działalności wydawniczej; 27. uznawanie kwalifikacji osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 28. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. (2018-07-31) (2019-01-28)

pytający: Nie ma żadnego argumentu na utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp, a zwłaszcza samorządu BHP, ponieważ nie ma czegoś takiego jak zawód bhp. Trzeba również wyjaśnić,że w służbie bhp są zatrudniane osoby z różnym wykształceniem np.: średnim ogólnym i technicznym, ekonomicznym,bądź wyższym technicznym, ekonomicznym, pedagogicznym, prawniczym, humanistycznym. Wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią nawet bez matury i uzyskać dyplom technika bhp, lub ukończyć szkołę wyższą kierunek bhp (inżynieria bezpieczeństwa), studia podyplomowe (zarządzanie bhp), by uzyskać prawo do zatrudnienia w służbie bhp. Wymagana jest także praktyka określona w stosownym rozporządzeniu. Zatem po co jest jakiś dziwny samorząd zawodowy do nadawania jakiegoś dokumentu na podstawie uczestnictwa w co najmniej dwóch szkoleniach naradach itp. To jakieś grube nieporozumienie. (2019-01-25)

zasadniczy: Trzeba otwarcie stwierdzić,że utworzenie samorządu zawodowego jest bardzo trudną sprawą to raz. A dwa to,że trzeba dostosować się do zapisu art. 17 obowiązującej Konstytucji RP. (2019-01-25)

ciekawwski: No tak,niektóre osoby z uporem maniaka powtarzają jak mantrę „Utworzymy samorząd zawodowy”, tylko nie piszą dokładnie jak to zrobią. I tu jest problem chyba jak na razie nie do rozwiązania. (2019-01-25)

polityk: Wiele osób myli pojęcia: kontrola, nadzór, dozór, sprawowanie pieczy. Należy przypomnieć więc zapis w konstytucji RP: Art. 17 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej (2019-01-25)

zainteresowany: Kasia: Piszesz nie prawdę, ponieważ samorząd zawodowy nie może mieć wpływu chociażby na kształtowanie płac u prywatnych pracodawców.Owszem w instytucjach tzw. budżetówki jak najbardziej.Poczytaj dokładnie na temat samorządów czym się one zajmują, to może ci się w głowie rozjaśni o co chodzi. A tak na marginesie sprawy to przepisy ws. służby bhp leżą w gestii parlamentu(kodeks pracy) i rady ministrów(rozporządzenie), anie samorządu zawodowego. (2019-01-25)

kasia: Stowarzyszenia są różne i wszystkie potrzebne. Jest stowarzyszenie Normy ISO 45001. Stowarzyszenie ergonomistów, Stowarzyszenie higienistów, Stowarzyszenie higienistów wsi. Stowarzyszenie biologów. a wszystkie te stowarzyszenia skupiają pracowników służby bhp różnych branż. Natomiast Samorząd zawodowy jest tylko jeden. Tylko samorząd zawodowy jest gwarantem rozwoju służby bhp. Tylko samorząd zawodowy jest w stanie przeciwstawić się marginalizacji tej służby. Tylko samorząd zawodowy jest w stanie zapewnić właściwe uposażenie pracownikom tej służby (2019-01-25)

emeryt: To jest: Służba bhp nigdy nie była doceniana jak należy. A czy postępuje jej degradacja trudno stwierdzić jednoznacznie. A czy samorząd zawodowy jest lekarstwem na cało zło? Chciałbym uwierzyć, lecz mam jakiś wewnętrzny opór na ten temat. (2019-01-24)

logiczny: Trzeba mierzyć siły na zamiary. Zamiary być może,że były nawet dobre. Gorzej było i jest nadal z siłą, ponieważ ten projekt(pomysł) nie ma wsparcia przez większość. I to są realia, z którymi nie wszyscy chcą przyjąć do wiadomości. (2019-01-24)

życzliwy: Dyskusja na pewno jest potrzebna, tak samo jak chłodna analiza tego przedsięwzięcia, które w realizacji do łatwych nie należy. Ażeby mógł się powieść jakiś projekt, to nie wystarczy tylko pomysł.Konieczna jest determinacja w działaniu oraz systematyczność i cierpliwość osób, które dobrowolnie podjęły się takiego trudu i wysiłku. Samo nic się nie załatwi tak jak w życiu. O wszystko trzeba zabiegać a nawet toczyć ciężki bój. O czym nie można zapominać. (2019-01-24)

przypadkowy: Co z tego,że delegaci na zjazd OSPS BHP w ilości 60 osób podjęło uchwałę o potrzebie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp.Ta uchwała była pierwszym krokiem do wykonania tego zamierzenia. Kolejnym krokiem powinno być napisanie projektu ustawy o w/w samorządzie zawodowym, a następnie podjęcie jej konsultacji oraz prowadzenie rozmów z ministerstwem rodziny, pracy i spraw społecznych, by to ministerstwo podjęło się dalszych działań na rzecz utworzenia takiego samorządu. Konieczne były też rozmowy i przekonanie koalicji rządzącej,że ten samorząd zawodowy będzie działał z korzyścią nie tylko dla samej służby bhp, ale może wzmocnić cały system w ochrony pracy w RP. Pytanie czy to wszystko uczyniono? Mam poważne wątpliwości.A niektórzy dyskutują na ten temat jakby byli oderwani od rzeczywistości i nie zauważają tego ważnego problemu. (2019-01-24)

pesymista: W cale nic nie jest oczywiste, ponieważ samorządu zawodowego nie będzie, nawet jeżeli bardzo wierzycie w jego utworzenie.Jednak to nie jest kwestia wiary tylko praktycznego a raczej pragmatycznego podejścia do trudnej sprawy. (2019-01-24)

To jest: oczywiste, ze tylko samorząd zawodowy jest w stanie zapobiec degradacji służby bhp (2019-01-24)

Świstak: No w końcu jakieś konkluzje. Coś zaczynacie kumać, że samorząd to fantastyka. I autor pomysłu i delegaci w końcu odkrywają prawdę a co lepsze chyba zaczynają myśleć. (2019-01-23)

niezrzeszony: Podobno tylko 60 delegatów OSPS BHP podjęło uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp.Mam wątpliwości czy taka uchwała jest uprawniona i czy może ona dotyczyć działań tych „behapowców”, którzy nie są członkami żadnego stowarzyszenia? Uważam,że niestety nie,ponieważ nie wszyscy muszą akceptować ideę samorządu. (2019-01-23)

członek OSPSBHP: Genowefa: Zarówno stowarzyszenia jak i samorządy zawodowe działają na podstawie stosownych przepisów. W przypadku stowarzyszenia na podstawie istniejącej już ustawy o stowarzyszeniach i partiach politycznych oraz na podstawie własnego statutu. Natomiast samorządy zawodowe działają każdy na podstawie odrębnej ustawy o danym samorządzie zawodowym uchwalonej każdorazowo przez parlament oraz na podstawie innych dokumentów o ile jest to wymagane i konieczne.Jednak w swoim wpisie poszłaś na skróty.Tak stowarzyszenia a samorządy zawodowe są to dwie różniące się od siebie organizacje mające swoje określone cele i zadania mogące bez przeszkód ze sobą współpracować. (2019-01-23)

Genowefa: Co innego samorząd co innego stowarzyszenie. Stowarzyszenie jak sama nazwa wskazuje powinna szkolic i chałturzyć, natomiast samorzad ma zabezpieczyc jakość tych usług i ochrone dla osób wykonujących zadania tej słuzby. (2019-01-23)

legalizator.: Nie prawdą jest,że drogą rozwoju służby bhp jest samorząd zawodowy.Żadna organizacja automatycznie nie gwarantuje rozwoju swoim członkom, ponieważ muszą oni o swój rozwój zadbać sami. Dokształcając się, doskonaląc swój warsztat. Ale w tym mogą pomóc przede wszystkim stowarzyszenia zajmujące się sprawami bhp i takie już działają w naszym kraju. Niemniej może i by się przydał samorząd zawodowy służby bhp, który by zajął się między innymi,np. nadawaniem certyfikatów kompetencji zawodowych w danej branży,ale droga do jego utworzenia jest długa i ciernista jak się okazuje. (2019-01-23)

st insp.ds. bhp: Wiadomo,że żadne stowarzyszenie nie jest reprezentantem całej służby bhp. Bo szacuje się,że do tych stowarzyszeń może należeć nie całe 3,5 tys. tzw. „ behapowców”. Znacznie, bo ponad trzykrotnie więcej ponoć jest tych „behapowców” poza tymi stowarzyszeniami i nie wszyscy popierają pomysł utworzenia samorządu zawodowego. Jakoś nich tego nie chce zauważyć na tym forum. (2019-01-23)

Artur A.: Oraz studia wyższe kierunkowe np. jak inżynieria bezpieczeństwa. (2019-01-23)

Artur A.: Oczywiście,że każda grupa zawodowa chciałaby mieć swój samorząd. Ale samorząd zawodowy to nie cech ani też izba rzemieślnicza.Trzeba mieć tego świadomość.Wiele zawodów ma uznanie społeczne co automatycznie nie oznacza,że te zawody mają status zawodu zaufania publicznego.I tu jest cała filozofia. Należy przyznać,że mądra,bo zapisana także w art.17 obecnie jeszcze obowiązującej Konstytucji RP o czym nie należy zapominać. (2019-01-23)

czytelnik: Mietek: Nie zgadzam się z tobą absolutnie! Służbie bhp jest potrzebna nowelizacja lub zmiana przepisów w sprawie jej działalności najlepiej w formie ustawy, wtedy należałoby uchylić zapisy w Kodeksie pracy, anie żaden samorząd zawodowy. Który byłby tylko fasadą. Cóż to za samorząd zawodowy bez możliwości nadawania uprawnień do wykonywania zadań służby bhp. Takie uprawnienia zapewniają policealne szkoły oraz studia podyplomowe. Więc na co i po co ta cała szopka z tym samorządem? (2019-01-23)

Mietek: Jest jedna droga do rozwoju słuzby bhp. Ta droga nazywa sie SAMORZAD ZAWODOWY. No można jeszcz utyskiwac skarżyć sie i płakać na marginalizacje słuzby bhp. (2019-01-23)

logiczny: Najłatwiej jest krytykować i atakować zwłaszcza autorów wypowiedzi zamiast problemu.Uważam,że podjęta uchwała o utworzeniu samorządu zawodowego pracowników służby bhp była bez analizy i oceny możliwości realizacji tego postulatu. Ktoś napisał projekt uchwały po wywiadzie byłego prezesa OSPS BHP i poszło jak to się mówi na żywioł. Delegaci pomysł zaklepali i się rozjechali a problem pozostał jak widać sam w sobie do dnia dzisiejszego. Stąd ta niesłabnąca dyskusja,na pewno jałowa, ale trudno się dziwić,że tak jest a nie inaczej z tym samorządem zawodowym. (2019-01-22)

bezstronny.: forumowicz: Widać,że bujasz w obłokach. Radzę zejdź na ziemię. Dokonaj analizy. Niby jak zarząd OSPS BHP mógł wykonać uchwałę delegatów, no Jak? Skoro nikt nie przedstawił projektu ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp, chociażby zainteresowanym swoim członkom przez 4 lata. Kogo "WY" chcenie rozliczać i za co? Zastanówcie się dobrze nad tym rzetelnie. Uważam,że postąpiono nierozważnie z tym pomysłem, ponieważ nie wzięto pod uwagę wielki stopień trudności wykonania uchwały delegatów OSPS BHP uchwalonej pod wpływem emocji w sposób spontaniczny i teraz tego są efekty, czyli marne skutki. (2019-01-22)

niezrzeszony: Możecie być dumni z tego,że jesteście tzw.”behapowcami” i należącymi do OSPS BHP. To jest wasza prywatna sprawa i tak samo wasze prawo i wasza wola, której nie wolno nikomu narzucać. Zapamiętajcie to sobie. Każdy ma prawo do wypowiedzi, krytyki także o ile ona się mieści w granicach prawa i spełnia wymóg zasad kultury w dyskusji publicznej zaznaczam i mocno podkreślam. (2019-01-22)

apel: Do Anna Bogatka. Popieram twój wpis i apeluję do członków OSPS BHP o to: "Dyskutujcie o OSPS BHP się na innym wątku". (2019-01-22)

Anna Bogatka: Szanowni dyskutanci! Nawet gdybyście nie wiem jak napinali mięśnie to wszystko na nic, bo to nie ma mocy sprawczej. Szkoda wielka,że niektórzy piszą bzdury a podobno mają wyższe wykształcenie,że samorząd zawodowy pracowników służby bhp rychło powstanie. Nie powstanie tak samo jak nie powstanie samorząd zawodowy pracowników socjalnych. Tych samorządów zawodów zaufania publicznego jest niewiele w naszym kraju a liczba ich na dzień dzisiejszy nie przekracza 20. Więc o co tu chodzi. Jeżeli chcecie rozliczać obecny zarząd OSPS BHP, to róbcie to na innym wątku. Przypomnę,że nie wszyscy tzw.” behapowcy” należą do stowarzyszenia jakiegokolwiek i nie wszyscy oni popierają pomysł utworzenia dziwnego samorządu zawodowego. Zrozumcie to wreszcie, bo tego wymaga demokracja i obecnie obowiązujący system polityczny w naszym kraju. (2019-01-22)

Jestem dumny: że jestem bhp-owcem. Jestem dumny że powołano mnie na delgata na Zjazd. Jestem dumny że zabiore głos w sprawie jakości pracy obecnego zarzadu. Mam nadzieje na wybór skuteczniejszego zarzadu (2019-01-16)

forumowicz: Szkoda gadać :( No uparł się jeden z drugim, bo obecny zarząd !!! BEZWZGLĘDNIE !!! nie doprowadził do powołania samorządu przez ustawodawcę :( I jeszcze piszą, że są dumni będąc takim delegatami - przypis mój (2019-01-16)

Ja jestem: członkiem OSPSBHP. I nikt sie ze mnie nie wyśmiewa. Ja jestem dumny że jestem członkiem OSPSBHP choć zarząd główny nam sie nie udał. Skoro pracuję w tym zawodzie to też powinienem być dumny z przynalezności do najliczniejszej organizacji skupijącej osoby pracujące w tym zawodzie. Myśle że wyprostujemy działania władz stowarzyszenia i wskażemy na kolejnym zjeździe właściwy kierunek działania. (2019-01-16)

forumowicz: Proponuję przy najbliższych wyborach parlamentarnych rozliczyć obecną opcję polityczną, że wam nie powołała samorządu ;) Myślę, że warto zainteresować TVP Polsat lub TVN i opisać to, że zjazd powziął uchwałę i nie powołano samorządu. No cóż głowy muszą polecieć. Cóż działania podjęte prace trwały, dyskusje a rząd się wypiął. Z takim delegatami, to można........ Ech. (2019-01-16)

forumowicz: Te wpisy wołają o pomstę do nieba. Proszę - nie ośmieszajcie się i nie przyznawajcie, że byliście delegatami. Wstyd mi strasznie za was. Najlepiej nie przyznawajcie się że jesteście członkami OSPSBHP, bo inni to czytają i się z was wyśmiewają. Dobrze, że Marek nie rządził przez te 4 lata, bo by też nie dostał absolutorium (waszym zdaniem), bo zarząd nie zrealizował bezwzględnie uchwały o powołaniu samorządu. Proponuję wystosować pismo do ustawodawcy, aby bezwzględnie powołał samorząd. No jak to się mogło stać, że zarząd nie powołał samorządu i nie wywarł nacisku na rząd. Hmm.. Teraz będzie musiał zapłacić głowami za ustawodawcę. No jak PIS mógł to zrobić dla delegatów. Oj ludziska ludziska (2019-01-16)

Delegat: Ja też znam treść uchwały zjazdu dot. Samorzadu Zawodowego. Też jestem nowowybranym delegatem i będę wnioskował o nieudzielenie absolutorium z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi (2019-01-15)

Ja: Byłem delegatem i pamiętam. Jestem nowym delegatem i będę pamiętał na Zjeździe (2019-01-15)

kiełbie we łbie: wam się kiełbią. A znasz tekst tej uchwały, czy tylko "masz takie głębokie przekonanie" o jej istnieniu i treści? To jest WZORCOWY hejt i mowa nienawiści. (2019-01-15)

trzeźwy: Artykuł 3 Konferencja Sesje i delegaci 1. Konferencja przedstawicieli Członków będzie odbywała posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Składa się ona z czterech przedstawicieli każdego Członka, w tym dwóch delegatów rządu i dwóch delegatów reprezentujących odpowiednio pracodawców i pracowników każdego z Członków. ?A KIMŻE MA BYĆ OSPSBHP ??? Już nie pijcie! (2019-01-15)

minister: dla potrzeb istnienia na forum ktoś puszcza takie bąki - 1 przedstawiciel ??? OSPSBHP nie jest rządem, nie jest pracodawcą i nie jest organizacją związkową, więc jako kto ma być tym prestiżowym przedstawicielem? (2019-01-15)

<< Back  


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-761]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444578