ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2002

Maciej Sas-Badowski

Maciej Sas-Badowski
Maciej Sas-Badowski

Bliskie związki z nauką, a zarazem intensywna działalność gospodarcza w naszej branży spotykane są rzadko. Maciej Sas-Badowski zajmuje się sprawami bhp od co najmniej 25 lat, a wspomniane role łączy od lat kilkunastu.

Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i autorem programu studiów pierwszej prywatnej uczelni o profilu wyłącznie behapowskim, a od niedawna jej kanclerzem i starszym wykładowcą. Liczba zgłoszeń studentów pozwala spokojnie oczekiwać na inaugurację roku akademickiego 2002/2003.

Maciej Sas-Badowski urodził się w Radomiu. Wbrew tradycjom rodzinnym nie pociągała go praca w adwokaturze. W roku 1969 ukończył Politechnikę Łódzką (Wydział Mechaniczny). W tym samym roku rozpoczął pracę w cukrowni "Lublin", by przenieść się wkrótce do Biura Projektów Przemysłu Cukrowniczego w Lublinie, gdzie był projektantem-technologiem i konstruktorem maszyn i urządzeń technicznych. Projektowanie zakładów cukrowniczych - w tym procesów technologicznych i obiektów socjalnych - a także w przemyśle maszynowym, budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, w służbie zdrowia, sprawiało mu wiele satysfakcji i dawało poczucie znacznej niezależności. Trzeba dodać, że podjął i ukończył (w roku 1973) drugi kierunek studiów, tym razem zaocznie, w Politechnice Lubelskiej (Wydział Budownictwa Lądowego - specjalność urządzenia cieplne i zdrowotne).

Jeszcze przed trzydziestką został dyrektorem technicznym Cukrowni "Krasnystaw" (w budowie). Cukrownia powstała, a on trafił na stanowisko naczelnika Wydziału BHP w Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego WSCHÓD w Lublinie. W roku 1977 ukończył Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Politechnice Warszawskiej. W czasach likwidacji zjednoczeń doszedł do wniosku, że branża behapowska może być atrakcyjna. Doświadczenia życiowe pozwoliły mu sformułować życiowe credo: "należy sobie tak organizować życie, żeby nie mieć szefa - bardzo to niekorzystnie wpływa na poczucie wolności osobistej".

Przez ostatnie 5 lat pełnił przy Sądzie Wojewódzkim w Radomiu (obecnie Okręgowym) funkcję biegłego sądowego z zakresu bhp. Rzeczoznawcą w tej dziedzinie jest od roku 1997. Od kilku lat kieruje Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy - Studium Kształcenia Ustawicznego "CON-LEX" Sp. z o.o. We współpracy z CIOP prowadził samodzielne badania środowiska pracy w kilku zawodach budowlanych i przemyśle poligraficznym. Wyniki badań zostały opublikowane w wydawnictwach CIOP i resortu pracy jako tak zwane charakterystyki zawodowe.

Od roku 1996 podjął pracę dydaktyczną w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, gdzie opracował (jako współautor) program nowego kierunku studiów - ochrona środowiska pracy. Do koncepcji tej wykorzystano w pewnym stopniu program MEN dla kształcenia techników bhp, program ramowy szkolenia podstawowego dla służby bhp. Wykorzystał też własne doświadczenie dydaktyczne. W programie tym dużą wagę przywiązuje się do zagadnień fizjologii i psychologii pracy, autorzy chętnie odwołują się do nowoczesnych form multimedialnych.

We wspomnianej uczelni był w latach 1996-1999 wykładowcą i opiekunem ponad 70 inżynierskich prac dyplomowych z dziedziny bhp i ergonomii.

Obecnie Maciej Sas-Badowski jest wykładowcą przedmiotu "Bhp i prawo pracy" w Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach (woj. mazowieckie).

Warto wspomnieć o organizacji, której jest inicjatorem i współzałożycielem: Stowarzyszeniu Wykładowców i Rzeczoznawców Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii - z siedzibą w Radomiu. Powołano ją do życia w roku 1998. Jej celem jest między innymi: wspieranie wszelkich działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony pracy, rozwijanie i propagowanie idei wykonywania pracy w warunkach bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych człowiekowi.

Maciej Sas-Badowski dba nie tylko o wyniki kierowanego przez siebie instytutu, który uzyskał certyfikat CIOP dla jednostki edukacyjnej. On sam także uzyskał certyfikat CIOP kompetencji zawodowych wykładowcy bhp oraz osobno specjalisty bhp.

Równolegle z pracą dydaktyczną i kierowaniem instytutem "CON-LEX" zajął się oceną zgodności rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów eksploatacyjnych maszyn w przemyśle drzewnym (stolarka budowlana i meblarstwo) z przepisami i normami polskimi oraz wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Materiały z prowadzonych badań stanowią podstawę jego rozpoczętej pracy doktorskiej.

Za swój największy sukces uznaje przygotowanie koncepcji i doprowadzenie do inauguracji działania Wyższej Inżynierskiej Szkoły Organizacji i Bezpieczeństwa Pracy w Radomiu. Jednocześnie ma pomysły na dalszy rozwój działalności instytutu "CON-LEX", a przede wszystkim zapewnienie mu statusu jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzyskanie certyfikatu PCA dla Laboratorium Pomiarów Czynników Środowiska Pracy.

Maciej Sas-Badowski przejawia wiele aktywności w sprawach zawodowych, a jednocześnie - co wydaje się naturalne - ma zainteresowania typowego domatora. Interesuje go rzemiosło artystyczne; szczególnie ceni stare meble i malarstwo XIX-wieczne.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427619