ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo wielkopolskie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
PCA AB 1065

Data ważności certyfikatu: 14 lipca 2021 r.
Laboratorium Badania Środowiska Pracy
ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
tel.: 62 725 32 34, 725 32 35, fax: 62 722 05 91
e-mail: laboratorium.higieny.pracy@psse-krotoszyn.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - benzenu, toluenu, acetonu, 2-metylopentanu, n-heksanu cykloheksanu, 4-metylopentan-2-onu, tetrachloroetenu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, octan-1-metoksy-2-propylu, etylobenzenu, styrenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, 1,3,5-trimetylobenzenu, 1,2,4-trimetylobenzenu, 1,2,3-trimetylobenzenu, nafty, biphenylu, isopropanolu, butanonu-2, octanu etylu, n-butanolu, metakrylanu metylu, octan n-butylu, m,p-ksylenu, cykloheksanonu, o-ksylenu, heptanu, metylocykloheksanu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA sp. z o.o.
PCA AB 1111

Data ważności certyfikatu: 11 listopada 2021 r.
Laboratorium Badawcze
Batorowo, ul. Stefana Batorego 33c, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 894 60 02, fax: 61 894 61 03
e-mail: biuro@attma.pl
www: http://www.attma.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

LABOTECH Wojciech Kowalski
PCA AB 1114

Data ważności certyfikatu: 26 listopada 2021 r.
ul. Wojska Polskiego 5, 62-420 Strzałkowo
Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowo
tel./fax: 63 275 00 25, kom. 502 262 210
e-mail: biuro@labo-tech.pl
www: http://www.labo-tech.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Labor Securus Opieka nad Pracownikiem Bartosz Bilski
PCA AB 1124

Data ważności certyfikatu: 14 grudnia 2021 r.
Dział Szkoleń i Higieny Pracy
ul. Górki 17a, lok. 5, 60-204 Poznań
kom. 603 237 174
e-mail: biuro@laborsecurus.pl
www: http://www.laborsecurus.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

LABOD Daria Jankowska
PCA AB 1131

Data ważności certyfikatu: 13 stycznia 2022 r.
Laboratorium LABOD Daria Jankowska
os. Armii Krajowej 105, 61-381 Poznań
tel.: 504 241 030
e-mail: biuro@labod.pl
www: http://www.labod.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący
Data wprowadzenia informacji:2019-10-11

Zakład Ogólno-Budowlany Tadeusz Bartczak
PCA AB 1163

Data ważności certyfikatu: 1 marca 2022 r.
ul. Św. Rocha 2c/8, 61-142 Poznań
Laboratorium Pomiarów Środowiska Pracy "Napięcie"
ul. Bażancia 1, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 764 09 38
e-mail: asik665@wp.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-10-11

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ośrodek Badań i Oceny Środowiska Pracy TOX-LUX s.c. Maciej Łabęda, Katarzyna Malinowska
PCA AB 1178

Data ważności certyfikatu: 26 kwietnia 2022 r.
ul. Łąkowa 31a, 62-007 Biskupice
Laboratorium Badawcze
ul. Staszica 51, 62-020 Swarzędz
kom. 693 044 655, fax: 61 224 13 31
e-mail: biuro@tox-lux.pl
www: http://www.tox-lux.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny
Data wprowadzenia informacji:2019-11-29

EKOANALITYKA Jerzy Sternal
PCA AB 1207

Data ważności certyfikatu: 28 czerwca 2022 r.
ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno
Laboratorium
ul. Zielona 24, 64-100 Leszno
tel.: 65 520 14 15, 529 93 91, fax: 65 528 76 27
e-mail: sternal@ekoanalityka.pl
www: http://www.ekoanalityka.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; pyłowych czynników szkodliwych - apatytów, fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego i syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gips), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomit), węglika krzemu niewłóknistego; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, ftalanu dibutylu, ftalanu benzylu butylu, ftalanu di-2-etyloheksylu, ftalanu d-n-oktylu (ftalanu dioktylu), formaldehydu, propan-1-olu, benzenu, acetonu, etanolu, butan-1-olu, 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu), m, p, o-ksylenów, toluenu, akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu etylu, akrylanu metylu, akrylanu butylu, butan-2-olu, butan-2-onu, dichlorometanu, chlorobenzenu, chloroformu, cykloheksanu, etylobenzenu, heptanu, heksanu, heksanu izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu, izopropylobenzenu (kumen), alkoholu izopropylowego, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu, 1-metoksypropan-2-olu, 1-metylocykloheksanonu, 5-metyloheksan-2-onu, octanu butylu, octanu etylu, octanu pentylu, octanu propylu, octanu 2-metoksy-1- metyloetylu, octanu izobutylu, octanu secbutylu, octanu tertbutylu, octanu 3-metylobutylu, octanu 1-metyloetylu, octanu winylu, pentanu, styrenu, tetrachloroetenu, trichloroetenu, 2-fenylopropenu, pentan-2-onu, 2-winylotoluenu, 3-winylotoluenu, 4-winylotoluenu, 1,2,3-trimetylobenzenu, 1,2,4-trimetylobenzenu, 1,3,5-trimetylobenzenu, 2-etylotoluenu, 3-etylotoluenu, 4-etylotoluenu, tetrahydrofuranu, metylocykloheksanu, acetonitrylu, 1,1,1-trichloroetanu, 2-metylocykloheksanonu, 4-metylopentan-2-olu, dekanu, dodekanu, 5-metyloheptan-3-onu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, 4-metylopent-3-en-2-onu, 4-metylopentan-2-onu, octanu 2-butoksyetylu, cykloheksanolu, cykloheksanonu, eteru dietylowego, nonanu, oktanu, pentan-1-olu, pentan-3-onu, tetrachlorku węgla, tridekanu, undekanu, winylocykloheksanu, 2-butoksyetanolu, 2-etoksyetanolu, 2-metoksyetanolu, octanu 2-etoksyetylu, octanu 2-metoksyetylu, 2-fenoksyetanolu, 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, 1,4-dioksanu, epoksyetanu, buta-1,3-dienu, disiarczku wegla, akrylonitrylu, dezfluranu, izofluranu, sewofluranu, halotanu, tlenku styrenu, acetofenonu, fenolu, m, p-krezolu, naftalenu, N,N-dimetyloacetamidu (DMAC), N,N-dimetyloformamidu (DMFA), 1,3-dioksolanu, 1,3,5-trioksanu, bifenylu, eteru difenylowego, alfa-pinenu, pentan-1-olu i pozostałych izomerycznych alkoholi, metanolu, ftalanu dibutylu, ftalanu dietylu, ftalanu dimetylu, ftalanu diizobutylu, ftalanu dipropylu, 1-metylo-2-pirolidonu, 1-etylopirolidonu, 1-metylonaftalenu, 2-metylonaftalenu, 2-etyloheksanalu, 2-furaldehydu, acetaldehydu, akrylaldehydu, benzaldehydu, butyraldehydu, chloroacetaldehydu, glutaraldehydu, heksanalu, heptanalu, izobutyraldehydu, (E)-But-2-enalu, nonanalu, pentanalu, propanalu; kwasu siarkowego, kwasu azotowego, chlorowodoru, amoniaku, siarkowodoru, chloru, nadtlenku wodoru, kwasu fosforowego, dekatlenku tetrafosforu, dekatlenku fosforu, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku diazotu, ditlenku węgla; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-10-11

Laboratorium Badania Środowiska Wiesław Lingas
PCA AB 1212

Data ważności certyfikatu: 1 sierpnia 2022 r.
ul. Roosevelta 83, 62-200 Gniezno
kom. 604 279 319
e-mail: labwl@tlen.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-11-29

Katarzyna Rokossowska Przedsiębiorstwo Usługowe LAB-TOP
PCA AB 1263

Data ważności certyfikatu: 8 maja 2023 r.
Laboratorium Badań Czynników Fizycznych LAB-TOP
Daszewice, ul. Pogodna 7/3, 61-160 Poznań
tel./fax: 61 893 98 02, kom.609 892 606
e-mail: pomiary@lab-top.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego
Data wprowadzenia informacji:2019-11-29

Pracownia Akustyczno-Środowiskowa EKO-POMIAR Jacek Szulczyk
PCA AB 1290

Data ważności certyfikatu: 16 października 2023 r.
Laboratorium
Bogdanowo 11 D/5, 64-600 Oborniki
tel./fax: 61 296 50 36
e-mail: biuro@eko-pomiar.com.pl
http://www.eko-pomiar.com.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Data wprowadzenia informacji:2019-12-22

SPEKTRUM Piotr Grzesiak
PCA AB 1352

Data ważności certyfikatu: 31 lipca 2020 r.
ul. Wigury 10a/30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Laboratorium
ul. gen. Kąckiego 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
kom. 697 306 515
e-mail: piotr.grzesiak8@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; hałas ultradźwiękowy oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-11-29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROBIT s.c. Stanisław Gogoliński, Mirosław Ptaszyk
PCA AB 1371

Data ważności certyfikatu: 29 października 2020 r.
ul. Wypoczynkowa 49/4, 64-300 Nowy Tomyśl
Laboratorium PRO-BIT
ul. 3 stycznia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax: 61 442 11 42
e-mail: maciej@pro-bit.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu, niewłóknistego; natężenie hałasu, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-11-29

HP.LAB Anna Skowrońska-Kanellaki
PCA AB 1403

Data ważności certyfikatu: 7 stycznia 2021 r.
ul. Długa 28, 62-811 Kościelna Wieś
Laboratorium
ul. Dobrzecka 69/71, 62-800 Kalisz
kom. 502 624 584
e-mail: hplabbasia@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu wapnia (dolomitu), węglanu wapnia, węglika krzemu, niewłóknistego; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny
Data wprowadzenia informacji:2019-12-22

Badania i wdrożenia Quark Sp. z o.o.
PCA AB 1436

Data ważności certyfikatu: 13 maja 2021 r.
ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań
Laboratorium Środowiskowe
Pokrzywno 3, 61-315 Poznań
kom. 618 627 478
e-mail: biuro@bwquark.pl
http://www.bwquark.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Data wprowadzenia informacji:2019-12-22

Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.
PCA AB 1463

Data ważności certyfikatu: 7 października 2021 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
tel.: 63 273 35 13, fax: 63 273 33 78
e-mail: lbs@sol-klodawa.com.pl
http://www.sol-klodawa.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-12-22

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.
PCA AB 1624

Data ważności certyfikatu: 14 września 2020 r.
Laboratorium Badawcze
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 661 78 18, fax: 61 661 78 11
e-mail: sekretariat@energotherm.pl
http://www.energotherm.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Data wprowadzenia informacji:2019-12-22

Laboratorium Pomiarów Środowiska Pracy LUX-MODUS, dr Katarzyna Balicka, mgr inż. Piotr Balicki S.C.
PCA AB 1654

Data ważności certyfikatu: 10 lipca 2021 r.
ul. Stanisława Małachowskiego 27/1, 61-129 Poznań
kom. 537 500 998
e-mail: biuro@lux-modus.pl
www: http://www.lux-modus.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2020-01-29

Obsługa BHP Piotr Roztocki
PCA AB 1718

Data ważności certyfikatu: 16 czerwca 2023 r.
Laboratorium
Skiereszewo, Os. Bajkowe 35, 62-200 Gniezno
kom. 604 643 845
e-mail: biuro@szkoleniabhp.gniezno.pl
www: http://www.szkoleniabhp.gniezno.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Województwo zachodniopomorskie
Data wprowadzenia informacji:2020-01-29

EkoAtom Krzysztof Wiśniewski
PCA AB 365

Data ważności certyfikatu: 7 października 2021 r.
Laboratorium
ul. Iwaszkiewicza 17, 64-100 Leszno
fax: 65 520 53 87, kom.: 601 773 751
e-mail: info@ekoatom.pl
www: http://www.ekoatom.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji, pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych; promieniowanie jonizujące
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Laboratorium Usługowo-Badawcze "Biochemik" Sp. z o.o.
PCA AB 400

Data ważności certyfikatu: 13 sierpnia 2022 r.
Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory
tel./fax: 67 281 41 17
e-mail: zdwulit@biochemik.pl
www: http://www.biochemik.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, substancji organicznych - benzenu, formaldehydu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), octanu etylu, octanu n-butylu, etanolu, acetonu, butan-2-onu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-), nafty, styrenu, izopropylobenzenu, butan-2-olu, heksanu, cykloheksanu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego - związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, glinu metalicznego (proszek niestabilizowany), wodorotlenku sodu; tlenku węgla, ditlenku węgla, amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
PCA AB 438

Data ważności certyfikatu: 20 sierpnia 2019 r.
Dział Laboratoryjny
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
tel.: 61 854 48 02, fax: 61 852 50 03
e-mail: sekretariat@wssepoznan.pl
www: http://www.wsse-poznan.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, fenolu; metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, kwasu azotowego, chlorowodoru, kwasu fosforowego, dekatlenku tetrafosforu, chloru, siarkowodoru, ditlenku siarki, amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

TELE-COM Sp. z o.o.
PCA AB 529

Data ważności certyfikatu: 16 września 2020 r.
Laboratorium Badawcze
ul. Jawornicka 8, 60-968 Poznań
tel.: 61 868 90 17, fax: 61 868 56 52
e-mail: laboratorium@tele-com.poznan.pl
www: http://www.tele-com.poznan.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Centrum Badawczo-Rozwojowe PALAB Spółka z o.o.
PCA AB 608

Data ważności certyfikatu: 17 maja 2021 r.
Laboratorium Badawcze
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
tel.: 61 831 17 80, fax: 61 831 25 40
e-mail: biuro@palab.pl
www: http://www.palab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu; metali - miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenku żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, chromu metalicznego - związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, glinu metalicznego (proszek niestabilizowany), cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn; amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
PCA AB 616

Data ważności certyfikatu: 23 czerwca 2021 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
tel./fax: 67 351 98 00
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Pracy BIOSAN, Gizela Kalinowska, Ryszard Kalinowski
PCA AB 632

Data ważności certyfikatu: 9 sierpnia 2021 r.
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Motylewska 40, 64-920 Piła
tel.: 67 212 48 95, fax: 67 212 09 61
e-mail: biosan@pro.onet.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, styrenu, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, nafty, acetonu, butan-1-olu, 2-butoksyetanolu, etanolu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4-, 2-etoksyetanolu, octanu n-butylu, octanu etylu, toluenu, 2-metylopropan-1-olu (izobutanol), octanu 2-etoksyetylu, pentanu, heksanu, heptanu, cykloheksanu, cykloheksanonu, metylocykloheksanu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, etylobenzenu, octanu 2-butoksyetylu, butan-2-onu, propan-2-olu, propan-1-olu, octanu propylu, 1-metoksypropan-2-olu, 1-etoksypropan-2-olu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metanolu, kumenu, metakrylanu metylu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, octanu izobutylu, tetrahydrofuranu, 4-metylopentan-2-onu, fenolu, formaldehydu, 1-metylo-2-pirolidonu, 1-chloro-2,3-epoksypropanu, akrylaldehydu (akroleiny), glikolu etylenowego, akrylonitrylu, krezolu - mieszanina izomerów, acetaldehydu (aldehydu octowego), kwasu octowego, butano-1-tiolu (merkaptanu butylu), etylotoluenu - mieszanina izomerów, n-propylobenzenu, dichlorometanu, acetonitrylu, fenylometanolu, chlorobenzenu, kwasu akrylowego, propanu, n-butanu, 2-fenoksyetanolu; metale - związków chromu (VI) w przeliczeniu na Cr (VI), wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, srebra - frakcja wdychalna, srebra związków nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, srebra związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, tlenku wapnia, antymonu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem stibanu w przeliczeniu na Sb, tlenku magnezu, rtęci - par i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Hg; fluorowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku węgla, ditlenku azotu, chlorowodoru, nadtlenku wodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; nielaserowe promieniowanie optyczne; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii - natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Ekolab Sp. z o.o.
PCA AB 869

Data ważności certyfikatu: 27 stycznia 2020 r.
Laboratorium
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica
tel.: 61 651 01 01, fax: 61 651 40 38
e-mail: ekolab@ekolab.pl
www: http://www.ekolab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; pyłowych czynników szkodliwych - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, grafitu naturalnego i syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu niewłóknistego; substancji organicznych - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, fenolu, etanolu, metanolu, formaldehydu, akrylaldehydu, acetonu, pentanu, octanu metylu, butan-2-onu, octanu etylu, heksanu, octanu izopropylu, benzenu, butan-1-olu, cykloheksanu, metakrylanu metylu, pentan-1-olu, toluenu, octanu butylu, tetrachloroetenu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4-, 2-butoksyetanolu, styrenu, kumenu, fenylopropanu, metakrylanu butylu, trimetylobenzenów - mieszanina izomerów: 1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-, 2-metylopropan- 1-olu, octanu 2-butoksyetylu, dichlorometanu, metylocykloheksanu, 1-metoksypropan-2-olu, nafty, buta-1,3-dienu, benzyny do lakierów, 2-etoksyetanolu, 2-(-2butoksyetoksy)etanolu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metale - srebra - frakcja wdychalna, związków nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As, berylu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Be, baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe: tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, antymonu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem stibanu w przeliczeniu na Sb, selenu i jego związków z wyjątkiem selanu w przeliczeniu na Se, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, tytanu i jego związków w przeliczeniu na Ti, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, cyrkonu i jego związków w przeliczeniu na Zr, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, wapnia; chlorowodoru, kwasu azotowego, fluorowodoru, frakcji torakalnej kwasu siarkowego, ditlenku azotu, amoniaku, ozonu, kwasu fosforowego (V) i dekatlenku tetrafosforu (pięciotlenku fosforu); natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; nielaserowe promieniowanie optyczne
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

GRUPA INTERLIS Sp. z o.o.
PCA AB 896

Data ważności certyfikatu: 13 kwietnia 2020 r.
ul. Ptomeleusza 10, 62-800 Kalisz
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Zielona 18, 62-800 Kalisz
tel.: 67 753 73 02
e-mail: laboratorium@interlis.pl
www: http://www.interlis.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - acetonu, butan-2-onu, benzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-; styrenu, toluenu, tetrachloroetenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-; octanu n-butylu, pentanu, heksanu, dichlorometanu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
PCA AB 949

Data ważności certyfikatu: 15 września 2020 r.
ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
Centrum Badań Jakości
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
tel.: 63 247 15 71, fax: 63 247 15 80
e-mail: grabowski.konrad@zepak.com.pl
www: http://www.zepak.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; pyłowych czynników szkodliwych - cementu portlandzkiego, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu wapnia (dolomitu); metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; chlorowodoru, hydrazyny, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność; wydatek energetyczny; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BM-EKOS Sp. z o.o.
PCA AB 976

Data ważności certyfikatu: 20 listopada 2020 r.
Laboratorium
ul. Sienkiewicza 8/12, 60-817 Poznań
tel.: 61 868 45 09
e-mail: biuro@bm-ekos.com.pl
www: http://www.bm-ekos.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; pyłowych czynników szkodliwych - asfaltu naftowego, apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu wapnia (dolomitu); węglika krzemu, niewłóknistego, spalin silnika Diesla; tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny
Data wprowadzenia informacji:2019-09-12

KWANT-LAB Tomasz Kaźmierowski
PCA AB 982

Data ważności certyfikatu: 11 grudnia 2020 r.
Laboratorium
ul. Pokrzywno 4, 61-315 Poznań
tel.: 61 624 74 691, kom. 530 569 530
e-mail: biuro@kwant-lab.pl
www: http://www.kwant-lab.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji; pole elektromagnetyczne - natężenie i indukcja
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Firma Błajet 10
PCA AB 987

Data ważności certyfikatu: 21 grudnia 2020 r.
Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy
ul. Sierakowska 23, 64-510 Wronki
tel.: 67 254 01 16, fax: 616 232 313, kom. 608 226 020
e-mail: beata.blajet@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych - tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-08-21

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204406