ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo wielkopolskie

EkoAtom Krzysztof Wiśniewski
PCA AB 365

Data ważności certyfikatu: 7 października 2021 r.
Laboratorium
ul. Iwaszkiewicza 17, 64-100 Leszno
fax: 65 520 53 87, kom.: 601 773 751
e-mail: info@ekoatom.pl
www: http://www.ekoatom.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji, pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych; promieniowanie jonizujące
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Laboratorium Usługowo-Badawcze "Biochemik" Sp. z o.o.
PCA AB 400

Data ważności certyfikatu: 13 sierpnia 2022 r.
Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory
tel./fax: 67 281 41 17
e-mail: zdwulit@biochemik.pl
www: http://www.biochemik.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, substancji organicznych - benzenu, formaldehydu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), octanu etylu, octanu n-butylu, etanolu, acetonu, butan-2-onu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-), nafty, styrenu, izopropylobenzenu, butan-2-olu, heksanu, cykloheksanu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego - związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, glinu metalicznego (proszek niestabilizowany), wodorotlenku sodu; tlenku węgla, ditlenku węgla, amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
PCA AB 438

Data ważności certyfikatu: 20 sierpnia 2019 r.
Dział Laboratoryjny
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
tel.: 61 854 48 02, fax: 61 852 50 03
e-mail: sekretariat@wssepoznan.pl
www: http://www.wsse-poznan.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, fenolu; metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, kwasu azotowego, chlorowodoru, kwasu fosforowego, dekatlenku tetrafosforu, chloru, siarkowodoru, ditlenku siarki, amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

TELE-COM Sp. z o.o.
PCA AB 529

Data ważności certyfikatu: 16 września 2020 r.
Laboratorium Badawcze
ul. Jawornicka 8, 60-968 Poznań
tel.: 61 868 90 17, fax: 61 868 56 52
e-mail: laboratorium@tele-com.poznan.pl
www: http://www.tele-com.poznan.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Centrum Badawczo-Rozwojowe PALAB Spółka z o.o.
PCA AB 608

Data ważności certyfikatu: 17 maja 2021 r.
Laboratorium Badawcze
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
tel.: 61 831 17 80, fax: 61 831 25 40
e-mail: biuro@palab.pl
www: http://www.palab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu; metali - miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenku żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, chromu metalicznego - związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, glinu metalicznego (proszek niestabilizowany), cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn; amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-06-17

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
PCA AB 616

Data ważności certyfikatu: 23 czerwca 2021 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
tel./fax: 67 351 98 00
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Pracy BIOSAN, Gizela Kalinowska, Ryszard Kalinowski
PCA AB 632

Data ważności certyfikatu: 9 sierpnia 2021 r.
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Motylewska 40, 64-920 Piła
tel.: 67 212 48 95, fax: 67 212 09 61
e-mail: biosan@pro.onet.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie również zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, styrenu, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, nafty, acetonu, butan-1-olu, 2-butoksyetanolu, etanolu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4-, 2-etoksyetanolu, octanu n-butylu, octanu etylu, toluenu, 2-metylopropan-1-olu (izobutanol), octanu 2-etoksyetylu, pentanu, heksanu, heptanu, cykloheksanu, cykloheksanonu, metylocykloheksanu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, etylobenzenu, octanu 2-butoksyetylu, butan-2-onu, propan-2-olu, propan-1-olu, octanu propylu, 1-metoksypropan-2-olu, 1-etoksypropan-2-olu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metanolu, kumenu, metakrylanu metylu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, octanu izobutylu, tetrahydrofuranu, 4-metylopentan-2-onu, fenolu, formaldehydu, 1-metylo-2-pirolidonu, 1-chloro-2,3-epoksypropanu, akrylaldehydu (akroleiny), glikolu etylenowego, akrylonitrylu, krezolu - mieszanina izomerów, acetaldehydu (aldehydu octowego), kwasu octowego, butano-1-tiolu (merkaptanu butylu), etylotoluenu - mieszanina izomerów, n-propylobenzenu, dichlorometanu, acetonitrylu, fenylometanolu, chlorobenzenu, kwasu akrylowego, propanu, n-butanu, 2-fenoksyetanolu; metale - związków chromu (VI) w przeliczeniu na Cr (VI), wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, srebra - frakcja wdychalna, srebra związków nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, srebra związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, tlenku wapnia, antymonu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem stibanu w przeliczeniu na Sb, tlenku magnezu, rtęci - par i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Hg; fluorowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku węgla, ditlenku azotu, chlorowodoru, nadtlenku wodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; nielaserowe promieniowanie optyczne; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii - natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

GRUPA INTERLIS Sp. z o.o.
PCA AB 896

Data ważności certyfikatu: 13 kwietnia 2020 r.
ul. Ptomeleusza 10, 62-800 Kalisz
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Zielona 18, 62-800 Kalisz
tel.: 67 753 73 02
e-mail: laboratorium@interlis.pl
www: http://www.interlis.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - acetonu, butan-2-onu, benzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-; styrenu, toluenu, tetrachloroetenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-; octanu n-butylu, pentanu, heksanu, dichlorometanu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
Data wprowadzenia informacji:2019-07-14

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444643