ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo śląskie

Główny Instytut Górnictwa
PCA AB 005

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG
ul. Gwarków 1, 40-166 Katowice
Data ważności certyfikatu: 30 grudnia 2018 r.
tel.: 32 258 16 31, 258 16 32, fax: 32 259 65 33
e-mail: gig@gig.eu
www: http://www.gig.eu

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych

Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. prof. Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
PCA AB 024

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące - Zespół ds. Badań
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice
Data ważności certyfikatu: 30 września 2021 r.
tel.: 32 256 93 60, fax: 32 256 93 05
e-mail: biuro@zetom.eu
www: http://www.zetom.eu

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Badania Środowiska Pracy Usługi BHP - Krzysztof Pala
PCA AB 1002

Data ważności certyfikatu: 12 lutego 2021 r.
ul. Radockiego 128/4, 40-645 Katowice
tel./fax: 32 206 52 70
e-mail: k-pala@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany

LAB-SERWIS
PCA AB 1004

Laboratorium Badań Środowiska s.c.
data ważności certyfikatu: 4 marca 2021 r.
ul. Brzegowa dz. 63, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 323 15 23, kom. 601 235 824
e-mail: biuro@lab-serwis.com.pl
www: http://www.lab-serwis.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali: manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, chromu V; tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla, amoniaku, chlorowodoru, fluorowodoru, natężenie hałasu, hałas ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Laboratorium Badań Środowiskowych s.c. Iwona Masarczyk, Justyna Przybyła
PCA AB 1022

data ważności certyfikatu: 2 kwietnia 2021 r.
ul. 16 Lipca 14, 41-506 Chorzów
kom. 501 291 426
e-mail: laboratoriumsc@op.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie - natężenie i równomierność

OPA-ROW Sp. z o.o.
PCA AB 1028

Data ważności certyfikatu: 28 lutego 2021 r.
Laboratorium Badan Środowiskowych
ul. Rymera 40 c, 44-270 Rybnik
tel.: 32 739 88 35 fax: 32 422 27 44
e-mail: laboratorium@opa-row.pl

Badania środowiska pracy - oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych, oświetlenie elektryczne we wnętrzach, oświetlenie elektryczne na zewnątrz, oświetlenie elektryczne awaryjne; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR Henryk Lemieszek
PCA AB 1078

Data ważności certyfikatu: 11 sierpnia 2021 r.
ul. Wolności 10, 41-800 Zabrze
Laboratorium
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska
EKOPOMIAR Henryk Lemieszek
ul. Karpacka 12, 44-103 Gliwice
tel./fax: 32 279 85 86
e-mail:ekolem@interia.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

PRO-INFO s.c. Wojciech Kliś, Maciej Kliś
PCA AB 1121

Data ważności certyfikatu: 8 grudnia 2021 r.
Zakład Badań Środowiska
ul. Wita Stwosza 11 b, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 821 44 16 fax: 33 821 44 17
e-mail: biuro@pro-info.biz.pl
www: http://www.pro-info.biz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu, hałas ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie, stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia, równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii

SGS Polska Sp. z o.o.
PCA AB 1232

Data ważności certyfikatu: 8 listopada 2022
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
Laboratorium Środowiskowe
ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna
tel.: 32 449 25 00 fax: 32 447 20 72
e-mail: joanna.siewior@sgs.com
www: http://www.sgs.analizysrodowiska.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - n-pentanu, n-heksanu, cykloheksanu, n-heptanu, n-oktanu, eteru dietylowego, n-nonanu, n-dekanu, n-undekanu, n-dodekanu, benzenu, etylobenzenu, toluenu, m+p-ksylenu,o-ksylenu, styrenu, chlorobenzenu, 1,2-dichlorobenzenu, 1,4-dichlorobenzenu, 1,2,3-trichlorobenzenu, 1,2,4-trichlorobenzenu, 1,3,5-trimetylobenzenu, kumenu, dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 1,1,1-trichloroetanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, propan-1-olu, butan-1-olu, butan-2-olu, butan-2-onu, metanolu, etanolu, 2-butoksyetanolu, 2-metylopropan- 1-olu, acetonu, 4-metylopentan-2-onu, cykloheksanonu, octanu winylu, octan-n-butylu, octanu etylu, octan 2-butoksyetylu, octanu 2-etoksyetylu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny lakowej, formaldehydu, acetaldehydu; metale - kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, talu i jego związków w przeliczeniu na Tl, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna i respirabilna, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i respirabilna, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, chromu metalicznego, związków chromu(II) w przeliczeniu na Cr(II), związków chromu( III) w przeliczeniu na Cr(III), srebra - frakcja wdychalna, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, glinu metalicznego, glin proszek (niestabilizowany) - frakcja wdychalna i respirabilna, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As, baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba, molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo, selenu i jego związków, z wyjątkiem selanu w przeliczeniu na Se, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, tlenku magnezu, tlenku wapnia - frakcja wdychalna i respirabilna, pentatlenku wanadu - frakcja wdychalna; chloru, ozonu, amoniaku, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, ditlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Firma Pomiarowo-Usługowa PEKOL Ireneusz Szołtysek
PCA AB 1287

Data ważności certyfikatu: 3 października 2019 r.
Pracownia Fizyko-Chemiczna
ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax: 32 359 94 16
kom. 694 415 424
e-mail: pekol@pekol.pl
www: http://www.pekol.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - octanu etylu, pentanu, propan- 2-olu, styrenu, tetrachloroetenu, toulenu, trichloroetenu, benzyny do lakierów, butan-1-olu, chloroformu, eteru dietylowego, etanolu, heksanu, heptanu, ksylenu, metanolu, octanu n-butylu, formaldehydu, hydrazyny, dekatlenku tetrafosforu, metylenobis (fenyloizocyjanianu), acetonu, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej; metale - tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), kadmu i jego związków nieorganicznych, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V), ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb, selenu i jego związków z wyjątkiem selanu w przeliczeniu na Se, antymonu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem stibanu w przeliczeniu na Sb, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), związków chromu (VI) w przeliczeniu na Cr (VI), cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn; ozonu, siarkowodoru, tiuramu, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla, amoniaku, chloru, chlorowodoru, ditlenku siarki, kwasu fosforowego; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; wydatek energetyczny, drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

LABORATORIU ANTEO POLAND sp. z o.o., sp. k.
PCA AB 1294

Data ważności certyfikatu: 27 października 2019 r.
Laboratorium Badawcze ANTEO
ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Śląska
kom. 794 715 941
e-mail: laboratorium@anteo.pl
www: http://www.anteo.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej)

Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o.
PCA AB 1302

Data ważności certyfikatu: 8 grudnia 2019 r.
Laboratorium
ul. Kokotek 4, 41-700 Ruda Śląska
tel./fax: 32 231 06 34
kom. 607 355 999
e-mail: sorbchem@sorbchem.pl
www: http://www.sorbchem.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzenu, styrenu, metanolu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, etylobenzenu, propan-2-olu, acetonu, etanolu, formaldehydu, butan-1-olu, octanu etylu, octanu-n-butylu, ksylenu, toluenu, tetrachloroetenu, heksanu, butan-2-onu, kwasu octowego, benzyny c do lakierów, benzyny ekstrakcyjnej, n-pentanu, n-heptanu, n-oktanu; metale - glinu metalicznego, glin proszek (niestabilizowany), tritlenek glinu w przeliczeniu na Al, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego, związki chromu (II) w przeliczeniu na chrom (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na chrom (III), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V), ołowiu (II) oraz chromianu (VI) w przeliczeniu na Pb; tlenku węgla, amoniaku, fenolu, tlenku azotu, ditlenku azotu, chlorowodoru, ozonu; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność, wydatek energetyczny, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
PCA AB 1340

Data ważności certyfikatu: 29 lipca 2020 r.
ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice
Laboratorium LABOREX
ul. Aronii 4, 44-102 Gliwice
tel./fax: 32 231 90 18
e-mail: laboratorium@obac.com.pl
www: http://www.obac.com.pl

Badania środowiska pracy - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
PCA AB 1459

Data ważności certyfikatu: 12 września 2021 r.
Pracownia Promieniowania Niejonizującego
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 634 12 36, fax: 32 266 11 24
kom. 501 456 152
e-mail: s.marzec@imp.sosnowiec.pl
www: http://www.imp.sosnowiec.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Silesia Transport Sp. z o.o.
PCA AB 1648

Data ważności certyfikatu: 7 czerwca 2021 r.
ul. Ściegiennego 51A/1, 40-114 Katowice
Laboratorium Badania Środowiska "Silesia Lab"
ul. Sokolska 80/202, 4-087 Katowice
fax: 32 203 60 87
kom. 731 923 641
e-mail: silesialab@silesiatransport.eu
www: http://www.silesiatransport.eu

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne - natężenie, stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia, równomierność dla strefy wysokiego ryzyka; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

LABOR JOB Sp. z o.o.
PCA AB 1697

Data ważności certyfikatu: 12 listopada 2022 r.
ul. Sosnowa 2/4, 41-503 Chorzów
kom. 515 362 034
e-mail: laborjob@w.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
PCA AB 269

Laboratorium Badawcze
ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
Data ważności certyfikatu: 19 grudnia 2018 r.
tel.: 32 237 66 39, 32 237 66 38, fax: 32 231 08 70
e-mail: laboratorium.la@elektryka.com.pl
www: http://www.elektryka.com.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, indukcja magnetyczna, natężenie pola magnetycznego

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
PCA AB 300

ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Data ważności certyfikatu: 16 czerwca 2019 r.
tel./fax: 32 756 52 96
e-mail: info@clpb.pl
www: http://www.clpb.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, etylobenzenu, toluenu, octanu n-butylu, butan-1-olu, octanu etylu, ksylenu - mieszaniny izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, acetonu, propan- -2-olu, heksanu, oktanu, kumenu, propylobenzenu, heptanu, etanolu, butan-2-onu, cykloheksanu, 2-metylopropan-1-olu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 4-metylopentan-2-onu, cykloheksanonu, trimetylobenzenu - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), benzyny do lakierów, benzyny ekstrakcyjnej, nafty, fenolu, styrenu, pentanu, octanu 2-etoksyetylu, eteru dietylowego, 2-butoksyetanolu, 2-etoksyetanolu, metakrylanu metylu, 2-metoksyetanolu, octanu 2-metoksyetylu, 1-metoksypropanu-2-olu, octanu 2-metoksy- 1-metyloetylu, octanu metylu, octanu winylu, tetrahydrofuranu, cykloheksenu, octanu sec-butylu, octanu izobutylu, chlorobenzenu, cykloheksanolu, 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 1,4-dichlorobenzenu, octanu 2-butksyetylu, trichlorobenzenu - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, naftalenu, glikolu etylenowego, kwasu octowego, benzenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, antymonu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem stibanu w przeliczeniu na Sb, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As, baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba, berylu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Be, boru, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, tlenku magnezu, molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo, selenu i jego związków, z wyjątkiem selanu w przeliczeniu na Se, srebra związków srebra nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego w przeliczeniu na Ag, strontu, talu i jego związków w przeliczeniu na Tl, pentatlenku wanadu, tytanu i jego związków w przeliczeniu na Ti, tlenku wapnia, litu, chromianów (VI), dichromianów (VI) (chromiany) w przeliczeniu na Cr (VI), wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu; amoniaku, siarkowodoru, ozonu, tlenku azotu, kwasu siarkowego; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne; nielaserowe promieniowanie optyczne; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany

Firma Usługowa RMS Pomiary środowiskowe Bogdan Radko
PCA AB 335

Laboratorium
ul. Gryfitów 12, 43-600 Jaworzno
Data ważności certyfikatu: 15 lipca 2021 r.
tel.: 602 286 236
e-mail: firma.rms@post.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Centralne Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy Stanisław Bielaszka
PCA AB 340

ul. Pszczyńska 8, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Data ważności certyfikatu: 2 sierpnia 2021 r.
tel./fax: 32 473 40 51
e-mail: laboratorium_bielaszka@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, 4,4-dwuizocyjanianodwufenylometanu, oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych, benzenu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu, trimetylobenzenu (izomery), octanu butylu, octanu etylu, n-butanolu, izopropanolu, acetonu, 2-butanonu, 4-metylo- 2-pentanonu, tetrachloroetylenu, benzyny ekstrakcyjnej, nafty; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenku cynku w przeliczeniu na cynk, ołowiu, miedzi, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na cynę, chromu metalicznego, związki chromu (II) w przeliczeniu na chrom, związek chromu (III) w przeliczeniu na chrom (III), kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na kadm, chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na chrom (VI); amoniaku, chlorowodoru, ozonu, chloru, siarkowodoru, ditlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; nielaserowe promieniowanie optyczne - skuteczne natężenie napromienienia UVA, UVB i UVC, skuteczne natężenie napromienienia VIS, natężenie napromienienia IRA i IRB, skuteczna luminancja energetyczna; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

Laboratorium Higieny Pracy LABTECH Ryszard Sosna
PCA AB 364

Laboratorium
ul. Rejtana 25/35, 42-200 Częstochowa
Data ważności certyfikatu: 8 października 2021 r.
tel.: 608 503 302
e-mail: labtech@wp.pl
www: http://www.labtech.net.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
PCA AB 377

Dział Laboratoryjny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
Data ważności certyfikatu: 3 stycznia 2022 r.
tel. 32 351 23 33, 351 23 34
fax: 32 352 23 18
e-mail: dl-kier@wsse.katowice.pl
www: http://www.wsse.katowice.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, toluenu, ksylenu, octanu etylu, octanu n-butylu, benzenu, butan-2-onu, etylobenzenu, acetonitrylu, 2-butoksyetanolu, butan-1-olu, etanolu, propan-2-olu, metanolu, dichlorometanu, chloroformu, cykloheksanu, tetrachloroetenu, 2-bromo-2chloro-1,1,1- trifluoroetanu, heksanu, nafty, formaldehydu, epoksyetanu, glutaraldehydu; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni; tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne; mikroklimat gorący; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Paneltech Sp. z o.o.
PCA AB 390

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Michałowicka 24, 41-508 Chorzów
Data ważności certyfikatu: 15 kwietnia 2022 r.
tel.: 32 245 91 41, 245 91 47
fax: 32 245 91 39
e-mail: labor@paneltech.pl
www: http://www.paneltech.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu; metali - wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu; chlorowodoru, ozonu, tlenku węgla, tlenku azotu, diltenku azotu, amoniaku, siarkowodoru, ditlenku siarki, chloru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący.

GRUPA EKOPROJEKT Sp. z o.o.
PCA AB 409

Laboratorium Badań Środowiska
ul. Kazimierza Wielkiego 15, 43-300 Bielsko-Biała
Data ważności certyfikatu: 16 grudnia 2018 r.
tel: 33 814 53 29, fax: 33 814 00 04
e-mail: biuro@grupaekoprojekt.pl
www: http://www.grupaekoprojekt.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, etanolu, butan-1-olu, 2-metylopropan-1-olu, octanu etylu, octanu butylu, toluenu, ksylenu, octanu propylu, octanu izopropylu, benzenu, heksanu, metanolu, etylobenzenu, propan-1-olu, propan-2-olu, styrenu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, butan-2-onu, 4-metylopentan-2-onu, cykloheksanonu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, dichlorometanu, cykloheksanu, heptanu, kumenu, trimetylobenzenu (miesznina izomerów), chloroformu, akrylaldehydu, epoksyetenu, nafty, chlorku winylu, octanu winylu, propanu, butanu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, fenolu, formaldehydu, kwasu mrówkowego; metale - cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, tlenku magnezu, tlenku wapnia, chromu metalicznego - związków chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związków chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) - chromiany - w przeliczeniu na Cr (VI), glinu metalicznego i tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, niklu i jego związków w przeliczeniu na Ni, tlenku węgla, amoniaku, chlorowodoru, azotu, fosforu i jego związków, ozonu, chloru, nadtlenku wodoru, fluorków, fluorowodoru, diltlenku siarki, hydrazyny, siarkowodoru; natężenie hałasu, hałasu ultradźwiękowego, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej)

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
PCA AB 418

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
Data ważności certyfikatu: 25 lutego 2019 r.
tel.: 32 216 66 64, 216 66 65
fax: 32 216 66 66
e-mail: obsizn@cbidgp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - toluenu, ksylenu, octanu etylu, octanu n-butylu, butan-1-olu, etylobenzenu, benzenu tetrachloroetenu, acetonu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, 1-metoksypropan-2-olu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan 2-butoksyetylu, octan pentylu, octan metylu, etanolu, cykloheksanu, styrenu, 2-metylopropan-1-olu, chloroformu, nafty, dichlorometanu, chloroetenu, 1-chloro-2,3-epoksypropanu, heptanu, metylocykloheksanu, heksanu, pentanu, trichloroetenu, propan-1-olu, metanolu, kwasu octowego, 2-butoksyetanolu, fenylometanolu, krezolu - mieszanina izomerów, kumenu, 4-metylopentan-2-onu, octanu izobutylu, epoksyetanu, glikolu etylenowego, fenolu, 1,2,3-trimetylobenzenu, 1,2,4-trimetylobenzenu, 1,3,5-trimetylobenzenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów: 1,2,3-, 1,2,4-, 1,2,5-, diazotanu (V) glikolu etylenowego, triazotanu(V)-1,2,3-triylu, butan-2-onu, cykloheksanonu, antracenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno( 1,2,3-c,d)pirenu, 4,4metylenobisu, diizocyjanianu touleno-2,4- -diylu, diizocyjanianu toluenodiylu-miesznina izomerów 2,4- i 2,6-, dizocyjanianu heksano-1,6-diylu, formaldehydu; metale - rtęci, pary i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na rtęć, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetra karbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego, związków chromu (II) w przeliczeniu na chrom (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na chrom (III), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, glinu metalicznego, glinu proszku, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al, tlenku wapnia, węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, tlenku magnezu, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba, berylu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Be, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo, srebra i jego związki nierozpuszczalne i rozpuszczalne w przeliczeniu na Ag, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As; fluorków w przeliczeniu na F, fluorowodoru, ozonu, ditlenku siarki, siarkowodoru, chloru, dekatlenku tetrafosforu (pięciotlenek fosforu), kwasu fosforowego, amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu, kwasu azotowego, cyjanowodoru i cyjanków w przeliczeniu na CN, tlenku węgla, ditlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne we wnętrzach - natężenie i czas załączania; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe; nielaserowe promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe

SUNDOOR Sp. z o.o., Sp. k.
PCA AB 476

SUNDOOR Laboratorium Badawcze
ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów
Data ważności certyfikatu: 28 marca 2020 r.
tel.: 32 246 00 50, fax: 32 246 00 55
e-mail: laboratorium@sundoor.pl
www: http://www.sundoor.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu, hałasu ultradźwiękowego; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej), pole elekromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiotelekomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja itp.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach
PCA AB 514

ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice
Oddział Laboratoryjny
ul. 3 Maja 64, 41-800 Zabrze
Data ważności certyfikatu: 15 sierpnia 2020 r.
tel: 32 271 07 17, 271 21 35, fax: 32 278 46 71
e-mail: lpgliwice@tlen.pl
www: http://www.pssegliwice.pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenek węgla, ditlenek azotu, tlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
PCA AB 518

Oddział Laboratoryjny
ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec
Data ważności certyfikatu: 11 sierpnia 2020 r.
tel: 33 861 21 37, 860 23 91, fax: 866 67 73
e-mail: pssezywiec.lab@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w DąbrowieGórniczej
PCA AB 520

ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Data ważności certyfikatu: 4 sierpnia 2020 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin
tel.: 32 267 34 25, 267 36 57
fax: 32 267 34 25
e-mail: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl
www: http://www.pssedg.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
PCA AB 521

ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa
Data ważności certyfikatu: 31 sierpnia 2020 r.
tel.: 34 344 99 13
fax: 34 362 72 10
e-mail: lab-kier@psse.czest.pl
www: http://www.psse.czest.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - dichlorometanu, tetrachloroetenu, trichloroetenu, acetonu, toluenu, octanu etylu, octanu butylu, m-ksylenu, p-ksylenu, o-ksylenu, etylobenzenu, heksanu, izomerów heksanu; metale - tlenków żelaza, manganu i jego związków, miedzi i jej związków, niklu i jego związków, kadmu i jego związków, chromu i jego związków; tlenków azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zakład Usług Technicznych ZUT s.c.
PCA AB 522

ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa
Data ważności certyfikatu: 11 sierpnia 2020 r.
Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy
tel: 34 366 93 58
e-mail: biuro@zutsc.pl
www: http://www.zutsc.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, benzenu, acetonu, butanu-1-olu, 2-metylo-1-propanolu, toluenu, ksylenu - mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4, octanu butylu, etanolu, octanu metylu, butanu-2-onu, styrenu, tetrachloroetenu, trichloroetenu, 4-metylopentanu-2-onu, 3-metylobutanu- 1-olu, acetonitrylu, metanolu, propanu-2-olu, octanu winylu, parafiny stałej, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, pentanu, heksanu, heptanu, metylocykloheksanu, benzyny do lakierów, trimetylobenzenu - mieszaniny izomerów 1,2,3; 1,2,4,; 1,3,5, acetaldehydu, terpentyny, 2-furylometanolulu, kwasu octowego, fenolu, naftalenu, krezolu - mieszanina izomerów, 2-butoksyetanolu, 2-etoksyetanolu, cykloheksanu, propanu-1-olu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metale - miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, niklu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego: związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, tlenku wapnia, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, wodorotlenku sodowego, wodorotlenku potasowego, glinu metalicznego, glinu w proszku, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al., srebra, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, chromianów (VI) i dichromianów (VI) (chromiany) w przeliczeniu na Cr (VI); amoniaku, chlorowodoru, ditlenku siarki, ozonu, dekatlenku tetrafosforu, chlorku amonu, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; wydatek energetyczny

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ALMA SERVICE-EKO
PCA AB 523

ul. Partyzantów 65, 43-300 Bielsko-Biała
Data ważności certyfikatu: 30 sierpnia 2020 r.
Dział Higieny Pracy
tel. fax: 33 814 44 25
e-mail: dhp@almaservice.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu, metylenobisu, metanolu, tetrachloroetenu, trichloroetenu, butanu-2-onu, etanolu, octanu etylu, octanu n-butylu, toluenu, acetonu, butanu-1-olu, cykloheksanonu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4-, 2-metylopropanu-1-olu, kumenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-; 1,2,4,- i 1,3,5-), styrenu, benzenu, 4-metylopentanu-2-onu, octanu winylu, chlorobenzenu, chloroetenu, dichlorometanu, propanu-2-olu, benzyny do lakierów, benzyny ekstrakcyujnej, nafty; metale - chromu metalicznego, związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), cyny i jej związków w przeliczeniu na Sn, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków, niklu i jego związków, ołowiu i jego związków, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, glinu i jego związków w przeliczeniu na Al, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenków wapnia, wodorotlenku sodu, srebra,; amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny

DEMERGO Zakład Usług Szkoleniowych i Doradztwa w Zakresie Ochrony Pracy Edward Borak
PCA AB 524

Data ważności certyfikatu: 19 sierpnia 2020 r.
Laboratorium DEMERGO
ul. Browarna 49, 34-300 Żywiec
tel./fax: 33 860 46 79
kom.: 601 530 870
e-mail: biuro@demergo.pl
www.demergo.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany

Śląskie Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o.
PCA AB 719

Data ważności certyfikatu: 16 maja 2022 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź
tel./fax: 32 254 57 01
e-mail: scop@stop-scop.com.pl
www.stop-scop.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, formaldehydu, benzo[a] pirenu, dibenzo[a]antracenu, metyleno-bis(fenyloizocyjanianu), glutaraldehydu, akrylaldehydu, metanolu, propan-2-olu, acetonu, akrylanu etylu, cykloheksanolu, cykloheksanonu, dimetoksymetanu, etanolu, eteru dietylowego, metakrylanu metylu, 3-metylobutan-1-olu, butan-1-olu, cykloheksanu, octanu n-butylu, octanu etylu, octanu winylu, kumenu, styrenu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, toluenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), 2-metoksyetanolu, octanu 2-etoksyetylu, octanu 2-metoksyetylu, propan-1-olu, tetrahydrofuranu, 2-butoksyetanolu, 2-metylopropanu, 4-hydroksy-4-metylopentanu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, 2-etyloheksanu-1-olu, 1-metoksypropan- 2-olu, 4-metylopentan-2-onu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, akrylonitrylu, 2-aminoetanolu, fenolu, heksano-6-laktamu - par i frakcji wdychalnej, krezolu - mieszanina izomerów, 1-metylo-2-pirolidonu, trietyloaminy, heksanu, heptanu, oktanu, nafty, pentanu, glikolu etylenowego, benzyny do lakierów, benzyny ekstrakcyjnej, epoksyetanu, butanu, 1-chloro- 2,3-epoksypropanu, chloroetenu, chloroformu, trichloroetenu, dichlorometanu, tetrachloroetenu, naftalenu, fluorenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, nezo[a]pirenu, benzo[g,h,i]perylenu, indeno[1,2,3-cd]pirenu, acenaftenu, acenaftylenu, dibenzo[a,h]antracenu; metale - rtęci - par i jej związków nieorganicznych, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) - frakcja wdychalna i respirabilna, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna i respirabilna, baru i jego związków rozpuszczalnych w przeliczeniu na Ba, chromu metalicznego, związków chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związków chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, manganu i związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, srebra - frakcja wdychalna, związki srebra nierozpuszczalne i rozpuszczalne w przeliczeniu na Ag, tlenku magnezu - frakcja wdychalna, tlenku wapnia - frakcja wdychalna i respirabilna, węglanu wapnia - frakcja wdychalna, wodorotlenku wapnia - frakcja wdychalna i respirabilna, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; amoniaku, chlorowodoru, ditlenku azotu, tlenku azotu, kwasu azotowego (V), ditlenku siarki, ozonu, siarkowodoru, fluorowodoru, cyjanowodoru, tritlenku siarki, chlorku amonu - par i frakcji wdychalnej; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; nielaserowe promieniowanie optyczne, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o.
PCA AB 746

Data ważności certyfikatu: 25 lipca 2022 r.
Dział Pomiarowo-Analityczny
ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów
tel. 32 236 03 16, fax: 32 335 21 51
e-mail: sepo@sepo.pl
www: http://www.sepo.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, nikotyny, fenolu, formaldehydu, izocyjanianów, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h) antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, inceno(1,2,3-c, d)pirenu, antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, chryzenu, olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika, acetonu, toluenu, etanolu, ksylenu, butan-olu, octanu etylu, octanu n-butylu, 2-butoksyetanolu, 2-metylopropan- -1-olu, benzenu, etylobenzenu, kumenu, trimetylobenzenu, butan- -2-onu, 1-metoksypropan-2-olu, propan-2-olu, propan-1-olu, styrenu, 4-metylopentan-2-onu, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, trichloroetenu, pentanu, heksanu, heptanu, oktanu, cykloheksanu, metylocykloheksanu, cykloheksanonu, cykloheksanolu, chloroformu, dichlorometanu, tetrachloroetenu, tetrachlorku węgla, eteru dietylowego, butan-2-olu, propanolu, dietylobenzenu, 2-furylometanolu, octanu 2-butoksyetylu, octanu secbutylu, octanu tertbutylu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu izobutylu, disiarczku węgla, metanolu, nafty, kwasu octowego, naftalenu, N, N dimetyloaniliny; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia, tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenków żelaza, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, ołowiu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) - w przeliczeniu na Pb, kobaltu i jego związków w przeliczeniu na Co, chromu metalicznego i związków chromu (III), cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, srebra - frakcja wdychalna, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu w przeliczeniu na glin, chromianów (VI) i dichromianów (VI), wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, rtęci i jej związków; tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, kwasu azotowego, dekatlenku tetrafosforu, kwasu fosforowego (V), chloru, siarkowodoru, amoniaku, fluorków, fluoru, ozonu, chlorku amonu, chlorowodoru, kwasu siarkowego; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne, oświetlenie elektryczne: zakłady górnicze - wyrobiska podziemne (natężenie i równomierność), zakłady górnicze - powierzchnia (natężenie i równomierność); drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; pola elektromagnetyczne - natężenie, indukcja magnetyczna, pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii; nielaserowe promieniowanie optyczne

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna
PCA AB 797

Data ważności certyfikatu: 20 maja 2019 r.
Laboratoria Ochrony Środowiska
al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 776 83 16

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, benzo(a)pirenu, benzenu, toluenu; metale - tlenków żelaza, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, tlenku magnezu, tlenku wapnia; tlenku węgla, ditlenku siarki, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku, fluorków, chlorowodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący; wydatek energetyczny

Przedsiębiorstwo Badań Środowiska SANUM s.c. Stanisław Dyrbuś, Marek Lepiorz, Henryk Gracka
PCA AB 821

Data ważności certyfikatu: 26 sierpnia 2019 r.
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Radoszowska 46, 41-707 Ruda Śląska
kom.: 604 584 607
fax: 32 242 87 53
e-mail: sanum@poczta.onet.pl
www.sanum.org.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, chromu (VI) i jego związków; tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla, kwasu siarkowego, chlorowodoru, amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność i oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący

Pracownia Badań Środowiskowych Wojciech Kochel
PCA AB 861

Data ważności certyfikatu: 20 grudnia 2019 r.
ul. Sienkiewicza 25a/7, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32 285 45 70, kom.: 501 428 287
e-mail: pbs@pbs-kochel.pl
www: http://www.pbs-kochel.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenku węgla, ditlenku azotu, tlenku azotu, chlorowodoru; natężenie hałasu, dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROBO Andrzej Szewczyk
PCA AB 873

Data ważności certyfikatu: 3 lutego 2020 r.
ul. Nickla 28/6, 41-923 Bytom
Pracownia Badań Środowiskowych
ul. Felińskiego 35/1a, 41-923 Bytom
tel. 602 572 597
e-mail: pwprobo@wp.pl
www: http://www.probo.wizytowka.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

EkoNorm Sp. z o.o.
PCA AB 877

Data ważności certyfikatu: 31 stycznia 2020 r.
Laboratorium
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
tel.: 32 757 26 94, 757 26 95; fax: 32 757 25 19
e-mail: grzegorz.dittmann@ekonorm.pl
www: http://www.ekonorm.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehydu, kwasu mrówkowego, cykloheksanu, cykloheksanonu, propan-2-olu, acetonu, benzyny do lakierów, benzyny do ekstrakcji, heptanu, oktanu, pentanu, heksanu, nafty, 4-metylopentan-2-onu, alkoholu metylowego, butan-2-onu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, cykloheksanolu, alkoholu etylowego, butan-1-olu, butan-2-olu, izobutanolu, dichlorometanu, kwasu octowego, akrylonitrylu, N, N-dimetyloformamidu, fenolu, m-krezolu, p-krezolu, o-krezolu, glikolu etylenowego, 1-metoksypropan-2-olu, octanu- 2-metoksy-1-metyloetylu, 2-butoksyetanolu, mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy) propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol; metale - chromu metalicznego - związków chromu (II) w przeliczeniu na Cr i związków chromu (III) w przeliczeniu na Cr, chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr (VI), kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, manganu i jego związków w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, talu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na TI, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; amoniaku, siarkowodoru, ozonu, fluorowodoru, ditlenku azotu, tlenku azotu, chloru, chlorowodoru, ditlenku siarki, kwasu siarkowego, tritlenku siarki, fluoru i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na fluorki, chlorku amonu

P.H.U. "SBB" Bogdan Chobel Laboratorium Badań i Ekspertyz
PCA AB 886

Data ważności certyfikatu: 10 marca 2020 r.
ul. Ludwika Zamenhofa 40, 41-408 Mysłowice
Laboratorium
ul. Fabryczna 15, 41-404 Mysłowice
tel./fax: 32 222 10 04, kom. 601 437 436
e-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
www: http://www.laboratorium-sbb.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, parafiny stałej - frakcja wdychalna, acetonu, butan-1-olu, 2-butoksyetanolu, etanolu, 2-etoksyetanolu, ksylenu - mieszaniny izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, 2-metylopropan-1-olu, octanu n-butylu, toluenu, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, butan-2-onu, chloroformu, cykloheksanu, cykloheksanonu, fenolu, heksanu, dichlorometanu, etylobenzenu, heptanu, krezolu (mieszaniny izomerów), kumenu, metakrylanu metylu, metanolu, metylocykloheksanu, 1-metylo-2-pirolidonu, 4-metylopentan-2-onu, 1-metoksypropan-2-olu, nafty, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu winylu, oktanu, propan-2-olu, styrenu, tetrachloroetenu, trichloroetenu, -1,2,3-trimetylobenzenu, -1,2,4-trimetylobenzenu, -1,2,5-trimetylobenzenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metale - rtęci, par i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Hg, antymonu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem stibanu, w przeliczeniu na Sb, chromu metalicznego, związków chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związków chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI), zawartość cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na SN, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, selenu i jego związków, z wyjątkiem selanu - w przeliczeniu na Se, srebra - frakcja wdychalna, nierozpuszczalnych związków srebra, tali i jego związków - w przeliczeniu na Tl, tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu; tlenku węgla, tlenku azotu, kwasu siarkowego, amoniaku, ditlenku azotu, kwasu azotowego, ditlenku siarki, siarkowodoru, chlorowodoru; natężenie hałasu, hałas ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Zakład Badawczy EKO-SERWIS Sp. z o.o.
PCA AB 923

Data ważności certyfikatu: 8 lipca 2020 r.
Laboratorium
ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 497 12 71
e-mail: zbeko@op.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna, olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika, kwasu mrówkowego, diizocyjanianu tolueno- 2,4-dilu (2,4-TDI), diizocyjanianu tolueno-2,6-dilu (2,6-TDI), metylenobisu (fenyloizocyjanian) (MDI), diizocyjanianu heksano-1,6-diylu (1,6-HDI), nafty, etanolu, acetonu, octanu etylu, 2-metylopropan-1-olu, butan-1-olu, toluenu, octanu n-butylu, ksylenu - mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4, propan-2-olu, octanu winylu, butan-2-onu, benzenu, 4-metylopentan- 2-onu, octanu izopropylu, octanu propylu, octanu izobutylu, etylobenzenu, cykloheksanonu, styrenu, kumenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5), heksanu, pentanu, heptanu, cykloheksanu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, dichlorometanu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, epoksyetanu, chloroetenu, glikolu etylowego, 2-metylopentano-2,4-diolu, fenolu, eterów - 2-butoksyetanolu, 2-etoksyetanolu, octan 2-etoksyetylu; octanu 2-butoksyetylu, 2-metoksyetanolu, ftalanu, ftalanu dietylu, ftalanu benzylu butylu, ftalanu dimetylu, kwasu octowego, kwasu propionowego, aldehydów - acetaldehydu (akroleina), formaldehyd; 1-metylo-2-pirolidonu, glutaraldehydu, acetaldehydu, akrylaldehydu, formaldehydu, metanolu, amin alifatycznych - metyloaminy, etyloaminy, dietyloaminy, trietyloaminy; trimetyloaminy; metale: tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeni na Ni, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr, związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr, związków chromu (VI) w przeliczeniu na Cr (VI), ditlenku azotu, tlenku azotu, związków fluoru - fluorowodór, fluorki w przeliczeniu na F, ozonu, dekatlenku tetrafosforu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

ENERSYS Sp. z o.o.
PCA AB 971

Data ważności certyfikatu: 6 listopada 2020 r.
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Leszczyńska 73, 43-301 Bielsko-Biała
tel. 33 822 52 28

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298123