ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo mazowieckie

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
PCA AB 038

Laboratorium CIOP-PIB
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
data ważności certyfikatu: 17 września 2018 r.
tel.: 22 623 32 90 fax: 22 623 46 54
e-mail: onip@ciop.pl
www: http://www.ciop.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; drgania; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetostatycznego, natężenie pola magnetycznego; promieniowanie laserowe, nielaserowe promieniowanie optyczne; wydatek energetyczny; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
PCA AB 082

Laboratorium Badawcze
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
data ważności certyfikatu: 6 marca 2019 r.
tel.: 22 777 70 15, fax: 22 777 70 20
e-mail: instytut@pimot.eu
www: http://www.pimot.eu

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; drgania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
PCA AB 1000

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Data ważności certyfikatu: 17 lutego 2021 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
ul. Stefana Żeromskiego 75, 26-600 Radom
tel.: 48 366 06 01, fax: 48 366 06 06
e-mail: wschod@pse.pl
www: http://www.pse.pl
e-mail: badania@badania.org.pl
www: http://www.badania.org.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; pole elektromagnetyczne

Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.
PCA AB 1037

ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce
Data ważności certyfikatu: 23 kwietnia 2017 r.
tel./fax: 25 644 84 50
e-mail: poczta@laboratoriumsiedlce.com
www: http://www.laboratoriumsiedlce.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, etanolu, butan-1-olu, 2-metylopropan-1-olu, 2-etoksyetanolu, 2-butoksyetanolu, octanu etylu, octanu n-butylu, octanu 2-etoksyetylu, toluenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2; 1,3; 1,4; metanolu, propan-2-olu, propan-1-olu, pentanu, heksanu, heptanu, oktanu, benzenu, etylobenzenu, styrenu, butan-2-onu, cykloheksanu, tetrachloroetenu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku i jego związków w przeliczeniu na Zn, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego związku chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Sp. z o.o.
PCA AB 1070

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
Data ważności certyfikatu: 13 lipca 2017 r.
Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX
tel./fax: 48 385 11 15
e-mail: laboratorium@conlex.pl
www: http://www.conlex.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i magnetycznego

WaveNet Sp. z o.o.
PCA AB 1143

ul. Promyka 93, 05-800 Pruszków
Data ważności certyfikatu: 7 stycznia 2018 r.
Laboratorium Badań Pól Elektromagnetycznych
tel.: 22 423-75-32, fax: 213 81 40
e-mail: laboratorium@wavenet.pl
www: http://www.wavenet.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i magnetycznego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
PCA AB 116

Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Laboratorium Badawcze ITP
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
data ważności certyfikatu: 14 stycznia 2019 r.
tel.: 22 542 11 00, fax: 22 542 11 50
e-mail: lab@itep.edu.pl
www: http://www.itep.edu.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; stężenie odorów

PIT-RADWAR S.A.
PCA AB 1218

ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 30 sierpnia 2018 r.
Dział Laboratoriów Akredytowanych
ul. Nadmeńska 14, 05-230 Kobyłka
tel./fax: 22 786 14 37
e-mail: grzegorz.baran@bumar.com
www: http://www.bumar.com/elektrnika

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i magnetycznego

Instytut Lotnictwa
PCA AB 130

Zespół Laboratoriów Badań Silników Tłokowych
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 12 lutego 2019 r.
tel.: 22 846 00 11 wew.: 389, fax: 846 44 32
e-mail: piotr.kalina@ilot.edu.pl
www: http://www.ilot.edu.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

UNI-Net Poland Sp. z o.o.
PCA AB 1333

ul. Syta 126, 02-987 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 13 maja 2020 r.
Laboratorium Badawcze
tel.: 22 205 08 51, fax.: 378 11 70
e-mail: laboratorium@uni.net.pl
www: http://www.uni.net.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i magnetycznego

Zakład Usług Technicznych EKOS Anna Śmietanka, Sławomir Mykietyn s.c.
PCA AB 1497

ul. Kolejowa 12/1, 26-670 Pionki
Data ważności certyfikatu: 23 lutego 2018 r.
Laboratorium Badan Środowiska
tel.: 663 738 454
e-mail: lab.pionki@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PCA AB 171

Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
data ważności certyfikatu: 16 maja 2018 r.
tel.: 22 761 44 22, fax: 22 761 44 45
e-mail: witu@witu.mil.pl
www: http://www.witu.mil.pl

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektromagnetycznego - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Instytut Energetyki
PCA AB 252

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
data ważności certyfikatu: 31 grudnia 2018 r.
tel./fax: 22 836 88 18
e-mail: piotr.paplinski@ien.com.pl
www: http://www.ien.com.pl

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektromagnetycznego - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
PCA AB 267

Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
data ważności certyfikatu: 10 marca 2019 r.
tel.: 22 835 30 41 wew.: 140 i 481, fax: 22 834 90 03
e-mail: wanda.sokolowska@itme.edu.pl

badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - chlorowodoru, fosfanu, ditlenku azotu

Politechnika Warszawska
PCA AB 366

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
data ważności certyfikatu: 15 listopada 2017 r.
tel.: 22 234 79 34, 234 73 31, fax: 22 825 93 91
e-mail: ulaku@ch.pw.edu.pl
www: http://www.ulbs.pw.edu.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - substancji organicznych - acetonu, akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu etylu, akrylanu metylu, akronitrylu, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, butanu-1-ol, butanu-2-on, chloroformu, cykloheksanonu, 1,2-dichloroetanu, dichlorometanu, etanolu, eteru dietylowego, etylobenzenu, formaldehydu, heksanu, heksanu izomerów acyklicznie nasyconych (z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutanu, 2,3-dimetylobutanu, 3-metylopentanu, 2-metylopentanu), pentanu, izooktanu, izopentanu, ksylenu - mieszaniny izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), kumenu, metakrylanu metylu, nafty, octanu n-butylu, octanu sec-butylu, octanu tert-butylu, octanu etylu, octanu winylu, oktanu, pentanu, pentanu-1-ol, propanu-1-ol, propanu-2-ol, propylobenzenu, styrenu, terpentyny, tetrachloroetenu, tetrahydrofuranu, toluenu, trichloroetenu, trimetylobenzenu - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-); metali - chromu i jego związków w przeliczeniu na Cr, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Pb, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, kadmu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Cd, - frakcja wdychalna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, srebra - frakcja wdychalna, srebra związków nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu, w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) - frakcja wdychalna, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna; wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku, chlorowodoru, kwasu siarkowego, chloru, ozonu, kwasu fosforowego, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla, ditlenku węgla; natężenie hałasu, hałas ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; wydatek energetyczny; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
PCA AB 366

ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
Pracownia Metrologii Promieniowania Elektromagnetycznego
ul. Szaserów 128, 03-349 Warszawa
data ważności certyfikatu: 11 października 2017 r.
tel.: 26 181 66 52, 181 71 349, fax: 26 181 66 52

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektromagnetycznego - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
PCA AB 387

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej, Pracownia Ochrony Środowiska
ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
data ważności certyfikatu: 21 lutego 2018 r.
tel.: 22 595 43 31, kom.: 519 155 637
e-mail: katarzyna.jozefowicz@olpp.pl
www: http://www.olpp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - octanu etylu, octanu n-butylu, acetonu, styrenu, benzenu, toluenu, pentanu, etylobenzenu, ksylenu - mieszaniny izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), oktanu, heksanu, heptanu; metali - miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz

NetWorkS! Sp. z o.o.
PCA AB 419

ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
data ważności certyfikatu: 29 kwietnia 2019 r.
kom.: 501 300 571
e-mail: urszula.rudyk@networks.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
PCA AB 458

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom
data ważności certyfikatu: 5 lutego 2020 r.
tel.: 48 362 83 75, fax 48 363 45 30
e-mail: itgs@itgs.radom.pl
www: http://www.itgs.radom.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny

ERGON Szymański i Synowie Sp. z o.o.
PCA AB 477

ul. Cieszkowskiego 1/3, 01-636 Warszawa
Laboratorium Badań Stanu Środowiska
ul. Bartnicza 6/9, 03-358 Warszawa
data ważności certyfikatu: 28 marca 2020 r.
tel.: 22 814 33 25, fax: 22 814 57 91
e-mail: ergon@ergon.com.pl
www: http://www.ergon.com.pl

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektromagnetycznego - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Orlen Laboratorium S.A.
PCA AB 484

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
data ważności certyfikatu: 8 kwietnia 2020 r.
tel.: 24 256 81 14, 256 81 13, fax: 24 367 74 79
e-mail: biuro@orlenlaboratorium.pl
www: http://www.orlenlaboratorium.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, butanu-2-on, butanu, etylobenzenu, benzenu, 2-furaldehydu, heksanu, cykloheksanu, metylocykloheksanu, heptanu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), kumenu, oktanu, toluenu, etanolu, izopentanu, pentanu, eteru tertbutylometylowego, glikolu etylowego, buta-1,3-dienu, NN-dimetyloformamidu, epoksyetanu, benzyny ekstrakcyjnej, izobutanu, propanu, formaldehydu; metali - chromianów (VI) i dichromianów (VI) w przeliczeniu na Cr, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i respirabilna, chromu metalicznego i związków chromu (II) i chromu (III) w przeliczeniu na Cr, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, kobaltu; chloru, chlorowodoru, fenolu, amoniaku, fluorowodoru, ozonu, tlenku azotu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, disiarczku węgla, siarkowodoru, wodorotlenku sodu, kwasu octowego; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne - natężenie; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

Edyta Cholewa ATOMIK Laboratorium Badawcze
PCA AB 505

al. K.E.N. 105 lok. 78, 02-722 Warszawa
data ważności certyfikatu: 8 lipca 2020 r.
tel.: 22 545 86 17, fax: 22 545 86 12
e-mail: atomik@atomik.pl
www: http://www.atomik.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
PCA AB 537

Dział Laboratoryjny
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
data ważności certyfikatu: 18 października 2020 r.
tel.: 22 620 90 01
e-mail: sekretariat.lab@wsse.waw.pl
www: http://www.wsse.waw.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, metanolu, epoksyetanu, oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb; amoniaku, chlorowodoru, chloru, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu, hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany i zimny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
PCA AB 560

Oddział Laboratoryjny
ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów
Data ważności certyfikatu: 21 grudnia 2020 r.
tel.: 23 672 33 13, fax: 23 672 41 44
e-mail: ciechanow@psse.waw.pl
www: http://www.wsse.waw.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, octanu etylu, octanu n-butylu, tetrachloroetenu, toluenu, propan-2-olu, ksylenu, butan-1-olu, etylobenzenu, benzenu; metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i respirabilna, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
PCA AB 565

ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
data ważności certyfikatu: 30 grudnia 2016 r.
tel.: 25 644 20 40, fax: 25 632 61 37
e-mail: siedlce@psse.waw.pl
www: http://www.sanepid.siedlce.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, benzenu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu, acetonu, styrenu, propan-2-olu, heksanu, cykloheksanu, 1,3,5 trójmetylobenzenu (mezytylen), 1,2,4 trójmetylobenzenu (pseudokumen), 1,2,3 trójmetylobenzenu (hemimeliten), etanolu, octanu etylu, octanu n-butylu, butan-1-olu, dichlorometanu, tetrachloroetenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, pentanu, heptanu, metylocykloheksanu, octanu i-butylu, cykloheksenu, fenolu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, tritlenku glinu w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna i respirabilna; amoniaku, chloru, chlorowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowii Mazowieckiej
PCA AB 581

Oddział Laboratoryjny
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
data ważności certyfikatu: 9 lutego 2017 r.
tel.: 29 644 06 80, fax: 29 745 34 50
e-mail: ostrow@psse.waw.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, toluenu, octanu etylu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), butan-1-olu, etanolu, octanu n-butylu, 2-metylopropan-1-olu, 2-butoksyetanolu, butan-2-onu, etylobenzenu, heksanu, octanu 2-butoksyetylu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-), styrenu, benzenu, butan-2-olu, heptanu, propan-2-olu, oktanu, pentanu, metylocykloheksanu, 1-metoksypropan-2-olu, 4-metylopentan-2-onu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, kumenu, octanu winylu, octanu metylu, tetrachloroetenu, cykloheksanu, cykloheksanonu, formaldehydu, metanolu, epoksyetanu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych, fenolu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, cyny i jej związków nieroganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) - frakcja wdychalna i respirabilna, srebra - frakcja wdychalna, srebra związków nierozpuszczalnych w przeliczeniu na Ag, chromu metalicznego i związków chromu (II) i (III) w przeliczeniu na Cr; chlorowodoru, amoniaku, tlenku węgla, chloru, ditlenku siarki, tlenku azotu, ditlenku azotu, ozonu; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
PCA AB 591

Oddział Laboratoryjny
ul. Gen. Okulickiego 9d, 26-601 Radom
Data ważności certyfikatu: 6 marca 2017 r.
tel.: 48 345 15 94, fax: 48 333 20 23
e-mail: radom@psse.waw.pl
www: http://www.psse.waw.pl/radom

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - fenolu, formaldehydu, acetonu, benzenu, etylobenzenu, heksanu, ksylenu - mieszaniny izomerów (1,2; 1,3; 1,4), octanu etylu, octanu n-butylu, tetrachloroetenu, toluenu, trichloroetenu, benzyny ekstrakcyjnej, propan-2-olu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i respirabilna, chromu metalicznego - związki chromu II w przeliczeniu na Cr(II), związki chromu III w przeliczeniu na Cr (III), niklu i jego związków z wyjątkiem tetra karbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
PCA AB 630

Oddział Laboratoryjny
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock
Data ważności certyfikatu: 28 sierpnia 2017 r.
tel.: 24 367 26 01, 367 26 39, fax: 24 264 75 09
e-mail: plock@psse.waw.pl
www: http://www.plock.psse.waw.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, acetonu, benzenu, etylobenzenu, ksylenu - mieszaniny izomerów (1,2; 1,3; 1,4), octanu etylu, octanu n-butylu, styrenu, tetrachloroetenu, toluenu, metali - maganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i respirabilna, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

PGNiG Termika S.A.
PCA AB 713

ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
Wydział Laboratorium Chemicznego
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 26 kwietnia 2018 r.
tel./fax: 22 587 15 60
e-mail: malgorzata.ozimska@termika.pgnig.pl
www: http://www.termika.pgnig.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie, równomierność, luminancja (rozkład luminancji z obliczeń); drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

MUSAN Biuro Projektów i Realizacji Andrzej Musielak
PCA AB 736

ul. 17 Stycznia 32 p. 3/3, 02-148 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 18 czerwca 2018 r.
tel.: 22 846 30 20
e-mail: musan@musan.com.pl
www: http://www.musan.com.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

ORLEN EKO Sp. z o.o.
PCA AB 835

Laboratorium: Dział Monitoringu Środowiska
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Data ważności certyfikatu: 29 sierpnia 2019 r.
tel.: 24 256 76 46, fax: 24 367 75 49
e-mail: leszek.harabasz@orlen.pl
www: http://www.orleneko.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - acetonu, benzenu, butan- -2-onu, butan-1-olu, cykloheksanonu, etylobenzenu, propan-2-olu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), octanu butylu, octanu etylu, octanu metylu, octanu winylu, styrenu, toluenu, dichlorometanu, sumy trimetylobenzenów, metanolu, etanolu, tetrachloroetylenu, glikolu etylenowego, ftalanu dibutylu i ftalanu bis (2-etyloheksylu), bromometanu, trichlorometanu, chlorku winylu i 1,2 dichloroetanu, fenolu, formaldehydu; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, niklu i jego związków w przeliczeniu na Ni, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku, bromowodoru, chlorowodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

NTL - M.Kirpluk
PCA AB 838

ul. Belwederska 3 m. 6, 00-761 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 24 września 2019 r.
tel.: 502 216 620
e-mail: mkirpluk@ntlmk.com
www: http://www.ntlmk.com

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

CHEBA. Laboratorium Inżynierii Środowiska Badania Środowiska Pracy Sp. z o.o.
PCA AB 843

ul. Wał Miedzeszyński 184, 04-987 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 14 października 2019 r.
tel.: 668 678 674
e-mail: agata.bargiel@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; amoniaku, ditlenku azotu, tlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

TES Laboratorium Higieny Pracy Janusz Kuczewski
PCA AB 849

al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 25 listopada 2019 r.
tel.: 22 647 11 41, 577 25 32, fax: 22 868 57 79
e-mail: laboratorium@tes-lab.pl
www: http://www.tes-lab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - metanolu, formaldehydu, oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna (faza ciekła aerozolu), kwasu mrówkowego, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), 1-chloro-2,3-epoksypropanu, 1-metoksypropan- 2-olu, 2- butoksyetanolu, acetonu, acetonitrylu, akrylanu butylu, benzenu, buta-1,3-dienu, butan-1-olu, butan-1-onu, chlorobenzenu, chloroetenu, chloroformu, cykloheksanu, cykloheksanolu, cykloheksanonu, dichlorometanu, etanolu, etylobenzenu, etylotoluenu - mieszanina izomerów (2-, 3-, 4-), fenolu, ftalanu dibutylu - frakcja wdychalna, glikolu etylenowego, heksanu, heptanu, kumenu, metakrylanu metylu, ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-), octanu 2-butoksyetylu, octanu n-butylu, octanu etylu, octanu izobutylu, octanu izopentylu octanu izopropylu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu metylu, octanu pentylu, octanu winylu, pentanu, propan-1-olu, propan-2-olu, styrenu, tetrachloroetenu, toluenu, trichloroetenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, nafty, kwasu octowego, propanu, butanu, fenylometanolu; metale - chromu metalicznego: związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr (III), tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn, ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, srebra - frakcja wdychalna, glinu metalicznego, glin proszek (niestabilizowany), tritlenek glinu w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, litu, tytanu i jego związków w przeliczeniu na Ti, selenu i jego związków, z wyjątkiem selanu - w przeliczeniu na Se, arsenu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na As, tlenku wapnia - frakcja wdychalna i respirabilna, węglanu wapnia frakcja wdychalna, kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co, berylu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Be, żelazowanadu - frakcja wdychalna, żelaza, wanadu, chromianów (VI) i dichromianów (VI) (chromiany) w przeliczeniu na Cr (VI); tlenku węgla, ditlenku węgla, amoniaku, chloru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny; nielaserowe promieniowanie optyczne

Zakład Badań Środowiskowych Andrzej Kropiwiec
PCA AB 863

ul. Rysia 5, 05-075 Warszawa-Wesoła
Laboratorium: ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 20 grudnia 2019 r.
tel./fax.: 22 812 76 52
e-mail: zbspomiary@o2.pl
www: http://www.zbs.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny

Zakład Badań Środowiska Pracy Izabela Grabowska
PCA AB 865

ul. Rakowiecka 36 lok. F20, 02-532 Warszawa Data ważności certyfikatu: 6 stycznia 2020 r. tel./fax: 22 504 11 52

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, metanolu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla, chlorowodoru, amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu, chloru, siarkowodoru, ozonu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie; mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka; wydatek energetyczny

Cieślicka-Śpilska Barbara Laboratorium Badania Środowiska Pracy
PCA AB 870

ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
Data ważności certyfikatu: 28 stycznia 2020 r.
tel./fax: 48 381 54 14
e-mail:biuro@laboratorium.radom.pl
www: http://www.laboratorium.radom.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; ochronniki słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
PCA AB 927

Międzyzakładowy Ośrodek Badań Środowiskowych
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Data ważności certyfikatu: 4 sierpnia 2020 r.
tel.: 29 766 20 00, fax: 29 766 23 91
e-mail: teodozja.blaszkowska@energa.pl
www: http://www.zbs.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu, hałas infradźwiękowy; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny

STORA ENSO NAREW Sp. z o.o.
PCA AB 968

ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
Data ważności certyfikatu: 11 listopada 2020 r.
tel.: 29 764 04 13, 512 223 606

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; mikroklimat gorący

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ABB-BIS Marcin Adamkiewicz
PCA AB 985

ul. Wolskiego 6/24, 09-400 Płock
Data ważności certyfikatu: 22 grudnia 2020 r.
Laboratorium
ul. Łukasiewicza 24, lok. 3, 09-400 Płock
tel./fax: 24 364 86 85, 605 072 560
e-mail: abbbis@poczta.onet.pl
www: http://www.abbbis.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zakład Badań Środowiskowych
PCA AB 993

ul. Olszynki Grochowskiej 2B, 04-281 Warszawa
Data ważności certyfikatu: 18 stycznia 2020 r.
tel./fax: 22 612 18 00
e-mail: badania@badania.org.pl
www: http://www.badania.org.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297837