ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-06-17 17:02

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy


27 maja 2021 r. odbyło się kolejne szkolenie organizowane w ramach „Spotkań czwartkowych bez krawata” – inicjatywy Zespołu TEAMS z krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Spotkanie poświęcone świadczeniom z tytułu wypadków przy pracy prowadziły Katarzyna Piechota i Aleksandra Lompart.

Aleksandra Lompart swoją prezentację rozpoczęła od przypomnienia podstaw prawnych: ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Następnie omówiła różne rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny. Przypominała o możliwości przyznania renty szkoleniowej poszkodowanemu i wyjaśniła, na jakich zasadach się to odbywa. Omówiła możliwości zwrotu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zwróciła uwagę, że osoba poszkodowana musi mieć ubezpieczenie wypadkowe a leczenie stomatologiczne i szczepienia ochronne powinny być wykonywane przez placówkę bądź lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dodatkowo ZUS może zwrócić koszty wyrobów medycznych, które wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

K. Piechota i Aleksandra Lompart odpowiedziały na wiele pytań dotyczących świadczeń, np.:
– co, jeśli pracownik zatrudniony w różnych zakładach pracy ulegnie w jednym z nich wypadkowi,
– kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny a kiedy renta,
– jak długo ZUS rozpatruje wniosek o rentę.

Prowadzące przypomniały o najcięższym przypadku, jakim jest śmierć pracownika (nawet będącego pod wpływem alkoholu) i o tym, że w takiej sytuacji prawo do świadczeń ma rodzina poszkodowanego. Wspomniały również o pozbawieniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego:
– wskutek świadomego (umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa) naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, co było wyłączną przyczyną wypadku,
– gdy poszkodowany był w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

K. Piechota przytoczyła wyroki sądowe w sprawach dotyczących sytuacji wypadkowych i ubiegania się o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy dla pracodawców, pracowników i ich rodzin.

Kolejne „Spotkanie czwartkowe bez krawata” odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 18:00.

Oprac. Justyna Izak-Bialikiewicz

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42502449