ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2018-09-14 11:37

Budownictwo – będzie gorzej


Związek Zawodowy „Budowlani” przedstawił swoje stanowisko w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r. Oświadczenie opisuje położenie polskiego budownictwa, które generuje obecnie około 13% PKB, a inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym utrzymują się na wysokim poziomie. Jednocześnie nasilają się zjawiska, które wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i poważne kłopoty branży budowlanej, co rzutować będzie na całą gospodarkę. Zadłużenie firm, według raportu Krajowego Rejestru Długów, wzrosło o 200 mln zł w stosunku do 2017 r. i wynosi już obecnie ponad 2,4 mld złotych. W konsekwencji przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności słabsze kapitałowo, zaczynają bankrutować. Pogarszają się również wyniki finansowe dużych firm budowlanych, co skłania je do rezygnacji z realizacji kontraktów, gdyż bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, niż realizować zamówienie, które przynosi straty. Co tyczy się kontraktów – te, które zostały zawarte dwa, trzy lata temu stają się całkowicie nieopłacalne ze względu na blisko 50%, nieindeksowany wzrost cen materiałów i mniejszy, lecz zauważalny, wzrost kosztów pracy. Co więcej, mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999-2001 i 2012-2013 nie podjęto wystarczających działań w kierunku ograniczenia sezonowości zatrudnienia w budownictwie. Pracodawcy stwarzają warunki zatrudnienia porównywalne do pracy tymczasowej, co w okresie koniunktury skutkuje brakiem specjalistów i brakiem zainteresowania młodych ludzi branżą budowlaną.
Zdaniem „Budowlanych” zarówno rząd, jak i pracodawcy konsekwentnie ignorują opinie i propozycje związków zawodowych w tej sprawie, traktując pracowników wyłącznie jako jeden z ekonomicznych czynników produkcji, a nie grupę społeczną. Rząd w ostatnim czasie podjął działania na rzecz ograniczenia pozornego samozatrudnienia w budownictwie. Stara się również zmieniać prawo zamówień publicznych w pożądanym kierunku, zwiększając także wymagania jakościowe wobec zamawiającego. Niestety jednocześnie można zaobserwować niepokojące zjawisko upowszechniania procedur tzw. in-house, które w założeniu mają uprościć działania publicznych zamawiających, ale często prowadzą do zaburzenia konkurencyjności i obniżenia jakości realizacji zamówień.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że rząd, organizacje pracodawców i organizacje pracobiorców powinny podjąć współpracę na rzecz ograniczenia głębokich wahań koniunkturalnych w budownictwie. „Budowlani” postulują przyspieszenie prac mających na celu pożądane zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające na uzasadnioną indeksację cen starych zamówień, odzwierciedlającą zmiany na rynku, a także promujące w prawie zamówień publicznych wysoką jakość. Apelują też o radykalne ograniczenie liczby poziomów podwykonawstwa w budownictwie, o poszerzenie badań statystyki gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw budowlanych, o podjęcie dialogu w gronie partnerów społecznych. Ponadto Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa rząd oraz organizacje pracodawców działających w budownictwie do podjęcia rozmów na temat wprowadzenia taryfikatorów wiążących określone kwalifikacje z określonymi poziomami wynagrodzeń. Ten kierunek działania ma na celu stabilizację rynku pracy i zachęci potencjalnych nowych pracowników do kształcenia się w zawodach budowlanych.
Związkowcy mają nadzieję, że są w polskim budownictwie silne jednostki, którym zależy na uczciwej konkurencji, stabilnym rynku zamówień, wysokiej jakości, a także uporządkowanym, atrakcyjnym rynku pracy. Apelują także o racjonalne, wspólne i konsekwentne działanie wszystkich partnerów rynku budowlanego.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


budowlaniec: Związek Zawodowy "Budowlani", jak zwykle chce zaistnieć. Nie zna dobrze sytuacji w branży,bo nie współpracuje na co dzień z właściwym ministrem, nie ostrzega a straszy, (2018-09-16)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260128