ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2012

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Józef Ryszard Witczak
Józef Ryszard Witczak

Józef Ryszard Witczak

Od ponad 27 lat wykonuje zadania pracownika służby bhp. Posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które zdobywał w branżach: budowlanej, przemysłowej, handlu, służbie zdrowia oraz w oświacie.
Tytuł inżyniera uzyskał w WISBiOP w Radomiu - uczelni, którą współorganizował, a obecnie jest w niej nauczycielem, opiekunem praktyk i promotorem prac inżynierskich. Studia magisterskie ukończył w Akademii Finansów w Warszawie.
Jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB, posiada certyfikat kompetencji personelu OSPSBHP, jest współautorem wydawanego przez CIOP poradnika, skierowanego do małych przedsiębiorstw.
Od 6 lat udziela porad w zakresie bhp, ergonomii i prawa pracy w radomskim oddziale stowarzyszenia. Jest autorem wielu programów, artykułów i publikacji o tematyce bhp. Od 10 lat współorganizuje konkursy wiedzy z dziedziny bhp dla uczniów szkół w regionie radomskim, a od dwóch lat w woj. mazowieckim.
Józef Witczak jest koordynatorem ds. bhp przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ "S"; organizuje szkolenia i konsultacje w zakresie bhp, prawa pracy, ergonomii i ochrony ppoż. dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przez trzy kolejne kadencje jest prezesem oddziału w Radomiu OSPSBHP, który zakładał i doprowadził do utworzenia organizacji, która obecnie zrzesza ponad stu fachowców o ugruntowanej pozycji zawodowej.
Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w uzasadnieniu przekazała, że Józef Witczak otrzymuje ZŁOTE SZELKI za zaangażowanie w utworzenie i działalność radomskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, udzielanie porad w zakresie bhp, organizację konkursów wiedzy bhp dla uczniów ze szkół województwa mazowieckiego, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla społecznych inspektorów pracy.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Bogdan Solawa
Bogdan Solawa

Bogdan Solawa

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje od 1998 r. Od czterech lat zajmuje się rownież działalnością prewencyjną w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Inspektor Bogdan Solawa był jednym z czterech przedstawicieli PIP, którzy brali udział w międzynarodowym szkoleniu we Francji, zorganizowanym w celu przygotowania kampanii "Mniej dźwigaj" w krajach UE. Po powrocie, zgodnie z zasadą "wyszkol szkolących", prowadził wykłady dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w organizacjach pracodawców, związków zawodowych, Społecznej Inspekcji Pracy, małopolskiego oddziału OSPSBHP i uczniów szkół zawodowych. Prowadzi też wykłady w związku z kolejnymi kampaniami PIP: "Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego" i "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie". Biegle posługuje się j. angielskim. Brał udział w konferencjach poświęconych ocenie ryzyka zawodowego w Sewilli, Wiedniu i Pradze, uczestniczył w wyjazdach studyjnych połączonych z kontrolami na budowach w Portugaii i Bułgarii, współorganizował wizytę delegacji norweskiej inspekcji pracy w OIP w Krakowie. Podziękowania, jakie napłynęły z francuskiej inspekcji za profesjonalne opracowanie i zrealizowanie w Krakowie stażu ich kandydatek na inspektorów pracy przyczyniły się do przyznania mu nagrody Głównego Inspektora Pracy za szczególne osiągnięcia zawodowe.
Szczególną wagę B. Solawa przywiązuje do edukacji młodych ludzi. Uważa, że zaszczepienie zasad bezpiecznego zachowania przy pracy w początkach zawodowej aktywności przynosi dobre efekty. Dlatego chętnie w ramach działań prewencyjnych PIP uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich i studentami. Jego wykłady i prezentacje są zawsze profesjonalnie przygotowane i przekazane w niezwykle przystępnej formie.
Kapituła wyróżnienia przyznała ZŁOTE SZELKI Bogdanowi Solawie za profesjonalne i pełne zaangażowania prowadzenie szkoleń dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w związkach pracodawców, związków zawodowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wygłaszanie interesujących wykładów podczas licznych konferencji i kampanii prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Piotr Wąż
Piotr Wąż

Piotr Wąż

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek oraz prawa koncernowego. Po ukończeniu w 1998 r. studiów magisterskich na wydziale prawa i administracji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podjął studia podyplomowe menedżerskie. Pracę doktorską obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na UŚ w 2006 r. W tym czasie zawodowo zajmował się obsługą prawną spółek. Od ośmiu lat jest pracownikiem merytorycznym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Jest doświadczonym wykładowcą w zakresie prawa pracy, organizatorem wykładów, szkoleń i kursów tematycznych, autorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Publikuje na łamach takich czasopism, jak: "Prawo spółek", "Rejent", "Przegląd prawa handlowego", "Monitor prawa pracy", "Praca i zabezpieczenia społeczne", "Prawo Europejskie w praktyce", "Rzeczpospolita" i inne. Jest też autorem książek, m.in. "Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług" (Wydawnictwo C.H. Beck 2011 r.), "Komentarz do Kodeksu pracy pod red. K. Walczaka" (C.H. Beck, Warszawa 2012 r.). Od lat współpracuje z miesięcznikiem ATEST, zamieszczając na jego łamach rzetelnie przygotowane artykuły dotyczące kwestii prawnych, a także odpowiadając na liczne pytania czytelników z zakresu prawa pracy. Piotr Wąż ma umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, czytelnicy to doceniają.
Piotr Wąż otrzymał wyróżnienie ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie w artykułach skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie na łamach ATESTU takich zagadnień, jak np. mobbing, wypadki w drodze do/z pracy, praca w porze nocnej, co w uzasadnieniu podkreśliła Kapituła wyróżnienia ZŁOTE SZELKI.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444662