ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów 2015

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Dariusz Smoliński
Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński

Dariusz Smoliński od kilkunastu lat jest szeroko znany w środowisku związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. W latach 2007-2009 jako doradca głównego inspektora pracy był odpowiedzialny za realizację programów prewencyjnych związanych z przygotowaniami Polski do EURO 2012. Opracował i wdrożył wtedy program prewencyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowach stadionów i innych obiektów na EURO 2012, zainicjował powstanie serii materiałów promocyjnych z obszaru bezpieczeństwa pracy na budowach, które przybrały formę ilustrowanych prezentacji dobrych praktyk i nowych technologii, przez co stworzył w PIP nowy rozdział promocji oparty na prezentacji dobrych praktyk, a nie tylko na przytaczaniu przepisów i typowych nieprawidłowości na budowach. D. Smoliński jest autorem wielu artykułów poświęconych ważnym problemom związanym z bhp, m.in. umowom śmieciowym, prawnym rozwiązaniom w obszarze bhp, ergonomii, obiektom budowlanym. Kolejnym obszarem działań D. Smolińskiego jest badanie ekonomicznych związków pomiędzy bezpieczeństwem i ochroną zdrowia a efektywnością pracy i jakością produkcji lub usług. Działalność w tym obszarze jest kluczowa dla propagowania bhp wśród przedsiębiorców. Pozwala bowiem na wykazanie, że poprawa bhp to nie wyłącznie ponoszenie nakładów na utrzymanie określonego poziomu bezpieczeństwa, lecz jest to działanie inwestycyjne, przynoszące efekty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Zmiana postrzegania bhp z kosztowego na prorozwojowy jest najlepszym sposobem przekonania przedsiębiorców do zainteresowania się problematyką bhp nie tylko w aspekcie realizacji przepisów prawa pracy.
Obecnie zaangażował się w przygotowanie serii filmów z obszaru bhp, traktuje to jako kolejny krok w tworzeniu nowego wizerunku promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pozycje filmowe, takie jak "BHP przy stosowaniu drabin oraz serie poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w budownictwie" są szczególnie dobrze przyjmowane przez środowisko związane z ochroną pracy. Dzięki nim Dariusz Smoliński pośrednio stał się prelegentem na wielu szkoleniach z zakresu bhp.
Ważnym obszarem działalności Dariusza Smolińskiego są także zajęcia ze studentami. Efektem prowadzonych wykładów i ćwiczeń z zakresu bhp jest strona internetowa, która stała się mini portalem bhp, z którego korzystają nie tylko studenci.

Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Lech Piszczorowicz
Lech Piszczorowicz

Lech Piszczorowicz

Z działalnością szkoleniową w bhp związany jest od 40 lat. Zaczynał od prowadzenia przedmiotów z bhp w studium pomaturalnym. W latach 1984 - 2013 pracował w OIP w Poznaniu. Oprócz podstawowych czynności inspektorskich prowadził działalność edukacyjną w zakresie ochrony pracy dla organizacji związkowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz SIP. W latach 2001 - 2013 był wykładowcą zagadnień bhp i ergonomii m.in. w: Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, NOT w Kaliszu, Centrum Techniki i Wynalazczości w Ostrowie Wlkp., Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem trzech edycji "Małego poradnika ochrony pracy". Uczestniczy w pracach Komisji Szkoleniowej SEP w Kaliszu i w Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Ostrowie Wlkp. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych "Kadry i BHP" w Kaliszu i w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., gdzie zajmuje się bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach energetycznych. Prowadzi seminaria szkoleniowe w kaliskim oddziale OSPSBHP. Oprócz kompetencji merytorycznych w procesie nauczania prezentuje wysokie umiejętności organizatorskie, dydaktyczne i psychologiczne. Stosuje metody aktywizujące uczestników szkoleń, elastycznie dostosowuje styl zajęć do poziomu wiedzy, umiejętności i kultury słuchaczy.

Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Wojciech Dębski
Wojciech Dębski

Wojciech Dębski

Autor jest inspektorem pracy i uznanym specjalistą w zakresie badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Swoją wiedzę na temat konkretnych, charakterystycznych wypadków przy pracy przekazuje na łamach ATESTU. Jego publikacje charakteryzują się m.in. precyzyjnym opisem okoliczności, wskazaniem przyczyn wypadków i naruszonych przepisów, a także czynności podjętych po wypadku, w tym działań inspektora pracy. Artykuły ilustrowane są zdjęciami, ułatwiającymi zorientowanie się w charakterystyce wypadku. Informując o przyczynach wypadku, W. Dębski nie ogranicza się do wskazania przyczyny bezpośredniej, ale omawia też przyczyny pośrednie, podpowiadając tym samym czytelnikom, jakie nieprawidłowości, także w ich firmach, mogą się ułożyć w łańcuch przyczyn prowadzących do wypadku. W 2012 r. w ATEŚCIE ukazały się opisy czterech wypadków autorstwa W. Dębskiego. W 2013 r. W. Dębski opublikował jeden artykuł: "Upadek z niekompletnego rusztowania", w którym omówił m.in. przyczyny wypadku, a także działania inspektora pracy w związku z wypadkiem. Precyzyjnie odtworzył okoliczności wypadku i podał naruszone przepisy. Do artykułu dołączył zdjęcia uzupełniające opis przyczyn wypadku. W 2014 r. opublikowaliśmy kolejne opisy wypadków jego autorstwa: "Upadek z wysokości" (2/2014) - dotyczący zdarzenia, do jakiego doszło podczas układania rolkowanej wełny mineralnej stanowiącej ocieplenie stropu budynku warsztatowego; "Skutek pracy na barierce tarasu" (7/2014) - znowu wypadek z wysokości w budownictwie, z dobrą wizualizacją zdarzenia; "Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla" (10/2014) - z wnikliwym ustaleniem przyczyn i wskazaniem wielu nieprawidłowości w zakładzie stolarskim, w którym doszło do wypadku. W. Dębski kontynuuje współpracę z ATESTEM w 2015 r. - ukazały się następujące opisy wypadków: "Wypadek na lini do rozkroju blach" (1/2015), "Mieszarka amputowała palce" (5/2015), "Ciężki wypadek w mleczarni" (7/2015).

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444789