ATEST Ochrona Pracy

19 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów
w kategorii Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Zobacz: Lista wszystkich laureatów

Edycja 2015

Lech Piszczorowicz
Lech Piszczorowicz

Lech Piszczorowicz

Z działalnością szkoleniową w bhp związany jest od 40 lat. Zaczynał od prowadzenia przedmiotów z bhp w studium pomaturalnym. W latach 1984 - 2013 pracował w OIP w Poznaniu. Oprócz podstawowych czynności inspektorskich prowadził działalność edukacyjną w zakresie ochrony pracy dla organizacji związkowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz SIP. W latach 2001 - 2013 był wykładowcą zagadnień bhp i ergonomii m.in. w: Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, NOT w Kaliszu, Centrum Techniki i Wynalazczości w Ostrowie Wlkp., Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem trzech edycji "Małego poradnika ochrony pracy". Uczestniczy w pracach Komisji Szkoleniowej SEP w Kaliszu i w Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Ostrowie Wlkp. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych "Kadry i BHP" w Kaliszu i w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., gdzie zajmuje się bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach energetycznych. Prowadzi seminaria szkoleniowe w kaliskim oddziale OSPSBHP. Oprócz kompetencji merytorycznych w procesie nauczania prezentuje wysokie umiejętności organizatorskie, dydaktyczne i psychologiczne. Stosuje metody aktywizujące uczestników szkoleń, elastycznie dostosowuje styl zajęć do poziomu wiedzy, umiejętności i kultury słuchaczy.

Edycja 2014

Ryszard Szefler
Ryszard Szefler

Ryszard Szefler

Warsztaty i wykłady, które prowadzi od dziesięciu już lat, to żywe, nieustannie doskonalone i na bieżąco aktualizowane autorskie programy, będące efektem wiedzy, własnych doświadczeń i przemyśleń. Takie m.in. opinie o zajęciach prowadzonych przez Ryszarda Szeflera powtarzają się w ocenach instytucji , z którymi współpracuje. Należą do nich m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Towarzystwo Oświatowe "Profil" w Sopocie, Det Norske Veritas, Państwowa Inspekcja Pracy, OSPSBHP, Urząd Celny. Specjalizuje się w temacie środków ochrony indywidualnej - zakres doboru, efektywne zarządzanie, dopuszczenie do obrotu śoi podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC wprowadzanych na obszar UE z krajów trzecich, dobór odzieży ochronnej i śoi zapewniające ochronę przed czynnikami chemicznymi i w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, analizy efektywności doboru śoi itp. Wiedzę, która pozwoliła mu stworzyć doskonałe programy autorskie czerpie przede wszystkim z pracy w firmie ROBOD S.A., gdzie od 2001 r. zajmuję się m.in. rozwojem produktów, współpracą z akredytowanymi laboratoriami oraz jednostkami notyfikowanymi. Wdrażał produkty wytwarzane w kraju oraz na Dalekim Wschodzie. Poznanie śoi od surowca poprzez proces produkcji i wymagania prawne dały mu możliwość szerokiego spojrzenia na problematykę śoi oraz znacznie głębsze spojrzenie na problematykę doboru - nie tylko z uwzględnieniem wymagań prawnych, ale i pewnej logiki płynącej ze zdrowego rozsądku i doświadczenia oraz analizy efektywności ekonomicznej wdrażanych rozwiązań. Wiedzę pogłębia też dzięki współpracy m.in. z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz poprzez działalność jako ekspert z zakresu środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom dyrektywy 89/686/EEC nominowany przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Edycja 2012

Bogdan Solawa
Bogdan Solawa

Bogdan Solawa

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje od 1998 r. Od czterech lat zajmuje się rownież działalnością prewencyjną w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Inspektor Bogdan Solawa był jednym z czterech przedstawicieli PIP, którzy brali udział w międzynarodowym szkoleniu we Francji, zorganizowanym w celu przygotowania kampanii "Mniej dźwigaj" w krajach UE. Po powrocie, zgodnie z zasadą "wyszkol szkolących", prowadził wykłady dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w organizacjach pracodawców, związków zawodowych, Społecznej Inspekcji Pracy, małopolskiego oddziału OSPSBHP i uczniów szkół zawodowych. Prowadzi też wykłady w związku z kolejnymi kampaniami PIP: "Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego" i "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie". Biegle posługuje się j. angielskim. Brał udział w konferencjach poświęconych ocenie ryzyka zawodowego w Sewilli, Wiedniu i Pradze, uczestniczył w wyjazdach studyjnych połączonych z kontrolami na budowach w Portugaii i Bułgarii, współorganizował wizytę delegacji norweskiej inspekcji pracy w OIP w Krakowie. Podziękowania, jakie napłynęły z francuskiej inspekcji za profesjonalne opracowanie i zrealizowanie w Krakowie stażu ich kandydatek na inspektorów pracy przyczyniły się do przyznania mu nagrody Głównego Inspektora Pracy za szczególne osiągnięcia zawodowe.
Szczególną wagę B. Solawa przywiązuje do edukacji młodych ludzi. Uważa, że zaszczepienie zasad bezpiecznego zachowania przy pracy w początkach zawodowej aktywności przynosi dobre efekty. Dlatego chętnie w ramach działań prewencyjnych PIP uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich i studentami. Jego wykłady i prezentacje są zawsze profesjonalnie przygotowane i przekazane w niezwykle przystępnej formie.
Kapituła wyróżnienia przyznała ZŁOTE SZELKI Bogdanowi Solawie za profesjonalne i pełne zaangażowania prowadzenie szkoleń dla inspektorów pracy, partnerów społecznych zrzeszonych w związkach pracodawców, związków zawodowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wygłaszanie interesujących wykładów podczas licznych konferencji i kampanii prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Edycja 2011

Iwona Słomka
Iwona Słomka

Iwona Słomka

Akademicką karierę dr Iwona Romanowska-Słomka, absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, rozpoczęła w 1972 r. w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Pracowała w Instytucie Inżynierii Rolniczej, a od 1997 r. na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Od czterech lat związana jest z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wykłady, ćwiczenia, szkolenia, jakie p. doktor prowadzi dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników szkoleń, związane są z bezpieczeństwem pracy. Przykładowo: "Analiza ryzyka zawodowego", "Zarządzanie bhp", "Metodyka szkolenia w bhp", "Zagrożenia biologiczne i ocena ryzyka związana z tymi zagrożeniami". Ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje, wśród nich podręczniki i poradniki z zakresu bhp.

Edycja 2010

Zbigniew Jóźwiak
Zbigniew Jóźwiak

Zbigniew Jóźwiak

W Instytucie Medycyny Pracy, gdzie pracuje od lat, zajmował się oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na błony biologiczne, następnie w zakładzie fizjologii pracy i ergonomii , u prof. T. Makowiec-Dąbrowskiej, skutkami oddziaływania wszelkich prac na układ mięśniowo-szkieletowy. Ergonomia w pracy pielęgniarek, dentystów, stanowisko pracy przy komputerze - to tematy, które kojarzą się z dr. Zbigniewem Jóźwiakiem. Jest znakomitym wykładowcą, o czym mogliśmy przekonać się chociażby podczas konferencji organizowanych przez redakcję ATEST. W sposób mistrzowski łączy erudycję zawodową w zakresie ergonomii z talentem popularyzatorskim. Znakomicie nawiązuje kontakt ze słuchaczami, podczas wykładów korzysta z wszelkich dostępnych form przekazu. Wykłada m.in. w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Prowadzi też szkolenia behapowskie, głównie dla pielęgniarek i dentystów. Jest autorem wielu interesujących artykułów, głównie z dziedziny ergonomii.

Edycja 2009

Tadeusz Szopa
Tadeusz Szopa

Tadeusz Szopa

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Szopa jest kierownikiem Zespołu Bezpieczeństwa i Niezawodności w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a także kierownikiem studium podyplomowego "Bezpieczeństwo i higiena pracy". Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych, około 200 recenzji prac naukowych, kierował wieloma projektami badawczymi dotyczącymi m. in. metod analizy ryzyka, metod badania wypadków przy pracy, a także ryzyka powodzi, bezpieczeństwa w lotnictwie. Jest autorem siedmiu programów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Zorganizował specjalność Inżynieria bezpieczeństwa i studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy na Politechnice Warszwskiej. Prowadzi wykłady m. in. z przedmiotów: problematyka bezpieczeństwa, metody analizy ryzyka zawodowego, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka. Jest autorem kontrowersyjnego poglądu, że uczelnia, która oferuje studia dot. bhp powinna również prowadzić prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa.

Edycja 2008

Barbara Dróżyńska
Barbara Dróżyńska

Barbara Dróżyńska

Jest absolwentką wydziału chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła też podyplomowe studia w zakresie higieny pracy organizowane przez IMP w Łodzi, studia podyplomowe z zakresu inżynierii procesowej w Politechnice Łódzkiej oraz z dziedziny bhp i ergonomii w Politechnice Warszawskiej. W 2001 roku uzyskała w CIOP certyfikaty kompetencji we wszystkich możliwych kategoriach: wykładowcy bhp, audytora systemu zarządzania bhp, specjalisty bhp oraz specjalisty ds. pomiarów parametrów środowiska pracy. Do każdego cyklu wykładów przygotowuje własne prezentacje multimedialne wykorzystując solidną wiedzę, osobiste doświadczenia i refleksje.

Edycja 2007

Jan Siek
Jan Siek

Jan Siek

Jest wykładowcą na kursach bhp na różnych poziomach kształcenia. Umiejętnie łączy znajomość praktyki z wiedzą teoretyczną. Studenci radomskiej Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy wysoko ocenili jego zdolności dydaktyczne. Jest specjalistą bhp zaangażowanym szczególnie w działalność radomskiego oddziału OSPSBHP.

Edycja 2006

Wanda Bukała
Wanda Bukała

Wanda Bukała

Bezpieczeństwa i higieny pracy uczy w technikum, w szkole policealnej, na wyższej uczelni, prowadzi kursy bhp dla różnych grup pracowniczych. W swojej pracy pedagogicznej stosuje metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Jest autorką książek dla szkół średnich, programów nauczania, poradnika dla nauczycieli i uczniów dot. dydaktyki z zakresu przestrzegania zasad bhp, wykładowcą w telewizyjnej stacji EDUSAT.

Edycja 2005

Wiesława Maria Horst
Wiesława Maria Horst

Wiesława Maria Horst

Ergonomią zawodowo zajęła się w latach siedemdziesiątych, kiedy jako adiunkt pracowała w Międzywydziałowym Instytucie Ochrony Pracy i Ergonomii UAM w Poznaniu. Od 1997 r. dr W. Horst związana jest z Politechniką Poznańską, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Ergonomii Instytutu Inżynierii Zarządzania i znakomitym wykładowcą. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej prowadzi szkolenia z zakresu ergonomii, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem. Robi to w sposób profesjonalny, łatwo nawiązuje kontakt ze słuchaczami, chętnie podejmuje dyskusję. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Komisji Ergonomii PAN (oddział poznański),współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Krajowy Punkt Informacyjny), jest sekretarzem naukowym Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii.

Edycja 2004

Katarzyna Majchrzycka
Katarzyna Majchrzycka

Katarzyna Majchrzycka

Ukończyła wydział włókienniczy na Politechnice Łódzkiej, w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest inżynierem o uzdolnieniach humanistycznych. Wykładanie jest jej pasją. Już trzykrotnie otrzymała nagrodę dyrektora CIOP-PIB dla najlepszego wykładowcy roku na studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nagroda ta przyznawana jest wykładowcom, którzy w ankiecie przeprowadzonej wśród słuchaczy w danym roku uzyskają największą liczbę punktów. Lubi wykładać, ma swój autorski sposób prowadzenia zajęć. Posiada wyjątkowe zdolności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Satysfakcję sprawia jej żywy odbiór tego co przekazuje, bezpośrednia reakcja słuchaczy.

Edycja 2003

Wiesław Langer
Wiesław Langer

Wiesław Langer

W prowadzonych wykładach korzysta z prawniczej wiedzy, bowiem z wykształcenia jest prawnikiem, i doświadczenia wyniesionego z pracy m.in. w PIP, gdzie był inspektorem, zastępcą okręgowego inspektora pracy i wreszcie okręgowym inspektorem pracy w Kielcach. Podejmuje skomplikowane tematy z zakresu prawa pracy i bhp, szczególnie te, które przysparzają kłopotów służbom zakładowym lub państwowym urzędom. Lubi wyzwania ze strony słuchaczy, bardzo angażuje się w zajęcia . Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi o ustalonej marce. W ankietach przeprowadzanych przez firmy go zatrudniające zawsze plasuje się na wysokich pozycjach wśród wykładowców.

Edycja 2003

Adam Pietrzak
Adam Pietrzak

Adam Pietrzak

Specjalista z zakresu medycyny ratunkowej, lekarz anestezjolog, wykładowca, także w ramach szkoleń bhp. Wysokie kwalifikacje, doświadczenie, niezwykła umiejętność obrazowego przekazywania wiedzy i poczucie humoru czynią z niego wykładowcę bardzo dobrze odbieranego przez słuchaczy. Uczestnicy nie tylko zapamiętują przekazywaną wiedzę, ale potrafią też zastosować ją w praktyce. Umiejętności dr. Pietrzaka dostrzegła również telewizja, gdzie prowadzi cykle poświęcone ratownictwu drogowemu i medycznemu.

Edycja 2002

Adam Słomka
Adam Słomka

Adam Słomka

Jego wykłady zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Doktor A. Słomka od 1992 roku jest wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalizuje się w tematyce technicznego bezpieczeństwa pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Ukończył wydział mechaniczny na Politechnice Wrocławskiej, jego specjalnością była budowa statków śródlądowych. Jest autorem lub współautorem 34 publikacji, w tym patentów i wzorów użytkowych i 37 prac niepublikowanych. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP za opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych kursu "Nowoczesne metody zarządzania bhp oraz ryzykiem zawodowym".

Edycja 2001

Adam Markowski
Adam Markowski

Adam Markowski

"Rozwijanie wyobraźni przy ocenie ryzyka jest jednym z ważniejszych celów naszego studium. Absolwenci muszą umieć wybrać najlepsze scenariusze awaryjne, zaproponować skuteczne rozwiązanie" - tego z dobrym skutkiem m.in. uczy swoich studentów dr Adam Markowski z Katedry Systemów Środowiska Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Studium Podyplomowego "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych".

Edycja 2000

Bolesław Wróbel

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy wykazywał się dużą wiedzą fachową i umiejętnościami praktycznymi oraz łatwością nawiązywania kontaktu z młodzieżą. To o przedmiocie prowadzonym przez profesora B. Wróbla uczniowie mówili, że to jeden z przedmiotów ciekawie prowadzonych, przystępnie, przykładami z życia poparty. Przed podjęciem w 1978 roku pracy w szkolnictwie zawodowym przez kilkanaście lat pracował w przemyśle węglowym na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem pracy - jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Był współautorem programów nauczania w zakresie bhp, przygotowywał młodzież do udziału w konkursach o bezpieczeństwie pracy, opracowywał instrukcje i regulaminy dla pracowni i warsztatów szkoleniowych. Przez wiele lat pełnił funkcję szkolnego inspektora pracy ds. bhp, prowadził szkolenia bhp dla nauczycieli.

Edycja 1999

Krzysztof Maj

Nauczyciel zajęć praktycznych w Zespole Szkół Technicznych i Policealnym Studium Bezpieczeństwa we Włocławku oraz inspektor bhp w ZST. W swojej pracy stosuje różne formy oddziaływania, które przynoszą widoczne efekty zarówno wśród uczniów, jak i kadry pedagogicznej. To co robi traktuje poważnie i z dużym oddaniem, wydaje się, że udało mu się zmienić stosunek do bezpieczeństwa pracy swoich wychowanków, między innymi dzięki konkursom przez niego organizowanym z zakresu znajomości zagadnień związanych z przepisami bhp. Konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży głównie z uwagi na ich atrakcyjną, przemyślaną formę.

Edycja 1998

Franciszek Mirek

Słuchacze szkoleń: pracodawcy, pracownicy służby bhp, pracownicy wyższego i średniego nadzoru technicznego czy robotnicy zgodnie stwierdzają, że wykłady prowadzone przez inż. Franciszka Mirka to wiedza na najwyższym poziomie przekazywana w bardzo przystępnej formie. W wykładach F. Mirek odwołuje się przede wszystkim do przykładów ze swojego zbioru dokumentacji, który kompletował przez wiele lat pracy zawodowej. Był technikiem budowlanym, głównym energetykiem, naczelnikiem wydziału techniki i energetyki w zrzeszeniu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie stykał się z problemami technicznymi chyba wszystkich specjalności. Przez kilkanaście ostatnich lat pracy zawodowej był starszym inspektorem ds. ciepłownictwa, energetyki i bhp w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W imieniu wojewody nadzorował warunki pracy w 43 jednostkach, a także stan bhp w instytucjach podległych wydziałom zdrowia, kultury, sportu i turystyki oraz zespołowi pomocy społecznej. Współpracował z prokuraturą, gdzie często występował w charakterze biegłego. Behapowiec nie musi być kochany, ale na pewno powinien być szanowany - to credo, jakie F. Mirek przekazywał swoim słuchaczom.

Edycja 1997

Teresa Musioł
Teresa Musioł

Teresa Musioł

Doktor Teresa Musioł jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Doktorat (Ergonomia stanowiska pracy operatora pulpitu sterowniczego w elektrowni) obroniła w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w przemyśle - jako mistrz zmianowy w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach, inżynier specjalista ochrony środowiska, a później kierownik pracowni higieny pracy w Energopomiarze w Gliwicach; od 1991 roku jest adiunktem w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Zajęcia prowadzone przez T. Musioł cieszą się dużym uznaniem wśród studentów i słuchaczy (prowadzi szkolenia głównie z ergonomii dla służby bhp) m.in. z uwagi na dynamiczny styl, aktywizujący odbiorców; na wykładach dr. Musioł nikt nie drzemie. Dużym atutem T. Musioł jest jej wieloletnia praca w przemyśle, co pozwala jej kompetentnie powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką. Wpływ na jakość i styl szkoleń dr inż. T. Musioł mają także szkolenia, które odbyła w Kopenhadze i Nancy.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33455064