ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

 Dodano: 2017-05-08

 

          

      

2016-05-04  

Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy  

 

Obecnie wielu pracowników zmaga się z coraz większą presją, by sprostać wymaganiom w pracy. Zagrożenia i wyzwania psychospołeczne takie, jak zwiększona konkurencja, większe oczekiwania w stosunku do wydajności i wydłużone godziny pracy sprawiają, że środowisko pracy staje się coraz bardziej stresujące. Międzynarodowa Organizacja Pracy przypomniała o tym poważnym problemie z okazji obchodzonego 28 kwietnia Światowego dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Wraz z tempem pracy dyktowanym przez ciągłą wymianę informacji oraz zacieśnianie się więzi międzynarodowych (globalizację rynku pracy) granica oddzielająca życie w pracy i poza stała się płynna. Dodatkowo, w połączeniu z poważnymi zmianami w stosunkach pracy i nasilającej się recesji, pracownicy są uczestnikami zmian organizacyjnych, ofiarami zmniejszenia podaży pracy i zwiększającej się niepewności zatrudnienia. Nie trzeba mówić, jaki wpływ na jednostkę ludzką i jej samopoczucie ma chroniczny brak pracy i niestabilność finansowa.
MOP przypomina, że stres spowodowany pracą jest kształtowany przez organizację pracy, stosunki pracy, sposób jej wykonywania, atmosferę i ujawnia się wówczas, gdy wymagania w stosunku do wykonywanych czynności są większe, niż możliwości, zasoby lub potrzeby pracownika. Ponadto stres może wystąpić w sytuacji, kiedy zdolności i wiedza pojedynczego pracownika lub grupy pracowników nie są wystarczające do spełnienia oczekiwań przedsiębiorstwa oraz przełożonych.
W ostatnich latach badacze, specjaliści ds. bhp oraz decydenci skupiają uwagę na skali zjawiska. Badają wpływ zagrożeń psychospołecznych, które występują na całym świecie. Stres związany z pracą generalnie jest uważany za sprawę dotyczącą wszystkich krajów, zawodów i pracowników, w państwach wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się.
MOP uważa, że udział pracowników w opracowywaniu rozwiązań w zakresie przeciwdziałania stresowi i ich wdrażaniu jest niezbędny. Zatrudnieni oraz ich przełożeni powinni być zaangażowani w rozpoznawanie zagrożeń, które ich dotyczą i powodują niepotrzebne zdenerwowanie w pracy, a także w ocenę tych zagrożeń w celu ustalenia priorytetów w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Szacunki i obliczenia powinny mieć charakter cykliczny, a pracownicy powinni zabierać głos w sprawie niepokojących ich praktyk powodujących stres w pracy. Jak twierdzi MOP, warunkiem wypracowania „zdrowej” kultury pracy jest połączenie dobrej organizacji pracy oraz zaangażowania pracowników w jej tworzenie. Zatrudnieni w środowisku bezpiecznym, pełnym wsparcia i przyjaznej atmosfery czują się lepiej i zdrowiej, co prowadzi do redukcji absencji, zwiększenia motywacji do pracy i myślenia o pracy w pozytywny sposób. Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, promocja zdrowego stylu pracy i budowanie kultury prewencji jest wspólnym obowiązkiem rządów państw, właścicieli firm, pracowników, specjalistów ds. bhp i społeczeństw w ogóle.

Więcej pod adresem: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
 

 
  - 1 -