ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Podhalańskie Spotkania BHP

 Dodano: 2017-10-31

 

          

      

2016-10-28  

Podhalańskie Spotkania BHP  

 

W dniach 7-8 października 2016 r. w Nowym Targu odbyły się VIII Podhalańskie Spotkania BHP, zorganizowane przez krakowski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby oraz działające w jego ramach Terenowe Koło BHP „Podhale”. Spotkanie otworzyli prezes koła Włodzimierz Żak oraz prezes oddziału Waldemar Dudek. Po słowach powitania głos zabrał Józef Orzeł, członek zarządu koła, który przybliżył krótko historię Podhala i zachęcał zebranych gości do zwiedzania tego wyjątkowego regionu, szczycącego się bogatą i interesującą przeszłością. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęło się biesiadowanie przy góralskim stole, w którym uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz: wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka oraz burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
Drugi dzień spotkania poświęcono szkoleniu z zakresu prawa pracy, współpracy lekarza medycyny pracy z pracodawcą i służbą bhp oraz ochrony przeciwpożarowej. Na początku Beata Ziółko, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Nowym Sączu omówiła najważniejsze zmiany w przepisach Kodeksu pracy. Przedstawiła zagadnienia związane ze stosunkiem pracy, wynagrodzeniem za pracę, odpowiedzialnością pracowniczą, rozliczaniem czasu pracy, zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W swoim wystąpieniu uwzględniła także zmiany w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony. Poszczególne zagadnienia zostały poparte przykładami w celu lepszego zrozumienia omawianej problematyki i właściwego stosowania przepisów Kodeksu pracy.
Kolejny wykład wygłosił dr n. med. Jacek Jancelewicz, lekarz medycyny pracy, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Tematem prelekcji było współdziałanie lekarza medycyny pracy z pracodawcą oraz służbą bhp. Podkreślił, że profilaktyka polegająca na zapobieganiu przeciążeniom organizmu pracą zawodową i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy należy do zadań pierwszoplanowych. Zwrócił szczególną uwagę na związek pomiędzy higieną pracy a medycyną pracy. Podkreślał konieczność objęcia pracowników szczególnym nadzorem medycznym ze względu na rodzaj zagrożeń dla zdrowia. Dużo czasu poświęcił problemowi opieki nad ludźmi zatrudnionymi w przemyśle i innych dziedzinach gospodarki. Przedstawił zakres i częstotliwość badań profilaktycznych, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz końcowe (przeprowadzane po zakończeniu aktywności zawodowej). Ponadto zaprezentował liczne zagrożenia dla zdrowia pracowników, które występują na wielu stanowiskach pracy. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił też uwagę na fakt, że rolą lekarza medycyny pracy są działania mające na celu niedopuszczenie do powstania choroby zawodowej u pracowników.
W kolejnym wykładzie „Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy z uwzględnieniem współdziałania: straży pożarnej, pracodawcy oraz zakładowej służby bhp i ppoż.” młodszy brygadier Bartosz Worwa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu omówił podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Przedstawił też podstawowe informacje dotyczące tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przypomniał, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Podczas wykładów uczestnicy zadawali pytania, na które prelegenci odpowiadali wykazując się specjalistyczną wiedzą. W podsumowaniu spotkania Włodzimierz Żak podkreślił wkład i zaangażowanie poszczególnych prelegentów. Na zakończenie uczestnikom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w VIII Podhalańskich Spotkaniach BHP.

Małgorzata Tarczoń, oddział OSPSBHP w Krakowie
 

 
  - 1 -