ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Posiedzenie ENSHPO i polskich organizacji bhp

 Dodano: 2017-10-27

 

          

      

2016-10-26  

Posiedzenie ENSHPO i polskich organizacji bhp  

 

W dniach 20-21 października 2016 r. we Wrocławiu, po raz pierwszy w Polsce, odbyło się posiedzenie ENSHPO. European Network of Safety and Health Professionals Organisations (ENSHPO) jest organizacją, która zrzesza stowarzyszenia specjalistów bhp z 20 krajów Unii Europejskiej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP jest polskim partnerem ENSHPO – obserwatorem prac tej organizacji.
20 października odbyło się spotkanie robocze ENSHPO. Członkowie Zarządu Głównego OSPSBHP oraz członkowie zarządu oddziału we Wrocławiu, a także zaproszeni członkowie zarządów Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przysłuchiwali się obradom. Spotkanie prowadził Bruce Philips, prezes zarządu ENSHPO. Organizacja ta reprezentowana była przez 20 uczestników, w tym członków zarządu ENSHPO oraz członków zarządów stowarzyszeń z Włoch, Słowacji, Danii, Szwajcarii, Hiszpanii, Bułgarii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii, Cypru i Finlandii. Wieczorem, podczas kolacji był czas na rozmowy dotyczące szczegółów uczestnictwa w ENSHPO, a także na nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami.
21 października pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium „Doskonalenie zawodowe i potwierdzanie kompetencji służby bhp w Unii Europejskiej”. Oprócz uczestników spotkania z 20 października, udział wzięli w nim zaproszeni goście: Jakub Chojnicki, zastępca dyrektora Departamentu ds. Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, Arkadiusz Kłos, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, dr Witold Gacek, kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, dr Beata Taradejna, pracownik Centrum Edukacyjnego w CIOP-PIB. Seminarium prowadzili Bruce Philips, prezes zarządu ENSHPO oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP. B. Philips zaprezentował cele zrzeszenia EHNSPO. Z uwagi na wiele pytań ze strony ENSHPO, dotyczącego działalności stowarzyszeń polskich, Elżbieta Bożejewicz przedstawiła cele i sposób ich realizacji w OSPSBHP, a przedstawiciele zarządów pozostałych polskich organizacji w swoich. Ponadto w programie seminarium znalazło się wystąpienie na temat „Nowej struktury A+A 2017”, którą omówili Bruno Zwingmann, dyrektor BASI (Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) i Tamara Hammer, również przedstawiciel BASI. B. Zwingmann mówił m.in. o konferencji, którą BASI zorganizuje podczas przyszłorocznych targów w Düsseldorfie.
„Deklaracja Singapurska, Karta Zrównoważonej Kultury Profilaktyki Zdrowia i Bezpieczeństwa” została zaprezentowana przez prof. Ralfa Giercke, wiceprezesa zarządu VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit), wiceprezesa zarządu ENSHPO. R. Giercke szukał odpowiedzi na pytanie „co zrobić w skali globalnej, aby wprowadzić kulturę prewencji do organizacji wydarzeń sportowych?” Nawiązał przy tym do wypadków, do których dochodzi na budowach wielkich obiektów sportowych.
W wystąpieniu „Prezentacja EurOSHM (Europejska Certyfikacja ENSHPO)” Claudio Munforti, prezes Komitetu Certyfikacji ENSHPO zaprezentował zasady przystąpienia do EurOSHM, zaznaczając przy tym ważność tej certyfikacji w krajach zrzeszonych w ENSHPO. EurOSHM prowadzi rejestr certyfikowanych osób.
„Europejska Sieć Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z ang. ENETOSH)” została omówiona przez dr Ulrike Bollman, pracownika Instytutu Pracy i Zdrowia Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego. ENETOSH to sieć zrzeszająca 83 instytucje z 33 krajów, która zajmuje się projektami edukacyjnymi.
Shelley Frost z ENSHPO przedstawiła „Działania Związku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z ang. IOSH) – zakres obowiązków”. IOSH oferuje proces edukacyjny obejmujący bezpieczeństwo pracy połączony z ochroną środowiska. Związek ten zrzesza ok. 47 tys. członków z całej Europy.
Giancarlo Bianchi, prezes włoskiego stowarzyszenia AIAS, członek ENSHPO zaprezentował założenia programu edukacyjnego ESCO, który również obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pracy połączone z ochroną środowiska. Program ten opiera się na uzyskiwaniu kolejnych stopni kwalifikacji i funkcjonuje w 25 krajach Europy.
O „Edukacji i certyfikacji doradców bhp zgodnie ze standardami Krajowej Rady Zdrowia i Bezpieczeństwa (z ang. Educational National Board of Health and Safety)” mówiła Jennet Arshimowa, która prowadzi taką działalność w Polsce. Natomiast polską ramę kwalifikacji jako podstawę tworzenia standardów w zakresie edukacji zawodowej i potwierdzania kompetencji zawodowych oraz kwalifikacje służby bhp omówił Witold Gacek.
W posumowaniu obydwu dni obrad Bruce Philips wskazał na potrzebę stworzenia wspólnych standardów pracy specjalistów bhp w kontekście rozwoju europejskiego rynku pracy i zasobów ludzkich UE. Elżbieta Bożejewicz pokreśliła znaczenie wymiany doświadczeń z organizacją ENSHPO, mówiąc m.in., że transfer kompetencji i doświadczeń, doskonalenie zawodowe i rozwój współpracy międzynarodowej będą skutkowały w przyszłości realizacją wspólnych projektów międzynarodowych. Padły deklaracje współpracy z obydwu stron.
Spotkaniom w dniach 20-21 października towarzyszyły wystawy produktów partnerów wspierających ZG OSPSBHP, tj. firm EJENDALS, ITURRI oraz FARAONE. Firmy te oprócz wsparły organizację wydarzenia i świadczyły doradztwo merytoryczne. Ponadto wydarzenie było współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 

 
  - 1 -