ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe

 Dodano: 2017-12-15

 

          

      

2016-12-14  

Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe  

 

22 listopada 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zorganizował konferencję naukowo-szkoleniową „Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat azbestu, pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych informacji z nim związanych.
W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost ilości prac związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest. Ma to niewątpliwie związek z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032. Zgodnie z założeniami programu, do roku 2032 Polska ma za zadanie „uwolnić się” od szkodliwego wpływu azbestu, zarówno na środowisko, jak i zdrowie człowieka, poprzez całkowite jego usunięcie oraz unieszkodliwienie. Realizowane jest to między innymi przy pomocy wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, co ma bezpośrednie przełożenie zarówno na ilość wykonywanych prac, a co najważniejsze, na ich jakość. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż programy wsparcia w swoich założeniach mają edukować oraz informować osoby zainteresowane, a beneficjentów programów, tj. wykonawców robót, obligować do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas demontażu wyrobów zawierających azbest.
Województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce (po mazowieckim) pod względem ilości nagromadzonych wyrobów zawierających azbest w obrębie obiektów budowlanych i przemysłowych, a co za tym idzie, w najbliższych latach można się spodziewać znacznej intensyfikacji prac. Włączą się w to zapewne firmy specjalizujące się w bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jak i te, które „skuszą się” możliwością zarobienia szybkich pieniędzy, robiąc to „na dziko”, bez wymaganych procedur, dokumentów i odpowiedniego przygotowania.
Tematyka bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych jest od lat w kręgu szczególnych zainteresowań organów Państwowej Inspekcji Pracy. Dzieje się tak głównie ze względu na ilość zagrożeń, jakie wiążą się z przedmiotową pracą, zarówno przez fakt kontaktu pracowników z materiałami zawierającymi azbest, jak i same warunki wykonywania pracy, tj. w większości mamy tu do czynienia z pracą na wysokości, czyli w myśl obowiązujących przepisów z pracą szczególnie niebezpieczną.
Analiza kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych wykazała, że stan bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem ulega poprawie. Nadal najmniej nieprawidłowości stwierdza się w podmiotach, które od lat usuwają wyroby zawierające azbest, nawet takich, dla których demontaż azbestu nie stanowi głównego profilu działalności. Zakłady usuwające azbest dorywczo nie mają w tym zakresie wystarczającej wiedzy i nie uzyskują zadowalających efektów zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym, jak i w zakresie właściwego przygotowania pracowników do wykonywania tych prac (wyposażenie w wymaganą przepisami odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, przeszkolenie w zakresie bhp oraz uzyskanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w kontakcie z azbestem). Poziom przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp zależny jest bowiem od stopnia wiedzy, świadomości i zaangażowania pracodawców, co przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie pracowników. Dlatego tak istotne jest promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców, co Państwowa Inspekcja Pracy stale realizuje w ramach swoich działań prewencyjnych.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty:
– Skutki zdrowotne pracy w narażeniu na pył azbestu. Realizacja programu profilaktycznego ANIMATUS dla byłych pracowników przetwórstwa azbestu – Iwona Skórska-Ciszewska, kierownik Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie,
– Azbest – wymagania wynikające z przepisów bhp a rzeczywistość – Monika Sierakowska-Czeladziński, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie,
– Wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego dotyczące prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektów budowlanych, w których zastosowano wyroby budowlane zawierające azbest – Jacek Horszczaruk, naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie,
– Środowiskowe aspekty usuwania wyrobów zawierających azbest – Grzegorz Uliński, kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie,
– Regionalne aspekty realizacji Programu usuwania azbestu – Sławomir Struski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
– Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Województwa Lubelskiego w latach 2007-2016 ze środków WFOŚiGW w Lublinie przy współpracy NFOŚiGW – Wojciech Piekarczyk, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
– Doświadczenia w finansowaniu i realizacji prac przy usuwaniu azbestu na przykładzie projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego…” – Grzegorz Taradyś, dyrektor Regionalnego Biura Projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
– Praktyczne problemy przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem azbestu – doświadczenia własne – Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin,
– Demontaż wyrobów zawierających azbest okiem instytucji realizującej projekt usuwania azbestu – Ewa Badyoczek-Brzyska, dyrektor Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Na koniec konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów „Praca z azbestem – jak tego nie robić!”.

Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele firm zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, przedstawiciele gmin, których dotyka ten problem, odbiorcy indywidualni oraz przedstawiciele urzędów zajmujących się problematyką usuwania wyrobów azbestowych. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.
 

 
  - 1 -