ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Spotkanie kaliskiego oddziału OSPSBHP w Urzędzie Dozoru Technicznego

 Dodano: 2021-03-08

 

          

      

2020-02-28  

Spotkanie kaliskiego oddziału OSPSBHP w Urzędzie Dozoru Technicznego  

 

Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z kaliskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował 12 lutego 2020 r. seminarium poświęcone bezpieczeństwu technicznemu.

W programie znalazł się temat dotyczący zmian w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (DzU poz. 2176). Inspektorzy UDT Krzysztof Usarek i Dariusz Jakubek omówili zmiany w rozporządzeniu i zwrócili uwagę na pojęcie resursu. Chodzi o parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określane na podstawie liczby cykli pracy i obciążenia urządzenia transportu bliskiego w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Następny temat dotyczył nowych technologii, z którymi coraz częściej spotykamy się zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Inspektor Piotr Szydłowski omówił elektromobilność, która ma na celu zmniejszenie emisji CO2. Zagadnienia tego dotyczy ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: DzU z 2019 r., poz. 1124). Wykładowca poruszył tematy dotyczące pojazdów mechanicznych, samochodów (również osobowych) zasilanych energią elektryczną czy też hybryd. Związane jest to z nowymi obowiązkami inspektorów UDT dotyczącymi szkolenia operatorów i nadzoru nad stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Inspektor Jarosław Krawczyk omówił przepisy dotyczące odnawialnych źródłach energii, w szczególności tej pozyskiwanej z fotowoltaiki. Zwrócił uwagę na obowiązek uzyskiwania certyfikatów przez osoby, które montują instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy nie większej niż 600 kW, pozyskiwanej z takich urządzeń jak kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła lub płytkie systemy geotermiczne. Przywołał też rozporządzenie Ministra Energii z 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (DzU poz. 1286).

Uczestnicy lutowego seminarium otrzymali materiały przekazane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz opracowany przez członka zarządu oddziału stowarzyszenia „wykaz przepisów prawnych wydanych w 2019 r.”, dotyczący w szczególności bhp, ochrony ppoż., urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, spraw kadrowych i ochrony środowiska. Na zakończenie spotkania Piotr Kaczmarek, prezes oddziału OSPSBHP w Kaliszu, poinformował o następnym spotkaniu seminaryjnym, które zarząd oddziału planuje zorganizować w maju wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, a także o organizowanym przez oddział szkoleniu okresowym dla pracowników służby bhp, które rozpoczyna się 17 marca br. (więcej informacji tutaj: https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1581792580&t=main).
 

 
  - 1 -