ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

16-18 listopada 2016 r.
Jastrzębia Góra
Hotel ASTOR

"Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp" to trochę przewrotny tytuł konferencji, ponieważ jak wiadomo ocena ryzyka zawodowego jest przede wszystkim zadaniem pracodawcy. Oczywiście takim zadaniem, które powinno być realizowane przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele pracowników i przedstawiciele pracodawcy, w tym bezpośredni nadzór i służba bhp. Nie brakuje i takich, modelowych przypadków, ale najczęściej ocena ryzyka zawodowego jest zrzucona na barki behapowca, choć - przypomnijmy - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp, jednym z jej 22 zadań jest "tylko" (sic!) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

W licznych publikacjach na łamach ATESTU i podczas poprzednich konferencji wykazywaliśmy wielokrotnie, że ocena ryzyka ma wtedy sens, gdy jest powiązana z innymi działaniami behapowskimi, gdy bierze się ją pod uwagę planując działania profilaktyczne, inwestycyjne, szkoleniowe. Jednym z ważniejszych celów analizy i oceny ryzyka jest minimalizacja kosztów i ewentualnych strat pracodawcy. W tym zakresie doradcza rola służby bhp jest nieoceniona. A nasza konferencja ma Was inspirować, przekazać wiedzę i podpowiedzieć praktyczne rozwiązania.

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

Tematyka konferencji - m.in.:

Funkcje i cele edukacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - dr Dariusz Smoliński, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego - Paweł Szczepański, chemik, praktyk i wykładowca w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem, prezes zarządu spółki QES Consulting

Ocena ryzyka jako podstawa doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej - Ryszard Szefler, dyrektor ds. rozwoju produktu i importu w firmie ROBOD

Magazynowanie i przewóz towarów niebezpiecznych - Karolina Kołdys, chemik, doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Kręgosłup to słaby punkt - ergonomiczne rozwiązania poprawiające warunki pracy - dr inż. Zbigniew Jóźwiak, ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesie projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn - dr inż. Stanisław Kowalewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, w tym poszkodowanych w wypadkach przy pracy - Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w ZUS

Szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych - Daniel Veltzé, Oddział Epidemiologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Załatwianie skarg pracowniczych dotyczących zatrudnienia i warunków pracy - Piotr Szatarski, starszy inspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Bhp w portach i na statkach morskich - Adam Zaworski, starszy inspektor pracy, Sekcja Krajowa Gospodarki Morskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Aspekty bezpiecznej pracy na wysokości - Marcin Marszałkowski, przedstawiciel regionalny - Akala Faraone

Organizacja systemu ratownictwa na budowach: studium przypadku roszczeń pracownika za błąd w udzieleniu pierwszej pomocy - Urszula Gawrysiak, dyrektor Działu BHP, PPOŻ. i OŚ, Budimex S.A., dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera, przewodniczący zespołu ekspertyz sądowych, Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Prace na wysokości - stałe punkty i systemy kotwiczące przy pracach na dachach - Jacek Sosnowski, doradca techniczny w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - Protekt

Pobierz program konferencji

Warsztaty

Odbyły się trzy bloki warsztatowe:

1. Jak oceniać ryzyko zawodowe?

Wymagania prawne precyzyjnie określają zakres i sposób przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, natomiast warsztaty poświęcone będą praktycznym zasadom prowadzenia oceny ryzyka zawodowego, a w szczególności będą dotyczyły następujących zagadnień:

- Czym jest stanowisko pracy? Identyfikacja zagrożeń dla prac/czynności.

- Dobór metod oceny ryzyka do zagrożeń: urazowych, chemicznych, psychofizycznych.

- Ćwiczenia z zakresu wybranych metod oceny ryzyka: ocena ryzyka dla czynników chemicznych, ocena ryzyka dla obciążeń statycznych (OWAS) oraz obciążeń dynamicznych (KIM).

Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane formularze ułatwiające wykonanie oceny ryzyka zawodowego oraz listy kontrolne uławiające identyfikację zagrożeń.

Warsztaty poprowadził: Paweł Szczepański - chemik, absolwent Politechniki Krakowskiej. W służbie bhp od 1996 r. Przez 12 lat pracował w zakładach farmaceutycznych, rozpoczynając karierę od inspektora ds. bhp poprzez kierownika działu bhp do szefa bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz pełnomocnika zarządu ds. systemów zarządzania bhp. Autor licznych artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy. Od 2001 r. audytor wiodący systemów zarządzania bhp i trener DNV GL. Wykładowca WAT, WISBiOP w Radomiu oraz AGH na studiach podyplomowych bhp i studiach dziennych. Przez dwa lata jako ekspert UE uczestniczył w projekcie restrukturyzacji przemysłu górniczego na Ukrainie. Obecnie jest prezesem zarządu QES Consulting, spółki zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych projektów bezpieczeństwa.

2. Jak analizować przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy?

W ramach warsztatów, w pierwszej części nastąpi przypomnienie i szczegółowe omówienie elementów definicji wypadku przy pracy, zwłaszcza w odniesieniu do orzecznictwa sądowego w tym zakresie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz, wypadek a zdarzenie potencjalnie wypadkowe, naruszenia przepisów/zasad bhp a przyczyny wypadków, odpowiedzialność służbowa, cywilna, karna.

Poza tym, w formie burzy mózgów wskazane zostaną przez uczestników warsztatów najważniejsze, najczęściej spotykane problemy, z którymi borykają się zespoły powypadkowe i podejmiemy próbę (jesteśmy przekonani, że skuteczną) ich praktycznego, najbardziej racjonalnego rozwiązania. Szczególny nacisk zostanie położony na właściwą identyfikację przyczyn i związane z tym właściwe formułowanie wniosków profilaktycznych. Dokonamy przeglądu wad i zalet najpopularniejszych metod identyfikacji przyczyn (TOL, PHA, drzewo błędów i odchyleń i inne).

W drugiej części uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 2-3 osobowe zespoły, które na podstawie otrzymanych opisów wypadków stworzą kompletną dokumentację powypadkową łącznie z kartą statystyczną ZK-W. Poszczególne zespoły nawzajem ocenią wyniki swojej pracy.

Warsztaty poprowadził: Andrzej Nowak - praktyk - czynny zawodowo specjalista ds. bhp, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, laureat ZŁOTYCH SZELEK, wykładowca zagadnień bhp w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, autor licznych publikacji m.in. na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, zwłaszcza analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

3. Szkolenia bhp od A do Z.

Umiejętność wykonywania pracy integralnie związana jest ze zdolnością przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętność pracy zgodnie z zasadami bhp jest nieodłącznym elementem kwalifikacji zawodowych. Nawet najlepiej przygotowany pod względem teoretycznym pracownik, jeśli nie będzie posiadał zdolności praktycznego stosowania przepisów bezpieczeństwa pracy - będzie nie tylko podatny na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, lecz także będzie osobą nieosiągającą odpowiednich efektów w pracy. Ważna jest adaptacja nowo zatrudnionego pracownika do standardów bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie. Konieczne jest także utrzymanie wysokich kompetencji pracownika w obszarze bhp przez cały okres jego zatrudnienia. Realizacji powyższych zadań służą szkolenia bhp.

W ramach warsztatów zostaną omówione cele prowadzenia poszczególnych szkoleń, zasady organizowania szkoleń bhp i opracowywania szczegółowych programów, metodyka prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz okresowego, a także zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniami. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zasady doboru i przygotowywania osób prowadzących szkolenia. Poruszona zostanie także kwestia integracji szkoleń bhp z innymi rodzajami szkoleń, jakie pracownik odbywa w ramach zatrudnienia.

Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie stworzyć przykładową procedurę szkoleń bhp, napisać instrukcje prowadzenia szkoleń bhp, opracować program szkolenia, a także sporządzić dokumentację ze szkolenia.

Warsztaty poprowadził: Dariusz Smoliński - dr nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. Problematyka szkoleń bhp leży w głównym nurcie jego zainteresowań. W 1998 r. opublikował w miesięczniku Inspektor Pracy artykuł "Szkolić każdy może", w którym po raz pierwszy otwarcie wskazał na problemy występujące w dziedzinie szkoleń bhp. Od tego czasu problematyka szkoleń bhp stale jest obecna w jego pracy zawodowej i naukowej.

Stolik eksperta

Podczas 9. Konferencji ATESTU zorganizowaliśmy stolik eksperta, przy którym była możliwość zasięgnięcia porady, wymiany poglądów i doświadczeń na tematy: ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz związanej z tym dokumentacji powypadkowej, a także organizacji służby bhp w zakładach pracy. Przy stoliku eksperta porad udzielał Andrzej Nowak.

Dyskusja panelowa

Podczas konferencji odbyła się dyskusja panelowa "Jaki powinien być behapowiec - czego od służby bhp oczekują pracodawcy?" Moderatorem dyskusji był Piotr Kaczmarek, szef Grupy Interlis, członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika ATEST.

Wprowadzenie do dyskusji panelowej

Jak wiadomo służba bhp funkcjonuje zarówno w ramach etatowego zatrudnienia w zakładach pracy, jak i w formie usług oferowanych przez specjalistów spoza zakładu. Etatowa służba bhp działa najczęściej w zakładach dużych, natomiast mniejsze firmy zwykle korzystają z usług specjalistów spoza zakładu. Czy oczekiwania pracodawców są takie same wobec etatowej służby bhp i specjalistów spoza zakładu? Wydaje się, że nie.

W dużych firmach od etatowych behapowców najczęściej oczekuje się znajomości języka obcego, umiejętności poruszania się w systemach zarządzania, które funkcjonują u danego pracodawcy, biegłości w opracowywaniu instrukcji i procedur. Służba bhp w dużych zakładach ma zwykle za zadanie szeroko pojętą popularyzację bhp - poprzez wizualizacje zagadnień bezpieczeństwa, plakaty, konkursy o tematyce bhp, organizację "dni bezpieczeństwa" itd. Służba bhp (funkcjonująca często w komórkach wieloosobowych) bierze udział w naradach zakładowych i może tworzyć plany działań bhp na dany rok, zwykle ma zapewniony budżet. Rola takiego pracownika służby bhp w zakresie szkoleń bhp kończy się na szkoleniach wstępnych, gdyż okresowe przeprowadzają firmy szkoleniowe. Służba bhp w zakładzie ma więcej czasu na sporządzanie statystyk i bieżące prowadzenie dokumentacji. Zaletą jest też możliwość codziennych wizytacji stanowisk pracy i bieżące korygowanie nieprawidłowości.

A jakie oczekiwania mają małe firmy wobec specjalistów spoza zakładu pracy? Oczekiwania te różnią się od opisanych powyżej. Tu zwykle nikt nie wymaga języka obcego, liczy się skuteczność działania, służba bhp ma się pojawić wtedy gdy jest potrzebna w zakładzie pracy, najlepiej na telefon - gdy ktoś jest przyjmowany do pracy, trzeba przeprowadzić szkolenie wstępne, gdy dojdzie do wypadku, trzeba sporządzić protokół, gdy jest kontrola, trzeba pomóc pracodawcy w przedłożeniu odpowiednich dokumentów. Ważna jest kwota za obsługę i usługi behapowskie. Doraźne kontrole czy przeglądy stanowisk pracy raczej nie są mile widziane, bo behapowiec napisze protokół i wykaże jak dużo rzeczy jest do zrobienia, a przecież nie ma pieniędzy. Służba bhp niejednokrotnie słyszy w takich sytuacjach, że chodzi i niepotrzebnie się wtrąca, przeszkadza ludziom w pracy, każe im zakładać środki ochrony indywidualnej, które trzeba kupić, marudzi, że w hali jest za zimno, za głośno itd. Najlepiej byłoby, żeby specjalista spoza zakładu w ogóle nie wchodził do hal i nie mówił pracownikom, co im się należy. Od specjalisty spoza zakładu wymaga się, by w ramach swojej pracy przeprowadzał szkolenia wstępne i okresowe, w zasadzie sam opracowywał instrukcje, a najlepiej przywiózł gotowe, podobnie z ryzykiem zawodowym. W części małych zakładów umowy ze specjalistami zawiera się tylko dlatego, że była kontrola i nakaz PIP, ale z reguły podejście jest podobne: skoro musi być niech będzie, byleby się nie wtrącał.

Oczekiwania wobec służby bhp są zatem bardzo różne, w zależności od tego, czy będziemy mówić o wielkiej fabryce czy o małym zakładzie rzemieślniczym. Te różnice należałoby wziąć po uwagę w dyskusji. Nie znaczy to, że nie można mówić o pewnych wspólnych oczekiwaniach pracodawców. Mamy nadzieję, że na ten temat wypowiedzą się zarówno paneliści, jak i uczestnicy konferencji.

Zaproponowaliśmy następujące tematy do dyskusji:

- Czy należy sformułować odrębne listy oczekiwań pracodawców wobec służby bhp w zależności od wielkości zakładu i charakteru służby bhp (etatowa w zakładzie, specjalista spoza zakładu)? Czy pewien korpus wymagań/oczekiwań jest wspólny?

- Behapowiec jako rzecznik pracowników kontra behapowiec broniący za wszelką cenę interesu pracodawcy. Gdzie znaleźć złoty środek?

- Minimalne kompetencje, umiejętności służby bhp. Czy technicy bhp mają jeszcze rację bytu na rynku, czy wypierać ich będą behapowcy z wyższym wykształceniem kierunkowym?

- Jak behapowiec może dotrzeć do ucha pracodawcy, czyli jaka argumentacja dotycząca np. inwestycji w bhp dociera do pracodawców?

- Czy służba bhp powinna zajmować się dodatkowo innymi rzeczami, np. ochroną ppoż., ochroną środowiska, systemami zarządzania? Wprawdzie przepis tego zabrania, ale życie idzie w innym kierunku.

- Behapowiec jako doradca w zarządzaniu stratami, czyli ktoś kto podpowiada jak uniknąć wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych i innych chorób związanych z pracą, czyli innymi słowy - strat dla zakładu. Podpowiada też, co kupować w zakresie ochron z uwagi na ich skuteczność i ekonomię.

Stoiska - konsultacje, produkty, usługi

Jak co roku, na konferencji były stoiska, na których firmy z naszej branży zaprezentowały produkty, usługi, a także udzielały porad uczestnikom konferencji.

Firma Akala Faraone na swoim stoisku zaprezentowała bezpieczną platformę roboczą PLS. Produkt ten gwarantuje bezpieczną pracę na wysokości dzięki szerokiemu podestowi roboczemu, wysokiej barierce, regulacji wysokości. Platforma ma niewielkie rozmiary, jest lekka i łatwa do złożenia. Firma oferuje również Elevah 40 picking - samojezdny wózek aluminiowy do prac na wysokości do 4 m. Jest to urządzenie proste w obsłudze, z minimalnym promieniem skrętu (zakręca w miejscu). Dzięki systemowi otwierania kosza typu "skrzydła mewy" operator może wygodnie wejść do kosza i pracować całkowicie bezpiecznie.


Dwa wybrane produkty firmy Faraone: bezpieczna platforma robocza PLS oraz samojezdny wózek aluminiowy do prac na wysokości.

Firma Elokon Polska Sp. z o.o. zaprezentowała na swoim stoisku usługi realizowane w obszarach bezpieczeństwa maszyn i procesów przemysłowych, automatyki przemysłowej, budowy maszyn. Elokon podpiera swoje doświadczenie tysiącami przeprowadzonych przez 25 lat audytów i modernizacji maszyn i linii produkcyjnych (od projektu aż do oddania do użytku), pomocą przy projektowaniu i budowie nowych maszyn i integracji maszyn zespolonych. Firma zajmuje się również przygotowaniem dokumentacji i wystawianiem Deklaracji Zgodności EC i oznakowania CE, prowadzi szkolenia dla przemysłu z zakresu bezpieczeństwa maszyn, wymagań prawnych i technicznych związanych z maszynami.


Maszyny zabezpieczone przez firmę Elokon - od lewej: przewijarka bibuły, urządzenie do montażu sprzęgieł ciernych metodą nitowania.

Firma Protekt - polski producent sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - zaprezentowała na swoim stoisku sprzęt indywidualny i zbiorowe zabezpieczenia pracowników stosowane podczas m.in. prac na dachach, konstrukcjach kratowych, podnośnikach, rusztowaniach czy na maszynach i urządzeniach oraz do prac głębokościowych. Ponadto udzielała informacji związanych z prawidłowym doborem sprzętu i rozwiązań z zakresu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na różnych stanowiskach. W tym w zakresie rozwiązań kompleksowych i montażu stałych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Firma prowadzi również szkolenia z prac na wysokości i prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, w tym wykonywania przeglądów sprzętu.


Firma Protekt oferuje m.in. stałe linowe i szynowe systemy asekuracji poziomej, które mogą być rozmieszczane w rozmaity sposób, w zależności od kształtu dachu czy kąta nachylenia połaci dachowych.

Firma Robod szczególnie skoncentrowana jest na kompleksowym wyposażeniu pracowników w najwyższej jakości odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej dobrane optymalnie do występujących na danym stanowisku zagrożeń. Na swoim stoisku producent zaprezentował produkty marki ROBOD m.in. wybrane modele rękawic oraz najnowszą kolekcję odzieży zimowej i HI-VIS; przeprowadzał testy rękawic antyprzecięciowych i ergonomii pracy w rękawicach ochronnych.


Robod oferuje m.in. lekkie i wytrzymałe rękawice antyprzecięciowe (wskaźnik 3) z kolekcji AXSTONE COMFORT, a także ocieplaną kurtkę ostrzegawczą z zwiększonej widzialności z kolekcji DROGOWIEC PREMIUM.

Firma Tarbonus zaprezentowała m.in. produkty, które wchodzą w skład pakietów ATEST + PEN-ASYSTENT, oferowanych wspólnie przez redakcję ATEST i Tarbonus. Są to:
- PEN-Asystent "złoty", który zawiera przepisy prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze, aktywne druki oraz praktyczne porady z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska i budownictwa. Posiada niezwykle funkcjonalną zakładkę: "Zapytaj specjalistę", która zapewnia kontakt i pomoc specjalistów. Roczny abonament zapewnia bieżącą, codzienną aktualizację zawartości przez rok.
- PEN-Asystent szkolenia "zielony" - trzy produkty w jednym: 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp składających się z ponad 3000 slajdów, program do tworzenia własnych szkoleń, pomoc prawno-merytoryczna z zakresu bhp i prawa pracy (serwis przepisów bhp i prawa pracy). Całość jest nowoczesnym, mobilnym i ergonomicznym narzędziem pracy dla każdego wykładowcy. Cztery podstawowe moduły PEN-Asystenta "zielonego" to: Szkolenia, Moje szkolenia, Prezentacje i Moje prezentacje.
- Aplikacja Asystent BHP, która jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym narzędziem komputerowym przygotowanym dla służby bhp. Jest przeznaczona zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach.
Więcej informacji: http://www.atest.com.pl/strony,pen

Wydawnictwo ODDK zaprezentowało: wydawnictwa książkowe - nowości; programy komputerowe z zakresu oceny ryzyka zawodowego (m.in. opracowanie Dariusza Smolińskiego); filmy szkoleniowe bhp; rejestry, dzienniki, ewidencje (wybrane tytuły); wzory zaświadczeń; programy wspierające pracę służby bhp.

Hotel ASTOR

ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
tel. 58 77 15 555
www.astorhotel.pl

Ośrodek znajduje się 100 m od brzegu Bałtyku. Dogodny dojazd autobusem spod dworca PKP w Gdyni lub z dworca PKP we Władysławowie. Przystanek zlokalizowany w pobliżu hotelu. Z dworca PKP we Władysławowie również dogodny dojazd taksówką.

Sekretariat konferencji


Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

Dojazd na konferencję

Partnerzy konferencji


Zobacz także:

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem 2015 r.

8. Ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST (ATEST 12/2015)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837190