ATEST Ochrona Pracy

21 lipca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 1/2003

Jak często badać instalacje elektryczne

Szanowny Panie Redaktorze,

We wrześniowym numerze ATESTU zamieszczono artykuł pod tytułem "Urzędnicza nadinterpretacja" autorstwa Pana Ryszarda Celedy. Pragnąc kontynuować ducha artykułu, proszę o zainteresowanie się poniższą sprawą: wyznaczeniem terminów badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji, nie rzadziej niż co jeden rok.

W naszym odczuciu (a także Państwowej Inspekcji Pracy, do której zwracałam się z zapytaniem) w myśl obowiązujących przepisów (tych, na które powołuje się SEP) pomiary, o których mowa, wykonuje się raz na pięć lat.

Niektórzy pracodawcy stosują się do zaleceń SEP-u i wykonują przedmiotowe pomiary wg załączonego harmonogramu. Pytam: czy słusznie?

Moim zdaniem jest to kolejna nadinterpretacja przepisów.

W załączeniu przesyłam kserokopię pisma skierowanego m.in.: do właścicieli obiektów/pracodawców w Gdańsku w sprawie czasokresów wykonywania okresowych pomiarów badań.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Kochańska

kserokopia pisma skierowanego m.in.: do właścicieli obiektów/pracodawców w Gdańsku w sprawie czasokresów wykonywania okresowych pomiarów badań.

Nie wiem, do kogo adresowane jest pismo SEP Oddział Gdańsk, ale jego treść wprowadza w błąd, gdyż sugeruje, że cytowane przepisy nakładają obowiązek wykonywania pomiarów z określoną w nich częstotliwością (podaną w załączonej tabeli). W rzeczywistości tylko przepisy ustawy - Prawo budowlane określają jakiś konkretny termin (nie rzadziej niż co 5 lat), pozostałe powołane przez SEP przepisy i normy nic na ten temat nie mówią. A nawiasem mówiąc, powołana norma PN-92/E-05009/41, po pierwsze nie jest przepisem prawa, a po drugie straciła aktualność dwa lata temu. Zastępująca ją obecnie norma PN-IEC 60364-4-41:2000 także nie reguluje tej problematyki. Myślę, że SEP w Gdańsku dobrze wie, że cytowane przepisy nie stawiają żadnych wymogów odnośnie do częstotliwości pomiarów, gdyż w przeciwnym razie zacytowano by konkretne paragrafy. Czyżby chodziło o próbę naciągania potencjalnych klientów?

Druga sprawa, to zamieszczona w piśmie tabela. Pochodzi ona z cytowanych przez J. Strzałkę "Wytycznych wykonywania badań okresowych..." opracowanych przez COBR "Elektromontaż". SEP Oddział Gdańsk zamieścił ją w swym tekście bez podania źródła, co stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego, nie mówiąc już o rażącym przekroczeniu granic przyzwoitości.

Witold Beica


Od redakcji. W pełni podzielamy stanowisko redakcyjnego opiniodawcy. Zapewne ten kolejny przykład nadinterpretacji nie jest ostatnim. Zachęcamy Czytelników do nadsyłania stosownych informacji, ku przestrodze bliźnich.


Jak często badać instalacje elektryczne

Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji.

Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy Prawo Budowlane [9] i Prawo Energetyczne [10] oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, jak również nowo ustanowione normy wprowadziły istotne zmiany wymagań odnośnie do wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych do 1 kV. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

fot. A.Knyziak 1. Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urzadzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:
- sprawdzenie dokumentacji,
- oględziny instalacji (urządzenia),
- próby i pomiary parametrów,
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

Szczegółowe wymagania odnośnie do oględzin i prób instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000 [3], odnośnie do instalacji piorunochronnych norma PN-86-92/E-05003 i norma PN-IEC 61024-1:2001 [4], a w odniesieniu do urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV nieobowiązująca norma PN-E-04700:1998 [2].

2. Badania eksploatacyjne okresowe (ochronne) mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Okresowe sprawdzanie i próby powinny obejmować co najmniej:
- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiary rezystancji izolacji,
- badania ciągłości przewodów ochronnych,
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim,
- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono wymagania norm i przepisów odnośnie do czasokresów badań instalacji i urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.

Czasokresy badań eksploatacyjnych

Wymagania dotyczące ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych obowiązujące do 1997 r. określało Zarządzenie MGiE z 17.07.1987 r. "w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych" [12] wydane z mocy poprzednio obowiązującej Ustawy o Gospodarce Energetycznej z 6.04.1984 r. [8]. Czasokresy te uzależnione były od charakteru instalacji (urządzeń) i określone były jako nie dłuższe niż 1 rok, 5 lat i 10 lat, w zależności od warunków środowiskowych ich użytkowania.

Na podstawie art. 71 pkt 2 Ustawy [10] straciła moc Ustawa z 1984 r. [8] oraz tym samym Zarządzenie MGiE z 1987 r. [12], do któego załącznik określał zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych oraz podane wyżej ramowe terminy ich wykonywania.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [9].

Racjonalne wymagania dotyczące czasokresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych..." opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r. [11].

Przy opracowywaniu zaleceń podanych w tabeli cytowanej w piśmie SEP, oddział Gdańsk, uwzględniono zarówno wymagania nowego Prawa Budowlanego, jak i wpływ warunków środowiskowych.

Podane w punkcie 7 przywołanej powyżej tabeli rodzaje zagrożenia ludzi zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992 r. [6] w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków, ich części lub pomieszczeń ze względu na funkcję obejmują:

1) ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

2) ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

3) ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Czasokresów określonych w tabeli nie należy traktować jako wymagań obowiązujących, a jedynie jako zalecenia. Można jednak uznać, że określone w ten sposób zasady przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych spełniają zasady wiedzy technicznej i jako takie mogą być dopuszczone do stosowania przez obowiązujące "Prawo Budowlane". Natomiast sugerowana przez niektórych celowość stosowania wymagań unieważnionych PEUE nie wydaje się zasadna, jako sprzeczna z podstawową zasadą cyklu 5-letniego.

Należy zwrócić uwagę, że nowo ustanowiona norma PN-EN 50110-1:2001 [5] nie określa szczegółowo czasokresów badań okresowych, ograniczając swe zalecenia do stwierdzenia, że przeglądy urządzeń elektrycznych (obejmujące oględziny i pomiary) powinny być wykonywane w określonych odstępach czasu.

Również norma PN-IEC 60364-6-61:2000 [3] podaje pewne ogólne wymagania dotyczące przeprowadzania sprawdzania okresowego instalacji elektrycznych w ciągu najkrótszego okresu, jaki wynika z charakteru instalacji i środowiskowych warunków eksploatacji.

Norma [3] zaleca - poza kilkoma przypadkami specjalnymi - stosowanie okresu 3-letniego i dopuszcza przyjmowanie dłuższych okresów między badaniami okresowymi dla budownictwa mieszkaniowego. W odniesieniu do instalacji przemysłowych norma [3] dopuszcza zastąpienie badań okresowych przez odpowiedni, zapewniający bezpieczeństwo, system stałej kontroli i obsługi wyposażenia i instalacji przez osoby wykwalifikowane.

Na placach budowy

Bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie do czasokresów badań okresowych dotyczą placów budowy, dla których zwykle przyjmuje się, że kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń, a ponadto:
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej,
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Podane wyżej czasokresy badań eksploatacyjnych są wymaganiami ramowymi. Szczegółowe wymagania odnośnie do częstości badań ochronnych powinny być określone w instrukcji ruchu eksploatacji, do której opracowania zobowiązuje użytkowników Rozporządzenie MG z 25.09.2000 r. [7]. Przy określaniu tych wymagań należy brać pod uwagę:
- czasokresy ramowe określone wyżej,
- intensywność oddziaływania czynników środowiskowych,
- stopień zużycia technicznego urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych.

Podsumowanie

Na podstawie podanych rozważań można sformułować następujące wnioski:

1. Obecnie brak jest w miarę precyzyjnych wymagań dotyczących ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

2. Obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r.

3. Podane w tabeli (pismo SEP) zalecenia odnośnie do ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych, jako spełniające wymóg Ustawy Prawo Budowlane, a jednocześnie uwzględniające w racjonalny sposób warunki środowiskowe eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą stanowić podstawę do ustalania wymaganych czasokresów badań ochronnych, podawanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji.

dr inż. Jan Strzałka
Zakład Elektroenergetyki AGH

Literatura:

[1] PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (arkusz 01,03 i 04).

[2] PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

[3] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

[4] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

[5] PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460).

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. nr 85, poz. 957).

[8] Ustawa z 6.06.1984 r. o Gospodarce Energetycznej (Dz.U. nr 21, poz. 96 z póź. zmianami).

[9] Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z poźniejszymi zmianami).

[10] Ustawa z 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

[11] Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych COBR "Elektromontaż", Warszawa 1999.

[12] Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. nr 25, poz. 200).

Dodaj swój komentarz


Megabajt: Witam...witam...na wstępie chciałbym zaznaczyć..że jestem pierwszy raz...w sieci...to moja(2003-02-15)

Fala: Ale mamy też super fachowców potrafiacych kraść(2003-02-15)

Megabajt: Proszę odblokowanie wpisu....Proszę nie zamykać ust, głosom(2003-02-15)

Mirek: Szanowny Panie autorze nieźle Pan namieszał ludziom w glowach-(2003-02-15)

Megabajt: Poproszę więcej szczegółów o problemie Pani Małgorzaty Kochańskiej...Jaką ma(2003-02-16)

Megabajt: Zapis w Ustawie Prawo Budowlane mówi, że pomiary wykonujemy(2003-02-16)

Fala: Zawsze będą niejasności w zapisach, bowiem jedn zapis(2003-02-16)

Megabajt: Fala masz rację...my przodujemy w wielu innych(2003-02-16)

Fala: Ale nadzieja na poprawę jest. Połączone ministerstwo pracy i(2003-02-16)

Mirek: A może autor artykułu się odezwie i coś na(2003-02-16)

Fala: Doktorze lecz sie sam - było takie powiedzenie. Lecz(2003-02-16)

Bogdan M.: .Rozumiem, że dla Pana redakcyjnego opiniodawcy termin nie rzadziej(2003-02-16)

Bogdan M: Odnośnie dalszej części artykułu. Nie rozumiem dlaczego kol.(2003-02-16)

Bogdan M: Jeżeli chodzi o terminy podane w opracowaniu COBR. (2003-02-16)

Megabajt: Kol Bogdanie M.Filozofia przepisów jest inna...przepisy szczegółowe istniały w(2003-02-17)

Megabajt: ciąg dalszy...wtedy daję zalecenia dot. modernizacji instalacji elektrycznych zgodnie(2003-02-17)

Megabajt: a ja mam np. silnik 250 kW /napięcie 6(2003-02-17)

Fala: Czy zalecenie o półrocznych terminach może być przepisem(2003-02-17)

Megabajt: Proponuję aby pomiary robili inspektorzy pracy w godzinach pracy......a(2003-02-18)

Fala: Wniosek o marnych szansach powodzenia.Nie do ustalenia przez PIP(2003-02-18)

herod baba: Szanowni tzw."szpece" Fala, Megabajt i Wam podobni przeszliście sami(2003-02-19)

Fala: O przepraszam, nie wiedziałem że to witryna dla "(2003-02-19)

Megabajt: Herod Baba...czytaj od początku, ja nie jestem z durnego(2003-02-19)

Megabajt: herod Baba reprezentuje prężne lobby szkoleniowców z zakresu BHP(2003-02-19)

Praktyk: Zalecenie nigdy nie było i nadal nie może być(2003-02-20)

herod baba: Grupa "negatów" uzurpowała sobie prawo do negatywnej krytyki autora(2003-02-20)

Megabajt: Witam Nie musicie Państwo na(2003-02-20)

Elektryk: Szanowna Redakcjo ATESTU Temat rzeczywiście ważny, ale poziom(2003-02-20)

M.M.: Szanowny Panie Megabajcie Nie każdy inspektor PIP jest(2003-02-20)

Megabajt: Nie każdy inspektor jest elektrykiem ale pozostali są naganiaczami(2003-02-22)

herod baba: Megabajt, czy ty zachowujesz się normalnie ? Mam, co(2003-03-3)

Ted: Mam takie pytanie . Czy istnieje przepis nakazujący użytkownikom,(2003-03-10)

JAN: Oprócz Prawa powinien decydować zdrowy rozsądek.Należy przeanalizować warunki środowiskowe(2003-03-10)

Megabajt: Pisze, że tekst mam za długi...ale problemu nie da(2003-03-13)

Megabajt: Herod Baba....jestem najzupełniej normalny. W moim mieście siedzi w(2003-03-13)

Dj.FED: stronka taka jakaś lipna. Ja sobie szukam o(2004-10-05)

zenek: ja tu tylko jestem bo pani kazala piktogramy(2004-10-07)

bolo: to wszystko to jedna wielka(2004-10-11)

KSKRAK_Krystyn: Pani Małgorzata Kochańska pisze że firma SEKA i PIP(2004-10-30)

KSKRAK_Krystyn: Obrażanie przez piszących dra inż. Jana Strzałkę adiunkta(2004-10-30)

ronin: Smiech mnie ogarnia czytając wpisy Sznownych Państwa Elektryków. Nie(2005-10-05)

genias: zapraszam wszystkich do przeczytania informacji zawartych na stronie http://www.ckp.neska.pl/opracowania/pomiary_ochronne.html(2006-03-06)

Panzbysio: W KOB (Książce Obiektu Budowlanego) powinno być jednoznacznie zaznaczone(2006-10-11)

JAK: Krytykować to można wszystko i wszystkich w "czambuł"! Tu(2006-10-12)

Amper: Osoba wykonująca pomiary stwierdza stan instalacji, urzadzeń i jest(2006-10-12)

pisaller: a co z dźwigami i suwnicami? Prawo budowlane nie(2007-03-07)

drmo: Co do suwnic i dźwgników to termin pomiarów elektrycznych(2008-01-25)

muzealnik: Już od dłuższego czasu mam wątpliwości i próbowałam ustalić(2010-04-23)

Zdzisław Mroczkowski: A co z corocznym badaniem rezystancji izolacji w budynkach(2010-08-12)

Leszek: Sz.Państwo . Chciałem podzielić się z Wami następującym problemem(2011-04-19)

Leszek : Kontynuacja Cz. 2 .Wpisał mnie na czarną listę i(2011-04-19)

ferdek: Racja ....a do mnie jak przyszli elektrycy ze spółdzielni(2011-04-21)

dzidziuś: Po to są przepisy żeby je respektować a nie(2011-08-02)

Pawel: Częstotliwość pomiarów okresowych nie jest zależna od SEP-u.To co przedstawiono w piśmie to maksymalne okresy.Termin kolejnych badań powinien ustalać Właściciel, zarządca lub uzytkownik obiektu.Elektryk nie może zmusić.Wykonuję pomiary dla przemysłu i często zmieniam terminy na krótsze wspólnie z użytkownikiem 90% to pomieszczenia mokre i gorące.Pozostałych się nie czepiam.Wszyscy zadowoleni a widać jak się zmienia np.rezystancja izolacji pod wpływem czasu.Pojawiam się co rok to koszty też niewielkie.Norma PN-IEC xxx też już jest nieaktualna. (2011-11-30)

Piotr: Panowie czytając te wszystkie wasze bzdety to mam wrażenie że żaden z was niema dokońca pojęcia o instalacjach i urządzeniach elektrycznych wam się tylko chyba wydaje że jesteście elektrykami brak znajomości przepisów i nie dokładna interpretacja prawa budowlanego a nawet czytanie go po łepkach i póżniej wypisuje się takie bzdury a najbardziej się dziwie temu 45 lat uprawnień SEP co on tam se na odp-dalał w tym domu te UPRAWNIENIA to CHYBA TYLKO na eksploatację i TO CHYBA ZA MASŁO bo wypisując takie bzdury to on niezdawał egzaminów bo by go wygnali szybciej jak wszedł albo zdawał w swoim zakładzie pracy gdzie zakład załatwił żeby wszyscy zdali uwaga na takich elektryków bo on nawet niewie żę zle robi a ma się za wybitnego fachowca mam praktykę w pracy z takimi elektrykami i dobrej opini nie mam ale to nieznacz że taki nic nie umię musi się podszkolić pod okiem dobrego elektryka bo potrzebne jest myślenie co będzie się działo w stanach awaryjnych z urządzeniem czy instalacją i czy kogo nie zabije w tym czasie anie prąd płynie urządzenie działa bezpiecznika nie bije to jest ok a bezpiecznik zwatowany i na obudowie urządzenia 120V w łazience żona dotkneła mokrą ręką i już po żonie wskrajnych przypadkach i niema co pociupciać. (2012-01-12)

Maciej Ś.: No to nieźle "pociupciałeś" ten komentarz. (2012-01-12)

Czesław : Piotr ma prawie 100% racji ,aby co kolwiek zrobić samemu trzeba mieć pewność że wykonałem to dobrz a nie wydaje mi sie ze wykonałem to dobrz. Na dziesięciu elektryków maksymalnie dwóch wie jak wykonać prawidłowo instalacje elektryczną zgodnie z obowiązującą normą elektryczna. Nikt na tym forum nie wymienił normy aktualnie obowiązującej, a przecież weszła w życie norma zcharmonisowana obowiązująca od 21.03.2011r.na terenie unii europejskiej PN-HD 60-346- z poszczególnymi zeszytami. A co ze strefami ochronnymi w łazience i kuchni, przecież one obowiązują wszystkich a nie tylko tych co znają norme. Tak interpetując przepisy to można zrozumieć ze po co mi prawojazdy ja przeciez umie jeżdzic po swojemu. Dzisiaj najlepszym elektrykiem jest Pan glazurnik który przyjdzie i zrobi instalacje elektryczną ,wodną, położy glazure i tarakote,ustawi wanne z hydromasarzem tak jak tylko chce pani Krysia co tam dla niego przepisy grunt że pani Krysia zadsowolona, a że kogoś porazi to najwyżej rodzina się zmniejszy będzie chleb tańszy. poizdrawiam. Czesław 52 lata praktyki w tym 45 lat pracy na stanowiskach dozoru dalej aktywnie czynny zawodowo, ważne świadectwa kwalifikacyjne E i D łączie z pomiarami w pełnym zakresie, uprawnienia budowlane pełne: projektowanie, nadzór i wykonastwo (2012-02-03)

Maciej Ś.: Masakra.................. (2012-02-03)

Krzysztof: Witam - kto wyjaśni mi dlaczego rezystancje izolacji wykonuje się raz w roku (obiekty ZLI , ZLII , ZLIII ) a skuteczność ochrony raz na pięć lat . podam przykład : mamy odłączony przewód od bolca uziemiającego w gnieździe jednofazowym - izolacja wyjdzie super a ochrony nie będzie (2012-02-28)

Jarek: Jak często ok, a jak to robić? Albo co uwzględnić? Warto poczytać na http://branzaelektryczna.pl/ Mają wiele ciekawych i przede wszystkim przydatnych i wartych zaufania artykułów. (2016-03-22)

eltech: Jarek, gdzie tam masz jakieś informacje? Troszkę nieelegancko przekierowujesz na portal handlowy ludzi, którzy szukają pomocy. (2017-08-31)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2003

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33469084