ATEST Ochrona Pracy

25 marca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7/2018

Żurawie zamarły

Żuraw

Zamarły rządowe prace nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Środowisko operatorów żurawi bezskutecznie naciska na regulację tej skomplikowanej i wiążącej się z dużymi zagrożeniami materii.

Tematyce żurawi poświęciliśmy blok materiałów w kwietniowym ATEŚCIE. Przypomnijmy:

w "Na bieżąco..." napisaliśmy o podpisaniu Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa przy Obsłudze Żurawi - porozumienie powstało 17 listopada 2017 r. z inicjatywy Komisji Operatorów Żurawi ze Związku Zawodowego Wspólnota Pracy oraz Związku Zawodowego Budowlani; 15 marca 2018 r. w ramach działań porozumienia odbyła się konferencja "Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia - dobrem wspólnym";

w artykule "Organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych na budowie" Marcin Korta, Dariusz Kulesza i Robert Pasikowski przypomnieli, że wydane w 1954 r. przepisy dotyczące bezpiecznej obsługi żurawi zostały uchylone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 1 marca 2013 r. (DzU poz. 376), "życie wymusiło jednak szybką potrzebę szczegółowego uregulowania prawnego szeroko rozumianych warunków bezpieczeństwa pracy związanych z obsługą żurawi, w szczególności w odniesieniu do operatorów i hakowych, dlatego trwają prace i konsultacje nad nowym rozporządzeniem";

w informacji "Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie" opisaliśmy zorganizowane w Krakowie szkolenie dla kierowników budów, inżynierów, brygadzistów i inspektorów nadzoru - na tym szkoleniu również poruszono tematykę żurawi, odwołując się do głośnego wypadku operatora żurawia, który "prawdopodobnie poślizgnął się w trakcie schodzenia. Podczas spadania wykonał kilka obrotów, odnosząc liczne obrażenia. Upadł na pomost powyżej poziomu halogenów, dlatego jego ciało nie było widoczne z ziemi. Wypadek ten unaocznił potrzebę uregulowania zagadnienia nadzoru nad operatorem żurawia, który z racji specyfiki zawodu wykonuje pracę samodzielnie".

Żurawie

Relacja ze wspomnianej konferencji "Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia - dobrem wspólnym", zorganizowanej w Urzędzie Dozoru Technicznego, ukazała się w magazynie "Budowalni" nr 4/18. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska budowalnego, w tym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, organizacji pracodawców, izb, stowarzyszeń, właściciele żurawi i firm budowlanych, a także związki zawodowe.

Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, powiedział, że głównym celem konferencji było przygotowanie branży budowlanej do przestrzegania rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Problem bezpieczeństwa operatorów żurawi ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo całej budowy. Uchylenie 1 marca 2013 r. przepisów bhp dotyczących żurawi doprowadziło do licznych negatywnych zjawisk w zakresie warunków zatrudnienia, standardów bezpieczeństwa, czasu pracy. Brak regulacji wpływa również na jakość kształcenia operatorów i co za tym idzie - zwiększenie zagrożeń. To wszystko potwierdza ogromną potrzebę wprowadzenia nowego rozporządzenia.

Arkadiusz Hiller, przewodniczący Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych - Związek Zawodowy Wspólnota Pracy, wspominając tragiczne wypadki operatorów, wyraził nadzieję na pozytywne zmiany w zakresie poprawy warunków pracy i dodał, że optymizmem napawa wspólny głos branży budowlanej w tej sprawie. Następnie głos zabrali Sabrina Mana Walasek - jedna z przedstawicielek Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych (uczestnicząca w przygotowaniu rozporządzenia) oraz Michał Mateuszczyk - operator żurawia, którzy opowiedzieli o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się operatorzy: brak jasno określonych norm pracy żurawia podczas podmuchów wiatrów, uregulowanych godzin pracy, przepisów dotyczących oświetlenia placu budowy, a co więcej zły stan i wiek użytkowanych maszyn. Kolejne problemy gnębiące branżę operatorską to m.in. niewłaściwe lub niekompletne wyszkolenie kadry kierowniczej, sygnalistów i hakowych, brak podstawowej wiedzy na temat komend i gestów sterujących, ciągła pozycja siedząca, powodująca wady kręgosłupa, stres związany z ponoszoną odpowiedzialnością. M. Mateuszczyk zaprezentował propozycje działań, które mogą zaradzić wymienionym problemom. Wśród nich znalazły się obowiązek przeprowadzania kontroli, zaostrzenie przepisów, usprawnienie przepływu informacji miedzy operatorem, konserwatorem i UDT, wprowadzenie systemów antykolizyjnych, przestrzeganie ośmiogodzinnego czasu pracy.

Paweł Rajewski, kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego, opowiedział o działaniach UDT na rzecz operatorów żurawi, takich jak współuczestnictwo w opracowaniu projektów, współpraca ze środowiskami reprezentującymi i zrzeszającymi producentów, przedsiębiorców i pracodawców, prowadzenie kampanii "Bezpieczeństwo - Twój Wybór".

Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Prewencji GIP, omówił rolę Państwowej Inspekcji Pracy odnosząc się do zakresu kontroli żurawia, na którą składają się: aspekty techniczne, dopuszczenie do użytku przez właściwą jednostkę UDT, kwalifikacje zawodowe, konserwacja żurawia, instruktaż stanowiskowy, instrukcja obsługi i odpowiedni ubiór. Wymienił również najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli i zaprezentował dane z lat 2015-2017 na temat wypadków związanych bezpośrednio z obsługą żurawi - liczba wypadków śmiertelnych wzrasta.

Tomasz Nagórka, sekretarz krajowy Związku Zawodowego "Budowlani", omówił działania związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi. Przybliżył uczestnikom jak wyglądała korespondencja z ówczesnym ministerstwem rozwoju, uznającym, że nie jest właściwe do podjęcia prac nad rozporządzeniem. Gdy resort wreszcie podjął się pracy nad projektem, strona związkowa niezwłocznie włączyła się w przygotowania. Prace przygotowawcze poparło wiele organizacji i z końcem lutego gotowe rozporządzenie zostało wysłane do Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Zostało również opublikowane na stronach internetowych, dzięki czemu trafiło do szerokiego grona odbiorców ze środowiska budowlanego.

Organizacja transportu pionowego na budowie z uwzględnieniem nowego prawa to wątek podjęty przez Michała Wasilewskiego z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Podczas wykładu zaprezentowany został film nagrany z drona, w którym pokazano wzorowo prowadzoną budowę. Dzięki temu zabiegowi słuchacze mogli poczuć się jak w kabinie żurawia, zwracając uwagę na organizację pracy odbywającej się poniżej.

Stanisław Świderski, wydawca portalu internetowego dzwignice.info, podkreślił wpływ funkcjonowania starszych żurawi na bezpieczeństwo pracy operatora. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi w 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było 2872 sztuk żurawi (wyprodukowanych od 1990 do 2013 r.). W zależności od sposobu eksploatacji żurawie wieżowe (obliczane na 15 lat pracy) mogą szybciej lub wolniej tracić swoją żywotność. Rzeczywistą kondycję maszyny można sprawdzić za pomocą zainstalowanego fabrycznie rejestratora czasu, którego nie mają starsze modele. Żurawie bliskie 30 lat użytkowania stanowią zagrożenie ze względu na zmęczenie stalowej konstrukcji, awarie urządzeń bezpieczeństwa, brak części zamiennych. Należy zatem szczególną uwagę zwracać na stan starszych żurawi, corocznie sprawdzać zużycie mechanizmów i podjąć działania mające na celu informowanie właścicieli na temat żywotności i możliwości eksploatacji.

Na koniec zabrał głos Bartosz Jaskuła, dyrektor generalny firmy CORLEONIS, właściciel żurawi wieżowych i sygnatariusz Porozumienia na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Mówił o potrzebie wykwalifikowanej kadry i nowoczesnego sprzętu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na budowie. Wykład zilustrował przykładami ukazującymi dobre praktyki prowadzenia prac na żurawiu, szkoleń, dbania o maszyny i zaplecze techniczne.

Uczestnicy opisanej w magazynie "Budowlani" konferencji spodziewali się, że rozporządzenie wkrótce wejdzie w życie. Na razie, na początku lipca 2018 r., nic na to nie wskazuje.Koniec(pk, rk)

Z projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi oraz z opiniami i uwagami do niego można zapoznać się na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302402


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32502932