ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2021

Znak CE i deklaracja wystarczą

Czytelnik pyta: Czy maszyna zakupiona w 2007 r. we Włoszech (jako nowa), posiadająca znak CE i wystawioną deklarację zgodności, musi posiadać świadectwo dopuszczenia do ruchu w Polsce?

Nowa maszyna zakupiona w dowolnym kraju unijnym, w tym również we Włoszech, powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa określane wymaganiami zasadniczymi. Wynikają one z dyrektywy maszynowej oraz innych dyrektyw nowego podejścia, jeżeli maszyna pod nie podlega (np. LVD 2006/95/WE, LIFTS 95/16/WE, PED 97/23/WE, SPV 2009/105/WE, GAD 2009/142/WE). W przypadku przedmiotowej maszyny, tj. po raz pierwszy wprowadzonej do obrotu na terenie UE w 2007 r., ma zastosowanie dyrektywa maszynowa 98/37/WE. W przypadku maszyn wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu lub przekazanych do użytkowania po 29 grudnia 2009 r. ma zastosowanie tzw. nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Potwierdzeniem spełnienia wymagań zasadniczych, wynikających z dyrektywy maszynowej i innych dyrektyw nowego podejścia, jest oznakowanie CE i deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawicela. Maszynie powinna również towarzyszyć instrukcja użytkowania (obsługi), zwyczajowo u nas w kraju zwana "dokumentacją techniczno-ruchową". Należy także zwrócić uwagę, że wszystkie informacje umieszczone na maszynie, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, oraz dokumentacja towarzysząca maszynie powinny być w języku kraju, w którym ta maszyna będzie użytkowana. W przypadku gdy producent maszyny nie sporządził polskiej wersji językowej opisów i dokumentacji, wówczas obowiązek ich tłumaczenia należy do tzw. odbiorcy dostaw wewnątrzwspólnotowych, czyli podmiotu wprowadzającego maszynę na dany obszar językowy.

Maszyna z pytania czytelnika spełnia wymagania zasadnicze, gdyż ma znak CE i deklarację zgodności z dyrektywami nowego podejścia, którym podlega, w tym z dyrektywą maszynową 98/37/WE. Należy podkreślić, że dokonywanie zmian konstrukcyjnych, w tym usuwanie czy dezaktywowanie zastosowanych urządzeń ochronnych jest niedozwolone, powoduje przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo maszyny z producenta na podmiot, który dokonał zmian. Użytkownik będący jednocześnie odbiorcą dostaw wewnątrzwspólnotowych nie jest zobligowany do tworzenia we własnym zakresie dodatkowych dokumentów, powinien tylko zapewnić tłumaczenie na język polski opisu elementów sterowniczych, napisów informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na maszynie, a także zapewnić tłumaczenie instrukcji użytkowania wraz z deklaracją zgodności.

Wymienione w pytaniu świadectwo dopuszczenia maszyny do ruchu (produkcji) wynikało z uchwały nr 1 Rady Ministrów z 5 stycznia 1977 r. w sprawie oceny pod względem wymagań bhp obiektów, maszyn i licencji nabywanych za granicą (MP nr 1, poz. 1) oraz uchwały nr 118 Rady Ministrów z 15 sierpnia 1986 r. w sprawie obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bhp (MP nr 26, poz. 180). Powyższe przepisy zostały uchylone 2 czerwca 1996 r. przez ustawę z 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 24, poz. 110). W okresie od 2 czerwca 1996 do 30 kwietnia 2004 roku obowiązywały postanowienia art. 217 § 1 k.p. Zgodnie z nimi producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca maszyn i innych urządzeń technicznych, które nie podlegały obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, był obowiązany wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Od 1 maja 2004 r., tj. z dniem przystąpienia Polski do UE zostaliśmy zobligowani do stosowania europejskiej koncepcji bezpieczeństwa maszyn, wynikającej z dyrektywy maszynowej 98/37/WE (obecnie 2006/42/WE) adresowanej do maszyn "nowych", tj. po raz pierwszy wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytkowania na terenie UE oraz dyrektywy narzędziowej 89/655/ EWG (obecnie 2009/104/WE) adresowanej w zakresie wymagań technicznych do maszyn "starych", tj. już użytkowanych na terenie UE. Oczywiście powyższe dyrektywy u nas w kraju nie obowiązują wprost, tylko zostały wdrożone do naszego prawodawstwa właściwymi aktami prawnymi. Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE została wdrożona rozp. Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596, zm.: DzU z 2003 r., nr 178, poz. 1745), natomiast dyrektywa maszynowa 2006/42/ WE rozp. MG z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DzU nr 199, poz. 1228) i ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: DzU z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.).

Trzeba pamiętać, że rozp. MG z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, reguluje temat kontroli wszystkich maszyn, niezależnie od daty wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca ma obowiązek poddać maszyny wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy, oraz po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

W celu utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn oraz wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca ma obowiązek zapewnienia kontroli okresowych. Czasookresy przeprowadzania kontroli najczęściej podawane są przez producentów maszyn w towarzyszącej maszynie dokumentacji. W przypadku gdy zaszły wyjątkowe okoliczności, które mogły spowodować pogorszenie stanu bezpieczeństwa maszyny, takie jak prace modyfikacyjne, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki przy pracy, zjawiska przyrodnicze czy wydłużony okres przestoju maszyny, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę specjalną. Wyniki kontroli pracodawca powinien rejestrować i przechowywać do dyspozycji właściwych organów nad warunkami pracy (Państwowej Inspekcji Pracy) przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.Koniec

W.Ł.

Dodaj swój komentarz


Maciej Ś.: No to autor zabłysnął i popisał się znajomością dyrektyw. Autorze, człowieka - obywatela tego kraju interesują przepisy pochodzące ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego w RP, a nie "uczone dyrdymały" o charakterze beletrystyki. To rząd ma wprowadzić inicjatywę legislacyjną, która spowoduje implementację dyrektyw do systemu prawnego krajowego. Ilość tekstu nie przechodzi w jakość, niestety. (2012-12-10)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45299766