ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2016

Szkolenia bhp w szpitalach

Czytelniczka pisze: Pracuję od 12 lat w szpitalu, a tylko raz mi się udało zorganizować szkolenie okresowe bhp dla lekarzy, w czym tylko 2% z nich przyszło i faktycznie wzięło udział. Dyrektor szpitala się lekarzy boi. Oni twierdzą, że są na kontraktach i nikt ich do niczego nie będzie zmuszał, tym bardziej jakaś behapówka. I nie to byłoby najgorsze, zdaję sobie sprawę, że oni odpowiadają sami za siebie, ale w ślad za nimi idą pielęgniarki kontraktowe, które zazwyczaj są niedouczone (w naszym szpitalu 1 na 17 ma studia wyższe), ale za to mają wysoki kilkutysięczny kontrakt i jeszcze większe roszczenia. Jest to mój ogromny problem, bo bhp w moim szpitalu po prostu zamiera.

Szkolenie pielęgniarek i lekarzy w placówkach służby zdrowia jest nie lada wyzwaniem nie tylko z uwagi na częsty brak wiedzy pracodawcy o ciążących na nim obowiązkach z zakresu bhp, ale też specyfikę wykonywania zawodów medycznych wiążącą się m.in. z pracą w trybie zmianowym (dyżury), co dla inspektora ds. bhp oznacza trudności z przeszkoleniem danego oddziału szpitala w jednym terminie. (W naszej praktyce szkolenie okresowe prowadzimy w małych zespołach w kilku terminach, uwzględniających możliwości oddziałów szpitala). Do tego dochodzi wspomniany problem osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (kontraktach). Pracodawca, który zatrudnia osoby na inny rodzaj umowy niż umowa o pracę, nie jest obciążony obowiązkami, które ma względem pracowników. Jednakże należy mieć na uwadze art. 304 kodeksu pracy, który mówi, że w stosunku do "osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy i osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą" pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p. Wspomniane osoby są natomiast zobligowane do stosowania się do art. 211 k.p. w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę (art. 3041 k.p.). Oznacza to, że osoby zatrudnione na "kontraktach" mają obowiązek m.in. poddawać się badaniom lekarskim, stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wykonywać pracę zgodnie z przepisami bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu przepisów bhp oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Przepisy nie precyzują natomiast, kto ma ponosić koszty badań i szkoleń. Najlepszym rozwiązaniem chroniącym dwie strony jest sporządzenie umowy z racji podjęcia zatrudnienia, w której pracodawca zleca osobie zatrudnianej na umowie cywilnoprawnej odbycie szkolenia z zakresu bhp. Odmowa odbycia szkolenia może skutkować niepodpisaniem umowy, natomiast po podpisaniu umowy nie można na taką osobę narzucić z tego tytułu kar porządkowych czy zwolnić jej dyscyplinarnie, jak to jest w przypadku osób zatrudnianych na umowy o pracę. Odsyłamy też do stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy sformułowanego w piśmie z 8 sierpnia 2007 r. (znak: GNP/426/07/PE): "Jeśli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp". Informacja o tym, na czyj koszt będą się odbywały badania lekarskie czy szkolenia bhp, powinna być zawarta w umowie cywilnej między stronami.Koniec

dr Marzena Stankowska
starszy specjalista ds. bhp
mgr Henryk Lisowski
główny specjalista ds. bhp

Dodaj swój komentarz


Maciej Ś.: Zatrudniony (kontraktowy lekarz, pielęgniarka, i im podobni) ma obowiązek odbyć szkolenie (bhp) i poddać się egzaminowi, ale ............. zatrudniający (taki quasi pracodawca) nie ma obowiązku zapewnić mu takiego szkolenia na swój koszt i z wyłączeniem od pracy. Można zatem to "wcisnąć" do umowy jako cel do osiągnięcia, czyli przedłożenie "kwitu" potwierdzającego "posiadanie" takiego szkolenia. Proste, jak konstrukcja cepa, ale czy skuteczne? (2016-05-17)

radca: Z całym szacunkiem, ale autorzy tego artykułu są w błędzie, ponieważ w obecnym stanie prawnym zapisane obowiązki w art. 304 Kp są mało precyzyjne i dlatego ich interpretacja jest różna czyli (obiektywna lub subiektywna). Niektórzy specjaliście od prawa pracy twierdzą, że dzieje się to tak za przyczyną obecnej luki prawnej w obowiazujacych przepisach. Podobnie też interpretują ten obowiązek niektórzy insp.PIP. Wszystko zleży od podejścia do tej sprawy od kontrolującego.Tak na wszelki wypadek to insp. PIP kierują do pracodawcy wystąpienie( ale nie nakaz) celem uregulowania tej kwestii według ich mniemania. (2016-06-02)

Estera: Zgadzam się z radcą z tym co napisał, ponieważ sama się spotkałam z podobnym przypadkiem. Przepisy powinny jednoznacznie określać wszystkie kwestie związane z omawianym tematem, najlepiej jeden przepis np. kodeks pracy dział 10, lub ogólne przepisy bhp oraz przepisy dotyczące szkoleń bhp i byłoby po sprawie. (2016-06-02)

Lodzia: Ponadto PPI nie jest od interpretacji prawa a często to robi, ma ona egzekwować obowiązujące prawo. W kwestii wątpliwej natomiast ma obowiązek zwrócić się do właściwej instytucji np, ministerstwa lub sejmu o właściwą interpretację, czy wykładnię prawa. (2016-06-02)

Marek : Dokonując oceny treści wypowiedzi radcy i Estery nie sposób uznaje je za trafne. Wynika to z tego, iż ustalenie znaczenia przepisów prawnych, które budzą wątpliwości natury prawnej, ustala się poprzez poddanie ich wykładni. W tym konkretnym przypadku wykładni funkcjonalnej, czyli ustalenie znaczenia przepisów prawnych poprzez odwołanie się do przesłanek, które tworzą kontekst funkcjonalny rozumienia tekstu prawnego. Kontekst ten tworzą fakty o charakterze ustrojowym oraz fakty o charakterze aksjologicznym. W drugim przypadku kontekst funkcjonalny tworzą pozaprawne oceny oraz reguły społeczne, głównie o charakterze moralnym, a także społecznie akceptowane zasady słuszności i sprawiedliwości. Odwoływanie się interpretatora do przesłanek o charakterze ustrojowym przybiera najczęściej postać powoływania się na cele prawa (bezpieczeństwo) z kolei na racje o charakterze aksjologicznym staje się nieuchronne w przypadku, gdy interpretator zamierza stosować klauzule generalne np. zasada słuszności. A zatem krytykowani autorzy artykułu trafnie dokonali oceny treści przepisów prawa w oparciu o powszechnie stosowaną wykładnię prawa. (2017-07-24)

Specjal: Mimo tego że zgadzam się w części z komentarzami pod artykułem, to uważam, że autor tego artykułu nie popełnił żadnego znaczącego błędu logiki zapisu prawnego. Przepisy są spójniejsze jezeli przywołamy dodatkowo art 207 i 208 KP. Moim zdaniem celowość tych zapisów miała ograniczyć ryzyko wykonywanych prac na innych umowach niż umowa o pracę w sytuacjach kiedy o miejscu i sposobie wykonywanych prac samozatrudniający się pracownik nie decyduje a praca tak naprawdę nosi znamiona umowy o pracę. (2018-10-05)

zwykły bhpowiec: Radcy wiedzą najlepiej dopóki sprawa nie znajdzie się w sądzie, trwa latami i na siłę próbują znaleźć winnego. Po pierwsze to praca lekarzy to praca szczególnie niebezpieczna (o tym już chyba wszyscy zapomnieli) - czynniki biologiczne grupa 3, a nawet 4. Taka sytuacja ma również miejsce na budowie, prace szczególnie niebezpieczne choć w innym zakresie i co? wszyscy niezależnie od umowy musza mieć zarówno szkolenia jak i badania. Rozumiem jeśli ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą i pracuje sam dla siebie we własnym domu to po co mu szkolenie, ale na terenie szpitala, gdzie zleceniodawca udostępnia nam materiały, środki i sprzęt i wyposaża stanowisko pracy. A co z ochroną przeciwpożarową i procedurami medycznymi jak dezynfekcja, sterylizacja, zachowania po zakłuciu i dużo by wymieniać rozumiem, że taki lekarz to sam sobie to opracowuje. Czy nadal uważacie, że szkoleń BHP nie powinno się wykonywać??? (2018-10-25)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724711