ATEST Ochrona Pracy

19 marca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2018

Posiłki profilaktyczne

Pani W.I. pyta: Jak rozwiązać problem dotyczący przydzielania posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych poza miejscowościami, w których mogliby zakupić posiłek. Pracownicy wykonują pracę za granicą, gdzie nie ma punktów gastronomicznych oraz ograniczona jest liczba sklepów.

W myśl art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe zasady wydawania posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet;

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C;

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca;

- pod ziemią;

- związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Zgodnie z przepisami § 2 przywołanego przepisu powyższe posiłki powinny być w formie jednego dania gorącego i zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Jeżeli jednak pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

- korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

- przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Warto również przypomnieć, że zgodnie z § 8 rozporządzenia nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za posiłki profilaktyczne.

Odnosząc się do kluczowej kwestii zadanego przez czytelniczkę pytania - prawodawca nie przewiduje żadnej możliwości odstąpienia od stosowania przepisu z uwagi na np. brak w okolicy sklepów czy też punktów gastronomicznych. W związku z powyższym dopuszczalne jest, aby np. pracodawca zakupił pracownikom wykonującym jedną z ww. prac, posiłki profilaktyczne w postaci gotowych dań w słoikach, które pracownicy ci będą musieli jedynie podgrzać w pomieszczeniu jadalni.Koniec

(an)

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32407541