ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2020

Co z technikami bhp?

Pani B.S. pisze: Czytam reklamy kształcenia techników bhp, w których nie informuje się kandydatów, że zgodnie z bzdurnym rozporządzeniem nigdy nie będą mogli pracować na umowę cywilnoprawną jako specjaliści z zewnątrz. Ich kwalifikacje będą wystarczające wyłącznie do zatrudnienia w służbie bhp na umowę o pracę. Technik bhp, egzamin państwowy, tytuł zawodowy i zakaz pracy w demokratycznym kraju! Proszę o poruszenie tematu ważnego dla tysięcy obywateli.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zostało znowelizowane w 2004 r. (i potem jeszcze raz w 2005 r. - w zakresie wydłużenia do 8 lat czasu na uzupełnienie kwalifikacji). Rozporządzenie to zmieniło m.in. wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp. I tak, zgodnie z przepisami zawartymi w § 4, pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp;

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie bhp;

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie bhp.

W przypadku gdy - zgodnie z art. 23711 § 2 kodeksu pracy - pracodawca powierzy wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjaliście spoza zakładu pracy, specjalista ten powinien spełniać co najmniej wymagania określone w ust. 2 p. 3 rozporządzenia (kwalifikacje co najmniej specjalisty ds. bhp) lub może to być osoba, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej pięciu lat. Wymagania dla specjalisty ds. bhp, o czym mowa wyżej, to wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp.

Dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy daje możliwość zatrudnienia na stanowisku inspektora lub starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - w przypadku spełnienia dodatkowego kryterium stażowego. Dodatkowo, u pracodawców zatrudniających poniżej 100 pracowników, technik bhp może mieć powierzone zadania służby bhp będąc zatrudnionym przy innej pracy.

Podczas konsultacji poprzedzających wspomnianą nowelizację rozporządzenia, potrzebę zmian w zakresie wymaganych kwalifikacji uzasadniano m.in. koniecznością podniesienia rangi służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także właściwego przygotowania pracowników tej służby do wypełniania jej obowiązków w dobie ogromnego postępu technicznego. Wyznaczony przez Radę Ministrów okres ośmiu lat (pierwotnie tylko pięciu) vacatio legis, który upłynął 30 czerwca 2013 r., powinien był zostać wykorzystany przez zainteresowanych do uzupełnienia wykształcenia.

Czy spełniły się oczekiwania autorów nowelizacji? Nie do końca... Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się oferty studiów podyplomowych, niejednokrotnie na uczelniach humanistycznych, bez właściwego zaplecza i kadry wykładowców. System kształcenia podyplomowego bhp nie ma praktycznie żadnego nadzoru merytorycznego. Problem ten wielokrotnie był poruszany na łamach ATESTU. Pytania w stylu: "Czy technik bhp z kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym w budownictwie lub w przemyśle będzie gorzej przygotowany do wykonywania zawodu od młodego absolwenta uczelni humanistycznej, który ukończył podyplomówkę bhp?" pojawiają się dość często. W tym kontekście system zdobywania kwalifikacji służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby wymaga co najmniej gruntownej weryfikacji.Koniec

Andrzej Nowak

Dodaj swój komentarz


obserwator: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowo Dz.U. poz. 622 z 2017 r. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawodem dla potrzeb rynku pracy. Kształcenie w zakresie kwalifikacji jest prowadzone na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych ,których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki Dz.U. poz.1407 uchylone zostało w dniu 20 czerwca 2012 r. zawierało standardy kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy. Aktualnie brak określenia standardów dla kształcenia na studiach Bezpieczeństwa i higieny prac !!!! W związku z powyższym standard kształcenia opracowuje uczelnia, a poziom wiedzy absolwentów może być poniżej standardów określonych dla technika Bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów podyplomowych nie jest zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie jak w przypadku technika. (2019-07-24)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39203719