ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2021

Instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika służby bhp

Jak szkolić nowo przyjmowanego pracownika służby bhp?

Wśród kilku pracowników służby bhp z naszego rejonu rozgorzała dyskusja w sprawie szkolenia wstępnego nowo zatrudnianego pracownika służby bhp. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma w firmie innych pracowników służby bhp. Jedni są zdania, że to pracodawca przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy. Inni z kolei uważają, że tylko instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub upoważniona przez niego osoba z nadzoru kierowniczego. Natomiast w miejscu na potwierdzenie instruktażu ogólnego należy wpisać potwierdzenie posiadanych uprawnień.

Kodeks pracy w art. 2373 mówi, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba która ma uprawnienia pracownika służby bhp z natury rzeczy nie powinna przechodzić instruktażu ogólnego, bo kwalifikacje i wiedzę nabywa się na uczelniach lub kursowo. Natomiast zapoznanie np. z regulaminem pracy lub innymi dokumentami to jest sprawa działu kadr. Brakuje mi tylko zapoznania się z uwarunkowaniami zakładowymi w zależności od tego, czy jest to np. szpital, stolarnia czy też zakład budowlany. Uważam, że podczas szkolenia stanowiskowego pracodawca lub w jego imieniu osoba kierująca pracownikami (przeszkolona w zakresie prowadzenia instruktażu) powinna zgodnie z ramowym programem zapoznać pracownika służby bhp z rodzajem działalności, niebezpiecznymi miejscami, częstymi zdarzeniami wypadkowymi itp. Naturalnie można pominąć z ramowego programu punkty 3 i 4. Ponadto należy pamiętać, że pracodawca przyjmujący nowego pracownika powinien dla niego (np. behapowca) mieć opracowany program szkolenia dla konkretnego stanowiska pracy. Mało kto taki program ma, posługujemy się typowymi, lekko zmodyfikowanymi programami z rozporządzenia MGiP.

W rozporządzeniu MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w ramowym programie instruktażu stanowiskowego napisano, że szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Pracownik służby bhp, a tym bardziej nowo zatrudniany, powinien znać miejsca niebezpieczne, np. salę pacjentów z Covid-19, pomieszczenie do piaskowania, lakiernię, drogi transportowe itp. I pracodawca lub odpowiedni kierownik o tych zagrożeniach nowo zatrudnianego behapowca poinformuje. Pracownik służby bhp przebywa tam, gdzie pracują ludzie, a w biurze tylko analizuje i opracowuje dokumentację. Ja pracując kiedyś w firmie na etacie pracownika służby bhp codziennie dwukrotnie obchodziłem zakład lub poszczególne wydziały, bo uważałem, że tam jest również moje stanowisko pracy

Karta szkolenia w poz. 4, wg mojej opinii i nie tylko, powinna być podpisana przez pracodawcę i przyjmowanego do pracy behapowca. Można byłoby jeszcze w poz. 3 wpisać, że przyjmowany do pracy posiada uprawnienia do zajmowania się sprawami bhp z podpisem tylko pracodawcy.

Henryk Karczowski

Odpowiedź ukazała się w ATEŚCIE nr 5/2021

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586482