ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze bhp

 Dodano: 2017-12-24

 

          

      

2016-12-22  

Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze bhp  

 

W dniach 13-14 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli związków zawodowych, w szczególności zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracowników. Tematem była „Partycypacja pracownicza a skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (European Trade Union Institute – ETUI) z siedzibą w Brukseli. Językami roboczymi były polski, angielski i litewski. Celem szkolenia była wymiana informacji i analiza systemów zarządzania bhp w różnych krajach UE, a także pogłębienie integracji europejskiego ruchu związkowego. W szkoleniu uczestniczyli związkowcy z Polski, Litwy, Łotwy, Holandii, Szwecji, Macedonii, Bułgarii i Malty.
Szkolenie rozpoczęło się od oficjalnego powitania uczestników, którego dokonała Luciole Sauviat z Departamentu Edukacji ETUI. Viktor Kempa z Departamentu Badań ETUI krótko omówił działalność instytutu. Następnie odbyło się wzajemne przedstawienie uczestników i uczestniczek szkolenia.
Viktor Kempa zaprezentował systemy zarządzania bhp w Europie. Inga Ruginiene (Litwa) przedstawiła „Bhp na Litwie” a Dariusz Goc (Polska) przedstawił prezentację „Przedstawiciele pracowników w obszarze ochrony pracy w Polsce”. Po prezentacjach odbyła się krótka dyskusja na temat szans i zagrożeń w zakresie bhp występujących w krajach, które reprezentowali uczestnicy szkolenia.
W dalszej części spotkania nastąpiła wymiana informacji i analiza systemów zarządzania bhp w krajach, których reprezentanci byli obecni na szkoleniu. W tym celu uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy robocze (językowe): polską, angielską i litewską. W swoich grupach odnotowywali, z jakimi przeszkodami spotykają się w swoich zakładach pracy przy udoskonalaniu praktyk w zakresie bhp, do kogo zwracają się o pomoc przy usprawnianiu tych praktyk, czy mogą liczyć na wsparcie związków zawodowych w dążeniu do poprawy sytuacji w zakresie bhp, w jaki sposób dokonują oceny swoich działań związanych z bhp. Na zakończenie podsumowano pracę grup roboczych.
Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od prezentacji najlepszych praktyk w zakresie bhp w Europie. Przedstawiciele z Holandii, Polski, Litwy i Szwecji zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Następnie odbyły się warsztaty pt: „W kierunku lepszych regulacji dotyczących partycypacji pracowników w obszarze bhp – rekomendacje”. Po raz kolejny w grupach roboczych uczestnicy omawiali działania zwiększające skuteczność systemów bhp na poziomie przedsiębiorstwa oraz na poziomie krajowym. W sposób najbardziej przekonujący i dostosowany do adresata formułowali swoje propozycje i rozwiązania w tym zakresie. Następnie zostały one przedstawione przez rzeczników poszczególnych grup roboczych. Kolejnym punktem spotkania było nakreślenie planu działań możliwych do podjęcia indywidualnie lub wspólnie po zakończeniu szkolenia. Tym razem uczestnicy notowali konkretne kroki, które każdy z nich będzie mógł podjąć po szkoleniu w celu zwiększenia możliwości interwencji w zakresie bhp. Po wykonaniu tego zadania uczestnicy porównywali w grupach swoje plany działania a następnie zaznaczali podobne lub wspólne ich elementy. Na zakończenie rzecznicy grup prezentowali tylko te wspólne elementy.
Szkolenie było nie tylko okazją do przekazania i ugruntowania wiedzy, ale również do spotkania w grupie osób zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących poprawy środowiska pracy poprzez normowanie warunków pracy i doskonalenie systemów zarządzania bhp.

Elżbieta Tarczoń
 

 
  - 1 -