ATEST Ochrona Pracy

18 lipca 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 9/2017

EFRA

Budowa nowych instalacji - budowa kultury bezpieczeństwa

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja to realizowana od dwóch lat przez firmę LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. O rozwiązaniach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w projekcie EFRA opowiada działający w jego ramach zespół bhp Grupy LOTOS: Tomasz Klawikowski - koordynator ds. bhp i ppoż., Mateusz Rekowski - specjalista ds. bhp, Magdalena Szum - inspektor ds. bhp, Justyna Twarduś - specjalista ds. bhp.

EFRA
Naklejka na hełm ochronny potwierdzająca znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Głównym zadaniem projektu EFRA jest zaprzestanie produkcji uciążliwego dla środowiska ciężkiego oleju opałowego (COO) i produkowanie zamiast niego paliw motorowych (spełniających wszystkie normy ekologiczne) oraz koksu. W powstającej instalacji koksowania (DCU) zostaną zastosowane unikatowe, rzadko spotykane na świecie, proekologiczne rozwiązania. Również wywóz koksu będzie bezpieczny dla środowiska. Obecnie w realizację projektu EFRA zaangażowanych jest ponad 60 firm, w których pracuje średnio dziennie około 1300 osób. Do końca czerwca 2017 r. przy realizacji inwestycji przepracowano łącznie 3,5 mln roboczogodzin.

W projekcie EFRA w zespole bhp Grupy LOTOS pracują cztery wymienione wyżej osoby. W firmach wykonawczych o bezpieczeństwo dba łącznie ponad 40 pracowników służby bhp. Przed rozpoczęciem inwestycji zostały wprowadzone "Zasady bezpieczeństwa w Projekcie EFRA". W formie podręcznego informatora są one przekazywane osobom nadzorującym prace. Zgodnie z tymi zasadami, na każdych 80 pracowników wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum jednego pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownika przeszkolonego z systemu ewakuacji, natomiast na każdych 30 pracowników - minimum jedną osobę przeszkoloną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia pracowników

EFRA
Rozdanie nagród I edycji programu "Pracuję bezpiecznie w Projekcie EFRA"

Pierwszym szkoleniem, które muszą przejść pracownicy kontrahentów, aby móc pracować w projekcie EFRA, jest szkolenie z ogólnych zasad bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS S.A. Kolejnym etapem jest szkolenie wprowadzające do projektu EFRA, odbywające się bezpośrednio u poszczególnych wykonawców, podczas którego pracownicy dowiadują się o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie budowy. Po takim szkoleniu oraz pozytywnym zdaniu testu wiedzy pracownik otrzymuje naklejkę na hełm ochronny. Przyjęto zasadę, że oznakowanie hełmu jest potwierdzeniem znajomości przez pracownika zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących w projekcie EFRA. Jest to część kampanii "Pracuję bezpiecznie" stworzonej na potrzeby projektu. Oprócz tego co tydzień odbywają się spotkania pracowników z przedstawicielem służby bhp, na których na bieżąco omawiane są istotne aspekty bezpieczeństwa oraz aktualne zagadnienia bhp związane z realizowanymi pracami. Przed rozpoczęciem każdej zmiany, podczas odpraw przedzmianowych bezpośredni nadzór prowadzi z pracownikami rozmowy na temat bezpieczeństwa.

Komunikacja z wykonawcami i podwykonawcami

EFRA
Pokaz elektronarzędzi zorganizowany 27 kwietnia 2017 r. podczas Dni Bezpieczeństwa

Od samego początku odbywają się cotygodniowe spotkania koordynacyjne z wykonawcami, tygodniowe przeglądy bhp z kierownictwem budowy oraz codzienne przeglądy na terenie budowy. Ponadto systemy zarządzania bezpieczeństwem u głównych kontrahentów zostały zweryfikowane w trakcie audytów, przeprowadzonych przez specjalistów z odpowiednich obszarów Grupy LOTOS S.A.

Obserwacje z budowy przekazywane są przez służbę bhp Grupy LOTOS przez specjalny Portal HSE, stworzony na potrzeby projektu EFRA. W portalu gromadzone są wszystkie obserwacje, statystyki bhp, wypadki oraz kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w projekcie. Jeśli dojdzie do zdarzenia niebezpiecznego, np. zdarzenia potencjalnie wypadkowego, powstaje alert bhp zawierający dokładny opis, przyczynę zdarzenia oraz zalecenia i działania korygujące, które powinny zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Ponadto powstał newsletter - Flesz BHP, który jest wydawany co miesiąc i dostępny w całej rafinerii. We Fleszu znajdują się informacje dotyczące statystyki bhp, dobrych praktyk, nieprawidłowości, zdarzeń oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pracowników. Co miesiąc na pierwszej stronie Flesza ukazuje się zdjęcie inwestycji z tej samej perspektywy, co pozwala na porównanie, jak zmienia się teren budowy.

Raportowanie zagadnień z zakresu bhp

EFRA
Dni Bezpieczeństwa - pokaz wytrzymałości amortyzatora (elementu wyposażenia chroniącego przed upadkiem z wysokości)

Przed rozpoczęciem projektu został przygotowany wzór raportowania dla kontraktorów. Wykonawcy zobligowani są do dostarczania służbie bhp Grupy Lotos SA raportów miesięcznych, w których znajdują się informacje na temat statystyk bhp, takich jak liczba zaobserwowanych nieprawidłowości i sytuacji niebezpiecznych z podziałem na poszczególne kategorie. Dzięki temu wiadomo, która dziedzina wymaga poprawy bezpieczeństwa. W raportach są zawarte również kluczowe informacje, dotyczące m.in. liczby firm na budowie, instruktaży przedzmianowych, dziennych inspekcji bhp, szkoleń wprowadzających, szkoleń tygodniowych bhp, pracowników służby bhp oraz średniej dziennej liczby pracowników. Te zaktualizowane dane są dostępne co miesiąc we Fleszu BHP. Ponadto wykonawcy zgłaszają sytuacje niebezpieczne na specjalnie przygotowanym druku w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. Służba bhp inwestora pozostaje w kontakcie ze służbą bhp wykonawcy, co pozwala na szybkie przekazywanie informacji i usuwanie ewentualnych nieprawidłowości.

Motywowanie do bezpiecznej pracy

EFRA
Warsztaty i szkolenia na temat śoi i detekcji gazów prowadzone w mobilnym showroomie
 
EFRA
Szkolenie "Dbam o słuch" przeprowadzone na terenie budowy

Przez cały czas trwania projektu EFRA służba bhp LOTOSU stara się budować kulturę bezpieczeństwa wśród wykonawców. Zorga nizowano pięć konkursów, z których dwa przeprowadzane są cyklicznie jako programy motywacyjne. Pierwszy z nich "Pracuję bezpiecznie w Projekcie EFRA" ma na celu nagradzanie pracowników wyróżniających się wysoką kulturą bezpieczeństwa podczas pracy. Co kwartał wyłanianych jest około 15 zwycięzców spośród pracowników kontraktorów, którzy otrzymują specjalnie karty o wartości 300 zł do wykorzystania na stacjach paliw LOTOS. W drugim programie "Dobre praktyki bhp w projekcie EFRA" również wybierani są wyróżniający się pracownicy - co miesiąc służba bhp Grupy LOTOS przyznaje około 15 wyróżnień w postaci kuponów wymienianych na nagrody o wartości do 100 zł.

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, 26 i 27 kwietnia br. na terenie projektu EFRA odbyły się Dni Bezpieczeństwa. W ramach obchodów wykonawcy zorganizowali różne wydarzenia, w których brali też udział pracownicy innych firm. Pierwszego dnia pracownicy mogli uczestniczyć w kilku specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach prowadzonych przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań oraz Urząd Dozoru Technicznego. Drugiego dnia odbyły się pokazy na terenie budowy: bezpiecznego załadunku z użyciem żurawia, działania szelek bezpieczeństwa, wytrzymałości hełmu ochronnego, sposobu doboru oraz użytkowania masek, wkładek do uszu, okularów oraz sprzętu do pracy na wysokości, montażu kotew, używania elektronarzędzi i narzędzi akumulatorowych, bezpiecznej pracy na rusztowaniach, zasad właściwego doboru środków ochrony indywidualnej, testów ubrań ochronnych, odzieży chroniącej przed wieloma zagrożeniami, a także prezentacje rodzajów okularów ochronnych i technologii ich wytwarzania oraz dostępu do miejsc pracy za pomocą drabin. W ramach pokazów udostępniono również karetkę z wybranymi elementami medycznymi oraz podnośnik LOTOS Straż, z którego rozciągał się widok na rafinerię. Łącznie w organizacji Dni Bezpieczeństwa wzięło udział ponad 10 firm.

Odbyło się również szereg spotkań, mających na celu promowanie kultury bezpieczeństwa. W zeszłym roku na placu budowy były spotkania dotyczące ochrony wzroku oraz ochrony słuchu, towarzyszyły im konkursy z nagrodami.

Służba bhp LOTOSU zorganizowała też szkolenia z zakresu ochrony dróg oddechowych i pracy na wysokości, a w czerwcu br. na teren budowy przyjechał specjalny mobilny showroom, w którym odbyły się warsztaty oraz pokazy dotyczące detekcji gazów i środków ochrony indywidualnej.

Pomoc medyczna

EFRA
System sygnalizacji alarmowej z detektorem siarkowodoru

Na terenie rafinerii działa przychodnia, dysponująca karetką, jednak specjalnie na potrzeby projektu EFRA zapewniono drugą karetkę z wyposażeniem reanimacyjnym, z obsługą złożoną z kierowcy oraz dwóch ratowników medycznych. Na terenie budowy został też zainstalowany nowoczesny defibrylator. Urządzenie służy pracownikom w czasie inwestycji, zaś po jej zakończeniu będzie użytkowane na nowo wybudowanych instalacjach. Mogą z niego korzystać wszyscy wykonawcy, wykonujący prace w projekcie EFRA, jak również profesjonalne służby ratownicze działające na terenie rafinerii, czyli LOTOS Straż, LOTOS Ochrona i obsługa zakładowej karetki pogotowia. Defibrylator, jako jedyny na terenie rafinerii, wyposażony jest w szafkę z modułem grzewczym przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Zorganizowane zostały szkolenia z użycia defibrylatora.

Zagrożenia ze strony czynnych instalacji w rafinerii

EFRA
Miejsce zbiórki podczas ćwiczeń ewakuacyjnych

Na terenie budowy podstawowym zagrożeniem ze strony działających instalacji rafineryjnych jest obecność siarkowodoru. Z tego powodu zamontowany został system sygnalizacji alarmowej, który składa się z detektorów siarkowodoru. Jest on wyposażony w sygnalizację dźwiękową oraz optyczną. W przypadku wystąpienia awarii (wyciek siarkowodoru) system aktywuje się i wydaje przerywany sygnał dźwiękowy oraz sygnał świetlny w kolorze żółtym.

We wrześniu zeszłego roku zorganizowano ćwiczenia ewakuacyjne całej budowy. W ich trakcie symulowano wyciek siarkowodoru na instalacji hydrokrakingu 930 oraz pożar budynku administracyjnego jednego z wykonawców. Najważniejszym zadaniem, jakie mieli do wykonania pracownicy była sprawna ewakuacja z zagrożonej strefy. W ćwiczeniach uczestniczyło ok. 400 osób. Całe wydarzenie zostało nagrane i został zmontowany film instruktażowy, który jest odtwarzany podczas szkoleń wprowadzających EFRA dla nowo przyjmowanych pracowników.

EFRA
Służba bhp w Projekcie EFRA. Pierwszy rząd od lewej: Magdalena Szum, Anna Kudelska, Justyna Twarduś, Tomasz Klawikowski, Adam Kajko, Andrzej Kowalczyk, Adam Gontarek, Marek Stokłosa. Drugi rząd od lewej: Adam Mróz, Szymon Rutowski, Krzysztof Nolbert, Karolina Duda- -Milczak, Paweł Kalbarczyk, Michał Sadecki, Michał Spierewka, Michał Nawrot, Filip Hawryluk, Łukasz Szczepanik, Małgorzata Młodzianowska, Marek Maciejewski, Jerzy Drężek, Maciej Osuch, Katarzyna Nowakowska, Paulina Piłat, Łukasz Szymerkowski, Tomasz Komorowski, Barbara Jakubowicz, Radosław Sakowski, Adam Roztankowski, Mateusz Rekowski

Pracownicy zespołu bhp Grupy LOTOS w projekcie EFRA zapewniają: "Wciąż staramy się, aby ważnym elementem działań na budowie była wysoka kultura pracy. Chcemy, aby pracownicy byli zmotywowani do przestrzegania zasad bhp oraz realizowania dobrych praktyk. Razem z pracownikami służby bhp wszystkich wykonawców projektu EFRA tworzymy jeden zespół, dlatego wszystkim dziękujemy za zaangażowanie".Koniec

(oprac. rob)


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30274920