ATEST Ochrona Pracy

20 lipca 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Prenumerata "Atestu"

Kliknij, aby internetowo zamówić prenumeratę


Zamówienie prenumeraty "Atestu" można złożyć w każdym terminie. Może ona obejmować dowolny okres i dowolną liczbę kolejnych zeszytów czasopisma (łącznie z numerami wstecznymi z bieżącego roku - do wyczerpania nakładu).

Prenumerata roczna "Atestu" jest możliwa w dwóch wariantach:

- prenumerata wersji papierowej,

- prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego. Najnowsze numery ATESTU dostępne będą w Portalu po dwóch miesiącach od ukazania się danego wydania. Standardowo prenumerata PLUS obejmuje okres do stycznia do grudnia danego roku. Osoby chcące zamówić tę roczną wersję prenumeraty, począwszy od innego niż styczeń miesiąca, mogą tego dokonać w Zakładzie Kolportażu (e-mail: prenumerata@sigma-not.pl, tel. 22 840 35 89).

Wersja papierowa dotyczy prenumeraty tradycyjnych zeszytów naszego czasopisma w okresie podanym przez zamawiającego. Wersja PLUS zawiera całoroczną prenumeratę wersji papierowej oraz roczny dostęp do naszych zasobów elektronicznych w Portalu Informacji Technicznej. Zobacz ceny prenumeraty oraz przewodnik po prenumeracie.

Zamówienie prenumeraty można składać poprzez dokonanie wpłaty na konto
UWAGA - nowe konto na prenumeratę

BANK PKO BP
24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

pod adresem:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Zakład Kolportażu
00-950 Warszawa, skr. p. 1004

na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy bankowe) lub bankach (polecenie przelewu). Prosimy o czytelne podanie na blankiecie wpłaty: tytułu czasopisma, liczby egzemplarzy, okresu prenumeraty, wersji i ceny prenumeraty oraz własnego adresu. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia.

Zamówienia na prenumeratę wersji papierowej przyjmują też kolporterzy prasy, w tym "Ruch" SA (m.in. przez internet: http://www.prenumerata.ruch.com.pl). Zamówienia na prenumeratę w pakiecie przyjmuje wyłącznie Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT
Inne formy zamówienia prenumeraty w Zakładzie Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT:
  - za pomocą formularza internetowego,
  - faksem: 22-891-13-74, 22-840-35-89, 22-840-59-49,
  - e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
  - telefonicznie: 22-840-30-86, 22-840-35-89,
  - listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
    ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.
Na życzenie klienta Zakład Kolportażu wysyła blankiety zamówień.


Cena prenumeraty miesięcznika "Atest" w 2016 i 2017 r.:

kwartalna

półroczna

roczna

75,00 zł
(w tym 5% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki)

150,00 zł
(w tym 5% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki)

300,00 zł
(w tym 5% VAT oraz koszty pakowania i wysyłki)

Roczna prenumerata PLUS: 389,00 zł (w tym 5% VAT na czasopismo i 23% VAT na dostęp do Portalu Informacji Technicznej oraz koszty pakowania i wysyłki).

Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego. Publikacje z roku bieżącego są dostępne w Portalu po dwóch miesiącach od ukazania się danego wydania.

VAT

Miesięcznik "Atest" objęty jest 5% stawką VAT .

W przypadku zmiany cen w okresie objętym prenumeratą lub zmian stawki VAT, wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pełni opłaconej.


Prenumerata - wersje specjalne, rozszerzone

Pakiet ATEST + PEN-ASYSTENT


Prenumerata ciągła (10%)

Prenumerata ciągła dotyczy rocznej prenumeraty PLUS. Daje ona możliwość otrzymywania czasopism z 10% bonifikatą, bez konieczności corocznego ponawiania zamówienia. Wymaga to podpisania umowy z Zakładem Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Kontakt: prenumerata@sigma-not.pl.


Prenumerata ulgowa (40%)

Prenumerata ulgowa - przysługuje wyłącznie osobom fizycznym - członkom SNT, studentom i uczniom szkół zawodowych. Warunkiem prenumeraty ulgowej jest przesłanie e-mailem (prenumerata@sigma-not.pl) lub faksem (22-891 13 74) aktualnej legitymacji SNT, wyższej uczelni lub szkoły zawodowej. W prenumeracie ulgowej można zamówić tylko jeden egzemplarz czasopisma.


Numery archiwalne

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Zamówienia na numery archiwalne będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów. Zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej. Archiwalne roczniki ATESTU od 2004 r. dostępne są też w wersji elektronicznej (na płytach CD). Płyta z archiwalnym rocznikiem miesięcznika kosztuje 49,20 zł brutto (w tym 23% VAT).

Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich 32 czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT (w tym ATESTU) w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl (płatność: SMS-em, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).


We wszystkich sprawach związanych z prenumeratą: warunkami, reklamacjami, fakturami VAT prosimy kontaktować się z:

Zakładem Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT
ul. Ku Wiśle 7,
00-707 Warszawa
tel.: 22-840-30-86
fax: 22-891-13-74
tel./fax: 22-840-35-89, 22-840-59-49
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25966111