ATEST Ochrona Pracy

23 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     


Pomysłodawcą tej pięknej statuetki jest profesor Władysław Pluta, przed laty autor okładek naszego miesięcznika. Wykonawcą projektu i rokrocznie statuetek jest rzeźbiarz, profesor Andrzej Zwolak. Obydwaj panowie związani są z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.

ZŁOTE SZELKI 2017
Nominowani

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób nominowanych do wyróżnienia ZŁOTE SZELKI w 2017 r. w dwóch kategoriach

Kategoria: Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownika

Justyna Pokładnik,
Właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu BHP (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów BHP i Dni Bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa w firmach i opracowuje plany poprawy - często tworzy nowe rozwiązania adresowane do konkretnego klienta. Szkolenia z zakresu bhp przez nią prowadzone są dowodem, że szkolenia nie muszą być przykrym obowiązkiem. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz za granicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe. W wolnym czasie prowadzi własnego bloga, pisze artykuły, czyta, jeździ na rowerze i organizuje z rodziną spontaniczne wyprawy po Europie.

Urszula Tomska
Urszula Tomska, obecnie prezes oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Sieradzu, od 25 lat pracuje w służbie bhp, od 20 lat jest wykładowcą tematyki bhp i również od 20 lat opiekunem praktyk zawodowych dla pracowników służby bhp. Od 11 lat działa w OSPSBHP, jest współzałożycielką oddziału OSPSBHP w Sieradzu, drugą kadencję pełni funkcję prezesa oddziału OSPSBHP w Sieradzu. Była uczestnikiem wielu spotkań i konferencji organizowanych przez oddziały OSPSBHP w ramach kampanii społecznych, współorganizatorem trzech konferencji, wielu wizyt technicznych w zakładach pracy w okręgu sieradzkim, współorganizatorem licznych spotkań z udziałem przedstawicieli ZG OSPSBHP, PIP, PIS, UDT, ZUS, Sądu Pracy. Poprzez swoje działania przyczynia się do promocji bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w różnych środowiskach zawodowych oraz integruje służbę bhp.
Otrzymała m.in.:
- Dyplom Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - zasłużonemu członkowi OSPSBHP z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polsce - maj 2011;
- Dyplom Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej - za szczególne zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa pracy z okazji 60-tej rocznicy powołania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Polsce oraz jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - wrzesień 2016.

Henryk Wiśniewski
Od 2000 r. Henryk Wiśniewski pełni obowiązki Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Elektrowni Bełchatów. Jego działalność koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa pracy oraz eliminowaniu zagrożeń, które mogą być przyczynami wypadków przy pracy. Działania jego charakteryzują się troską o stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, zaplecza higieniczno-sanitarnego. Organizuje również szkolenia dla Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Korzysta z przysługujących społecznym inspektorom pracy uprawnień i w ocenie związków zawodowych - wzorowo wywiązuje się z założonych zadań i obowiązków. Od roku 2003 organizuje i prowadzi Zakładową Komisję BHP, jest wiceprzewodniczącym w podkomisji w Zakładzie TU Utrzymania Ruchu. Bierze aktywny udział w organizowaniu konkursów o tematyce bhp, uczestniczy w komisji oceny ryzyka zawodowego.
Po raz pierwszy Henryk Wiśniewski został uznany za najaktywniejszego społecznego inspektora pracy w 2006 roku. Jeszcze kilkakrotnie był wyróżniany. W 2007 r. był nominowany do 11 edycji nagrody ZŁOTE SZELKI w jednej z czterech kategorii; następnie był nominowany jeszcze dwukrotnie. Henryk Wiśniewski został wybrany na lata 2016-2019 ławnikiem Sądu Pracy w Bełchatowie, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Rady Ławniczej.

Stanisław Wolanin
Stanisław Wolanin od 15 lat wykonuje zadania pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu zakładach i instytucjach, m.in. w budownictwie, przemyśle, handlu oraz oświacie, jednocześnie popularyzując zasady bhp.
Jest absolwentem Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, którą ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł inżyniera bhp. Od wielu lat jest ekspertem ds. bhp w sieci ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB w Warszawie. W ramach sieci ekspertów zajmuje się udzielaniem nieodpłatnie porad właścicielom mikro i małych przedsiębiorstw. Aktualizuje poradnik skierowany do tych przedsiębiorców: "ABC dla pracodawców". Prowadzi zajęcia w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu - jako nauczyciel akademicki, cieszy się uznaniem i jest lubiany przez studentów za praktyczne podejście w kształtowaniu umiejętności zawodowych. W organizowanym od 15 lat przez WISBiOP w Radomiu wspólnie z oddziałem OSPSBHP w Radomiu konkursie wiedzy z dziedziny bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest wiodącym jurorem w komisji konkursowej. Od lat w ramach działalności w OSPSBHP oraz indywidualnie czynnie współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego i Policją współorganizując przedsięwzięcia prewencyjne. Jest aktywnym i twórczym propagatorem zasad i przepisów bhp, organizując wiele wydarzeń mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa zarówno w zakładach pracy, jak i w życiu pozazawodowym.

Kategoria: Autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku

Karolina Kołdys
Karolina Kołdys jest chemikiem, specjalistką z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych różnymi środkami transportu.
W 2016 r. opublikowała na łamach ATESTU cykl artykułów:
- "A jak ADR" (2/2016), w którym przybliżyła umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (jest to artykuł przygotowany do naszej "encyklopedii behapowskiej"),
- "Opakowania do transportu chemikaliów" (4/2016) - jest to odpowiedź na pytanie czytelnika o rodzaje pojemników wykorzystywane do transportu chemikaliów (w tym w transporcie wewnątrzzakładowym),
- "Reagowanie na zagrożenia w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych" (5/2016), w którym opisała sposoby zapobiegania wypadkom w transporcie i reagowania, gdy już dojdzie do zdarzenia wypadkowego,
- "Przewóz towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej" (9/2016), w którym poruszyła m.in. tematykę wyposażenia statków, a także szkolenia osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych.
W 2017 r. autorka kontynuuje współpracę z naszym miesięcznikiem - ukazały się jej artykuły: "D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych" (1/2017), "Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa" (9/2017).
Należy dodać, że skomplikowaną tematykę magazynowania i przewozu towarów niebezpiecznych Karolina Kołdys w sposób przystępny i klarowny przybliżyła w wykładzie wygłoszonym podczas ubiegłorocznej ogólnopolskiej konferencji ATESTU w Jastrzębiej Górze.

Elżbieta Tarczoń
Elżbieta Tarczoń jest starszym inspektorem ds. bhp, inspektorem ochrony ppoż. zatrudnionym w szpitalu.
W 2016 r. opublikowała na łamach ATESTU obszerny dwuczęściowy artykuł: "Zakłucia i zranienia w sektorze opieki zdrowotnej" (nr 11 i 12/2016), w którym scharakteryzowała zagrożenia związane z zakłuciami i zranieniami, omówiła zasady postępowania po ekspozycji na krew i inne materiały potencjalnie infekcyjne, a także opisała postępowanie profilaktyczne. Temat zakłuć i zranień w zakładach opieki zdrowotnej od lat budzi kontrowersje i wątpliwości, do wyjaśnienia których na pewno przyczynił się artykuł E. Tarczoń. W odniesieniu do tego artykułu otrzymaliśmy list czytelniczki - list i odpowiedź autorki opublikowaliśmy w ATEŚCIE 1/2017.
W 2017 r. autorka kontynuuje współpracę z naszym miesięcznikiem - ukazał się jej dwuczęściowy artykuł: "Borelioza to wciąż problem" (8 i 9/2017).

Zobacz również: Lista dotychczasowych laureatów konkursu ZŁOTE SZELKI

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27574399