ATEST Ochrona Pracy

23 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
oferuje
PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW*

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

I. Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.

Przykładowe działania w projektach doradczych

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:

czynniki fizyczne (hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),

czynniki chemiczne i pyły,

czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.),

czynniki biologiczne.

3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).

4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.

5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.

6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

II. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych

1. Zakup i instalacja:

osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),

urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),

elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),

kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,

obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

neutralizatorów elektryczności statycznej,

urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

urządzeń i elementów wentylacji,

urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,

urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

III. Projekty doradczo-inwestycyjne, łączące działania powyższych projektów (pkt. I i II).

PROGRAM JEST ADRESOWANY DO wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Rodzaj
przedsiębiorstwa
Liczba pracownikówProcent budżetu
projektu podlegający
dofinansowaniu
Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) projektów
doradczychinwestycyjnychdoradczo-inwestycyjnych
mikro1-990% 40 000100 000140 000
małe10-4980%60 000150 000210 000
średnie50-24960%80 000260 000340 000
duże250 i więcej20%100 000400 000500 000

PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I) - dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja

Kolejny krok to ocena wniosku (etap II) przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS).

Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu.

Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ: Logo ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Informacje są udzielane:
e-mail: cot@zus.pl
tel.: 22 560 16 00

Informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych ZUS oraz w ATEŚCIE.

* Wsparcie oferowane przez ZUS w ramach Programu jest bezzwrotne.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27574488