Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Tematyka konferencji

Błąd jako szansa na rozwój bezpieczeństwa pracy


Justyna Pokładnik

Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Nie zawsze łatwo wszystkim zaakceptować ten fakt. Dlatego podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

- Jak organizacja może ograniczyć błędy?

- Jak odejść od kultury obwiniania?

- Jak tworzyć kulturę odpowiedzialności?

- Jak otoczenie wpływa na nasze zachowanie?

- Jak uczyć się ze zdarzeń, wypadków, błędów?

- Co pozytywnego jest w porażce?

Wykład wygłosi Justyna Pokładnik - pedagog, metodyk nauczania, asesor AC/DC. Ukończyła wiele kursów m.in. z zakresu grywalizacji, myślenia wizualnego oraz Mental Health First Aid. Od ponad 10 lat wpiera firmy w budowaniu kultury bezpieczeństwa poprzez analizy, szkolenia, doradztwo czy budowanie programów działania. Potrafi również skutecznie naprawić to, co nie działa. Jej zawodowym konikiem jest metodyka nauczania. Ciągle szuka nowych metod i pomysłów na skuteczne przekazywanie wiedzy. Prowadzi również najbardziej praktyczne warsztaty dla służby bhp z zakresu prowadzenia szkoleń bhp metodami aktywizującymi. Organizuje dni bhp, kampanie poświęcone tematowi bezpieczeństwa w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Tworzy również angażujące i kreatywne materiały szkoleniowe, gry szkoleniowe, plakaty i kursy e-learningowe. W pracy kreatywnej pomaga jej znajomość metody Design Thinking. Jest ambasadorem i wykładowcą Akademii Humanitas. Lubi być w ciągłym działaniu, kawę, książki (szczególnie reportaże), pisanie, filmy, zgubić się podczas podróży po świecie i tworzyć własne gry.

Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy - nowe wyzwania


Agnieszka Klimecka

Substancje reprotoksyczne, czyli działające szkodliwie na rozrodczość, to substancje mające niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz powodujące toksyczność rozwojową potomstwa w następstwie narażenia. Substancje te wzbudzają szczególnie duże obawy i mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia pracowników. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE (Dz.U. L 88 z 16.3.2022) wprowadza do dyrektywy mającej na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia zawodowego na działanie kancerogenów i mutagenów także substancje reprotoksyczne.

Państwa członkowskie powinny implementować tę dyrektywę do prawa krajowego do 5 kwietnia 2024 roku. Stąd potrzeba przygotowania się na mające nastąpić zmiany prawne. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z klasyfikacją substancji reprotoksycznych, aby móc rozpoznać, czy zakład pracy obejmą nowe obowiązki.

Wykład wygłosi Agnieszka Klimecka - absolwentka Politechniki Łódzkiej, kierunku technologia chemiczna. Od 2018 r. pracuje w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, zajmując się szeroko pojętą tematyką narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy i przepisów prawnych z tym związanych. Od 2021 r. członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych.

Co ma wisieć, nie utonie


Jan Lipiarski

Wykład chodzony. Spontaniczna drama o wykonywaniu pracy na wysokości. Prowadzący postara się z uczestnikami konferencji rozwiązać problem doboru środków do pracy na wysokości. Nie wpadając przy tym do wody (dosłownie i w przenośni). W zależności od biorących udział może okazać się to wesołe lub zupełnie smutne przeżycie - dla obu stron.

Prowadzący i uczestnicy wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby środki ochrony indywidualnej nie były wrogiem pracowników.

Dlaczego drabiny są (nie)bezpieczne?

Są niebezpieczne, ponieważ:

- stosuje się je do złych celów,

- używa niezgodnie z przeznaczeniem,

- ludzie nieprawidłowo je obsługują,

- są źle zaprojektowane i wykonane,

- są w złym stanie technicznym.

Prowadzący odpowie na pytanie, co zrobić, żeby to zmienić.

Wykłady poprowadzi Jan Lipiarski - ekspert z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, znawca sprzętu chroniącego przed upadkiem i zapewniającego bezpieczną pracę oraz ewakuację z wysokości, właściciel firmy Wertykal, prowadzącej szkolenia i usługi z tego zakresu, w tym szkolenia GWO (Global Wind Organisation) dla techników z branży wiatrowej, szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości (dla pracowników, dla nadzoru i służby bhp, instruktaże bezpiecznej pracy na wysokości na konkretnych obiektach, ćwiczenia ewakuacji z wysokości, w tym ewakuacji z żurawia wieżowego), a także zajmującej się doradztwem dotyczącym pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Od specjalisty do eksperta: budowanie profesjonalnej pozycji w służbie bhp


Aleksandra Romel-Domarecka

Tematyka wykładu:

I. Wprowadzenie do znaczenia budowania marki eksperta w służbie bhp. Wyjaśnienie znaczenia budowania marki osobistej w służbie bhp i jej wpływu na zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników.

II. Definiowanie marki eksperta. Omówienie cech, umiejętności i wartości, które wyróżniają eksperta w służbie bhp. Zrozumienie, jakie korzyści płyną z posiadania silnej marki osobistej.

III. Kluczowe elementy budowania profesjonalnej pozycji. Umiejętności komunikacyjne: skuteczne słuchanie, jasne wyrażanie myśli, dostosowanie komunikacji do odbiorcy. Wiedza fachowa: stałe doskonalenie się, śledzenie najnowszych trendów i przepisów w dziedzinie bhp. Zarządzanie: umiejętność efektywnego planowania, organizowania i realizacji zadań w obszarze bhp. Budowanie trwałych i wartościowych relacji z klientami, współpracownikami i pracodawcami.

Wykład koncentruje się na roli budowania marki osobistej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i jej wpływu na zarządzanie bezpieczeństwem, a także zwiększanie zaangażowania pracowników i pracodawców w sprawy bhp, poprzez budowanie osobistego autorytetu. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe aspekty budowania marki osobistej. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące budowania marki, takie jak rozwijanie komunikacyjnych umiejętności przywódczych, budowanie relacji i kreowanie spójnego przekazu.

Wykład wygłosi Aleksandra Romel-Domarecka - HR i HSE Manager, trenerka biznesu, właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej i marki "Spokój w pracy". Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi i ich bezpieczeństwem w pracy. Zarówno w zakresie twardych wymagań prawnych, jak i w miękkim obszarze HR. Z jej doświadczeń korzystają pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się na co dzień sprawami personalnymi oraz adepci tematyki zarządzania bezpieczeństwem. Jej główny obszar zainteresowań to zagadnienia związane z budowaniem kultury pracy, zachowaniem pracowników i czynnikami psychofizycznymi, takimi jak stres czy wypalenie zawodowe.

Zasady współpracy pomiędzy lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi a służbą bhp

Przedmiotem wykładu będzie współpraca pomiędzy lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi a służbą bhp. Omówione zostaną zasady wypełniania skierowań na profilaktyczne badania lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych w trakcie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, istotnych dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracujących podczas profilaktycznych badań lekarskich. Poruszona zostanie również kwestia również kwestia przeprowadzania wizytacji stanowisk pracy, a także rola lekarza medycyny pracy w zebraniach komisji bhp oraz postępowaniu powypadkowym.

Wykład wygłosi lek. Agnieszka Byś - specjalista medycyny pracy, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, zarówno w ramach współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami z różnych branż. Obecnie pełni funkcję kierownika Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, w ramach którego sprawuje nadzór nad działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy w województwie małopolskim, prowadzi szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy oraz współpracuje z pracodawcami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ochrony zdrowia pracujących.

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem pracy. Nowe obowiązki dla użytkowników diizocyjanianów


Grzegorz Łyjak

Wykład będzie poświęcony dwóm tytułowym zagadnieniom - aktualnym i bardzo ważnym dla służby bhp. Od wielu lat toczą się dyskusje na temat sprawowania nadzoru nad wykonywaniem pracy, w tym w przede wszystkim podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz charakteryzujących się występowaniem istotnych zagrożeń wypadkowych. Jednocześnie forma oraz sposób organizowania i sprawowania nadzoru przez pracodawców stanowi ważny element podczas kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy. Podczas wykładu i dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak można wspomóc pracodawców i służbę bhp w realizacji obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru.

W rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/1149 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) wprowadzono obowiązek - od 24 sierpnia 2023 r. - odbycia odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym diizocyjanianów. Diizocyjaniany są powszechnie wykorzystywane jako podstawowe składniki chemiczne w wielu różnych sektorach i zastosowaniach, w szczególności w piankach, materiałach uszczelniających i powłokach. Ostatnie badania wykazały, że ich działanie uczulające na układ oddechowy prowadzi do astmy zawodowej u pracowników. Przy czym wiele przypadków stwierdzonych chorób zawodowych związanych z pracą z diizocyjanianami wynikało z niewłaściwego ich stosowania. W związku z tym działający w Europejskiej Agencji Chemikaliów Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) wydał opinię, że niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń, aby każdy pracownik zajmujący się diizocyjanianami posiadał wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z tymi substancjami , jak również wystarczającą wiedzę na temat dobrych praktyk i odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W tym obszarze pojawiają się jednak istotne problemy dotyczące formy szkolenia, wymaganych kompetencji wykładowcy oraz przede wszystkim, czy szkolenia te powinna przeprowadzać służba bhp?

Wykład wygłosi Grzegorz Łyjak - doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Mat-Fiz-Chem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji i wystąpień o tej tematyce. Kierownik jednostki certyfikującej i audytor wiodący w zakresie PN-EN ISO 45001 Systemy zarządzania bhp, PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskiem, PN-EN ISO 22301 Systemy zarządzania ciągłością działania.

Podstawowe prawa ludzkiej głupoty - ujęcie z perspektywy bhp


Włodzimierz Biel

Wykład przygotowany na podstawie eseju włoskiego ekonomisty Carlo M. Cipolli - "Podstawowe prawa ludzkiej głupoty", przekładający te prawa na zachowania i sytuacje niebezpieczne w pracy. Wykład prowokujący do refleksji, w humorystyczny sposób pokazujący całkiem niezabawne cechy czynnika ludzkiego w bhp. Wykład nawiązuje również do artykułu opublikowanego w ATEŚCIE 6/2023.

Wykład wygłosi Włodzimierz Biel - niezależny konsultant, audytor i trener - partner DNV Business Assurance. Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania bhp. Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętności jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bhp, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003-2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym dwuletni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 r. posiada certyfikat NEBOSH GC - potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora bhp. W 2019 r. uzyskał kompetencje specjalisty ds. ochrony środowiska.

Program konferencji w pigułce