Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Tematyka konferencji

Błąd jako szansa na rozwój bezpieczeństwa pracy


Justyna Pokładnik

Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Nie zawsze łatwo wszystkim zaakceptować ten fakt. Dlatego podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

- Jak organizacja może ograniczyć błędy?

- Jak odejść od kultury obwiniania?

- Jak tworzyć kulturę odpowiedzialności?

- Jak otoczenie wpływa na nasze zachowanie?

- Jak uczyć się ze zdarzeń, wypadków, błędów?

- Co pozytywnego jest w porażce?

Wykład wygłosi Justyna Pokładnik - pedagog, metodyk nauczania, asesor AC/DC. Ukończyła wiele kursów m.in. z zakresu grywalizacji, myślenia wizualnego oraz Mental Health First Aid. Od ponad 10 lat wpiera firmy w budowaniu kultury bezpieczeństwa poprzez analizy, szkolenia, doradztwo czy budowanie programów działania. Potrafi również skutecznie naprawić to, co nie działa. Jej zawodowym konikiem jest metodyka nauczania. Ciągle szuka nowych metod i pomysłów na skuteczne przekazywanie wiedzy. Prowadzi również najbardziej praktyczne warsztaty dla służby bhp z zakresu prowadzenia szkoleń bhp metodami aktywizującymi. Organizuje dni bhp, kampanie poświęcone tematowi bezpieczeństwa w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Tworzy również angażujące i kreatywne materiały szkoleniowe, gry szkoleniowe, plakaty i kursy e-learningowe. W pracy kreatywnej pomaga jej znajomość metody Design Thinking. Jest ambasadorem i wykładowcą Akademii Humanitas. Lubi być w ciągłym działaniu, kawę, książki (szczególnie reportaże), pisanie, filmy, zgubić się podczas podróży po świecie i tworzyć własne gry.

Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy - nowe wyzwania


Agnieszka Klimecka

Substancje reprotoksyczne, czyli działające szkodliwie na rozrodczość, to substancje mające niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz powodujące toksyczność rozwojową potomstwa w następstwie narażenia. Substancje te wzbudzają szczególnie duże obawy i mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia pracowników. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE (Dz.U. L 88 z 16.3.2022) wprowadza do dyrektywy mającej na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia zawodowego na działanie kancerogenów i mutagenów także substancje reprotoksyczne.

Państwa członkowskie powinny implementować tę dyrektywę do prawa krajowego do 5 kwietnia 2024 roku. Stąd potrzeba przygotowania się na mające nastąpić zmiany prawne. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z klasyfikacją substancji reprotoksycznych, aby móc rozpoznać, czy zakład pracy obejmą nowe obowiązki.

Wykład wygłosi Agnieszka Klimecka - absolwentka Politechniki Łódzkiej, kierunku technologia chemiczna. Od 2018 r. pracuje w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, zajmując się szeroko pojętą tematyką narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy i przepisów prawnych z tym związanych. Od 2021 r. członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych.

Co ma wisieć, nie utonie


Jan Lipiarski

Wykład chodzony. Spontaniczna drama o wykonywaniu pracy na wysokości. Prowadzący postara się z uczestnikami konferencji rozwiązać problem doboru środków do pracy na wysokości. Nie wpadając przy tym do wody (dosłownie i w przenośni). W zależności od biorących udział może okazać się to wesołe lub zupełnie smutne przeżycie - dla obu stron.

Prowadzący i uczestnicy wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby środki ochrony indywidualnej nie były wrogiem pracowników.

Dlaczego drabiny są (nie)bezpieczne?

Są niebezpieczne, ponieważ:

- stosuje się je do złych celów,

- używa niezgodnie z przeznaczeniem,

- ludzie nieprawidłowo je obsługują,

- są źle zaprojektowane i wykonane,

- są w złym stanie technicznym.

Prowadzący odpowie na pytanie, co zrobić, żeby to zmienić.

Wykłady poprowadzi Jan Lipiarski - ekspert z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, znawca sprzętu chroniącego przed upadkiem i zapewniającego bezpieczną pracę oraz ewakuację z wysokości, właściciel firmy Wertykal, prowadzącej szkolenia i usługi z tego zakresu, w tym szkolenia GWO (Global Wind Organisation) dla techników z branży wiatrowej, szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości (dla pracowników, dla nadzoru i służby bhp, instruktaże bezpiecznej pracy na wysokości na konkretnych obiektach, ćwiczenia ewakuacji z wysokości, w tym ewakuacji z żurawia wieżowego), a także zajmującej się doradztwem dotyczącym pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Od specjalisty do eksperta: budowanie profesjonalnej pozycji w służbie bhp


Aleksandra Romel-Domarecka

Tematyka wykładu:

I. Wprowadzenie do znaczenia budowania marki eksperta w służbie bhp. Wyjaśnienie znaczenia budowania marki osobistej w służbie bhp i jej wpływu na zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników.

II. Definiowanie marki eksperta. Omówienie cech, umiejętności i wartości, które wyróżniają eksperta w służbie bhp. Zrozumienie, jakie korzyści płyną z posiadania silnej marki osobistej.

III. Kluczowe elementy budowania profesjonalnej pozycji. Umiejętności komunikacyjne: skuteczne słuchanie, jasne wyrażanie myśli, dostosowanie komunikacji do odbiorcy. Wiedza fachowa: stałe doskonalenie się, śledzenie najnowszych trendów i przepisów w dziedzinie bhp. Zarządzanie: umiejętność efektywnego planowania, organizowania i realizacji zadań w obszarze bhp. Budowanie trwałych i wartościowych relacji z klientami, współpracownikami i pracodawcami.

Wykład koncentruje się na roli budowania marki osobistej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i jej wpływu na zarządzanie bezpieczeństwem, a także zwiększanie zaangażowania pracowników i pracodawców w sprawy bhp, poprzez budowanie osobistego autorytetu. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe aspekty budowania marki osobistej. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące budowania marki, takie jak rozwijanie komunikacyjnych umiejętności przywódczych, budowanie relacji i kreowanie spójnego przekazu.

Wykład wygłosi Aleksandra Romel-Domarecka - HR i HSE Manager, trenerka biznesu, właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej i marki "Spokój w pracy". Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi i ich bezpieczeństwem w pracy. Zarówno w zakresie twardych wymagań prawnych, jak i w miękkim obszarze HR. Z jej doświadczeń korzystają pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się na co dzień sprawami personalnymi oraz adepci tematyki zarządzania bezpieczeństwem. Jej główny obszar zainteresowań to zagadnienia związane z budowaniem kultury pracy, zachowaniem pracowników i czynnikami psychofizycznymi, takimi jak stres czy wypalenie zawodowe.

Zasady współpracy pomiędzy lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi a służbą bhp

Przedmiotem wykładu będzie współpraca pomiędzy lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi a służbą bhp. Omówione zostaną zasady wypełniania skierowań na profilaktyczne badania lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych w trakcie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, istotnych dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracujących podczas profilaktycznych badań lekarskich. Poruszona zostanie również kwestia również kwestia przeprowadzania wizytacji stanowisk pracy, a także rola lekarza medycyny pracy w zebraniach komisji bhp oraz postępowaniu powypadkowym.

Wykład wygłosi lek. Agnieszka Byś - specjalista medycyny pracy, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, zarówno w ramach współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami z różnych branż. Obecnie pełni funkcję kierownika Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, w ramach którego sprawuje nadzór nad działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy w województwie małopolskim, prowadzi szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy oraz współpracuje z pracodawcami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ochrony zdrowia pracujących.

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem pracy. Nowe obowiązki dla użytkowników diizocyjanianów


Grzegorz Łyjak

Wykład będzie poświęcony dwóm tytułowym zagadnieniom - aktualnym i bardzo ważnym dla służby bhp. Od wielu lat toczą się dyskusje na temat sprawowania nadzoru nad wykonywaniem pracy, w tym w przede wszystkim podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz charakteryzujących się występowaniem istotnych zagrożeń wypadkowych. Jednocześnie forma oraz sposób organizowania i sprawowania nadzoru przez pracodawców stanowi ważny element podczas kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy. Podczas wykładu i dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak można wspomóc pracodawców i służbę bhp w realizacji obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru.

W rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/1149 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) wprowadzono obowiązek - od 24 sierpnia 2023 r. - odbycia odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym diizocyjanianów. Diizocyjaniany są powszechnie wykorzystywane jako podstawowe składniki chemiczne w wielu różnych sektorach i zastosowaniach, w szczególności w piankach, materiałach uszczelniających i powłokach. Ostatnie badania wykazały, że ich działanie uczulające na układ oddechowy prowadzi do astmy zawodowej u pracowników. Przy czym wiele przypadków stwierdzonych chorób zawodowych związanych z pracą z diizocyjanianami wynikało z niewłaściwego ich stosowania. W związku z tym działający w Europejskiej Agencji Chemikaliów Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) wydał opinię, że niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń, aby każdy pracownik zajmujący się diizocyjanianami posiadał wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z tymi substancjami , jak również wystarczającą wiedzę na temat dobrych praktyk i odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem prawidłowego stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W tym obszarze pojawiają się jednak istotne problemy dotyczące formy szkolenia, wymaganych kompetencji wykładowcy oraz przede wszystkim, czy szkolenia te powinna przeprowadzać służba bhp?

Wykład wygłosi Grzegorz Łyjak - doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Mat-Fiz-Chem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji i wystąpień o tej tematyce. Kierownik jednostki certyfikującej i audytor wiodący w zakresie PN-EN ISO 45001 Systemy zarządzania bhp, PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskiem, PN-EN ISO 22301 Systemy zarządzania ciągłością działania.

Podstawowe prawa ludzkiej głupoty - ujęcie z perspektywy bhp


Włodzimierz Biel

Wykład przygotowany na podstawie eseju włoskiego ekonomisty Carlo M. Cipolli - "Podstawowe prawa ludzkiej głupoty", przekładający te prawa na zachowania i sytuacje niebezpieczne w pracy. Wykład prowokujący do refleksji, w humorystyczny sposób pokazujący całkiem niezabawne cechy czynnika ludzkiego w bhp. Wykład nawiązuje również do artykułu opublikowanego w ATEŚCIE 6/2023.

Wykład wygłosi Włodzimierz Biel - niezależny konsultant, audytor i trener - partner DNV Business Assurance. Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania bhp. Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętności jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bhp, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003-2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym dwuletni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 r. posiada certyfikat NEBOSH GC - potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora bhp. W 2019 r. uzyskał kompetencje specjalisty ds. ochrony środowiska.

Ewolucja czy rewolucja w świecie bezpieczeństwa maszyn? Od dyrektywy 2006/42/WE do rozporządzenia 2023/1230/UE - podsumowanie najważniejszych zmian


Andrzej Oleśkiewicz

Nowe regulacje dotyczące maszyn wprowadzają istotne zmiany zarówno dla producentów, jak i użytkowników maszyn. Osoba dokonująca istotnej modyfikacji maszyny przejmuje na siebie rolę producenta i bierze odpowiedzialność za jej zgodność z wymaganiami prawnymi. Oprogramowanie maszyny pełniące funkcje bezpieczeństwa będzie traktowane tak jak fizyczne elementy bezpieczeństwa i będzie wymagało deklaracji zgodności producenta. W przypadku sześciu kategorii maszyn wymagany jest obligatoryjnie udział jednostki notyfikowanej, co może generować wyższe koszty produkcji. Instrukcje obsługi i deklaracje zgodności mogą być udostępniane tylko w formie elektronicznej, ale muszą być dostępne online przez 10 lat. Dodatkowo producenci będą musieli dostosować układy sterowania maszyn do nowych, bardziej restrykcyjnych wymagań związanych z pojawianiem się nowych technologii i rozwiązań technicznych. Te zmiany z pewnością wpłyną na rynek maszyn, podnosząc poziom bezpieczeństwa, ale również stawiając przed producentami nowe wyzwania.

Wykład wygłosi Andrzej Oleśkiewicz - dyrektor ds. bezpieczeństwa maszyn w firmie Elokon. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz absolwent studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" w CIOP. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa maszyn, projektowania i montażu systemów bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Trener i wykładowca od 2005 roku, specjalizuje się w tematyce: wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn, ocena ryzyka, techniczne środki bezpieczeństwa. Członek komitetów technicznych KT 50 oraz KT 158 w PKN. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.

Zarządzanie zdrowiem starzejących się pracowników


Magdalena Janc

Problemom zdrowotnym pracujących Polaków poświęca się obecnie nieproporcjonalnie mniej uwagi niż kwestiom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Polska ma jeden z niższych wskaźników aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Europejskiej (UE). Prawie 70% tych osób nie pracuje, a np. w Szwecji jest to zaledwie 30%, w Danii 40%, a w Finlandii niecałe 50%. Zdrowie to jeden z najważniejszych czynników determinujących zdolność do pracy. Według Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) w 2020 r. w Polsce ok. 36% osób deklarowało występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych. Problem chorób przewlekłych narasta z wiekiem (w grupie wiekowej 30-44 lata odsetek wskazujących na występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych wynosił 19%, w grupie wiekowej 45-59 lat wzrósł do 33%, a wśród osób w wieku 60-74 lata - do 60%). Prawie jedna na cztery osoby choruje na co najmniej dwie choroby przewlekłe. Bardzo ważne jest wielodyscyplinarne podejście do ochrony zdrowia starzejącego się pracownika, dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. System ochrony zdrowia i działania podejmowane przez pracodawców w odniesieniu do osób pracującym powinny odgrywać istotną rolę we wspieraniu zdrowego stylu życia i aktywnego przebiegu procesu starzenia.

Wykład wygłosi dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Janc - fizjoterapeutka z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym. Obecnie nabytą wiedzę i praktykę wykorzystuje pracując jako asystent w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Na co dzień zajmuje się realizacją projektów naukowych zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Od kilku lat jej działalność obejmuje również praktyczne aspekty oceny obciążeń fizycznych oraz szeroko rozumianą ergonomię na stanowiskach pracy z uwzględnieniem fizjologicznych możliwości pracownika.

Program konferencji w pigułce