ATEST Ochrona Pracy

20 lipca 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

15-17 listopada 2017 r.
Zawiercie
Hotel Villa Verde

Zapraszamy!

 

Dziesiąta, jubileuszowa konferencja ATESTU będzie okazją, żeby zastanowić się nad miejscem oceny ryzyka w systemie ochrony pracy i - przede wszystkim - w działaniach podejmowanych w każdej firmie przez pracodawcę i służbę bhp. Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem pozwalającym wyeliminować realne zagrożenia i monitorować stan bezpieczeństwa w firmie. Jest też narzędziem wymagającym. Pokażemy więc, jak wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, żeby ocena ryzyka zawodowego nie była kolejnym dokumentem, a stała się podstawą do podejmowania decyzji przez pracodawcę i kierowników różnych szczebli. Pokażemy z iloma innymi działaniami w obszarze warunków pracy, a także zadaniami służby bhp wiąże się poprawny proces identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka. Zaprosimy Was do dyskusji, co i jak można poprawić w ocenianiu ryzyka. Powiemy o zmianach, które są planowane w celu modyfikacji podejścia do oceny ryzyka. Konferencję jak zwykle adresujemy zarówno do wytrawnych praktyków, jak i osób stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Formularz rejestracji on-line

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

Planowana tematyka konferencji - m.in.:

Wybór metod oceny ryzyka zawodowego

Wpływ czynników środowiska pracy na pracowników

Co to jest maszyna - problemy z interpretacją przepisów

Źródła prawa pracy

Zadania służby bhp

Etyka zawodowa służby bhp

System ratownictwa w zakładach pracy

System zabezpieczenia społecznego pracujących

Zagrożenia zawodowe w budownictwie

Zabezpieczenie prac na wysokości

Nowoczesne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Błędy w analizie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Warsztaty

Zaplanowaliśmy cztery bloki warsztatowe. Każde warsztaty będą trwały osiem godzin zegarowych, z naciskiem na praktyczne przećwiczenie omawianych kwestii.

Planowane tematy warsztatów:

1. Ocena ryzyka przy obsłudze maszyn

Program warsztatów

Przygotowanie do warsztatów (2 godz.)

- Przedstawienie uczestnikom warsztatów procesu nadzorowania ryzyka jako praktycznego narzędzia inżynierskiego projektanta, użytkownika i modernizatora maszyn przy doborze środków redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego;

- Proces oceny ryzyka (analiza i ewaluacja): rozpoznanie stanowiska pracy (4O = osoby - obiekty - otoczenie - organizacja); identyfikacja zagrożeń (czynniki, sytuacje, zdarzenia); szacowanie ryzyka (przedstawienie kilku metod jakościowych i ilościowych oraz metodologii WPR ELOKON); ewaluacja ryzyka (kryteria akceptowalności poziomu ryzyka);

- Metody redukcji ryzyka: przedstawienie zasad bezpieczeństwa kompleksowego przy budowie i użytkowaniu maszyn; hierarchiczna triada doboru i stosowania środków ochronnych redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego - jak przekładać oszacowane poziomy ryzyka na cechy środków ochronnych; konstrukcje wewnętrznie bezpieczne (konstrukcje mechaniczne, napędy i sterowanie); techniczne środki ochronne podstawowe (osłony i urządzenia ochronne) i uzupełniające (zatrzymywanie awaryjne, stałe środki dostępu); informowanie i ostrzeganie (oznakowania, instrukcja obsługi, sygnalizacja, stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa); prezentacja materiałów warsztatowych.

Warsztaty (6 godz.)

- Organizacja: podział uczestników na grupy robocze do ocen zespołowych; prezentacja i przydział maszyn do ocen; praca indywidualna na przypadkach własnych uczestników; każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów warsztatowych (karty oceny, tablice, środki pomiarowe);

- Praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi;

- Prezentacje wyników prac, dyskusja.

Warsztaty poprowadzą:

dr inż. Stanisław Kowalewski - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska; prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w CIOP; od ok. 15 lat prowadzi i rozwija Zespół Bezpieczeństwa Maszyn w Elokonie; od ponad 20 lat współpracuje z Komitetami Normalizacyjnymi CEN 114 i ISO 199 - Safety of Machinery; specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków; autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich, a także podręczników, publikacji krajowych (w tym na łamach ATESTU) i zagranicznych; prowadzi wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty; brał udział w pracach Elokonu przy 7500 audytach, 1100 wdrożeniach w przemyśle; laureat ZŁOTYCH SZELEK.

mgr inż. Mariusz Głowicki - dyrektor operacyjny w firmie ELOKON Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa; ma doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i zagranicą; zajmuje się też oceną ryzyka i zgodności maszyn; realizował projekty m.in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive; autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych; współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej; certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).

2. Metody oceny ryzyka zawodowego - dla praktyków

Dwa lata temu, na konferencji ATESTU w Zakopanem, Paweł Szczepański w wykładzie o metodach oceny ryzyka zawodowego objaśniał złożoność procesu oceny oraz metody oceny, jakie należy stosować w zależności od rodzaju zagrożeń poddawanych ocenie. Sala wykładowa była wypełniona po brzegi. Wszyscy słuchali z uwagą. Po zakończeniu wykładu jeden ze słuchaczy stwierdził: to jest zbyt skomplikowane, ja wszystko oceniam metodą Risk Score. Otóż Risk Score nie służy do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pomimo to jest metodą najczęściej stosowaną! Dlaczego? Bo jest, przynajmniej pozornie, łatwa w użyciu.

W ramach warsztatów w praktyczny sposób zostanie pokazane dlaczego metody Risk Score nie należy stosować do oceny ryzyka zawodowego. Zostanie omówiony art. 220 par. 1 kodeksu pracy w aspekcie oceny ryzyka zawodowego. Każdy z uczestników będzie mógł odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: CZY, a jeśli tak to PO CO, DLA KOGO i JAK powinniśmy prowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Zostanie omówiony praktyczny aspekt stosowania par. 39 ogólnych przepisów bhp, tj. dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zostanie także przedstawiona prosta metodyka oceny ryzyka zawodowego. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przejść przykładowy proces oceny ryzyka zawodowego dla kilku stanowisk pracy. Zwieńczeniem warsztatów będzie omówienie sposobów prezentacji oceny ryzyka zawodowego pracownikom w trakcie szkoleń bhp i w instrukcjach bhp.

Warsztaty poprowadzi Dariusz Smoliński - dr nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. Jest autorem licznych publikacji i książek dotyczących oceny ryzyka zawodowego, w tym poradnika dla pracowników służby bhp oraz programu komputerowego do oceny ryzyka zawodowego. Oceną ryzyka zawodowego zajmuje się zarówno w pracy naukowej, jak i w codziennej praktycznej działalności. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu poziomu bezpieczeństwa pracy (poziomu ryzyka zawodowego) na efektywność pracy. Laureat ZŁOTYCH SZELEK.

3. Wizualizacje w bhp - nowoczesne metody szkoleń

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowoczesnymi metodami szkoleń bhp. W pierwszej części zajmiemy się tematem nauczania ludzi dorosłych. W tym obszarze panuje wiele mitów, z którymi rozprawimy się... za pomocą gry. Podzielimy się również swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia szkoleń i wykorzystywania w nich różnych technik nauczania. Druga część warsztatów poświęcona będzie interaktywnym metodom uczenia się. Metody te uczestnicy poznają poprzez ćwiczenia: każdy będzie mógł poznać w praktyce m.in. metodę "puzzli", "pytania przewodniego", "w ogniu pytań", dowie się, czym zastąpić wykład i jak wykorzystać w aktywny sposób materiały takie, jak prezentacje, oceny ryzyka, instrukcje, broszury, artykuły i inne. Każde ćwiczenie zakończy informacja zwrotna od trenera dla uczestników. Kolejna część zajęć poświęcona będzie grom o tematyce bhp: czy sprawdzają się w nauczaniu dorosłych, kiedy je wykorzystywać, jak samemu tworzyć gry? Tematy te omówimy oczywiście... grając. Ostatnim tematem będzie wykorzystanie wizualizacji w bhp, szczególnie jako wsparcie procesu uczenia się. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego również w obszarze bhp obraz powie więcej niż tysiąc słów oraz zapoznają się z wieloma praktycznymi przykładami wizualizacji, m.in. oceny ryzyka. Na koniec szkolenia każdy uczestnik opracuje swój własny pomysł wdrożenia u siebie zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

Warsztaty poprowadzi: Justyna Pokładnik - właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów bhp i dni bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa firm i opracowuje plany poprawy. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe, które dostępne są na stronie www.tamgram.com.pl.

4. Wypadki przy pracy - dla początkujących

W ramach warsztatów, w pierwszej części nastąpi przypomnienie i szczegółowe omówienie elementów definicji wypadku przy pracy, zwłaszcza w odniesieniu do orzecznictwa sądowego w tym zakresie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz, wypadek a zdarzenie potencjalnie wypadkowe, naruszenia przepisów/zasad bhp a przyczyny wypadków, odpowiedzialność służbowa, cywilna, karna.

Poza tym, w formie burzy mózgów wskazane zostaną przez uczestników warsztatów najważniejsze, najczęściej spotykane problemy, z którymi borykają się zespoły powypadkowe. Następnie zostaną zaproponowane praktyczne, najbardziej racjonalne rozwiązania tych problemów. Szczególny nacisk zostanie położony na właściwą identyfikację przyczyn i związane z tym właściwe formułowanie wniosków profilaktycznych. Dokonamy przeglądu wad i zalet najpopularniejszych metod identyfikacji przyczyn (TOL, PHA, drzewo błędów i odchyleń i inne).

W drugiej części uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które na podstawie otrzymanych opisów wypadków stworzą kompletną dokumentację powypadkową łącznie z kartą statystyczną ZK-W. Poszczególne zespoły nawzajem ocenią wyniki swojej pracy.

Warsztaty poprowadzi: Andrzej Nowak - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, laureat ZŁOTYCH SZELEK, wykładowca zagadnień bhp w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, autor licznych publikacji m.in. na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, zwłaszcza analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także porad dla służby bhp.

Warsztaty będą się odbywać w niewielkich grupach, co ułatwi ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości, omówienie trudnych przypadków. Zajęcia zostaną zorganizowane w tym samym czasie, więc można wziąć udział tylko w jednym bloku warsztatowym (wybrany warsztat trzeba wpisać w zgłoszeniu). Liczba miejsc na warsztatach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacje z ekspertami

Podczas konferencji będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z różnych dziedzin. Zorganizujemy dyskusje panelowe mające na celu pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń z zakresu kilku wybranych tematów konferencyjnych. Planujemy konkurs wiedzy bhp (dla chętnych), który z jednej strony pozwoli na sprawdzenie, a z drugiej na ugruntowanie wiedzy zawodowej. Szczegóły wkrótce.

 

Pakiety konferencyjne:

Pakiet nr 1
Udział w konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji środa 15 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1105,69 zł + 23% VAT (1360,00 zł brutto).

Pakiet nr 2
Udział w konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji środa 15 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 894,31 zł + 23% VAT (1100,00 zł brutto).

Pakiet nr 3
Udział w warsztatach i konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 14 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 4 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1382,11 + 23% VAT (1700,00 zł brutto).

Pakiet nr 4
Udział w warsztatach i konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 14 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 4 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1113,82 + 23% VAT (1370,00 zł brutto).

Formularz rejestracji on-line

Wpłaty do 6 października br. na konto:
PKO BP S.A. IV Oddział w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 - koniecznie z dopiskiem "Konferencja ATESTU".
Adres: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, NIP 524-030-35-01.

Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty do 20 października br. W przypadku rezygnacji po 20 października br. opłata nie będzie zwracana.

Liczba miejsc na konferencji ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, ostatecznym potwierdzeniem jest uiszczenie opłaty konferencyjnej. Opłata obejmuje udział w konferencji (w zależności od wybranego pakietu), materiały, posiłki, noclegi, dostęp do strefy parku wodnego (dwa baseny, czterdziestometrowa zjeżdżalnia, sauny, jacuzzi, masaże wodne oraz sala fitness). Opłaty za inne usługi hotelowe nie są wliczone w opłatę konferencyjną. Bezpłatny parking i wifi.

Udzielamy rabatów uczestnikom, którzy kolejny raz biorą udział w naszej konferencji. Wysokość rabatu uzależniona jest od wielokrotności uczestnictwa. Osoba, która przyjedzie na konferencję po raz drugi otrzymuje 2% rabatu, po raz trzeci - 3% rabatu, po raz czwarty i kolejny - 4%. Uczestnicy poprzednich konferencji, którzy chcą otrzymać rabat proszeni są o kontakt z redakcją pod adresem: konferencja@atest.com.pl

Ośrodek konferencyjny

Hotel VILLA VERDE****
ul. Mrzygłodzka 273
42-400 Zawiercie
www: www.villaverde.pl

Ośrodek znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zawiercie ma dobre połączenia kolejowe z większością dużych miast w Polsce. Hotel zlokalizowany w odległości ok. 4 kilometrów od dworca kolejowego w Zawierciu. Z dworca dogodny dojazd taksówką.

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

Zobacz także:

Informacje o 9. konferencji - w Jastrzębiej Górze w 2016 r.

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem w 2015 r.

8. Ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST (ATEST 12/2015)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25966138