ATEST Ochrona Pracy

20 sierpnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

21-23 listopada 2018 r.
Wisła
Hotel Stok

Rejestracja on-line

 

Ocena ryzyka nie jest najważniejszym działaniem służby bhp i nie może być celem samym w sobie. Najważniejszym celem działań behapowskich (w tym tych podejmowanych przez służbę bhp) jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom wykonującym pracę. I to w taki sposób, żeby ustrzec ludzi przed wypadkami, chorobami zawodowymi, innymi chorobami związanymi z pracą i niepożądanymi następstwami dla ich dzieci (czynniki mutagenne). Wkraczamy w erę BHP 3.0, w której przepisy pozostają ważne, choć widoczne są tendencje osłabiania bhp. Norm jest dużo, są wciąż nowelizowane - i nie da się kształtować bezpieczeństwa bez odnoszenia do nich. Jednak normy nie nadążają za rozwojem techniki i technologii; są tłumaczone późno i z błędami. Jako trzeci, konstytutywny element tego świata pojawia się ocena ryzyka. Można więc powiedzieć, że BHP 3.0 = przepisy + normy + ocena ryzyka. Coraz rzadziej można znaleźć rozwiązania w przepisach i normach. Coraz częściej to ocena ryzyka staje się podstawą do konstruowania maszyn, projektowania technologii, tworzenia procedur i procesów pracy. Niby nic nowego, a jednak coś zupełnie nowego. Ocena ryzyka wysuwa się na pierwszy plan, jako podstawa podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa. Na jej podstawie tworzone są procedury bezpiecznej pracy, czemu poświęcamy jedenastą konferencję ATESTU.

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

przedstawiciele związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy

Planowana tematyka konferencji

Instrukcje bhp i stosowanie procedur bezpiecznej pracy

Rzetelne badanie wypadków to lepsza ocena ryzyka

Bezpieczeństwo jako uwolnienie od nieakceptowalnego ryzyka

Nowe narzędzie do oceny obciążenia fizycznego na stanowiskach pracy - metoda ROSA

Służba bhp dzisiaj i w przyszłości

Jak kształtować bezpieczne nawyki pracowników?

Błędy popełniane przy ocenie ryzyka i ich eliminacja

Wypadki przy pracy - studium przypadku

Warunki bezpiecznej ewakuacji

Zarządzanie zdrowiem pracowników

Zagrożenia chemiczne w zakładach pracy

Środki ochrony indywidualnej - po zmianach przepisów

Tworzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

Warsztaty

Tematy warsztatów:

1. Instrukcja jako skuteczne narzędzie pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa pracy

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach stanowi jedno z 22 zadań służby bhp. Jednak aby opinia miała odpowiedni ciężar merytoryczny, opiniujący powinien mieć wiedzę i praktyczne umiejętności związane z powstaniem takiego dokumentu i zadaniami, jakie instrukcja ma spełniać w obszarze bezpieczeństwa, tak by nie był to tylko dokument, lecz skuteczne narzędzie dla pracodawcy i pracowników.

W ramach warsztatów w pierwszej części zostaną omówione wymagania prawne, które obligują pracodawców do tworzenia instrukcji, jej zakres merytoryczny, czyli to, co zgodnie z przepisem instrukcja zawierać powinna. Ważna będzie wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem, opiniowaniem, stosowaniem instrukcji i ich identyfikacją, tak aby uczestnik warsztatów umiał określić swoją rolę w tym procesie, to jakie korzyści daje nam dobra instrukcja oraz czy instrukcja bhp to ten sam dokument co instrukcja obsługi maszyny/urządzenia czy też dwa odrębne dokumenty wydane na podstawie różnych aktów prawnych.

W drugiej części warsztatów uczestnicy dokonają oceny przykładowych instrukcji z zakładów pracy pod kątem ich zawartości i przydatności dla pracowników oraz pracując w zespołach na podstawie otrzymanych materiałów opracują wzorcową instrukcję. Prace zostaną omówione i ocenione przez pozostałych uczestników.

Warsztaty poprowadzi: Bogusław Ziędalski - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem. Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowca zagadnień bhp, autor i organizator konkursów bhp. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bhp (CIOP) oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych (Politechnika Łódzka).

2. Psychologia bezpieczeństwa pracy. Jak rozmawiać z pracownikami o łamaniu zasad

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej zachowań ludzi, motywacji, kształcenia bezpiecznych nawyków i wykorzystanie tej wiedzy w swojej codziennej działalności jako pracownik działu bhp lub przełożony. Dodatkowo uczestnicy odkryją zasady prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, np. o łamaniu zasad, i przećwiczą ich użycie w praktyce.

Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

- Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?

- Kiedy ludzie zmieniają swoje zachowania?

- Jak kształtować wśród pracowników dobre postawy i myślenie prewencyjne?

- Czym jest rutyna i jak ją dobrze wykorzystać?

- Jaką rolę pełnią przełożeni w budowaniu kultury bezpieczeństwa?

- Jak prowadzić (trudne) rozmowy z pracownikami?

Firma TAM zaprezentuje również przykłady prostych narzędzi, umożliwiających przeniesienie do sali szkoleniowej stanowiska pracy. Pokaże m.in, jak w łatwy sposób przedstawić wpływ zmęczenia na koncentrację jak ćwiczyć znajomość zabezpieczeń LOTO i funkcje ochronne środków ochrony indywidualnej.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w grze terenowej w stylu escape room i sprawdzić swoją wiedzę i umiejętność rozwiązywania zagadek. Gra dostępna będzie w pierwszy i drugi dzień warsztatów.

Warsztaty poprowadzi: Justyna Pokładnik - właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów bhp i dni bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa firm i opracowuje plany poprawy. Ma doświadczenie w pracy w Polsce oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe, które dostępne są na stronie www.tamgram.com.pl.

3. Ergonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy

Warsztaty będą podzielone na dwie części.

Temat pierwszej części: "Czy praca w biurze może być szkodliwa? Ergonomia na stanowisku komputerowym"

Program:

- Prawne uwarunkowania w UE i Polsce dotyczące przygotowania i pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - obowiązki pracodawcy z nich wynikające.

- Problemy zdrowotne pracowników biurowych i innych osób pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Ocena stanowiska pracy - metody umożliwiające ocenę.

- Możliwości dostosowania obecnych stanowisk pracy biurowo-komputerowej do potrzeb pracownika w zależności od jego cech antropometrycznych, odczuwanych dolegliwości, wymagań prawnych.

- System pracy siedząco-stojącej - jak prawidłowo należy zorganizować stanowisko tego typu.

- Elementy wzbogacające szkolenie bhp dla pracowników biurowych i testy sprawdzające wiedzę.

Pierwszą część warsztatów poprowadzi Iwona Zastawna - mgr zarządzania i marketingu, absolwentka UW. Product Manager z 20-letnim doświadczeniem w branży produktów biurowych w międzynarodowej firmie Fellowes Brands, w której portfolio znajdują się wysokiej jakości innowacyjne produkty ergonomiczne z certyfikatami FIRA, przeznaczone do wyposażenia stanowisk komputerowych. Praktyk, od ponad 15 lat zajmująca się w tematyką ergonomii na stanowisku komputerowym. Tester nowych rozwiązań produktowych. Współtwórczyni społecznej kampanii edukacyjnej ERGOTEST propagującej wykorzystanie ergonomii na stanowisku komputerowym nagrodzonej m.in. Sabre Awards, Platinium Magellan Award oraz European Office Product Awards dla najlepszej kampanii społecznej. Autorka praktycznego poradnika o wykorzystaniu ergonomii przez pracowników i pracodawców na stanowisku komputerowym oraz artykułów w pismach branżowych na temat ergonomii przy pracy na komputerze. Prowadząca wraz z zespołem specjalistów warsztaty ergonomiczne dla firm pokazujące, jak w praktyce wykorzystać ergonomię w pracy na stanowiskach biurowych i spełnić wymagania prawne oraz zwiększyć wydajność pracowników.

Temat drugiej części: "Ergonomiczne narzędzia do oceny obciążenia fizycznego"

Celem warsztatów jest praktyczne przybliżenie problematyki oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem fizycznym pracowników (tzw. ergonomicznych czynników ryzyka). Ryzyko to jest z reguły niedoceniane i niedoszacowywane w trakcie dokonywania typowej oceny ryzyka zawodowego - zazwyczaj nie wiąże się bezpośrednio ze śmiercią lub poważnymi urazami, a "jedynie" z dolegliwościami bólowymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że duże obciążenie fizyczne powoduje duże zmęczenie będące z kolei przyczyną przypadków nieprzestrzegania procedur pracy (w tym bezpiecznej pracy), ryzykownych zachowań i w konsekwencji wypadków przy pracy. Podczas warsztatów uczestnicy szczegółowo zapoznają się z dwiema najpopularniejszymi (poza oczywiście oceną wydatku energetycznego i obciążenia statycznego OWAS) metodami wykorzystywanymi do oceny obciążenia fizycznego: REBA i RULA, a także możliwością wykorzystania ergonomicznych list kontrolnych w tym zakresie. Podczas warsztatów przedstawione zostaną także problemy oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem czynności ręcznego przemieszczania materiałów.

Program:

- Przedstawienie metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu: RULA i REBA (teoria oraz krok po kroku na przykładach).

- Dokonanie praktycznej oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu przy użyciu metod RULA i REBA na przykładach przedstawionych przez uczestników - każdy może przywieźć kilka zdjęć ze swojej praktyki; prowadzący zaproponuje też przykłady do ćwiczeń.

- Ergonomiczne listy kontrolne - historia, rodzaje, przykłady. Omówienie i przećwiczenie wybranej ergonomicznej listy kontrolnej.

- Transport ręczny wg nowych przepisów - zmiany w naszym prawie, zalecenia zgodne z wynikami badań naukowych, poprawne techniki - procedury ręcznego podnoszenia i przenoszenia, zagrożenia dla zdrowia, czynniki ryzyka.

Drugą część warsztatów poprowadzi: dr inż. Zbigniew Jóźwiak - pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, gdzie w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii prowadzi badania m.in. w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, a także służbie zdrowia (w szczególności pielęgniarek i stomatologów). W swojej pracy wykorzystuje zarówno metody kwestionariuszowe, jak i zaawansowane metody instrumentalne: EMG powierzchniowe, goniometrię, dynamometrię oraz skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu ErgoShape, WATBAK, RULA i REBA. Popularyzuje wiedzę na temat prawidłowego, w sensie fizjologicznym i ergonomicznym, wykonywania pracy. Promując zdrową pracę w biurze współpracuje ze znanymi europejskimi producentami krzeseł i mebli biurowych. Wykonał również ekspertyzy dotyczące poprawności ergonomicznej kilkuset wzorów krzeseł i mebli biurowych. Laureat ZŁOTYCH SZELEK.

4. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych jako klucz do nietypowych rozwiązań

Program:

Przygotowanie do warsztatów (2 godz.):

- Przedstawienie uczestnikom warsztatów podstaw prawnych, formy i zasad opracowywania IBWRB;

- Dobre praktyki w zakresie tworzenia IBWRB.

Warsztaty (6 godz.):

- Organizacja: podział uczestników na grupy robocze do tworzenia instrukcji w zespołach; prezentacja i przydział zadania do wykonania IBWRB;

- Praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi;

- Prezentacje wyników prac, dyskusja.

Warsztaty poprowadzą:

mgr inż. Dariusz Kulesza - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie; pomysłodawca rozwiązań w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy; koordynator ds. bhp na budowach; autor publikacji w prasie branżowej, laureat ZŁOTYCH SZELEK;

mgr inż. Marcin Korta - starszy inspektor pracy, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy; specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa budownictwie; prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy, autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.

 

Pakiety konferencyjne:

Pakiet nr 1
Udział w konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji: środa 21 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1138,21 zł + 23% VAT (1400,00 zł brutto).

Pakiet nr 2
Udział w konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji: środa 21 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 918,70 zł + 23% VAT (1130,00 zł brutto).

Pakiet nr 3
Udział w warsztatach i konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1406,50 + 23% VAT (1730,00 zł brutto).

Pakiet nr 4
Udział w warsztatach i konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1162,60 + 23% VAT (1430,00 zł brutto).

Pakiet nr 5
Udział w warsztatach i konferencji oraz ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji i szkolenia okresowego: piątek 23 listopada godz. 12.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, materiały do szkolenia okresowego, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Szkolenie okresowe organizowane jest przez firmę szkoleniową Progres Doradztwo Gospodarcze we współpracy z miesięcznikiem ATEST.
Cena pakietu:
- 1406,50 + 23% VAT (1730,00 zł brutto) - za udział w warsztatach i konferencji (wpłata na konto WCiKT SIGMA-NOT),
- 200,00 zł netto (usługa zwolniona z podatku VAT) - za udział w szkoleniu okresowym (wpłata na konto firmy szkoleniowej Progres Doradztwo Gospodarcze).
Uwaga: wymagane są dwie odrębne wpłaty (dane do wpłat poniżej), uczestnik otrzymuje dwie faktury.

Pakiet nr 6
Udział w warsztatach i konferencji oraz ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji i szkolenia okresowego: piątek 23 listopada godz. 12.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, materiały do szkolenia okresowego, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Szkolenie okresowe organizowane jest przez firmę szkoleniową Progres Doradztwo Gospodarcze we współpracy z miesięcznikiem ATEST.
Cena pakietu:
- 1162,60 + 23% VAT (1430,00 zł brutto) - za udział w warsztatach i konferencji (wpłata na konto WCiKT SIGMA-NOT),
- 200,00 zł netto (usługa zwolniona z podatku VAT) - za udział w szkoleniu okresowym (wpłata na konto firmy szkoleniowej Progres Doradztwo Gospodarcze).
Uwaga: wymagane są dwie odrębne wpłaty (dane do wpłat poniżej), uczestnik otrzymuje dwie faktury.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września. Wpłaty do 5 października 2018 r.

Wpłaty za udział w konferencji bądź w warsztatach i konferencji na konto:
PKO BP S.A. IV Oddział w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 - koniecznie z dopiskiem "Konferencja ATESTU" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika (uczestników).
Dane odbiorcy przelewu: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, NIP 524-030-35-01.

Wpłaty za udział w szkoleniu okresowym na konto:
mBank S.A. nr 14 1140 2017 0000 4502 0510 3421 - koniecznie z dopiskiem "Szkolenie - ATEST" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika (uczestników).
Dane odbiorcy przelewu: Progres Doradztwo Gospodarcze, ul. Nowosądecka 16, 42-202 Częstochowa, NIP 573-221-60-15.

Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty do 19 października br. W przypadku rezygnacji po 19 października br. opłata nie będzie zwracana.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, ostatecznym potwierdzeniem jest uiszczenie opłaty konferencyjnej lub opłaty za konferencję i szkolenie. Opłata obejmuje udział w konferencji (w zależności od wybranego pakietu) lub udział w konferencji i szkoleniu okresowym, materiały, posiłki, noclegi, wstęp na basen, do strefy wellness (sauny) i siłowni. Opłaty za inne usługi hotelowe nie są wliczone w opłatę konferencyjną. Parking bezpłatny.

Udzielamy rabatów uczestnikom, którzy kolejny raz biorą udział w naszej konferencji. Osoba, która przyjedzie na konferencję po raz drugi otrzymuje 2% rabatu, po raz trzeci - 3% rabatu, po raz czwarty i kolejny - 4%. Rabaty nie dotyczą pakietów nr 5 i 6. Uczestnicy poprzednich konferencji, którzy chcą otrzymać rabat proszeni są o kontakt z redakcją pod adresem: konferencja@atest.com.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji, warsztatów, szkolenia okresowego. W przypadku odwołania całości imprezy lub jej elementu przez organizatorów uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty.

Rejestracja on-line

Ośrodek konferencyjny

Hotel Stok****
ul. Jawornik 52A
43-460 Wisła
www.hotelstok.pl

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

Zobacz również:

Relacja z 10. konferencji - w Zawierciu w 2017 r.

Informacje o 10. konferencji - w Zawierciu w 2017 r.

Informacje o 9. konferencji - w Jastrzębiej Górze w 2016 r.

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem w 2015 r.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30629054