ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2005

Ewa Jasińska-Zubelewicz

Ewa Jasińska-Zubelewicz
Ewa Jasińska-Zubelewicz

Działanie na rzecz ochrony pracy wykraczające poza najsolidniejsze nawet wykonywanie swoich obowiązków zawodowych i podnoszenie własnych kwalifikacji, czyli coś ponad najlepszy standard zawodowy, to główne kryterium przy ocenie kandydatów do wyróżnienia ZŁOTE SZELKI. Dr Ewa Jasińska-Zubelewicz wyróżnienie to odebrała podczas spotkania Klubu Czytelnika na ostatnich targach SAWO (czerwiec 2005 r.).

W latach 1978-2001 wykładała, a od roku 1990 do 2001, z dwiema rocznymi przerwami, kierowała Podyplomowym Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy w Politechnice Warszawskiej. Uczestnicy Studium do dziś wspominają atmosferę, jaką stworzyła. "Z jednej strony wymagała od nas wypełniania wszystkich rygorów przyjętych na tym studium - uczestnictwa w wykładach, odrabiania prac domowych, zaliczania w terminie poszczególnych przedmiotów, solidnego przygotowania pracy końcowej - czasem o tematyce praktycznej, czasem opartej na podstawie własnych badań itp. Niektórym z nas nie było łatwo poradzić sobie z poprzeczką wymagań. Z drugiej strony jednak gorąco zachęcała, aby wszystko to przedyskutować z kolegami, bowiem każdego uczestnika studium traktowała jako cenne źródło doświadczenia i informacji."

Takie podejście powodowało, że kontakty i przyjaźnie między uczestnikami przetrwały czas. - Byłam zupełnie zielona, kiedy przyszłam na studium, a dzięki kolegom, których spotkałam u Ewy, nauczyłam się też bardzo wiele - powiedziała jedna z byłych słuchaczek studium. To były bieżące konsultacje w koleżeńskim gronie. Samo ukończenie studium nie zapewnia całej wiedzy operacyjnej, ale świadomi wagi praktycznych umiejętności słuchacze dyskusjami merytorycznymi wypełniali wszystkie przerwy.

Wśród absolwentów studium są dyrektorzy departamentów w ministerstwach, szefowie znanych w kraju przedsiębiorstw, biegli sądowi, inspektorzy pracy, działacze związkowi. Powstał pomysł powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Podyplomowego Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy PW.

To jeszcze nie wszystko o aktywności społecznej Ewy Jasińskiej-Zubelewicz. Kilkakrotnie była wybierana społecznym inspektorem pracy w swoim instytucie (obecnie kolegium). W roku 1999 została Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Politechniki Warszawskiej. Funkcję tę pełni drugą kadencję, równocześnie jest wiceprzewodniczącą Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy w PW. Ale dr Jasińska-Zubelewicz jest przede wszystkim wykładowcą.

Jak wyglądała jej droga zawodowa? Urodziła się w Milejczycach na Podlasiu, liceum im. KEN ukończyła w Siemiatyczach. Najpierw myślała o leczeniu ludzi, ale w końcu zdecydowała się na Wydział Farmacji w AM w Warszawie. Zamierzała zajmować się syntezą leków i chciała zostać technologiem w przemyśle farmaceutycznym, ale szybko jej zdrowie zaprotestowało. Rozsądek podpowiadał zajęcie się problemami bardziej teoretycznymi - została przyjęta na Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. Po ukończeniu ich i obronie pracy doktorskiej w 1978 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych. Pracę doktorską wykonała pod opieką profesora Henryka Kirschnera, wybitnego fizjologa pracy. Badania do doktoratu prowadziła wśród robotników zatrudnionych na stanowiskach "gorących" w przemyśle - w kuźni Huty "Warszawa" i starej odlewni w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, a także w laboratorium Instytutu Medycyny Społecznej AM i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Wspomina, że często gdy powracała po kilku miesiącach nie zastawała już robotników na poprzednich stanowiskach, niektórzy zapadali na ciężkie choroby i przechodzili na rentę.

Wiedzę na temat fizjologii pracy, higieny i toksykologii wyniesioną ze studiów, z własnych badań, jak i znajomości realiów przemysłu, dr Jasińska-Zubelewicz postanowiła zdyskontować w Zespole Ergonomii Zakładu Socjologii Przemysłu w PW. W 1978 r. ukończyła Studium Podyplomowe BHP prowadzone w PW przez dr. Jana Kanię, następnie została wykładowcą tego studium z kilku przedmiotów - fizjologii pracy, toksykologii, później jeszcze zagrożeń biologicznych, ergonomii. Dwukrotnie pełniła też funkcję kierownika Zespołu Ergonomii. Dalej poznaliśmy jej losy z wcześniejszego omówienia - od 1990 r. kierowanie Podyplomowym Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy, a od roku 1996/97 Studium Podyplomowym Pedagogiki Ochrony Pracy PW dla absolwentów Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy.

Od roku 1977 prowadziła zajęcia z ergonomii na wielu wydziałach PW. Opracowała także program z toksykologii dla wydziałów: chemicznego, inżynierii chemicznej i procesowej oraz kierunku biotechnologia. Zredagowała podręcznik z toksykologii, który wykorzystywany jest nie tylko w PW. W Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki - jednostce organizacyjnej, która ją zatrudnia - studenci administracji mają obowiązek zaliczenia jednego spośród prowadzonych przez nią przedmiotów: ergonomii, ochrony pracy lub promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Wymienione przedmioty, poza ergonomią, zaistniały dzięki jej pomysłom. Ciągle przyświeca jej cel propagowania ochrony zdrowia człowieka w procesie pracy. A fakt prowadzenia różnych przedmiotów zmusza ją do stałego doskonalenia zawodowego.

Dr Ewa Jasińska-Zubelewicz interesuje się literaturą - zwłaszcza angielską i amerykańską - poezją, teatrem. Czytanie traktuje jako formę relaksu. Lubi zwiedzać muzea, wystawy; co roku odwiedza Muzeum Plakatu. Interesuje się wkładem Polaków w światowy rozwój cywilizacji, naszymi osiągnięciami technicznymi i artystycznymi.

U ludzi ceni przede wszystkim odpowiedzialność. Podziwia pasjonatów o nietypowych zainteresowaniach, konsekwentnie je realizujących.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2005

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341649