ATEST Ochrona Pracy

19 maja 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

A

abandonment [n, U] - opuszczenie

abandon [v] - 1. opuścić, porzucić; 2. zrezygnować z czegoś; abandoned - opuszczony; with abandon - z pasją, zapamiętale

abovementioned - wyżej/poprzednio wspomniany

abruptly [adv] - nagle;

abrupt [adj] - 1. nagły, niespodziewany; 2. opryskliwy; 3. stromy;

absent-minded - zamyślony, rozkojarzony

absenteeism [n, U] - absencja, niestawiennictwo

absentee [n, C] - osoba nieobecna

absent [adj] - nieobecny;

absorb [v] - 1. pochłaniać, absorbować; 2. chłonąć (wiedzę)

absorption capacity - zdolność absorpcyjna

absorption [n, U] - absorpcja

abundance [n, U] - mnogość, obfitość

abundant [adj] - obfity, liczny

abuse [n, C/U] - 1. nadużycie; 2. znęcanie się; 3. obrażanie; 4. obelgi;

abuse [v] - 1. nadużywać; 2. znęcać się; 3. obrażać;

accesscode - kod dostępu

accessibility [n, U] - dostępność

accessible [adj] - dostępny

access [n, U] - dojście, dostęp

access [v] - dojść, dotrzeć do czegoś, uzyskać dostęp, access denied - odmowa dostępu

accidental [adj] - przypadkowy

accident [n, C] - 1. awaria; 2. wypadek; 3. przypadek

accident [n, C] - 1. wypadek; 2. przypadek; by accident - przypadkowo, przypadkiem, nieumyślnie

acclimatization [n, U] - aklimatyzacja

acclimatize [v] - zaaklimatyzować się

accomplished [adj] - znakomity, utalentowany

accomplishment [ n, C] - osiągnięcie, wykonanie

accomplish [v] - wykonać, dokonać, osiągnąć

accordance [n, U] - zgoda, zgodność

accordingly [adv] - 1. stosownie, odpowiednio do; 2. z tego powodu, zgodnie z tym

according to - 1. zgodnie z; 2. według

accounting [n, U] - rachunkowość, księgowość,

accounts [n, pl] - księgi rachunkowe, current account - rachunek bieżący, ROR

account [n, C] - 1. ocena; 2. sprawozdanie; 3. konto bankowe, rachunek

achievable [adj] - wykonalne, osiągalne

achieve (sth) [v] - 1. osiągnąć, uzyskać (coś); 2. sprostać (czemuś)

achievement [n, C] - 1. osiągnięcie, dokonanie; 2. bohaterski czyn

acid [n, C] - kwas

acquisition [n,U/C] - 1. nabycie, przejęcie; 2. nabytek; 3. zdobywanie, nabywanie

activate [v] - uaktywnić, włączyć, uruchomić

active [adj] - 1. czynny, aktywny; 2. działający, włączony

activity [n, C] - 1. czynność; 2. aktywność; 3. działalność

acute [adj] - 1. ostry, gwałtowny; 2. przeszywający (ból); 3. bystry, wyostrzony (wzrok, słuch)

adaptation [n, U] - przystosowanie, adaptacja

adapted [adj] - zaadaptowany, przystosowany

adapt [v] - przystosować (się), dostosować (się)

add fuel to - podsycić

additive [n, C] - dodatek

adequacy [n, U] - 1. adekwatność; 2. wystarczający poziom/ilość/jakość

adequate [adj] - odpowiedni, stosowny

adhere to - przestrzegać, trzymać się (np. przepisów, zasad)

adhere [v] - przylegać

adhesive [adj] - 1. przylepny; 2. klejący się, lepki

adhesive [n, C] - klej, substancja klejąca

adjustable [adj] - nastawny, regulowany

adjust [v] - dopasować, regulować, dostosować, korygować, modyfikować

administer [v] - 1. podać, zaaplikować (np. lek); 2. administrować, zarządzać; 3. udzielać, wymierzać

administration [n, C] - 1. podanie (np. leku); 2. administracja, zarządzanie; 3. udzielenie

administrator [n] - administrator, zarządca

adolescence [n, U] - młodość, wiek dojrzewania

adolescent [adj] - młodociany, młodzieńczy

adolescent [n, C] - młodociany, nastolatek

advantageous [adj] - korzystny

advantage [n, C] - 1. przewaga, korzystna pozycja; 2. zaleta, pozytywna strona

adversary [n, C] - przeciwnik, oponent

adverse effects - szkodliwe skutki

adverse [adj] - 1. niekorzystny; 2. przeciwny; 3. niepomyślny

aesophagogastric [adj] - przełykowo-żołądkowy

affect [v] - 1. mieć wpływ, oddziaływać na; 2. atakować (o chorobie), adversely affect - mieć negatywny wpływ na

affiliate [n,C] - 1. filia, oddział; 2. stowarzyszenie; [v] - 1. przyłączać się; 2. stowarzyszać się

affix - zaopatrzyć przez przymocowanie, naklejenie itp.

agency [n, C] - 1. agencja; 2. urząd; 3. organ państwowy, agencja rządowa

agent [n, C] - 1. agent; 2. czynnik jako przyczyna wywołująca określone zjawisko lub skutek; 3. środek do osiągnięcia celu

aid [n, U] - pomoc, ratunek, wsparcie

air-portable - przenoszony drogą powietrzną

airborne troops - oddziały powietrzno-desantowe

airborne [adj] - 1. powietrzny; 2. przenoszony drogą powietrzną

air compressor - kompresor powietrza

alertness [n, U] - czujność, uważność

alert [adj] - czujny, uważny

alert [n, C] - alarm, alert

alert [v] - alarmować, ostrzegać

alkalis [n, pl] - zasady, alkalia

alleviate [v] - łagodzić (ból, skutki)

allowance [n, C/U] - 1. zezwolenie, 2. ulga; 3. rezerwa; 4. przydział, dieta, zasiłek, renta

allow [v] - 1. zezwalać, dopuszczać

ambience [n, U] - atmosfera, środowisko, otoczenie

ambient light - światło otoczenia

ambient music - nastrojowa muzyka

ambient temperature - temperatura otoczenia

ambient [adj] - środowiskowy, otaczający

ambiguity [n, C, U] - niejasność

ambiguous [adj] - dwuznaczny

amendment [n, C] - 1. poprawa, zmiana; 2. poprawka

amend [v] - 1. zmieniać; 2. poprawiać, korygować; 3. wprowadzać poprawkę (do ustawy)

among [adv] - wśród

annexation [n, C/U] - aneksja

annex [n, C] - 1. załącznik; 2. aneks (do umowy); 2. aneks (kuchenny)

annex [v] - 1. dołączyć, załączyć; 2. anektować

anxiety [n, U/C] - 1. niepokój, lek; 2. przyczyna niepokoju, obawy;

anxiously [adv] - niespokojnie

anxious [adj] - pełen napięcia, niespokojny;

appenticeship [n, C] - praktyka; praktykowanie, okres praktyki

appliance [n, C] - urządzenie, przyrząd

applicable [adj] - odpowiedni, dający się zastosować

applicant [n, C] - aplikant

application [n, C] - 1. aplikacja (komputerowa); 2. zastosowanie, aplikacja

apply for [v] - ubiegać się o, starać się o

apply oneself to - przyłożyć się do czegoś

apply [v] - 1. aplikować, nanosić, nakładać; 2. stosować; 3. dotyczyć, mieć zastosowanie

apprentice [n, C] - praktykant

apprentice [v] - praktykować u kogoś

approachable [adj] - dostępny, przystepny

approach [n, C/U] - podejście, poglądy

approach [v] - 1. zbliżyć się; 2. podejść (do problemu)

appropriate [adj] - 1. odpowiedni; 2. stosowny, właściwy

approximately [adv] - w przybliżeniu, około

approximate [adj] - przybliżony

approximation [n, U] - zbliżenie, przybliżenie

arise from [v] - wynikać z

arise [v] - 1. powstawać; 2. pojawiać się; 3. wyłaniać się

arrangements [n, pl] - ustalenia

arrangements [n, pl] - ustalenia

arrange [v] - ustalić, ustanowić, planować, aranżować

arrange [v] - ustalić, załatwić, organizować; 2. ułożyć, uszeregować, rozmieszczać

artificial insemination - sztuczne zapłodnienie

artificial sweetener - słodzik

artificial [adj] - sztuczny

aspect [n, C] - 1. aspekt, wzgląd; 2. wygląd; 3. punkt widzenia; 4. strona, kierunek (na który wychodzi okno, fasada budynku itp.)

assemble [v] - 1. gromadzić (się); 2. robić zbiórkę; 3. składać

assembly area/assembly point - miejsce zbiórki (napis widywany na lotniskach, w portach, etc.)

assembly [n, C] - 1. apel, zbiórka; 2. zestaw, zespół; 3. składanie, montaż

assessment [n, U] - 1. ocena; 2.wycena, oszacowanie, assessment centre - jedna z metod oceny pracownika (ocena zintegrowana)

assessor [n, C] - 1. biegły; 2. oceniający

assess [v] - 1. oceniać; 2.wyceniać, szacować

asset [N, C] - zaleta, plus, atut

assignable [adj] - zbywalny; taki, który można przenieść

assignation [n, U] - przekazanie (własności), asygnacja

assignment [n, C] - 1. zadanie; 2. przypisanie, przydział; 3. cesja

assign [v] - 1. przydzielać, przypisywać, wyznaczać; 2. mianować

assurance [n, C or U] - zapewnienie

assure [v] - zapewniać

at-risktrades - zawody, przy wykonywaniu których występują zagrożenia

at a height - na wysokości

at a snail's pace - wolno jak ślimak

at fault - winny

at fever pitch - w stanie wielkiego podekscytowania

at intervals - w odstępach czasu

atmosphere [n, U] - atmosfera

atmospheric conditions - warunki atmosferyczne

at present - obecnie

at rest - w spoczynku

at the disposal of sb/at somebody's disposal - dostępne dla kogoś, do czyjejś dyspozycji

audibility [n, U] - słyszalność

audible [adj] - dźwiękowy, słyszalny

augment [v] - powiększać, zwiększać, wzmagać się

authorisation [n, U] - 1. zezwolenie, uprawnienie; 2. upoważnienie

authoritarian [adj] - despotyczny, autorytarny

authoritarian [n, C] - despota, autokrata

authorities [n, pl] - władze, an authority on sth - ekspert w jakiejś dziedzinie

authority [n, U] - 1. autorytet; 2. władza; 3. pozwolenie, upoważnienie, pełnomocnictwo
(someone) in authority

availability [n, U] - 1. dostępność, możliwość; 2. umiejętność

availability [n] - dyspozycyjność, gotowość

available [adj] - osiągalny, będący do dyspoŹzycji

aversion (to sth) [n, U] - awersja, niechęć (do czegoś)

avert [v] - 1. zapobiegać, unikać; 2. odwracać (wzrok)

avoidable [adj] - do uniknięcia

avoid [v] - unikać, omijać

awareness [n, U] - świadomość

aware of [adj] - świadomy (czegoś)

awkward [adj] - 1. niewygodny, niezręczny; 2. niezręczny (np. pytanie)

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58833343