ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

A

abruptly [adv] nagle; -

abrupt [adj] 1. nagły, niespodziewany; 2. opryskliwy; 3. stromy; -

absent-minded zamyślony, rozkojarzony -

absenteeism [n, U] absencja, niestawiennictwo -

absentee [n, C] osoba nieobecna -

absent [adj] nieobecny; -

absorb [v] 1. pochłaniać, absorbować; 2. chłonąć (wiedzę) -

absorption capacity zdolność absorpcyjna -

absorption [n, U] absorpcja -

abuse [n, C/U] 1. nadużycie; 2. znęcanie się; 3. obrażanie; 4. obelgi; -

abuse [v] 1. nadużywać; 2. znęcać się; 3. obrażać; -

accesscode kod dostępu -

accessibility [n, U] dostępność -

accessible [adj] dostępny -

access [n, U] dojście, dostęp -

access [v] dojść, dotrzeć do czegoś, uzyskać dostęp, access denied - odmowa dostępu -

accidental [adj] przypadkowy -

accident [n, C] 1. awaria; 2. wypadek; 3. przypadek -

accident [n, C] 1. wypadek; 2. przypadek; by accident - przypadkowo, przypadkiem, nieumyślnie -

accommodation [n, C or U] 1. zakwaterowanie; 2. udogodnienie, środek adaptacyjny -

accomodate [v] 1. pomieścić; 2. zakwaterować; 3. dostosować się, wziąć pod uwagę (wymogi, stanowisko) -

accomplished [adj] znakomity, utalentowany -

accomplishment [ n, C] osiągnięcie, wykonanie -

accomplish [v] wykonać, dokonać, osiągnąć -

accordance [n, U] zgoda, zgodność -

accordingly [adv] 1. stosownie, odpowiednio do; 2. z tego powodu, zgodnie z tym -

according to 1. zgodnie z; 2. według -

accounting [n, U] rachunkowość, księgowość, -

accounts [n, pl] księgi rachunkowe, current account - rachunek bieżący, ROR -

account [n, C] 1. ocena; 2. sprawozdanie; 3. konto bankowe, rachunek -

achievable [adj] wykonalne, osiągalne -

achieve (sth) [v] 1. osiągnąć, uzyskać (coś); 2. sprostać (czemuś) -

achievement [n, C] 1. osiągnięcie, dokonanie; 2. bohaterski czyn -

acid [n, C] kwas -

acquisition [n,U/C] 1. nabycie, przejęcie; 2. nabytek; 3. zdobywanie, nabywanie -

activate [v] uaktywnić, włączyć, uruchomić -

active [adj] 1. czynny, aktywny; 2. działający, włączony -

activity [n, C] 1. czynność; 2. aktywność; 3. działalność -

acute [adj] 1. ostry, gwałtowny; 2. przeszywający (ból); 3. bystry, wyostrzony (wzrok, słuch) -

adaptation [n, U] przystosowanie, adaptacja -

adapted [adj] zaadaptowany, przystosowany -

adapt [v] przystosować (się), dostosować (się) -

add fuel to podsycić -

additive [n, C] dodatek -

adequate [adj] odpowiedni, stosowny -

adhere to przestrzegać, trzymać się (np. przepisów, zasad) -

adhere [v] przylegać -

adhesive [adj] 1. przylepny; 2. klejący się, lepki -

adhesive [n, C] klej, substancja klejąca -

adjustable [adj] nastawny, regulowany -

adjust [v] dopasować, regulować, dostosować, korygować, modyfikować -

adolescence [n, U] młodość, wiek dojrzewania -

adolescent [adj] młodociany, młodzieńczy -

adolescent [n, C] młodociany, nastolatek -

advantageous [adj] korzystny -

advantage [n, C] 1. przewaga, korzystna pozycja; 2. zaleta, pozytywna strona -

adversary [n, C] przeciwnik, oponent -

adverse effects szkodliwe skutki -

adverse [adj] 1. niekorzystny; 2. przeciwny; 3. niepomyślny -

aesophagogastric [adj] przełykowo-żołądkowy -

affect [v] 1. mieć wpływ, oddziaływać na; 2. atakować (o chorobie), adversely affect - mieć negatywny wpływ na -

affiliate [n,C] 1. filia, oddział; 2. stowarzyszenie; [v] - 1. przyłączać się; 2. stowarzyszać się -

affix zaopatrzyć przez przymocowanie, naklejenie itp. -

agency [n, C] 1. agencja; 2. urząd; 3. organ państwowy, agencja rządowa -

agent [n, C] 1. agent; 2. czynnik jako przyczyna wywołująca określone zjawisko lub skutek; 3. środek do osiągnięcia celu -

aid [n, U] pomoc, ratunek, wsparcie -

air-portable przenoszony drogą powietrzną -

airborne troops oddziały powietrzno-desantowe -

airborne [adj] 1. powietrzny; 2. przenoszony drogą powietrzną -

alertness [n, U] czujność, uważność -

alert [adj] czujny, uważny -

alert [n, C] alarm, alert -

alert [v] alarmować, ostrzegać -

alkalis [n, pl] zasady, alkalia -

alleviate [v] łagodzić (ból, skutki) -

allocate [v] alokować, przypisać -

allocation [n, C or U] alokacja, przypisanie -

allowance [n, C/U] 1. zezwolenie, 2. ulga; 3. rezerwa; 4. przydział, dieta, zasiłek, renta -

allow [v] 1. zezwalać, dopuszczać -

ambidextrous [adj] oburęczny -

ambience [n, U] atmosfera, środowisko, otoczenie -

ambient [adj] środowiskowy, otaczający -

ambiguity [n, C, U] niejasność -

ambiguous [adj] dwuznaczny -

amendment [n, C] 1. poprawa, zmiana; 2. poprawka -

amend [v] 1. zmieniać; 2. poprawiać, korygować; 3. wprowadzać poprawkę (do ustawy) -

among [adv] wśród -

annexation [n, C/U] aneksja -

annex [n, C] 1. załącznik; 2. aneks (do umowy); 2. aneks (kuchenny) -

annex [v] 1. dołączyć, załączyć; 2. anektować -

anxiety [n, U/C] 1. niepokój, lek; 2. przyczyna niepokoju, obawy; -

anxiously [adv] niespokojnie -

anxious [adj] pełen napięcia, niespokojny; -

appenticeship [n, C] praktyka; praktykowanie, okres praktyki -

appliance [n, C] urządzenie, przyrząd -

applicable [adj] odpowiedni, dający się zastosować -

applicant [n, C] aplikant -

application [n, C] 1. aplikacja (komputerowa); 2. zastosowanie, aplikacja -

apply for [v] ubiegać się o, starać się o -

apply oneself to przyłożyć się do czegoś -

apply [v] 1. aplikować, nanosić, nakładać; 2. stosować; 3. dotyczyć, mieć zastosowanie -

appointment [n, C] wizyta, umówione spotkanie -

apprentice [n, C] praktykant -

apprentice [v] praktykować u kogoś -

approachable [adj] dostępny, przystepny -

approach [n, C/U] podejście, poglądy -

approach [v] 1. zbliżyć się; 2. podejść (do problemu) -

appropriate [adj] 1. odpowiedni; 2. stosowny, właściwy -

approximately [adv] w przybliżeniu, około -

approximate [adj] przybliżony -

approximation [n, U] zbliżenie, przybliżenie -

arise from [v] wynikać z -

arise [v] 1. powstawać; 2. pojawiać się; 3. wyłaniać się -

arrangements [n, pl] ustalenia -

arrangements [n, pl] ustalenia -

arrange [v] ustalić, ustanowić, planować, aranżować -

arrange [v] ustalić, załatwić, organizować; 2. ułożyć, uszeregować, rozmieszczać -

artificial insemination sztuczne zapłodnienie -

artificial sweetener słodzik -

artificial [adj] sztuczny -

aspect [n, C] 1. aspekt, wzgląd; 2. wygląd; 3. punkt widzenia; 4. strona, kierunek (na który wychodzi okno, fasada budynku itp.) -

assemble [v] 1. gromadzić (się); 2. robić zbiórkę; 3. składać -

assembly area/assembly point miejsce zbiórki (napis widywany na lotniskach, w portach, etc.) -

assembly [n, C] 1. apel, zbiórka; 2. zestaw, zespół; 3. składanie, montaż -

assessment [n, U] 1. ocena; 2.wycena, oszacowanie, assessment centre - jedna z metod oceny pracownika (ocena zintegrowana) -

assessor [n, C] 1. biegły; 2. oceniający -

assess [v] 1. oceniać; 2.wyceniać, szacować -

asset [N, C] zaleta, plus, atut -

assignment [n, C] 1. zadanie; 2. przypisanie, przydział; 3. cesja -

assign [v] 1. przydzielać, przypisywać, wyznaczać; 2. mianować -

assurance [n, C or U] zapewnienie -

assure [v] zapewniać -

at-risktrades zawody, przy wykonywaniu których występują zagrożenia -

at a height na wysokości -

at a snail's pace wolno jak ślimak -

at fault winny -

at fever pitch w stanie wielkiego podekscytowania -

at intervals w odstępach czasu -

atmosphere [n, U] atmosfera -

atmospheric conditions warunki atmosferyczne -

at present obecnie -

at rest w spoczynku -

at the disposal of sb/at somebody's disposal dostępne dla kogoś, do czyjejś dyspozycji -

audibility [n, U] słyszalność -

audible [adj] dźwiękowy, słyszalny -

augment [v] powiększać, zwiększać, wzmagać się -

authorisation [n, U] 1. zezwolenie, uprawnienie; 2. upoważnienie -

authoritarian [adj] despotyczny, autorytarny -

authoritarian [n, C] despota, autokrata -

authorities [n, pl] władze, an authority on sth - ekspert w jakiejś dziedzinie -

authority [n, U] 1. autorytet; 2. władza; 3. pozwolenie, upoważnienie, pełnomocnictwo
(someone) in authority (ktoś) upoważniony, uprawniony
-

availability [n, U] 1. dostępność, możliwość; 2. umiejętność -

availability [n] dyspozycyjność, gotowość -

available [adj] osiągalny, będący do dyspoŹzycji -

aversion (to sth) [n, U] awersja, niechęć (do czegoś) -

avert [v] 1. zapobiegać, unikać; 2. odwracać (wzrok) -

avoidable [adj] do uniknięcia -

avoid [v] unikać, omijać -

awareness [n, U] świadomość -

aware of [adj] świadomy (czegoś) -

awkward [adj] 1. niewygodny, niezręczny; 2. niezręczny (np. pytanie) -

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43838143