ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

Badania środowiska pracy

Artykuły autorstwa Małgorzaty Majki, które ukazały się w "Forum laboratoriów":

1/2004: Rynek badań środowiska pracy

2/2004: Jak uzyskać upoważnienie?

3/2004: Kłopoty z krzemionką

4/2004: Akredytacja czy upoważnienie?

5/2004: NDS i NDN w przepisach UE

6/2004: Czy skopiowano NDS-y?

7/2004: Pomiary hałasu w środowisku pracy

8/2004: Pomiary hałasu w środowisku pracy (2)

9/2004: Czy statystyka potwierdza spisek?

10/2004: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy (projekt rozporządzenia)

11/2004: Badania czynników szkodliwych

12/2004: FAQ - czyli często zadawane pytania

1/2005: FAQ - czyli często zadawane pytania (2)

2/2005: Czynniki rakotwórcze i mutagenne - nowe rozporządzenie

3/2005: Nowości w pomiarach czynników chemicznych

4/2005: Teoria i praktyka badań środowiskowych

5/2005: Akredytacja laboratoriów w liczbach

6/2005: Kłopoty z terminologią

7/2005: Oświetlenie wymaga oświecenia

8/2005: Oświetlenie miejsc pracy

9/2005: Wszystko co z ropą jest rakotwórcze

10/2005: Zwolnienie z badań stężeń i natężeń

11/2005: Ekspozycja na mikroklimat zimny

12/2005: Mikroklimat umiarkowany a ubiór pracownika

1/2006: Środowiska gorące

2/2006: Pomiary środowiska pracy a krotności NDS i NDN

3/2006: Nieuzasadnione badania lekarskie

4/2006: Ocena ryzyka dla promieniowania podczerwonego

5/2006: Promieniowanie ultrafioletowe

6/2006: Światło jako czynnik szkodliwy dla zdrowia

7/2006: Tlenki azotu - teraz osobno

8/2006: Pola elektromagnetyczne

9/2006: NDS dla spalin silników Diesla

10/2006: Dymy spawalnicze

11/2006: Narażenie na czynniki biologiczne

12/2006: Sprawozdania o czynnikach rakotwórczych i mutagennych (cz. I)

1/2007: Sprawozdania o czynnikach rakotwórczych i mutagennych (cz. II)

2/2007: Krzemionka w pyłach spawalniczych i nie tylko

3/2007: Kobiety są droższe (cz. I)

4/2007: Kobiety są droższe (cz. II)

5/2007: Środowisko pracy młodocianych

6/2007: I ty możesz mieć materiały wybuchowe

7/2007: "Mniej dźwigaj" - co to znaczy?

8/2007: Zmniejszenie zagrożenia poprzez zmiany organizacyjne

9/2007: Wibracja przysparza kłopotów

10/2007: Niezdrowo w służbie zdrowia

11/2007: Niezdrowo w służbie zdrowia (cz. II)

12/2007: Niezdrowo w służbie zdrowia (cz. III)

1/2008: Droga akredytacja

2/2008: Laboratoria bez akredytacji jeszcze rok

3/2008: Uproszczona ocena ryzyka przy narażeniu na czynniki chemiczne (cz. I)

4/2008: Uproszczona ocena ryzyka przy narażeniu na czynniki chemiczne (cz. II)

10/2011: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (1)

11/2011: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (2)

12/2011: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (3)

1/2012: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (4)

2/2012: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (5)

5/2012: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (6)

9/2012: Przepisy bhp w praktyce laboratoryjnej (7)

Inne artykuły:

3/2014: "Pomiary czynników szkodliwych w praktyce" (autor: Robert Gągoł, kierownik laboratorium P.W. Labora s.c.)

3/2014: "Pomiary przez telefon, czyli jak nie mieć przekroczeń" - rozmowa z Markiem Erazmem Niemczewskim, właścicielem pracowni EKOLAB

1/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - wymagania dla personelu" (autor: Paweł Szczepański)

2/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium" (autor: Paweł Szczepański)

2/2015: "Pomiary środowiska pracy w praktyce (cz. 1) - wskazówki ogólne dla zlecających pomiary środowiska pracy" (autor: Robert Gągoł) [link: http://www.atest.com.pl/teksty,aa1502_2]

3/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium (cd.)" (autor: Paweł Szczepański)

3/2015: "Pomiary środowiska pracy w praktyce (cz. 2) - pomiary hałasu" (autor: Robert Gągoł)

4/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - rozwiązania organizacyjne" (autor: Paweł Szczepański)

5/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania" (autor: Paweł Szczepański)

5/2015: "Pomiary środowiska pracy w praktyce - część trzecia. Pomiary drgań ogólnych i miejscowych" (autor: Robert Gągoł)

6/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania - cd." (autor: Paweł Szczepański)

7/2015: "Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania - cd." (autor: Paweł Szczepański)

8/2015: "Pomiary środowiska pracy w praktyce - część czwarta. Pomiary mikroklimatu" (autor: Robert Gągoł)

10/2015: "Pomiary środowiska pracy w praktyce - część piąta. Oświetlenie stanowisk pracy i oświetlenie awaryjne" (autor: Robert Gągoł)

2/2016: "Pomiary środowiska pracy w praktyce - część szósta. Zapylenie i oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (autor: Robert Gągoł)

3/2021: "Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (cz. 1)" (tłumaczenie i opracowanie: Paweł Kopeć, Małgorzata Majka, Małgorzata Szczepańska)

4/2021: "Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (cz. 2)" (tłumaczenie i opracowanie: Paweł Kopeć, Małgorzata Majka, Małgorzata Szczepańska)

5/2021: "Zalecenia WHO dla laboratoriów z SARS-CoV-2 i nie tylko (cz. 3)" (tłumaczenie i opracowanie: Paweł Kopeć, Małgorzata Majka, Małgorzata Szczepańska)

6/2023: "Nowe normy badań jakości powietrza na stanowiskach pracy: oznaczanie arsenu i jego związków, dichlorku cynku, rozpuszczalnych związków srebra oraz niklu i jego związków metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej" (autor: Ryszard Świetlik)

9/2023: "Nowe, znormalizowane metody oznaczania trietyloaminy oraz 1-naftyloaminy i jej soli" (autor: Ryszard Świetlik)

12/2023: "Nowe, znormalizowane metody oznaczania nadtlenku wodoru oraz rozpuszczalnych związków wolframu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną" (autor: Ryszard Świetlik)

3/2024: "Nowe, znormalizowane procedury oznaczania kadmu, tlenku wapnia i żelazowanadu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej" (autor: Ryszard Świetlik)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398252