ATEST Ochrona Pracy

13 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Zmiany w przepisach

Cykl zawiera omówienia najnowszych i najważniejszych zmian oraz nowych przepisów. Zawiera poszerzone omówienia i profesjonalne komentarze do przepisów ważnych dla służby bhp i pracodawców.

Dotychczas ukazały się artykuły:

- Czyszczenie powierzchni, malowanie natryskowe, napylanie i natryskiwanie cieplne oraz praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - nowe przepisy bhp (11/2023, str. 2)

- Bhp przy procesach galwanotechnicznych (10/2023, str. 14)

- Wydłużony okres ważności szkoleń bhp (9/2023, str. 7)

- Praca młodocianych - nowe rozporządzenie (7-8/2023, str. 2)

- Kwoty jednorazowych odszkodowań (4/2023, str. 10)

- Rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu (3/2023, str. 2)

- Badania lekarskie pracowników - aktualizacja przepisu (2/2023, str. 27)

- Zmiany w statystycznej karcie wypadku przy pracy (1/2023, str. 2)

- Zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (1/2023, str. 12)

- Materiały wybuchowe (7-8/2022, str. 11)

- Bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (3/2022, str. 2)

- Wypadek przy pracy małżonka(ki) głowy państwa (2/2022, str. 9)

- Nowelizacja ogólnych przepisów bhp (12/2021, str. 2)

- Nowelizacja ogólnych przepisów bhp (12/2021, str. 2)

- Warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP (11/2021, str. 37)

- Zmiany dotyczące chorób zawodowych (9/2021, str. 2)

- Zmiany w składce wypadkowej (5/2021, str. 40)

- Zmiany NDS-ów (3/2021, str. 2)

- Czynniki biologiczne w środowisku pracy (1/2021, str. 34)

- Zmiana dotycząca czynników rakotwórczych (3/2020, str. 54)

- Zmiany NDS-ów (3/2020, str. 63)

- Wózki jezdniowe, bhp przy urządzeniach energetycznych - nowe przepisy (12/2019, str. 50)

- Talony zamiast posiłków (8/2019, str. 29)

- Zmiany ważne dla służby bhp (7/2019, str. 15)

- Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (7/2019, str. 29)

- Zmiana ustawy o dozorze technicznym i przepisów przeciwpożarowych (3/2019, str. 53)

- Rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi (2/2019, str. 32)

- Zmiany dotyczące służby bhp, szkoleń, bhp w uczelniach, eliminowania ze złomu przedmiotów niebezpiecznych (1/2019, str. 34)

- Zmiany dotyczące bhp w szkołach i urządzeń transportu bliskiego (12/2018, str. 8)

- Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (8/2018, str. 51)

- Zmiany w składce wypadkowej (4/2018, str. 59)

- Zmiana w uzyskiwaniu kwalifikacji przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3/2018, str. 59)

- Bhp w odlewniach metali (2/2018, str. 59)

- Zmiany w dofinansowaniu z ZUS (12/2017, str. 66)

- Zmiany w bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich i innych przepisów (10/2017, str. 65)

- 10% dla strażaków (8/2017, str. 56)

- Zmiany w treści świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych, aerozole po nowemu (7/2017, str. 56)

- Ręczne prace transportowe, wykaz prac uciążliwych (6/2017, str. 60)

- Kwoty jednorazowych odszkodowań (5/2017, str. 60)

- Bezpieczeństwo i higiena służby oraz badania funkcjonariuszy (4/2017, str. 60)

- Zmiany w uprawnieniach do obsługi maszyn (3/2017, str. 60)

- Obowiązują od nowego roku (2/2017, str. 60)

- CIOP-PIB uznaje kwalifikacje służby bhp zdobyte poza granicami kraju (1/2017, str. 60)

- Teksty jednolite (12/2016, str. 60)

- Zmiany w kodeksie pracy (11/2016, str. 60)

- Pyły drewna (10/2016, str. 60)

- Ograniczenia tylko dla kobiet w ciąży i karmiących piersią (9/2016, str. 2)

- Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (12/2015, str. 63)

- Znakowanie miejsc, rurociągów, pojemników i zbiorników do przechowywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie (11/2015, str. 63)

- Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (8/2015, str. 59)

- Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (6/2015, str. 63)

- Wzór skierowania na badania lekarskie (5/2015, str. 63)

- Nowelizacja Kodeksu pracy - badania lekarskie (1/2015, str. 63)

- Uchylenie rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze przenośników (11/2014, str. 63)

- Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Badanie wzroku osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych - uchylony przepis (10/2014, str. 63)

- Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku ze służbą (9/2014, str. 63)

- Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN (8/2014, str. 59)

- Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (7/2014, str. 59)

- Odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (6/2014)

- Zmiana rozporządzenia o oznakowaniu opakowań (4/2014)

- Badania niewymagane. Niższe czy wyższe? (3/2014)

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (2/2014)

- Złagodzenie ograniczeń... i zaostrzenie (1/2014)

- (Nie)zabezpieczone przed otwarciem. Pieszy ma być widoczny (12/2013)

- Samoobsługowe tankowanie LPG (11/2013)

- Bhp przy urządzeniach energetycznych (10/2013)

- Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach (9/2013)

- Dobra Praktyka Laboratoryjna (8/2013)

- Bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (7/2013)

- Nowe rozporządzenie o urządzeniach poddozorowych; nowe kwoty odszkodowań (6/2013)

- Uchylone przepisy bhp z lat 50. (5/2013)

- Ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, czyli "wraca nowe" (4/2013)

- Podróż służbowa - nowe diety i inne należności (3/2013)

- Zmiana Kodeksu pracy - ograniczenie obowiązków pracodawców (2/2013)

- Materiały wybuchowe - zmiana przepisów bhp (12/2012)

- Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin (11/2012)

- Stwierdzanie chorób zawodowych (10/2012)

- Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych (9/2012)

- Znakowanie rurociągów i zbiorników (8/2012)

- Chemikalia - uchylone akty wykonawcze (7/2012)

- Zmiana stóp procentowych składki "wypadkowej" (6/2012)

- Wypowiedzenie konwencji o zakazie pracy nocnej kobiet (5/2012)

- Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań (4/2012)

- Zmiana w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bhp (3/2012)

- Zmiana NDS (2/2012)

- Niebezpieczne zwierzęta (1/2012)

- Zmiany w Kodeksie pracy (12/2011)

- Bhp przy organizacji i realizacji widowisk (11/2011)

- Zmiany w ustawie o PIP (10/2011)

- Palarnie wreszcie uporządkowane (9/2011)

- Rzeczoznawcy do spraw bhp - cofanie uprawnień (8/2011)

- Pracodawca może żądać badania stanu trzeźwości pracownika (7/2011)

- Bhp w kinematografii (6/2011)

- Substancje i mieszaniny (5/2011)

- Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (4/2011)

- Ochrona przeciwpożarowa (3/2011)

- Nowy formularz zwolnienia lekarskiego (2/2011)

- Zmiany w statystycznej karcie wypadku przy pracy (1/2011)

- Bhp w hutnictwie żelaza i stali (12/2010)

- Nowe akty wykonawcze do ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (11/2010)

- Wymagania bhp związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (10/2010)

- Nowelizacja przepisów w sprawie NDS i NDN (9/2010)

- Bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (8/2010)

- Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne - zamknięcia opakowań (7/2010)

- Zmiana przepisów o palarniach (6/2010)

- Nowy przepis (dot. rozp. MG w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego) (5/2010)

- Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych (4/2010)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314480