ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Adam Baryłka, Jerzy Obolewicz
Zagrożenia na budowie

Obiekt budowlany należy budować w sposób bezpieczny określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej. W artykule autorzy opisują podstawowe zagrożenia występujące na budowach. Problematykę bezpiecznej budowy należy rozważać w kontekście całego procesu inwestycyjnego, tj. na poszczególnych jego etapach: przygotowania, realizacji i eksploatacji obiektu, traktując budowę jako miejsce największych potencjalnych zagrożeń.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Małgorzata Majka
Współczesne nazewnictwo i klasyfikacja pyłów

W 2018 roku nastąpiło dostosowanie polskich nazw pyłów do nazewnictwa stosowanego w dyrektywach unijnych. W 2020 roku w wykazie procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania czynników rakotwórczych lub mutagennych, czynnik "pyły drewna twardego" zamieniono na "pyły drewna" oraz dopisano prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń obu tych pyłów ustanowiono tylko dla frakcji respirabilnej.

PRZEPISY I NORMY
Piotr Wąż
Kontrola zwolnień lekarskich przez firmy zewnętrzne a RODO

Kontrolę zwolnień lekarskich pracowników zatrudnianych przez pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 ubezpieczonych mogą przeprowadzać osobiście sami pracodawcy, jak i upoważnione przez nich osoby. Tu pojawia się problem, w szczególności chodzi o zagadnienie, czy kontrole przeprowadzane na zlecenie pracodawcy przez osoby trzecie, zwłaszcza przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, są zgodne z przepisami Autor rozstrzyga to w artykule.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37754118