ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Adrian Kampa
Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem

Roboty są stosowane w przemyśle coraz częściej. Pozwalają na ograniczenie ciężkiej pracy ludzkiej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ale stwarzają zagrożenia dla pracowników obsługi. Ze względu na dużą liczbę wypadków z udziałem robotów, w tym wypadki śmiertelne, opracowano wymagania bezpieczeństwa i normy dotyczące robotów i systemów zrobotyzowanych. Z uwagi na szybki rozwój robotyki te wytyczne powinny być aktualizowane, aby uwzględnić postęp techniczny w dziedzinie automatyki i robotyki.

ORGANIZACJA I EKONOMIKA
Jerzy Obolewicz, Adam Baryłka, Monika Szczerbak, Anna Kuczyńska-Cesarz
Mapa wiedzy jako narzędzie do pomiaru percepcji bhp wśród studentów kierunków budowalnych

Autorzy opracowali strukturę mapy wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, którą powinni nabyć studenci przygotowujący się do przyszłej pracy w budownictwie. Do oceny poziomu wiedzy i świadomości studentów na temat zagrożeń i bioz w tej branży posłużą badania ankietowe - obszerny kwestionariusz ukaże się w . Wyniki badań pozwolą zaplanować działania podnoszące poziom wiedzy studentów w zakresie bhp.

PRZEPISY I NORMY
Włodzimierz Łabanowski
Maszyny do zbioru ziemniaków

Następna lista kontrolna dostosowania do wymogów bezpieczeństwa - stanowiąca również pomoc przy ocenie ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych z wykorzystaniem tej maszyny - dotyczy maszyn do zbioru ziemniaków, czyli przeznaczonych do wykonywania co najmniej jednej z następujących operacji: rozdrabnianie łęcin, kopanie, podbieranie, oczyszczanie, przemieszczanie i wyładunek ziemniaków. Maszyny mogą być podczepiane, zawieszane lub samobieżne.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39817296