ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2006

Leszek Brzozowski

Leszek Brzozowski
Leszek Brzozowski

Mecenas Leszek Brzozowski należy do nestorów naszej branży. Zdobył bogate doświadczenie życiowe i naukowe, co umożliwia mu nie tylko skuteczną pomoc w sprawach procesowych, ale również publikowanie artykułów i książek z dziedziny prawa pracy, zwłaszcza prawa dotyczącego świadczeń powypadkowych.

Urodził się w roku 1928 we Włoszczowie (obecnie woj. świętokrzyskie). Wojna przerwała jego regularną edukację w szkole. Uczył się dalej w kilkuosobowej grupie w ramach tajnego nauczania. Szkołę średnią ukończył już po wojnie, w 1947 r. Wkrótce został zmobilizowany do wojska, gdzie ukończył Oficerską Szkołę Administracji. W roku 1949 został oficerem zawodowym w korpusie oficerów Służby Sprawiedliwości i pełnił tę służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej. W ciągu 17 lat awansował na szefa Wydziału Zastępstwa Prawnego. Po wyjściu z wojska, przez kolejnych 5 lat (1964-1968) był adiunktem w Instytucie Pracy - realizował tematy naukowe w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza dotyczące prawnych problemów pracy zarobkowej emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.

W roku 1968 Rada Państwa powołała Leszka Brzozowskiego na Rzecznika Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych. Warto przybliżyć, szczególnie młodym czytelnikom, zadania, jakie nałożyła na Rzecznika ustawa z 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. Jego zadaniem było dążenie do ustalania w orzecznictwie sądowym prawidłowej i jednolitej wykładni przepisów prawnych. Rzecznik miał prawo zaskarżyć do sądu decyzje organów rentowych, składać wnioski na rozprawach i posiedzeniach niejawnych w każdej sprawie, przedstawiać organom administracji rządowej swoje spostrzeżenia co do potrzeby zmian przepisów prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Z tego okresu L. Brzozowski przypomina sobie sprawę uznania prawa do renty rodzinnej wdowy, która w chwili śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólnocie małżeńskiej. Sąd, rozpatrując sprawę w roku 1968, brał pod uwagę wcześniejszy wyrok wydany pod rządem przepisów kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego. Przypomina sobie także sprawę uznania za wypadek przy pracy samobójstwa marynarza Polskich Linii Oceanicznych w czasie rejsu powrotnego do Gdyni. Lekarz psychiatra stwierdził, że marynarz od dłuższego czasu cierpiał na rodzaj melancholii, prowadzącej często do samobójstwa. Na tej podstawie sąd uznał, że jego śmierć była wypadkiem przy pracy. Zdaniem sądu nie doszłoby do samobójstwa, gdyby marynarz miał właściwą opiekę specjalistyczną. Minister Pracy w rewizji nadzwyczajnej, opracowanej przez Leszka Brzozowskiego, podkreślił między innymi, że w sprawie brak jest przyczyny zewnętrznej, niezbędnej do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, gdyż samobójstwo nastąpiło w wyniku działania przyczyn wewnętrznych organizmu. Sąd Najwyższy uznał rewizję nadzwyczajną za zasadną i powództwo oddalił.

W związku z przeprowadzoną w 1975 r. reformą organów powołanych do rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Leszek Brzozowski podjął zatrudnienie w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych jako wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy. Najpierw jako naukowiec, a później wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy, współpracował z tak znamienitymi fachowcami, jak nieżyjący już profesorowie: Eugeniusz Modliński, Maciej Święcicki, Czesław Jackowiak, Zbigniew Resich, Wacław Szubert i z większością szefów katedr prawa pracy na polskich uniwersytetach.

W roku 1991 został radcą prawnym w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Warszawie. W tym samym roku podjął się radcostwa także w Radzie Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Równolegle w tym samym charakterze pracuje także w warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych.

O ile w poprzednich latach zgłębiał wiedzę teoretyczną, to przez ostatnie 15 lat poznaje subtelności prawa procesowego. Leszka Brzozowskiego można spotkać w sądach na terenie całego kraju. Ciągle intensywnie pracuje. Jest autorem około 160 publikacji (w tym także w języku francuskim), jak również autorem 7 książek, w tym naukowych oraz popularnonaukowych o charakterze komentarzy. Ostatnia cenna pozycja to "Wypadki przy pracy w drodze do pracy i z pracy" (z roku 1999).

Działalność zawodową mecenasa Brzozowskiego doceniono. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także odznakami: "Zasłużony Pracownik Państwowy", "Zasłużony dla Finansów", "Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych" oraz odznaczeniami wojskowymi.

Choć Leszek Brzozowski uważa, że intensywna praca daje satysfakcję i wychodzi na zdrowie w każdym tego słowa znaczeniu, nie ogranicza się tylko do zajęć zawodowych. Ciągle uzupełnia swoje zbiory filatelistyczne. Lubi literaturę z zakresu najnowszej historii, zwłaszcza historię drugiej wojny światowej.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398813