ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2007

Elżbieta Bolewska

Elżbieta Bolewska
Elżbieta Bolewska

Wiele osób wykonuje zajęcia, które w ten czy inny sposób służą ocenie i poprawie warunków pracy. Przykładem może być działalność Elżbiety Bolewskiej, łączącej funkcje kierownika Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy i inspektora ochrony radiologicznej. Była także inspektorem bhp w Instytucie Technologii Nafty (ITN) w Krakowie. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje w dyscyplinach pokrewnych bezpieczeństwu pracy. Dotyczy to głównie wiedzy z zakresu analityki chemicznej, toksykologii, badania wpływu szkodliwości substancji i preparatów na środowisko pracy i środowisko naturalne. Na przykładzie Elżbiety Bolewskiej widać, że doskonalenie zawodowe nie musi polegać wyłącznie na poszerzaniu obszaru wiedzy z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem, ale również na pogłębianiu znajomości zagadnień szczegółowych. Wiadomo choćby, że niektóre związki chemiczne zawarte w produktach pochodzenia naftowego są szkodliwe, ale na czym polega szkodliwość, jaki jest mechanizm ich oddziaływania - czy oznaczać ten związek, wykorzystując chromatografię, czy może warto odwołać się do innych metod? Oto przykłady takich sytuacji. Na przykład wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) można oznaczać metodami chromatografii gazowej lub metodami spektrofotometrycznymi. Dla próbek wodnych, ściekowych, wystarczy oznaczanie sumy WWA, a dla potrzeb ochrony środowiska pracy metodami referencyjnymi będą metody chromatograficzne.

Elżbieta Bolewska, z urodzenia i tradycji rodzinnych krakowianka, ukończyła Technikum Chemiczne w Krakowie i podjęła pracę w Zakładzie Analiz Naftowych Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. (Jest przekonana do japońskiego modelu związków z pracodawcą - w jednym zakładzie pracuje do dziś.)

Produkty wytwarzane z ropy naftowej były już przed laty atrakcyjne dla gospodarki, więc Instytut wraz z kadrą miał warunki do rozwoju. Elżbieta Bolewska po dwóch latach pracy podejmuje studia wieczorowe na Politechnice Krakowskiej i w roku 1980 zostaje absolwentką tej uczelni w specjalności technologia organiczna W Instytucie, w latach 70. i 80., uczestniczy w licznych pracach badawczych z zakresu technologii ropy oraz w pracach badawczo-technicznych z zakresu analizy środowiska pracy i środowiska naturalnego. I tu i tam stosuje się metody analizy chemicznej, ale są one najczęściej odmienne i różne jest ich znaczenie i przeznaczenie. W roku 1983 uzyskuje tytuł specjalisty toksykologa.

W latach 1985-1987 i 1995-1997 pełni funkcję inspektora bhp. Bez przerwy, od lat 80., kieruje laboratorium badań środowiska pracy w ITN i pełni funkcję zakładowego inspektora ochrony radiologicznej.

Aby sprostać wymaganiom zawodowym odbywa liczne szkolenia - wymienię tylko niektóre: w roku 1992 w ramach programu "Strategia Zarządzania Środowiskiem" organizowanego przez resort ochrony środowiska i Bank Światowy, a trzy lata później polsko-norweskiego programu "Czystsza Produkcja". Odbywa kursy w zakresie zarządzania jakością w laboratoriach (Wielka Brytania) oraz kilkakrotnie szkolenie w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie oceny szkodliwości w pracy, jakości analiz laboratoryjnych, wprowadzenia systemu ISO 9000 w laboratoriach, oceny ryzyka powodowanego przez substancje kancerogenne. Łącznie prowadziła dotąd około 90 prac badawczo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, oceny uciążliwości instalacji dla środowiska pracy i środowiska naturalnego. Badania takie prowadziła także dla innych instytucji, m.in.: w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie, Rafinerii Trzebinia, Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu, Krakowskich Zakładach Tytoniowych.

Charakterystyka Elżbiety Bolewskiej byłaby dalece niepełna bez informacji, że od 21 lat jest kuratorem społecznym w Sądzie Rodzinnym w Krakowie. Odwiedziny podopiecznych powodują, że ma dobrą wiedzę także o tej ciemniejszej stronie życia. Tym większą ma satysfakcję, gdy udaje się jej wyprowadzić młodych ludzi na dobrą drogę. To bywa jednak niełatwe.

Elżbieta Bolewska prowadzi życie intensywne i pracowite. Odpoczywa przy muzyce - regularnie od lat bywa na koncertach w Filharmonii, jej ulubieni kompozytorzy to Beethoven, Mozart, Czajkowski, Chopin. Poza muzyką klasyczną lubi także jazz nowoorleański i blues - zwłaszcza w nagraniach takich artystów, jak Louis Armstrong. Ella Fitzgerald, B.B. Kiing.

Podczas wakacji dużo podróżuje. W najbliższych latach ma zamiar zwiedzić Tybet i Chiny, w dalszych planuje zobaczyć Meksyk i Peru. W swoich dążeniach jest konsekwentna, zatem nie wątpię, że jej się to uda.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398760